Cultuur 2007 Op de drempel van het nieuwe jaar Aöckk Parkeerplaats ziekenhuis toch dicht ^^rlf l^on: en: Flakkeese damcompetitie 2007/08 EIIAÜD^-niEUWS 'Z^tCtPUl{nt /-f KERSXPXJZZEL 1 DIRKSLAND - Een minder leuke mededeling. Daarmee begon de Dirks- landse gemeenteraad op 20 decem ber. De mededeling en de kwalificatie daarvan waren afkomstig van wethou der Robijn (verkeer, PvdA) en betrof de parkeerplaats voor het ziekenhuis personeel in de wijk Kleine Boezem. "De parkeerplaats gaat deze week nog dicht. Dat heeft het college net beslo ten", aldus Robijn. "We zullen het ziekenhuis ervan in kennis stellen en gaan ons bezinnen op stappen om de parkeerplaats toch weer open te krij gen. Wij vinden dat we dat moeten pro beren." KERSTPUZZEL 2 5 18 5H26 8 15 15 7 19 20 5 8 1 7 5 14 Een koffer vol herinneringen Voor de komende weken kan ik één jarige noemen: Sander van Lenten (Dirksiand) hoopt op 10 januari zijn verjaardag te vieren. Alvast een fijne verjaardag, Sander! De volgende aflevering van het jeugdhoekje verschijnt in de krant van vrijdag 18 januari 2008. Oom Ko en tante Nel hebben na al die kerstpuzzels wel even vakantie verdiend. Sturen jullie in die tijd de oplossingen van de 16 puzzels van december op? We wensen jullie allemaal een voorspoedig 2008. Ingezonden: PAGINA 11 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 Puzzelreglement 1. Stuur je oplossingen aan het eind van de maand naar Oom Ko, p/a Eilanden-Nieuws, Postbus 8, 3240 AA Middelharnis. Per maand zijn er 100 a 120 2. punten te verdienen. Zelfgemaakte raadsels voorzien van oplossing leveren 15 extra punten op. Zelfgemaalite puzzels met de oplos sing erbij, die via de e-mail verstuurd worden, leveren 20 punten extra op als ze geplaatst worden. Stuur af en toe een briefje, dat wordt beantwoord. Bij 500 punten ont vang je een boeken- bon van 10,-. Wie eenjaar geen oplossingen inlevert, verliest zijn/haar punten en begint weer met O punten. Oud en nieuw. Wat doe Je dan? Je kijkt terug op het afgelopen jaar. Je kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Als je terug kijkt, waar denk je dan aan? Ik moet denken aan een tekst uit Job 13:9. Daar staat: 'Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?' Als je iets mankeert, ga je naar de dokter. De dokter onderzoekt je en kijkt watje hebt. Dat kan iets onschuldigs zijn, maar het kan ook iets ernstigs zijn. Op die manier onderzoekt God ons, jou en mij, ook. Wat heeft de Heere dan het afgelopen jaar gezien? Goede dingen? Slechte dingen? Als je eerlijk bent, moetje zeggen: 'Er was het afgelopen jaar niets goed bij mij. Ik heb het hele jaar zonden gedaan, elke dag weer opnieuw. Ik ben door en door slecht door de zonden.' Wat moet er dan gebeuren? Kun je nog beter worden? Ja, zelfs de laatste dagen van het jaar 2007 nog. Weetje hoe? Alleen door de Heere Jezus Christus. Hij kan en wil al je zonden vergeven. Hij kan en wil je een nieuw hart geven. Bidt dan de Heere deze laatste dagen van het jaar om vergeving. Vergeef mij al mijn zonden. Die llioe hoogheid schonden; Ik hen verzwakt, o HEER', Genees mij, red mijn leven. Net na kerst kunnen we nog wel een paar kerstpuzzels plaatsen. Deze puzzel is een echte legpuzzel. Hij werd gemaakt door Martijn Melissant (Ouddorp). Je moet drie vragen beantwoorden: A: Welke tekst lees je als je klaar bent met de puzzel? B: Wie sprak deze woorden? C: In welke tekst in Lukas 1 lees je deze woorden? W>^ Door Kees van Rixoort