Middelharnis fly EIIAtlD^-IIIElJWS ~ta winëtWE^ mvér (km mooi! ^§1 GEMEENTE DIRKSLAND PAGINA 15 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 GEMEENTE GOEDEREEDE Sluiting milieustraat Goedereede Maandag 31 december 2007 is de milieustraat aan de Provinciaieweg te Goedereede gesloten. Vrijdag 28 december 2007 is de milieustraat open van 15.30-16.30 uur Zaterdag 29 december 2007 is de milieustraat open vanlO.OO-11.00 uur Inleveractie kerstbomen Inleveractie van kerstbomen vindt plaats op woensdag 2 januari 2008. Tegen een bedrag van 0,50 kunnen de kerstbomen worden ingeleverd op de volgende plaatsen: - gemeentewerkplaats Ouddorp, Molenweg 3a; parkeerterrein gymzaal (Jongkoenstraat) Goederee de; - gemeenlewerkplaats Stellendam, Tuinstraat 2. Inlevertijden: 13.00- 15.30 uur. Wijziging inzameling afvalstoffen in verband met feestdagen In de week oud en nieuw wordt er geen grofvuil, oud ijzer en WEB-goed ingezameld. De eerste keer dat er weer wordt ingezameld is 9 januari 2008. Ook vindt er in deze week geen reparatie of omruiling van kapotte minicontainers plaats. Bekendmaking Goedgekeurd wijzigingsplan Havens van Stellendam, eerste herziening, ex art. 11 WRO. Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11lid 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland op 18 december 2007 hebben besloten tot goedkeuring van het wijzigingsplan 'Havens van Stellendam, eerste herziening' ex art. 11 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening. Concreet gaat het om de goedkeuring van het bouw voornemen voor het realiseren van een kantoorpand op het perceel aan de Nijverheidsweg 19 te Stellendam, gemeente Goedereede. Ingevolge voornoemd artikel van de WRO, ligt het be sluit van G.S. met het betreffende wijzigingsplan met in gang van 2 januari 2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingslijden van het gemeentehuis bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede. Gedurende genoemde termijn kan tegen het besluit van GS. beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Het goedkeu ringsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. ndien binnen de beroepstermijn een verzoek om voor lopige voorziening is ingediend, treedt het goedkeu ringsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is be slist. Bouwaanvragen Ingekomen bouwaanvragen: Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen. Op 17 december 2007 van: - A.P.M. Boshoven voor het geheel vernieuwen van het dak van de aanbouw op het perceel Eendrachtsweg 18, 3251 AH Stellendam. Op 19 december 2007 van: - J.L.J. Stoel-van Leeuwen voor het plaatsen van een berging op het perceel Populier 9, Vrijheidsweg 1 te 3253 LS Ouddorp;- D, Schot voor het gedeeltelijk ver anderen van de recreatiewoning Alexanderpark 18, Kleppenftieg te 3253 LD te Ouddorp; - E.G. Wassink voor het gedeeltelijk vergroten van de recreatiewoning Het Oude Nieuwland 114, Oude Nieuwlandseweg 11,3253 LB Ouddorp. Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen. Op 14 december 2007 van: - Botlek Piping Systems BV voor het geheel plaatsen van een bedrijfspand aan de Hinder (Bedrijventer rein Kofleweg), 3251 NE Stellendam. Op 17 december 2007 van: - Dienst Landelijk Gebied voor het geheel plaatsen van een vogelkijkhut en landbouwraster met landbouw- hekken in het natuurontwikkelingsgebied 't Volgerland gelegen tussen de Groeneweg en West Nieuwlands eweg te Ouddorp. Op 19 december 2007 van: - Struik Zeelenberg Bollenveredeling voor het geheel veranderen van de woning en bedrijfsgebouw op het perceel Kruisweg 2, 3253 LG Stellendam. Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen Op 19 december 2007 van: - Woningbouwvereniging Beter Wonen voor het slopen van asbesthoudende dakbedekking van de bergingen van de woningen Oostenrijksesiraat 1 t/m 11 Ie 3252 BJ Goedereede. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen be zwaren worden ingediend. Welstandscommissies Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende verga dering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 15 januari 2008 in het gemeentehuis te Hellevoets- luis. De eerstvolgende vergadering van de welstands commissie (gemandateerde behandeling) is op 3 janu ari 2008 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze ver gaderingen zijn beiden openbaar. De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede. Verleende vergunningen Verleende lichte bouwvergunning aan: - RJ. Voogd voor het vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op het perceel Oostdijk- seweg 89,3253 LM Goedereede (17 december 2007); - J. van Velzen voor het plaatsen van een hekwerk op het perceel Dijkstelweg 48, 3253 TB Ouddorp (17 de cember 2007); - C.T. Grinwis voor het ged. veranderen van de voorge vel van de garage op het perceel Hoge Pad 17, 3253 BH Ouddorp (18 december 2007); - E. den Boogert voor het oprichten van een overkap ping aan de recreatiewoning op het perceel Veer mansplaat 24 - Noordzeepark, 3253 LL Ouddorp (18 december 2007). Verleende reguliere bouwvergunning aan: - U. Jendrusch voor het gedeeltelijk vergroten van het restaurant behorende bij het surfcentrum op het per ceel Ossenhoek 1 te 3253 MH Ouddorp (19 decemljer 2007). De stukken van bovenvermelde vergunning liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Pu blieksbalie. Op grond van de Algemene wet bestuurs recht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede. De datum van bekend making is tussen haakjes achter het besluit vermeld. In dien u over een besluit en/of over de wettelijke moge lijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrij gen. Wijziging mandaatregeling Op 18 december jl. hebben de burgemeester en het col lege van burgemeester en wethouders het fvlandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2004 gewijzigd. In hoofdzaak is daarbij sprake van enkele technische aan passingen van het bij dat besluit behorende register, voortvloeiend uit enige veranderingen 'm wetgeving en ambtelijke organisatie. Het wijzigingsbesluit is op 21 de cember jl. in werking getreden en ligt vanaf heden ge durende zes weken voor een ieder bij de Publieksbalie ter inzage. Tegen betaling der kosten is het algemeen verkrijgbaar. Afkondiging Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend, dat op 21 december 2007 in het publicatieblad de volgende besluiten zijn opgenomen: - Nr. 2007/17 Wijziging Verordening reinigingsrechten 2008 en bijbehorende tarieventabel verordening reini gingsrechten 2008; - Nr, 2007/18 Wijziging Verordening toeristenbelasting 2008; - Nr. 2007/19 Wijziging Verordening watertoeristen belasting 2008; - Nr, 2007/21 Wijziging Verordening op de lijkbezor- gingreohten 1996; - Nr. 2007/22 Wijziging tarieventabel van de leges- verordening 1996. Genoemde besluiten zijn in de raadsvergadering van 20 december 2007 vastgesteld en treden in werking op 1 januari 2008. De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage op het stafbureau BMO en kunnen tegen betaling van de kosten worden verkregen. Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Goe dereede maken bekend op basis van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te heb ben verleend van het vigerende bestemmingsplan 'Dorpsgebied Stellendam' voor het aanleggen van 15 parkeerplaatsen aan het Oranjeplein. Het ontwerpvrijstellingsbesluit en de bijbehorende be scheiden hebben van 29 oktober tot en met 14 decem ber tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage gelegen bij de Publieksbalie, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede. Omdat hierom trent geen zienswijzen naar voren zijn gebracht kunnen op basis van het bepaalde van artikel 6.13 van de Al gemene wet bestuursrecht uitsluitend belanghebben den aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht be roep instellen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. rrcmlipi^ 2, GoWemds, M»» 38,3253IG Ouddorp. fntemef: «w.goedeiwJ»jil !«1. (0187) 49 15 00 lm 4» 29 2i Ennoil: g«m««*»h»i!êg«dM»Klt,»l OptiMigji^: mooRdog, wowidog en êcióafóaq vm 09.00 -12.00 en wm 13.00 tot 16.(XI uur. Dinidog en vrijdog van 9.00 toi I2.