EHAttD^rilEUWS Januari Februari Maart April i PAGINA 14 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 LITSEN 2007 Evenals het jaar daarvoor kreeg de jaarwisseling het predikaat 'rustig' toege wezen. Wel werd de ME achter de hand gehouden en moest zich zelf even laten zien. Daarnaast waren er wat grotere en kleinere vreugdevuren. Eventuele verhitte gemoe deren van de nieuwjaars nacht konden worden afgekoeld tijdens de tradi tionele Nieuwjaarsduik op het Ouddorpse strand. Dit jaar namen 212 deelnemers aan deze jubileumduik, die voor de 25^ keer werd gehouden. Op de tweede dag van het nieuwe jaar werd de Regiotaxi Goeree- Overflakkee officieel in gebruik genomen. Provin ciaal gedeputeerde Martin Huls was er voor naar het ISGO gebouw gekomen om samen met wethouder Petra 't Hoen van Oostflak- kee het logo te onthullen en de eerste passagier in de bloemetjes te zetten. Traditioneel in de eerste week van het nieuwe jaar zijn de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten, waar bij de burgemeesters hun inmiddels even traditionele nieuwjaarstoespraak hiel den. Burgemeester Greet de Vries van Middelharnis hekelde de manier waarop sommigen in de gemeente de verwikkelingen rondom de fraudezaak van De Sta- ver wereldkundig hebben gemaakt. Verder wees zij naar een aantal positieve dingen binnen die er in 2006 hebben plaatsgevon den, zij prees de betrok kenheid van de burgers rondom het Buurtpreven tieteam van het Rubens plein en ze maakte initi atieven van de gemeente bekend om te komen tot een goed jeugdbeleid. Ook burgemeester Ger van de Velde van Goede- reede verzekerde in haar nieuwjaarstoespraak dat het jeugdbeleid in 2007 een belangrijke pijler van de gemeente zal worden. Zij uitte haar tevredenheid over het eerste halfjaar van het nieuwe college en de nieuw gekozen gemeen teraad, waarbij een goede samenwerking centraal staat. In zijn nieuwjaarstoespraak liet burgemeester Ser- vaas Stoop van Dirksland weten dat hij verwacht dat het dit jaar te houden bestuurskrachtonderzoek een impuls zal geven aan een discussie over toekomst van Goeree-Overflakkee. Zijn toespraak had als titel 'betrokken en zorg zaam'. Deze titel had hij gekozen omdat in 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van start is gegaan. Voor burgemeester Ton van Pelt van de gemeente Oostflakkee was het de laatste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Oost flakkee. Hij liet weten niet blij te zijn met de "respect loze kritiek van de burgers op de gemeente". Hiermee doelde hij op de bezwaar procedures, die burgers tegen de gemeente onder nemen. De nieuwjaarsreceptie van de UFA in Stellendam stond in het teken van doorgaande vernieuwing. Directeur Johan van Nieu- wenhuijzen waarschuwde in zijn nieuwjaarstoespraak om het niet alleen bij plan nen maken te houden, maar ook te focussen op de uitvoer. Het Platform Turbulen tie komt in de weer tegen plannen om een vliegveld aan te leggen in de buurt van Oude-Tonge. In Stad aan 't Haringvhet presenteert de werkgroep 'Stad op Stelten' zich. Deze groep van Stadtenaren hebben ambitieuze plannen ontwikkeld om het dorp weer een nieuwe impuls te geven. Tijdens een commissiever gadering van de gemeen teraad van Goedereede werden de plannen voor natuurvorming in de Zui- derdieppolders gepresen teerd. De toegankelijkheid en het recreatieve gebruik vielen de commissieleden tegen. De planvorming heeft het hele jaar de gemoederen van zowel de agrariërs als een deel van de bevolking van het eiland beziggehouden. In Dirksland opende TBP Electronics met veel spektakel haar nieuwe bedrijfspand. In het pand in Dirksland werken zo'n honderd medewerkers die zich bezighouden met ver vaardigen voor onderdelen voor computers. In Ouddorp trokken