Het sluiten van de parkeerplaats, bedoeld om de parkeerdruk rond het ziekenhuis in Dirks- land te verminderen, volgt na een uitspraak van de rechter. Die honoreerde een bezwaar van een omwonende. De parkeerplaats is aan gelegd als tijdelijke voorziening. De ruimte lijke procedure die in dit soort gevallen geldt (artikel 17 van de Wet Ruimtelijke Ordening) stelt dat aanleg mag als er concrete plannen zijn voor een definitieve oplossing. Omdat zo'n plan nog niet bestaat stelde de rechter de bezwaarmaker in het gelijk. Te\ens bepaalde hij dat de parkeerplaats moet worden geslo ten. In afwachting van juridisch advies hield de gemeente de nieuwe parkeervoorziening (voor 160 auto's) open. Maar nu gaat de par keerplaats dus toch dicht. Robijn: 'We heboen overleg gehad met de familie ciie de bezwaren heeft ingediend en we konden niet tot over eenstemming komen." De wethouder gaf aan dat de gemeente zich bezint op nieuwe moge lijkheden. Immers, de zojuist aangelegde parkeerplaats bleek tijdens de korte tijd dat de voorziening open was, te voorzien m een behoefte. Petra Bikker (Oude-Tonge) maakte de laatste kerstpuzzel van dit jaar voor ons. De puzzel is niet moeilijk. We hebben deze vorm al vaker gehad. a= l;b 2;c 3; enz. Petra wil graag weten wat hieronder staat èn waar het staat in Lukas 2. Jullie moeten de rebus in de koffer oplossen. Je weet dan ook gelijk het antwoord op vraag 4. 1. Hoe keetje? Joan Melissant. 2. In welke plaats woon je? Ouddorp. 3. Wat heb je in de vakantie gedaan (bijv. thuis, tijdens een logeerpartij, tijdens een dagje uit of op de vakantie ergens anders)? Een heleboel: in de hut gespeeld, naar het strand geweest, naar Archeon, een kasteel en een die rentuin geweest. 4. Naar welke plaats (en in welk land) ging je op vakan tie of waar ging je een dagje naartoe? Naar (zie rebus). 5. Wat heb je voor bijzondere dingen gezien/gedaan? In Archeon hebben we Vikingen en Romeinen gezien. 6. Heb je nog iets speciaals meegenomen op vakantie, watje echt niet kon. missen? We kregen 'les' van een Romein: we zijn echt gedrild. 7. Wat vond je erg fijn om thuis te kunnen laten? Mijn schoolspuUen. 8. Wat miste je erg in de vakan tie? Mijn opa's en oma's en mijn lieve konijntje Char lie. 9. Wat vond je erg vervelend in de vakantie? Dat de vakantie zo voor bij was. 10. Wat vond je het leukst/het mooist in de vakantie? Lekker spelen. -s^S^,?- Marijn en Julian Villerius (Dirksiand) hebben deze keer een boekenbon verdiend. Nu kunnen jullie nog net een boek kopen om in de vakantie te lezen. Of een CD met mooie muziek om in de vakantie te beluisteren. Jacoline Tanis (Goedereede) Nou, ik kijk ook uit naar de vakantie. De laatste weken zijn erg druk geweest: het is erg leuk om al die puzzels voor jullie te plaatsen, maar het kost ook veel tijd. Daar om neem ik nu een paar weken vakantie (en tante Nel trouwens ook!!). Wij gaan gewoon lekker thuis genieten van de rust: een mooi boek, een mooie CD en een goed puzzelboek. Dan vliegt de tijd voorbij. Met je opmerkingen over de duide lijkheid van de plaatjes in de koffer probeer ik rekening te houden. Nog even geduld: iedereen komt echt aan de beurt met de vakantieherin neringen. Over lokale cultuur is het afgelopen jaar veel geschre ven. Eigenlijk is cultuur het alledaagse. Het ongewone gewone. De krenten in de pap van het dagelijks bestaan. Een spannend \'erhaal, of bij gebrek daaraan een mooie anekdote. Streekgebonden muziek, een