(X) uur. Op donderdagavnnd h het genwenleluiii open van 18.00 tot 19.30. Tijdent de ovondopenitelüng zijn aieen de publekibdie en bet zorgloke) open. De nt'^emtroot is open op maandog, v^nsdcg en vrijdag van 15.30 lot 15.30 uur en op zaterdag von 10.00 tot 11.00 uur Het fÜiool van de fioboiianlt ii open op èudog, dofldeniog en vnjdog van 9.00 uur fo( 12.00 uur Bekendmakingen raadsbesluiten Vaststelling belastingverordening De raad heeft op 20 december 2007 besloten tot vast stelling van de: 1Verordening onroerende-zaakbelastingen 2008; 2. Marktgeldenverordening 2008; 3. Verordening hondenbelasting 2008; 4. Verordening rioolrechten 2008; 5. Verordening rioolaansluitrecht 2008; 6. Verordening reinigingsheffingen 2008; 7. Legesverordening 2008; 8. Verordening lijkbezorgingsrechten 2008; 9. Verordening forensenbelasting 2008; 10. Verordening toeristenbelasting 2008; 11. Verordening watertoeristenbelasting 2008. Deze verordeningen treden in werking op de eerste dag na die van hun bekendmaking. De datum van heffing is 1 januari 2008, met dien verstande dat de datum van heffing van toeristenbelasting en watertoeristenbelasting is vastgesteld op 1 april 2008. Deze verordeningen lig gen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Zij zijn tevens geplaatst in het gemeenteblad. Voornemen verlenen vrijstelling Artikel 15, Wet op de ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders van Dirksland maken hun voornemen bekend om een vrijstelling te verlenen aan: - M. de Berg voor het uitoefenen van een schoonheids salon op het perceel Vroonweg 26 te Dirksland; Het uitoefenen van een schoonheidssalon past niet rechtstreeks in het ter plaatse geldende bestemmings plan. Middels toepassing van artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt deze activiteit toegestaan. Het ontwerp van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt tijdens kan tooruren van 3 januari tot en met 14 februari 2008 de stukken inzien op het gemeentehuis van Dirksland, Voorstraat 15 te Dirksland, sector ruimtelijke zaken. Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, ken baar maken bij het college van burgemeester en wet houders. Ook het indienen van een mondelinge ziens wijze is mogelijk. Hiervoor dient u (tijdig) contact op te nemen met de sector ruimtelijke zaken, taakveld bouw en woningtoezicht. Na de termijn van de ter inzage leg ging zal een definitieve besluitvorming plaatsvinden. Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht Reguliere bouwvergunning verleend aan: - J. van der Wel voor het oprichten van een w'agenloods op het perceel Molendijk 63 te Melissant (21 decem ber 2007): - Woningbouwvereniging Dirksland voor het verbouwen van een kantoor op het perceel Ring 61 te Dirksland (21 december 2007). Lichte bouwvergunning verleend aan; - J. Koert voor het oprichten van een berging op het per ceel Maannezee 5 te Dirksland (20 december 2007. Vergunning verleend aan: - Stichting Companen te Middelharnis voor het organi seren van een vreugdevuur op het kruispunt Kaaidijk- Molendijk-Peuterdijk en Scharloodijk te Herkingen in de nacht van 31 december 2007 op 1 januari 2008 van 22.00 uur tot 05.00 uur (19 december 2007) Beslissingen Algemene wet bestuursrecht Verleende bouwvergunningen: - Voorstraat 17, Middelharnis - vernieuwen kapcon structie (171207); - Oostdijk 4, Sommelsdijk - verbouwen werkplaats tot woning (171207). Verleende monumentenvergunningen - Middelharnis, Voorstraat 17 - vernieuwen kapcon structie (201207); - Sommelsdijk, Oostdijk 47 - wijzigen van werk plaats/magazijn in een woonfunctie (201207); - Middelharnis, Geerweg 6 - diverse werkzaamheden (201207). Verleende stookvergunningen: - Sommelsdijk, tuinperceel Staverseweg - verbranden snoeihout (201207); - Middelharnis, Oudelandsedijk - verbranden snoeihout (201207); - Middelharnis, Oudelandsedijk - verbranden snoeihout (201207); - Stad aan 't Haringvliet, Lieve Vrouwepoldersedijk - verbranden snoeihout (201207). Verleende kapvergunningen: - Nieuwe-Tonge, Klinkerlandseweg 18 - kappen van 1 kronkelwilg (201207); - Sommelsdijk, Specht 1 - kappen van 1 esdoorn (201207). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekend making staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Indi kuntu len u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt. op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij °fis een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na- (^at dit besluit is bekendgemaakt. De termijn vangt aan •^et ingang van de dag na die waarop het besluit is be- l^end gemaakt. De datum van bekendmaking is tussen ''aakjes achter het betreffende besluit vermeld. Het be zwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een Commissie. Mocht u de beslissing op een eventueel be zwaarschrift niet kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzienin- genrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector be stuursrecht. Postbus 509513007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogehe ten griffierecht verschuldigd. Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaren en deurwaarders Burgemeester en wethouders hebben op grond van ar tikel 231 van de Gemeentewet besloten diverse mede- Werkers van het Samenwerkingsverband Vastgoedin formatie Heffing en Waardebepaling (hierna: SVHW) en van het Mandaat B.V., handelend onder de naam Can nock Chase Public, aan te wijzen als onbezoldigd ge- fneenle-ambtenaar. Diverse medewerkers van SVHW zijn tevens aangewezen als medewerkers belastingen, tieffingsambtenaar en invorderingsambtenaar. Tevens zijn als deurwaarders aangewezen: - de deunftraarders in dienst van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling; - de deurwaarders in dienst van Mandaat B.V. hande lend onder de naam Cannock Chase Public. De coördinerend medewerker financiën (tevens comp tabele), de medewerker financieel beheer, en de ge meentesecretaris (beiden tevens waarnemend compta bele) blijven belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en leges voor zover de medewerkers van SVHW niet daarmee zijn belast. De op het voorgaande betrekking hebbende besluiten treden in werking op 1 januari 2008. Zij liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en zij zijn tevens geplaatst in het gemeenteblad. Inleveren kerstbomen I leder jaar worden er rond Kerstmis en de jaanwisse- j ling op diverse plaatsen kerstbomen aangetroffen I langs de weg en in de dorpen. Het zal duidelijk zijn dat j het gemeentebestuur van Dirksland dit een ongewen ste ontwikkeling vindt. Om dit probleem te voorkomen, wil het college de I kerstbomen op dezelfde wijze als in de vorige jaren is gebeurd, inzamelen en vervolgens verwerken binnen j de eigen plantsoenendienst. De kerstbomen kunnen daartoe worden ingeleverd op de gemeentelijke werk plaatsen in Dirksland, Herkingen en Melissant, Voor iedere ingeleverde kerstboom wordt ter plaatse een vergoeding betaald van 0,50 per stuk. Het inleveren is op zich niet aan een maximum ge bonden, dus vooral voor de schoolgaande jeugd kan het een aardig zakcentje opleveren. Wel geldt heel na drukkelijk dat alleen kerstbomen worden geaccep teerd, die afkomstig zijn uit de gemeente Dirksland en bovendien niet afkomstig zijn van tuincentra, kerstbo menleveranciers etc. De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woens dag 2 januari 2008 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Het gemeentebestuur rekent op uw medewerking. Voonttoat 15, Poéui 10,3247 ZG Krlidand. Inlemil: ww.èliiond.nl. lel. 10187160 80 80 lax 60 37 99 /e^n(.il; infoSditblond.nl Openingstijden: ma l/m vr 09.00tol 12.00 en 13,30 tol 16.00 uur Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel. 0187 - 47 55 55. Ontvangen bouwplannen Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ont vangen van: - de heer C.M. Roozemond voor het uitbreiden van de woning op het perceel Oost-Voorgors 43 te Middel harnis (19-12-2007). Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen van: - Aannemingsbedrijf C. Boeter en zn voor het schilde ren van de gevels op het perceel Westdijk/Nieuwstraat 33 te Middelhamis (17-12-2007); - Bouwbedrijf Nieuwenhuis BV voor het oprichten van een sportcomplex op het perceel Industrieweg 38 te Middelhamis (17-12-2007); - Estate Invest BV voor het wijzigen van de voorgevel winkel op het perceel Zandpad 116 te Middelharnis (19-12-2007); - Van der Welle voor het oprichten van woning met ber ging op het perceel Joost van den Vondellaan kavel 9 te Middelharnis (20-12-2007); - mevrouw J.J. Roelofs voor het aanbrengen van ge velreclame op het perceel Nieuwstraat 38 te Middel hamis (20-12-2007); - Stichting Careyn voor het plaatsen van porto cabins op het perceel Juliana van Stolberglaan 19 te Middel hamis (20-12-2007). Welstandscommissie De eerstvolgende vergadering van de welstandscom missie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op donderdag 3 januari 2008 om 13.30 uur in het ge meentehuis te Middelharnis. De agenda voor deze vergadering ligt één dag van te voren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis. Voorgenomen monumentenvergunning Burgemeester en wethouders zijn voornemens een mo numentenvergunning te verienen aan: - de heer en mevrouw Roos voor het uitbreiden van de woning op het perceel Voorstraat 20 te Sommelsdijk. Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 31 december 2008 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk ziens- Ontvangen aanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend dat: een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvan gen voor: - het bouwen van een berging op het adres Dabbestraat 28, 3255 XB te Oude-Tonge (ontvangen op 18 de cember 2007). een aanvraag o/n reguliere bouwvergunning is ont vangen voor: - het aanbrengen van een gevelreclame aan het pand op het adres Achthuizensedijk 110-112, 3256 AR te Achthuizen (ontvangen op 18 december 2007). een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen voor: - het verwijderen van asbesthoudende materialen op het adres Heerendijk 27, 3255 LE te Oude-Tonge (ont vangen op 18 december 2007). Nadere informatie over de ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén be zwaarschriften worden ingediend. Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat: een reguliere bouwvergunning is verleend voor: - het plaatsen van een tijdelijk kantoor op het adres Tramweg la, 3255 MB te Oude-Tonge (besluit ver zonden 20 december 2007). Nadere informatie over de verleende vergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruim telijke Ontwikkeling en Milieu. N.B. Ingevolge artikel 7.1van de Algemene wet bestuurs recht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en onderte kend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te tref fen, indien onvenvijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied Volks huisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oosiflakkee. Welstand Ten aanzien van de eerstvolgende vergaderingen van de welstandscommissie Dorp, Stad Land (DSL), de len wij u het volgende mee. Welstandszitting (gemandateerde behandeling) Datum 15 januari 2008 Tijdstip locatie 9.00 uur gemeentehuis Oost- flakkee, kamer 149 Welstandszitting (commissievergadering) Datum 15 januari 2008 Tijdstip locatie 14.00-17.00 uur gemeente huis Hellevoetsluis Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde be handeling alsook de commissiebehandeling wordt aan tekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 150) van het ge meentehuis. lntergemeenteh)k SamenwetltingsverbarHj Mededeling - namens burgemeester en wethouders van de hier genoemde gemeenten - van het dagelijks bestuur van het ISGO. Wet milieubeheer Besluit aanwijzing toezichthouder De milieucoördinator van het ISGO heeft op grond van artikel B, Lid II, onder 1, sub 8 van de Gemeenschap pelijke Regeling d.d. 30 novemlwr 2004 de heer M.A.H. Desjardijn aangewezen als toezichthoudend ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de Wet mi lieubeheer. Wet bodembescherming en de Wet geluid hinder. Het besluit ligt voor een ieder ter inzage van 2 januari 2008 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 op hel kantoor van het IS GO wijzen indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. tdsnuigin Juliisuweg 45, Mrus t, 3240 AA MiddeÜN^ns. internet: vre'w.itiiddeliamis.nl. W (0187147 55 55 bi 47 55 47 tmi. inloê»iddelliamis.rrl Opemnjsiiiden HmitAdit: m 08.30 lol 12.00 m, di l/m do 08.30 lol 12.00 e» 13.00 lot 16.30 «UT, do<ivond 18.00 lol 20.00 uw,08.30 lol 12.00 en 13.00 lot 15.00 ut». Openirrgstfiden overige afdelingen: dogeliib van 08.30 tot 12.00 uur,s middags uiiluttend ap ohpraak. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact op nemen met de heer J. Stelloo of de heer J. Pieterman. Controle hondenbelasting In de eerste weken van 2008 zal er een controle hon denbelasting worden uitgevoerd binnen de gemeente Oostflakkee, De controle wordt uitgevoerd door Holland Ruiter uit Ca- pelle a/d IJssel. De controleur is in het bezit van een le gitimatiebewijs, u kunt vragen deze te tonen. Het doel van de controle is de rechtsongelijkheid tot een minimum terug te brengen. Ten opzichte van de hon denbezitters die wel aangifte doen en hiervoor honden belasting betalen, is dat een onredelijke situatie. Door middel van deze controle wil de gemeente deze situa tie verbeteren. Bent u in het bezit van één of meer hon den en heeft u deze nog niet aangemeld bij de ge meente, dan kunt u telefonisch een aangiftebiljet op vragen via 0187 - 64 71 00 of via de website downloa den. Sluiting van het gemeentehuis In de periode van maandag 24 december 2007 tot en met dinsdag 1 