gebruikers van het strand aan de bel omdat de over last van buggy-kites volgens hen de spuigaten uit gaat lopen. Later dit jaar werd de strandzonering inge steld waarbij elke gebruiker zijn eigen strand kreeg. Op 18 januari hield een fikse storm huis in Neder land ook het eiland kreeg hiermee te maken. Her en der begaven bomen het en een aantal gebouwen liep eveneens forse schade op. In Stellendam werd de ver nieuwde CNS Zomerland geopend. De school bleef op haar oude plaats, maar zit nu onder één dak met de buitenschoolse opvang. Het Woord en Daad Comi té Goeree-Overflakkee 1 februari ging liet tramproject van stichting Podium Goeree-Overflakl<ee van start. De trampanelen, her en der in het eilandetijl<e ndschap neergezet, genoten veel belangstelling. Archieffoto: vierde haar vijfentwintig jgrig jubileum. Vrijwilliger Kees Arensman werd in het zonnetje gezet omdat hij ook vijfentwintig jaar bij l^gt comité betrokken is. ^n het leven van Cornehs Gleijn van der Sluijs kwam op 27 januari een eind. IS'a een ernstige ziekte overleed deze eilandelijke kunsthistoricus, die ook veel in Eilanden-Nieuws nubliceerd. gemeentesecretaris Rudie Heintjes van Goedereede nam afscheid wegens zijn vertrek naar Steenbergen. Ter gelegenheid van zijn afscheid presenteerde hij het boekje 'Van Eiland naar Wij-land'. In dit boekje geeft hij een weergave van de geschiedenis van bestuurlijk Goeree-Over flakkee als het gaat over gemeentelijke samenwer king en samenvoeging. In de haven van Middel harnis startte burgemeester De Vries en gedeputeerde Eric van Heiningen offici eel de sloop van de MD 10. Deze historische beugsloep is na veel omzwervingen weer in haar oorspronke lijke thuishaven Middelhar nis aangekomen. Een stich ting gaat proberen om vol doende financiën bijeen te brengen om de sloep weer in haar oorspronkelijke stijl terug te brengen. De gedeputeerden Asje van Dijk en Eric van Heijnin- gen en statenhd Boudewijn Bruil waren op uitnodi ging van LTO Noord naar Dirksland gekomen voor een discussie met de boe ren. De agrariërs bleken veel grieven te hebben over de regelgeving en maatre gelen van de overheid. Natuurmonumenten en Dienst Landelijk Gebied presenteren hun recreatie visie voor het Zuiderdiep. Hieruit blijkt dat in het nieuw te vormen natuur gebied ook veel ruimte zal zijn voor recreatie. EN ECO publiceerde het rapport 'Duurzaam Goe- ree' waarin de maatschap pij stelling neemt tegen de inhoud van een andere rapport van de stichting 'Mooi Goeree' die wil voor komen dat er windturbines geplaatst worden tussen Stellendam en Mehssant. Later in het jaar trok ENE- CO vanwege de vele pro testen hun verzoek in. Tijdens de kabinetsfor matie bleek dat oud- Stellendammer Ab Klink minister wordt. Voor het CDA bekleedt hij de post Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet. Een bijzonder zachte win ter zorgde ervoor dat in de buurt van Herkingen de eerste aardappelen konden worden gepoot. In deze maand begon de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Verschillende statenleden bezochten het eiland en lie ten zich bijpraten. Tijdens een bijeenkomst met de jongeren in Oud dorp, beloofde het gemeen tebestuur dat voor de zomer er een jongerenont- moetingsplaats in Ouddorp zou komen. Deze plaats, op de jeugdzolder van de Doopsgezinde Gemeente werd inderdaad in gebruik genomen. Maar is inmid dels weer gesloten bij gebrek aan belangstelling. Giften van verenigingen en bedrijven hebben er voor gezorgd dat in Stiltecen trum voor het Ziekenhuis in Dirksland haalbaar blijkt te zijn. In Ouddorp begon men met de realisatie van het Verkeers Circulatie Plan, dat de verkeersstromen op een veilig manier door het gebied moet leiden. Op het eiland ging het Tramproject van start. Schoolkinderen