di M iM LI JÉ j~] J_Eli"^^7-^ "Wij zijn een 'vrijwillige buffer' die niet de waarheid in pacht heeft" 'Je moet groot kunnen denken om het kleine te kunnen borgen' Moedige moeders Goeree-Overflakkee: Cuüuuraanjager Jan Trompper: 80e jaargang Nr. 7672 Vrijdag 28 december 2007 Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag Eenzaam Grenzen verleggen CONTACT: Voorlichting Scholen Toekomst Podium Eilandelijke cultuur Niet ineens Behoudend I JBIÏÏ GOEREE-OVERFLAKKEE - Dit jaar was een bijzon der jaar voor een aantal moeders die afkomstig zijn van het eiland. Moeders van verschillende afkomst die één ding gemeen hebben: hun kind is verslaafd of verslaafd geweest aan drugs of alcohol. In het voorjaar vonden ze elkaar en kwamen allen tot de overtuiging dat ze het ver bergen houden en het gedogen van hun problemen 'zat zijn'. In navolging van moeders elders in het land traden zij naar buiten in een stichting: 'Moedige Moeders Goe ree-Overflakkee'. Door Adri van der Laan We ontmoetten vijf 'moedige moeders' op de plaats waar ze elke eerste en derde maandag van de maand inloopbijeen komsten houden in het Dien stencentrum van Companen in Middelharnis. We treflen er geen zielig groepje moeders aan die elkaar zitten te bekla gen over hun sores. "Wij zijri helemaal niet zielig meer", zo laten ?,e weten. Ze geven aan dat dit komt omdat ze veel steun hebben gevonden in de ontmoeting met elkaar als 'lot genoten'. Maar bovenal zijn ze blij dat ze als ervaringsdes kundigen een helpende hand uit kunnen steken naar andere ouders en familieleden die te maken hebben met een ver slaafde in hun omgeving. In het afgelopen jaar kwamen ze in contact met Moedige Moeders uit Volendam. Deze moeders hebben zich ook ver enigd in een actiegroep en bleven niet lijdzaam toezien hoe luni kinderen steeds meer verslaafd raakten aan verschil lende soorten drugs en alco- hol. De nioccier.s van bet ci/and zagen in de situatie in Volen dam veel herkenningspunten: verontrusting over een over matig gebruik van alcohol en drugs van hun kinderen en de jongeren in het algemeen op steeds jongere leeftijd. Ook zij hebben de ervaring gehad dat ouder zijn van een verslaafde heel eenzaam is. 'je durft er niet zo goed met ande ren over te spreken en soms schaam je je voor je kinderen. Daarnaast weet je niet waar je goed aan doel in bepaalde situ aties". Ze hebben het dan ook allen als een soort 'bevrijding' ervaren dat ze met andere ouders over hun problemen hebben kunnen praten. De Moedige Moeders Goeree- Overflakkee vallen onder de 'paraplu' van het Geheiin van Goeree-C)\erflakkee. Dit pro ject is een aantal jaren geleden opgestart, door hulpverleners en de overheid, om het drugs gebruik en de overmatige alco holconsumptie onder jonge ren tegen te gaan en om het probleem onder de aandacht te brengen van de lokale bevol king. De inloopbijeenkomsten die de Moedige Moeders organiseren voorzien in een behoefte. Soms wordt er voorlichting gegeven door een ex-drugsverslaafde of door een hulpverlener van bijvoorbeeld De Hoop in Dor drecht. Op de inloopbijeen komsten komen niet alleen moeders "maar. ook vaders, broers, zussen of zelfs grootou ders hebben vaak veel behoef te aan een goed gesprek". Dit betekent dat het aanwezig zijn van een verslaafde binnen de familiekring best wel vragen oproept voor de overige fami lieleden. En daar kunnen de Moedige Moeders over mee praten want ook zij hebben veel geworsteld met het omgaan met een verslaafde. Ze leg gen uit dat het wel even duurt voor dat je het door hebt dal je zoon of dochter verslaafd is aan alcohol of drugs. "Eerst wil je het niet geloven en je denkt dat hel wel mee zal vallen en als je er eenmaal achter bent probeer je het met de mantel der liefde te bedekken". Dit laatste kan zo ver gaan dal de moeders alles doen om hel hun verslaafde kind naar de zin Ie maken. Hel is hun ervaring dat ze langzamerhand net als hun kind 'verslaafd' worden, maar dan aan alles om maar met hun kind mee te gaan. Volgens de Moedige Moeders verleg je als moeder gemakke- lijk Je grenzen, "je gaat eerst denken dat hel wel meevalt en dat dit nu eenmaal hoort bij pubergedrag en je gaat ver mee in het gedrag van het kind en geeft het veel toe, in de hoop dal het wel over zal gaan. VVant het is toch je kind dat jij moet redden?" 