roman, een gedicht. Een his torisch openluchtspel zoals: de nevelen van Flakkee, de schoolmeester van Stad of de kapelaan van Goedereede zou verbeelding van de plaatselij ke cultuur kunnen zijn, maar historische spelen kwamen op Flakkee nimmer in beeld, laat staan van de grond. Meekrap was een goede voorstelling, maar over Mare waren de stemmen verdeeld. Dergelijke spelen zijn er hier domweg niet en bij een eventuele invul ling moetje maar afwachten of de spelen voldoende kwaliteit hebben en daadwerkelijk iets verwoorden van het eigene van Flakkee. Over de inhoud van de Flakkeese cultuur, lopen de meningen nogal uiteen, maar dat terzijde. Een schilderij of een pentekening zijn uitge sproken uitingen van cultuur Met het laatste zijn we beland bij de beeldende kunst, die op Flakkee sinds enkele decennia wordt toegeschreven aan beel dende kunstenaars. Het over- giote deel van de lokale kunst schilders komt helaas niet ver der dan een kunstje, een foefje met de kwast. Technisch wel aardig, maar het roept niets op. Het doet, uitzonderingen daargelaten, de kijker niets. En dat doet kunst wel. Kunst is individuele ontroering, geen vrijblijvende spielerei. Cultuur is meer dan 'openbaar kunst bezit' en het is ook meer dan folklore. Meer ook dan vitrine kasten gevuld met voorwerpen die met het eiland vaak geen binding hebben. Tussendoor werd een fictieve Flakkeese verhalentraditie ten tonele gevoerd. Het eiland kent nau welijks echte verhalen, er zijn wel tal van anekdotes. Niet voor de eerste keer worden verhaal en anekdote met elkaar verward. Bij het tramgebeuren kwam het cultuurhistorische element wel aan de orde, maar ik heb het lied dat in 1909 ter gelegenheid van de offici ële opening van de trem door schoolkinderen in Middelhar nis werd gezongen gemist. En dat lied was een stukje onver valste Flakkeese cultuur. Dino's en Mickey Mouse verschenen in de polden Leuk bedacht, speels, maar geen bijdrage aan de Flakkeese cultuur. De trem verdient een blijvende markering in het landschap. De authentieke Flakkeese cul tuur lijkt ondertussen meer en meer een terra incognita te worden. Het unieke van de Flakkeese cultuur mag niet verloren gaan door rapporten die de burger wijsmaken dat accommodaüe en professio naliteit van groot belang zijn. De streekgebonden cultuur, hoe schaars ook, ontleent haar kracht aan het eigene van Flak kee. Dat betekent onder meer: kruipen door de boeken Van Reest, Knape en Van den Tol. Met als beloning een gedicht van Teunie Knöps. Allerlei 'projecten' zouden veel meer gebaseerd moeten zijn op het eigene van Flakkee. Daar lig gen kansen voor een streekcul- tuur die zijns gelijke niet heeft. De cultuurkaravaan trekt ech ter onverdroten verder. Op naar het volgende station. Harry J. Goosens Stad aan 't Haringvliet Na twee gespeelde wedstrijden is 1. Koese nog de enige spe ler die de volle winst van vier punten heeft weten binnen te halen. Hij wordt gevolgd door zes spelers met drie punten Er staan voor de volgende ronde weer leuke wedstrijden op het programma. Die zullen wel een behoorlijke verschuiving te zien geven. Uitslag tweede ronde J. v.d. Ouden-1. Mackloet.. 