januari 2008 is het gemeentehuis van Oostflakkee gesloten. Voor geboorte- en overiijdens- aangiften is de afdeling Burgerzaken op donderdag 27 december 2007 en maandag 31 december 2007 van 10.00 uur tot 11.00 uur telefonisch bereikbaar op tele foonnummer 06 - 51 04 30 84. Voor calamiteiten be treffende de buitendienst (gemeentewerf), kunt u bellen met telefoonnummer 06 - 53 42 58 68. Op woensdag 2 januari 2008 is het gemeentehuis van af 10.00 uur geopend in verband met een Nieuwjaars ontbijt voor het personeel. Omdat 1 januari 2008 op een dinsdag valt, wordt de avondopenstelling in de maand januari op de tweede en vierde dinsdag van de maand gehouden. Op dinsdag 8 januari 2008 en dinsdag 22 januari 2008 is hel ge meentehuis geopend van 18.00 uur tot 19.30 uur Oud Nieuw Tijdens de jaanwisseling neemt de gemeente Oostflak kee diverse voorzorgsmaatregelen om de nacht van Oud Nieuw zo goed mogelijk te laten verlopen. Nieuw is dit jaar een proef waarbij in twee kernen containers worden geplaatst. In deze containers mag onder toe zicht een vreugdevuur branden. In de containers mag onbewerkt hout zoals kerstbomen worden gebrand. Het is echter niet toegestaan om ander brandbaar materi aal, zoals autobanden, benzine en meubilair, in de con tainers te gooien. Aan hel begin van de ochtend wordt hel vuur gedoofd en dê contajfier opgeruimd. In alle ker- nen zijn andere vuren ook<llt"^ar verboden. Deze vüi^^ ren worden uitgemaakt door de brandweer Daarnaast treedt de politie gepast op tegen illegale vuren en an- dere ongeregeldheden. Om overiast te voorkomen en om te zorgen dat eigendommen niet gebruikt worden voor illegale vreugdevuren verzoekt de gemeente haar inwoners om vuilcontainers en andere vandalismege- voelige voorwerpen uit het zicht te zetten tijdens de jaar wisseling. Verder doet de gemeente een beroep op haar inwoners om melding te maken van schade of mogelijk gevaar Wanneer er acuut gevaar is, adviseert de ge meente om Ie bellen naar 112, Is er op een andere ma nier gevaar of wordt er schade veroorzaakt, dan kan er contact opgenomen worden met de plaatselijke politie via 0900-8844 (lokaal tarief). Anonieme meldingen zijn ook mogelijk door Meld Misdaad Anoniem te bellen op 0800-7000 (gratis). Nieuwjaarsreceptie Op maandag 7 januari 2008 houdt de burgemeester van gemeente Oostflakkee zijn nieuwjaarstoespraak tij dens de nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw wordt de receptie in een van de dorpen van de gemeente geor ganiseerd. Dit jaar vindt de receptie plaats in de Grut terswei, Willemstraat 14 te Oude-Tonge. De aanvang is om 19.30 uur Iedereen is van harte welkom. Eisenliowerlaon 1, Postbus 75,3255 ZH Oude-Tonge. Internet: www,ooitllaüee.fll. W, (0187144 71 00 lox 64 71 99 /eHwil: infegooülUkee.nl OpeningsHjdeK no l/m do 09.00 lot 12.00 en 13.00 tot 17.00 uut, vr 09.00 tol 12.00 en 13.00 lol 16.00 uur, eib eerste en derde Aisdog van de noond s mmis geopend m 18.00 lol 19.30 m. Me Soeiol» Zolen: 9.M M 12.00 w. Bate Burgerzaken: 9.00 lot 12.00 uur en van 13.00 lot 15.00 uur Meldingen 1. A. Vroegindeweij, Oudelandedijk 11 te Oude-Tonge (Besluit landbouw milieubeheer): 2. Maatschap De Wit, Vroonweg ong. te Dirksland (Be sluit mestbassins milieubeheer). De meldingen liggen ter inzage vanaf 2 januari 2008 ge durende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis van Oostflakkee te Oude-Tonge (nr. 1) en Dirksland (nr 2). Degene die niet in de gelegenheid is om de stukken overdag in te zien, kan dit doen tijdens genoemde ter mijn op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur Hien/oor moet een telefonische afspraak worden gemaakt met het ISGO (teL 0187-48 81 11). Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter in zage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling), kan contact opgenomen worden met het ISGO (tel. 0187 - 48 81 11). Dvrarssveg 40, Postbni 313,3240 AH Middéomis. «.(0187) 48 8111 fa» 48 8199 Efloil: i'nfoêlsgo.nl Gtofvufiin (0187] 48 77II Milie«ldatl*n; (0187) 48 8131 o( «ilieuklotltl8n8lsgo.nl Openingrfiden: »o t/m vr 08.3012.00en ïo» 13.00 16.30 uur. Overslogslotkin; Jolionnes|)older5W6g 19, Middelhornis, lel. (0187) 48 68 50. Mieokiochen: (0187) 48 81 31 ol inilieukladilenésgo.nl Opennsstijden: mat/mvt 08.3011.45 envo» 13.00-16.45 uur, zo09.00-12.15uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 15