'Volgens de moeders wordt in een der gelijke situatie dan al vlug ver geten dal een kind zelf verant woordelijk is voor zijn of haar daden. "Vooral volwassen kin deren moeten eerst zelf zien dat hun relaties stuk gaan, dat hun .schoolresultaten achter uitgaan en dat ze geen echte vrienden meer over houden. Het is dan ook voor ouders zaak om hun kind liefdevol los te laten". Daarom is het voor deze ouders heel belangrijk om veel te weten te komen over de gevolgen van hel drug- en alcoholgebruik. Bij de groep Moedige Moe ders Goeree-Overflakkee vindt men vooralsnog geen vaders, één vader heeft zich afgelopen week aangemeld. Dit wil niet zeggen dal vaders er geen pro blemen mee hebben als hun kind verslaafd is geraakt. Vol gens de moeders zijn vaders meer oplossingsgericht bezig en als dit niet lukt dan reageert men veelal wat harder en wil len vlugger hun kind buiten de deur zetten. Vanwege dat 'bui ten de deur zetten' is er ook een aantal grootouders geïn teresseerd geraakt in hel werk van de Moedige Moeders. "Want als een kind builen de deur wordt gezegd klopt men nog al eens bij opa en oma aan Wie een inloopavond van de Moedige Moe ders wil bezoeken kan daarvoor iedere eerste en derde maandag van de maand terecht in het Dienstencentrum van Companen aan de Doe- tinchemsestraat 27 in Middelharnis. Zij hebben ook een tele fonische hulplijn. Deze kan dagelijks gebeld worden tot 22.00 uur: 06-25295021. Het e-mailadres is: moedigemoeders goeree-overflakkee(5) planel.nl Verder houdt De Hoop uit Dordrecht iedere dinsdag zitting in het gemeentehuis van Mid delharnis. Wie met een hulpverlener wil over leggen kan hiervoor zonder afspraak terecht van 9.00 tot 16.00 uur. en zij gaan meestal nog verder mee dan de ouders". Schuldgevoelens De Moedige Moeders leggen uit dat het wel begrijpelijk is dat ouders schuldgevoelens hebben als hun kind verslaafd is geraakt, maar dat dit niet nodig is. Zelf zouden ze ook niet aan kunnen wijzen waar hel 'fout' is gegaan in hel ver leden. Er kan een aantal oor zaken worden aangegeven waardoor hun kind verslaafd is geraakt. Allereerst noemen zij het gemakkelijk verkrijg baar zijn van drank en drugs op hel eiland. Een ook zij bevestigen uit hun ervaring de onderzoeken die erop wij zen dat kinderen steeds op jongere leeftijd veel zijn gaan drinken. "Hel lijkt wel of met de komst van de Breezers ook de leeftijd dal men gaat drin ken naar beneden is gegaan. Daarnaast is het in de cultuur op hel eiland hel drinken op jonge leeftijd gewoon en kijkt men er niet van op als kinde ren van elf of twaalf jaar ook al een pilsje pakken". Het gedoogbeleid van de afge lopen jaren heeft vooral de toegankelijkheid van drugs mogelijk gemaakt. Jongeren die zicïi vaak vervelen omdat er weinig te doen is op hel eiland, komen makkelijk in contact met drugs. Eén van de voornaamste taken van de Moedige Moeders is dan ook voorlichting te geven over de gevolgen van drankgebruik op jonge leeftijd. Ook. aan hen die (nog) niet te maken hebben met de verslavingsproblema tiek. Enkele 'Moedige Moeders' van Goeree-Overflakkee, v.l.n.r.: Henny van Dis, Pythia Maasdam, Sija van Leeuwen en Conie Dupon. Op de voorgrond Joke Kooiman van Context GGZ-preventie. Annelies Klink ontbreekt op de foto. Foto: Adri mn der Laan Joke Kooiman van Context GGZ-preventie, die de Moe dige Moeders begeleid, legt uit dat de gevolgen van veel drin ken van jongeren desastreus zijn. Vooral het 'indrinken voor men na horecagelegenhe den gaal, kan heel veel schade veroorzaken. "Hersenbescha diging, waardoor geheugen verlies en concenlratieproble- men optreden komen steeds meer Er worden zelfs speciale centra ontwikkeld waar jonge kinderen behandeld kunnen worden voor de gevolgen van hun drankgebruik". Hel