1-1 B. Visbeen-L. Blokland1-1 I. Koese-H. Keuvelaar2-0 R. Jacobs-M. Klink0-2 P. Leroy-D. Wolfert1-1 C. Polder-joh. Wolfert2-0- J. V Koppen-H.H. VerolmeO-2 A. V. Huizen-J. v. Hoorn 0-2 J.J. Melaard-A. Jelier0-2 Een nieuw jaar dient zich aan. Daarmee ook nieuwe wetgeving. Elk jaar veran deren namelijk wetten en regels, zo ook in 2008. De notaris is op de hoogte van de laatste nieuwe ontwik kelingen en informeert u graag nader over de gevol gen voor uw situatie. Hieronder de notaris aan het woord. "Vanaf 2008 moeteen eigenaar van een woning bij de verkoop een energielabel (officieel genoemd: energieprestatiecer tificaat) aan de koper verstrek ken. Deze verplichting wordt door ons vastgelegd in de koopovereenkomst. Ook zien wij er op toe dat de gemaakte afspraken over het energielabel worden nageleefd. Niet alleen vanwege het energielabel is het verstandig de koopovereen komst door ons te laten opstel len: wij adviseren de koper én verkoper over diverse weder zijdse rechten en plichten. Ook in 2008 is het fiscaal aan trekkelijk om te schenken. Wij kunnen u informeren en advi seren over de diverse mogelijk heden. Op onze website vindt u daar meer informatie over. Goed-doel-instellingen beta len (als zij aan de voorwaarden voldoen) bij giften, erfenis sen en andere donaties geen schenkings- of successiebelas ting, ledere goed-doel-instel- ling moet vanaf 1 januari 2008 voor deze fiscale voorzieningen een beschikking hebben van de Belastingdienst. Voor kerkge nootschappen wordt een lan delijke regeling voorbereid. De beschikking is niet alleen van belang voor de instelling zelf, maar ook voor degenen die aan de instelling een bedrag willen schenken. Deze schen kingen zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomsten belasting of de vennootschaps belasting. Hieronder valt ook de toezegging in termijnen, de lijfrenteschenking, die onder meer als voorwaarde heeft dat deze in een notariële akte moet zijn vastgelegd. De wetgeving met betrekking tot de perso nenvennootschappen (dit zijn de maatschap, vennootschap onder firma en de comman ditaire vennootschap) wordt ingrijpend gewijzigd. Het besluitvormingsproces hier over in de Eerste en Tweede Kamer is bijna rond. De nieu we wetgeving heeft gevolgen voor beroepsbeoefenaren, zoals samenwerkende fysiotherapeu ten, (dieren)artsen, samenwer kende boeren en ondernemers die nu al via een (agrarische) maatschap, v.o.f of cv. samen werken. Naar verwachting wordt hal verwege 2008 het systeem van het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingrijpend aangepast. Hier door is een aantal beroepen en bedrijven die voordien niet in het handelsregister hoefden te worden ingeschreven wél ver plicht tot registratie. Dus ook advocaten, psychologen en fysiotherapeuten, landbouw- en visserijbedrijven en straat handelaren, overheidsinstan- des, kerkgenootschappen en verenigingen van appartemen teigenaren moeten zich voort aan inschrijven. (Rechts)per- sonen die een onderneming uitoefenen, zijn bovendien verplicht om het handelsregis- ternummer niet alleen op hun briefpapier maar ook in email- berichten te vermelden." In 2008 staat Ter Braak Schu ring Benschop Netwerk Notarissen graag weer voor u klaar met juridische raad en daad, bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of trouwen, een testament wilt maken, uw bedrijf overdraagt, een nieuw huis koopt of bij alle andere zaken die u aan de notaris toe vertrouwt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen of website www.notarissenmiddelharnis. n]. bezoeken. Met een koste loos abonnement op de elek tronische nieuwsbrief blijft u op de hoogte van juridische ontwikkelingen. U kunt zich abonneren via de website.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 11