en kun stenaars werkten samen aan het beschilderen van 'Trammetjes' die dit jaar her en der in het landschap staan opgesteld. Dinsdag 6 maart was een heuglijke dag voor deze krant. Op deze dag ver scheen de eerste dinsdag krant die huis-aan-huis gaat verschijnen. In het vervolg gaan bestaat Eilanden-Nieuws dus uit een huis-aan-huis-editie op dinsdag en de abonnemen tenkrant op vrijdag. Op 10 was er weer de eilandelijke Vrouwendag Op 23 maart werd het nieuwe l<erkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente van Middelharnis/ Sommelsdiik officieel in gebruik genomen. Arciiieffoto: Hans vnierk waar vrouwen uit verschil lende culturen elkaar ont moetten in Het Prieel van De Staver. Dinsdag 6 maart overleed een 34-jarige vrouw uit Stad aan 't Haringvliet bij een verkeersongeval op de Oudelandsedijk tussen Stad en Middelharnis. De oorzaak was een omslaande aanhangwagen. Eilandelijke kerken laten weten nauw betrokken te zijn bij de bewustmaking van jongeren en ouderen over de gevaren van over matig alcoholgebruik. Het lijkt ook weer een traditie te worden: Fanfa reorkest De Hoop uit Stel lendam won het achtste landskampioenschap voor fanfares in Arnhem. In Oude-Tonge keek bur gemeester Ton van Pelt toe bij de openingshandeling van de nieuwe huisvesting van peuterspeelzaal 'Het Kabouterhuis' aan de Mer- curiuslaan. De eilandelijke Hengel- sportvereniging Sportvis- serij Goeree-Overflakkee hield een geslaagde promo- tiedag in Dirksland. Velen heten zich bijpraten over de hengelsport. Door een vernieuwing van de dorpsraden van Herkin gen en Melissant werden deze raden weer nieuw- leven ingeblazen. Voor d'e Dirkslandse EHBO was het feest want deze Vêrenig'i'ng vierde haar 75-jarig bestaan. De Federeatie van Woning bouwverenigingen Goeree- Overflakkee kreeg een nieuwe voorzitter Dirks- lands wethouder Gerrit Robijn overhandigde de voorzittershamer aan Teun Bakelaar uit Ouddorp. 'Zuster Annie' Maliepaard nam afscheid van het zie kenhuis in Dirksland. Zij mag naar 43 jaar trouwe dienst van haar pensioen gaan genieten. In deze maand viert VV\' Middelharnis haar vijfen twintigjarig bestaan. En Fotoclub De Rare Kiek staat dit jaar stil bij haar 50^ verjaardag. In maart startte officieel de nieuwbouw voor het project Vollenhoven aan de Pieterstraat in Melissant. Begin volgend jaar zal dit het 'nieuwe centrum" van Melissant worden. Het gebouw van de Her steld Hervormde Gemeen te van Middelharnis en Sommelsdijk, De Rehobó- thkerk, werd op 23 maart officieel in gebruik geno men. In Stellendam debatteerde de Jongerenraad van de eilandelijke Rabobank over de bouw van betaalbare starterswoningen, waarop heel het eiland grote behoefte aan is. Op de N215 tussen MeJis- sant en Ste//endam ging een vrachtwagencombinatie 'onderuit'. Geen gewon den, maar wel veel actie voor de combinatie kon worden verwijderd. In deze maand startte de Rechtswinkel Goeree-Over flakkee op verschillende plaatsen, verspreid over het eiland, kan men terecht voor 'laagdrempelige' rechtsbijstand. Op Goeree-Overflakkee werd een afdeling van de Protestants Christelijke Ouderen Bond iPCOB Deze organisatie profi.f-frt zich als een "prote>:-t.-:i<e belangenbehartiger voer 50-plussers'. Het gebouw van 'de MA\"0" in Stellendam werd door de slopershamer met de grond gelijk gemaakt. Op de vrijgekomen ruimte aan de Schoolstraat wordt in de toekomst woning bouw gepleegd. De band tussen Zeeland en Zuid-Holland werd verstevigd door het leggen van een tramverbinding. De bui"gemeesiers ^'an de \"elde en .\sselbei-gs van respectievelijk Goedereede en Schouwen-Duiveland openden de verlengde museumspoorlijn die nu de semeentesrens van Goede- reede overschrijdt.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 14