is haar gevoelen dal de gevaren die vroeg alcoholgebruik met zich meebrengen nog lang met door alle ouders erkend wor den. Het is dan ook één van de taken van Moedige Moeders om hier op te wijzen. De moeders willen benadruk ken dat Moedige Moeders geen professionele hulpverle ners zijn. Ze willen naast voor lichting vooral ook naast de ouders gaan slaan. "We zijn een 'vrijwillige buffer' die niet de waarheid in pacht heeft". Wel willen ze een brugfunctie vervullen tussen de ouders en de professionele hulpverle ners, maar ook de contacten met de overheden onderhou den. Over deze contacten zijn ze dan ook heel positief. Naast het bijstaan van fami lieleden in praktische zaken heeft de organisatie zich ook ten doel gesteld om een zo breed mogelijke voorlichting te geven. _Zedoen dit met de inloopavonden maar ze zou den ook graag uitgenodigd worden voor ouderavonden op zowel de basisscholen als de middelbare scholen. Daarnaast zijn ze er ook voor 'in' om een kraam te bemensen bij evene menten. Twee weken geleden hebben de moeders een stand gehad op de Kerstmarkt op het Diekhuusplein. Ze hebben daar heel veel positieve reacties op hun werk gekregen. Wel viel het hun op dat, ondanks dal de passanten lieten weten dat ze de activiteiten van de moeders erg waarderen, maar daar wel aan toevoegen "die van mij doet dat niet". Volgens de moeders is een dergelijke uitspraak een voorbeeld van hoe veel ouders met versla vingsproblemen omgaan. "Ze gaan er vanuit dat het hun kind niet zal overkomen en dal hun kind niet met drugs of drank gaat experimenteren en dat zou best wel eens tegen kunnen vallen". Sommige moeders hebben een weerbaarheidstraining gevolgd, waarbij ze hulp krij gen in het omgaan met hun verslaafd kind. Bij deze trai ningen slaat vooral centraal hoe men er voor moet waken om niet te ver met de 'eisen' van hun kind mee moeten gaan en worden er handrei kingen gedaan hoe ze vooral zichzelf moeten blijven. De Moedige Moeders hopen ook andere moeders voor een der gelijke cursus te kunnen inte resseren. Begin 2008, hoogst waarschijnlijk al in febru ari wordt de eerste weerbaar- heidscursus gestart. Deze cur sus kan door ondersteuning van St. de Hoop gratis worden gegeven Ze hopen in hel komende jaar hun activiteiten verder uit Ie breiden. Zo zal er een web site 'de lucht in gaan' waarbij ze hun voorlichtende functie verder gestalte kunnen geven. Hun grote wens is verder om een opvanghuis in de regio te realiseren voor ex-verslaafde jongeren wam hier is een vol gens hen grote behoefte aan want "als je van je verslaving af bent, val je als jongere zeker in een gat, want je bent je vrien den uitje oude omgeving kwijt en de meeslen zijn eenzaam' Ook zou hel wenselijk zijn om een zelfhulpgroep voor \er- slaafden op het eiland op te richten, waar men elkaar weer op pad kan helpen volgens een buddysysteem. Voor de Moedige Moeders is er dus nog genoeg werk aan de winkel in 2008... Cullimraanjager Jan Trompper bij één van de vele cultuuruitingen op het eiland. Het Tramproject, waarin schoolkinderen en kunstenaars elkaar hebben gevonden. uto: Adu vm, <ler Ijw,, MIDDELHARNIS - Op verschillende evenementen op het eiland kan men hem ontmoeten. Al of niet in gezel schap van het draaiorgeltje 'De Kleine Victoria' gaat hij culturele evenementen af. Evenementen waar hij veelal op de voorgrond of op de achtergrond bij betrokken is. Als 'cultuuraanjager' heeft hij overal zijn contacten en activi teiten. Met dit alles heeft hij maar één doel voor ogen: het aanzetten tot en het opzetten en begeleiden van culturele activiteiten die eilandbreed plaatsvinden of plaats zullen vinden. Vijfentwintig jaar lang is hij dit jaar verbonden aan cultureel Goeree-Overflakkee. Als een 'spin in het web' heeft hij zijn domicilie in Het Diekhuus waar'we met een man spraken, die zijn natuurlijke blijmoedigheid wel eens verduisterd ziet door een grote of wat kleinere onweerswolk. 'We hebben het over Jan Trompper. Door Adri van der Laan Wie Jan Trompper' zegt, zegt Diekhuus, en ook andersom, want beiden zijn ze onlosma kelijk met elkaar verbonden. In hel imposante gebouw waar hel gonst van de activiteiten geeft Jan Trompper een kijkje in de eilandelijke cultuur waar veel zaken spelen die de 'bur ger moed geven'. Maar daar naast maakt deze "onverbeter lijke optimist" ons ook deel van zijn zorgen. Jan Trompper is in dienst van Companen, de organisatie in de gemeente Middelharnis als hel gaat over Samenlevings opbouw, Cultuur en Welzijns werk. Zijn officiële functie is sociaal-cultureel werker, maar enkele jaren geleden is hem vanuit de provincie gevraagd om eilandbreed de cultuur een impuls te geven als 'cultuuraan jager'. Met deze 'geuzennaam' laat hij zich graag aanspreken en in deze hoedanigheid is hij dan ook de vraagbaak voor heel cultuurminnend Goeree- Overflakkee. Hel is de stimu lerende en verbindende rol die hem het best past, waar het gaat om cultuur, welzijn en samenleving. Hij stelt zich dan ook schertsend voor als 'Jan Trompper van Hel Diekhuus, die erg weinig weet van veel dingen..." Als drager voor de culturele eilandelijke activiteiten is de Stichting Podium opgericht, als opvolger van de voormali ge stichtingen Kerkconcerten, Openluchtlheaier en De Wel le. Podium wordt door de vier eilandelijke gemeenten en de Provincie Zuid-Holland gesub sidieerd en ontplooit eilande lijke initiatieven op hel gebied van cultureel werk. Spraakma kende voorbeelden hiervan zijn de openluchllheatervoor- stellingen Mare en Meekrap. Maar ook het Tramproject: de door schoolkinderen in samenwerking met eilandelijke kunstschilders vervaardigde trammetjes die her en der hel landschap sieren. Wat we o.a. onder cultuur kunnen verstaan, lezen we in het woordenboek: 'geheel van voortbrengselen van een gemeenschap'. Deze beteke nis onderschrijft Jan Tromp per van harte. Hij wijst erop dat cultuur niet alleen iets is wat kunstenaars produceren, maar volgens hem gaal hel om de 'productie' van de totale samenleving "van schaalsver- eniging lol kunstzinnig atelier" Hij herinnert zich nog dat er in hel begin van zijn loopbaan in Middelharnis vrijwel geen sprake was van grote culturele uitingen, "maar wel zijn er op de zolder van Het Diekhuus nog dia's die men toen geza menlijk bekeek en waar men over sprak. Vroeger draaide men ook hier op een koffer grammofoon klassieke muziek die men ook gezamenlijk besprak. En daar gaat het ten diepste om. Elkaar ontmoeten en met elkaar ergens over pra ten. Ook dat is cultuur". Het 'elkaar ontmoeten' is volgens Jan Trompper een belangrijk onderdeel van de cultuurbeleving. Een ander recenter voorbeeld hiervan zijn de onlangs opgestarte cul turele ontbijten op de zater dagochtend in Hel Diekhuus. Mensen uil de volle breedte van de samenleving ontmoe ten elkaar rondom dit ontbijt "en je staat er versteld van hoe vlug er contacten wor den gelegd tussen mensen die afkomstig zijn uit totaal ver schillende achtergronden". Hij wijst er in dit verband op dat ook het Tramproject een dui delijke functie heeft: 'Je moet dit niet zien als een leuk cultu reel speeltje maar hel was de bedoeling om de schoolkinde ren in contact te brengen met de kunstenaars. En dat is heel goed gelukt want zowel de scholen als de kunstenaars zijn heel tevreden over dit project". In dit kader plaatst hij ook de activiteiten van het Filmhuis, waar regelmatig films worden gedraaid die interessant zijn voor een klein publiek, maar waar wel behoefte aan is en waar met elkaar over wordt nagepraat. Op deze ontmoetingen 'in het klein' is Jan Trompper heel zuinig. Dat geldt ook voor de culturele uidngen in de ver schillende dorpskernen op het eiland, maar hij plaatst ze wel in een groot kader, want 'je moet groot kunnen denken om het kleine te kunnen borgen". Met dit 'grote denken' doelt hij op het 'samen doen' binnen een dorpsgemeenschap of op regionaal niveau, "dit brengt de mensen dichter bij elkaar". Volgens Jan Trompper is dit nodig omdat men in een snel veranderende wereld leeft, waarin afstanden niet groot meer zijn; dit gaat ook niet aan Goeree-Overflakkee voorbij. Hij legt uil dat in de 20" eeuw door de mechanisatie van de landbouw de werkgelegenheid verminderde. Tegelijkertijd raakte Goeree-Overflakkee uil haar isolement en trok men veelal voor het werk van het eiland af en is men voor een groot deel alleen maar 's avonds in de dorpen. "Voor sommigen is Rotterdam dichterbij dan de eigen omgeving en dan heb je ook geen belangstelling meer voor je eigen dorp. Het gevolg is dan datje saaie dorpen krijgt en een saai dorp is ook geen sociaal dorp". Culturele initiatieven kun nen sociale energie losmaken en een nieuwe kijk geven op wal vanzelfsprekend lijkt. Tot zijn tevredenheid lijkt het erop dat de inwoners van hel eiland meer oog krijgen voor elkaar en daardoor dan ook meer dingen samen gaan doen op cultureel gebied. Dit geldt voor zowel geboren en getogen eilanders als voor de 'overkan- lers'. Volgens Trompper is de door snee inwoner van het gebied zich niet altijd bewust van de cultuur die zich binnen de grenzen van zijn omgeving bevindt en hij ontkent dan ook niet dal inwoners die oorspronkelijk van buiten het eiland komen, er toe bijdragen dal men zich hier bewust wordt van de culturele rijkdommen van hel gebied, "want we heb ben hier op het eiland niet zo'n regiomentaliteit", legt Tromp per uil. Om de bewoners van een dorp bij elkaar te brengen, behoe ven er volgens hem geen grote culturele activiteiten te worden georganiseerd. "Al ga je met elkaar maar een boek lezen en bespreek hel daarna samen. Hierdoor kunnen goede con tacten ontstaan". Is dit niet oubollig? "Oubollig? Wat is daar mis mee?" Als voorbeeld noemt hij hel opzomeren in Rotterdam. Enkelen begonnen in een wijk om de buurt op te knappen "dat heeft tol mooie resultaten geleid op zowel sociaal als cultureel gebied". Verder geeft hij het voorbeeld van het deze zomer gehouden openluchtspel 'Gerommel in Den Bommel', dal gemaakt is door nauwe samenwerking van de inwoners van die plaats zelf. "Dat heeft Den Bommel wat mij betreft geplaatst op de culturele wereldkaart". De verschillende culturele pro jecten die op hel eiland wor den uitgevoerd, ontstaan niet ineens maar zijn meestal wel een gevolg van andere projec ten. Als voorbeeld noemt Jan Trompper hel Tramproject. Enkele jaren geleden tijdens de culturele kralenketting in Oude-Tonge opperde iemand om 'iets' met de tram te gaan doen. De tram heeft tol in de jaren vijftig van de vorige eeuw een belangrijke plaats ingeno men in de Flakkeese samenle ving. Er werden toen ideeën geopperd om een expositie te houden met oude foto's over het vroegere eindpunt van de tram in de Rotterdamse Rose- straal. Maar de jeugd weet momenteel er maar weinig meer van af, "ze kennen het misschien alleen nog maar van de verhalen en daarom hebben we gekozen om het huidige Tramproject te starten". Ook de grote projecten hebben veelal geleid tol kleine initia tieven in de dorpen. Dat er een grote groep bewo ners van het eiland behoort tot een wat behoudende richting, waarin lang niet alle cultuurui tingen op waardering kunnen rekenen, weel Jan Trompper Hij legt uil dat elke bevolkings groep haar eigen cultuur heeft en daar dient ook rekening mee te worden gehouden. "Ik zal geen grote activiteiten op zondag op het Diekhuusplein organiseren. Ook bij de grote producties zoals Mare en Mee krap waar mensen vanuit alle gezindten elkaar ontmoetten, is zoveel mogelijk geprobeerd om activiteiten op de zondagen te voorkomen. Dit past niet in deze samenleving, wel organi seren we soms kleine voorstel lingen op zondag binnen het gebouw, daar is ook belangstel ling voor". Als het aan Jan Trompper ligt, zal men hem als cultu reel ambassadeur de komende jaren nog veel 'op straal' tegen komen, al of niet in gezelschap van hel draaiorgeltje 'De Klei ne Victoria'. Want volgens hem ligt de cultuur 'op de straat' van elk dorp, maar het moet wel ontdekt en aangewakkerd worden. "Want cultuur maak je niet vanachter een bureau..."

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 13