Regiotasi Goeree-Overflakkee, goed op de rit! Kerstboomactie Oud en Nieuw party's in de gemeente Middelharnis Middelharnis Studenten controleren samen met ISGO propaantanks op het eiland Vuurwerkafval Sluiting gemeentelijke diensten E-formulieren en internetkassa Nieuwjaarsreceptie gemeente Middelharnis MEDISCHE DIENSTEN Begraafplaats Den Bommel opnieuw gedraineerd Ouddorpse nieuwjaarsduik EILAtinEtl.f1lEliW5 ,J0 GOEREE- I'^^ Kon. Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis. Tel. (0187) 47 55 55 Fax (0187) 47 55 47 e-mail: info@middelharnis.nl www.middelharnis.nl Betrokkenheid Checklist PAGINA 10 VRIJDAG 28 DECEMBER 2007 InfomotiQrabtiQk QmQQntQ Mlddelhomis Er wordt steeds meer gebruikt gemaakt van- de Regiotaxi. Inmid dels zijn er in 2007 alzo'n 14.000 ritten gereden. De regiotaxi is dan ook een uitste kend vervoermiddel, zeker nu in donkere en gure dagen. In plaats van buiten wachten in een bushokje, kan men vanuit de eigen woning voor de deur worden opgehaald en ook weer worden afgezet. Voorheen was er, voor bewoners van Middelhar- nis, Taxi op Maat. Dit oude vervoersysteem is sinds januari 2007 komen te ver vallen, en daarvoor is in de plaats gekomen Regiotaxi Goeree-Overflakkee. In het nieuwe systeem wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Met uit2ondering van WMO-geïndiceerden (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) reist elke gebruiker tegen hetzelfde tarief. Voor gebruikers die voor heen gebruik maakten van Taxi op Maat en die in het bezit waren van een 65+vervoerspas is tijdelijk een uitzondering gemaakt door het toepassen van een overgangsregeling. Om deze regeling geleidelijk te laten verlopen heeft de gemeente Middelharnis voor hen gedurende twee jaren een tegemoetkoming in de kos ten geregeld De kosten van een rit zijn afhankelijk van het aantal zones waarin men reist (maximaal vijf zones plus een instapzone tegen gere duceerd tarief). Kinderen tot vier jaar (onder begelei ding) rijden gratis mee. Regiotaxi Goeree-Overflak kee rijdt van zondag t/m vrijdag van 7.00-23.00 uur en op zaterdag tot 24.00 uur. Wie met deze vorm van vervoer wil reizen, kan een rit reserveren via het gratis telefoonnummer 0800 - 440 40 44. Als dat minimaal één uur tevoren gebeurt, komt de regiotaxi voorrij den op de afgesproken tijd en plaats (onder voorbe houd van een kwartier voor tot na de afgesproken tijd). De terugbelservice geeft de mogelijkheid om een aantal minuten voordat de Regio taxi gearriveerd is, gebeld te worden met de melding dat de Regiotaxi in aantocht is. Adres van vertrek en aankomst dienen wel op Goeree-Overflakkee te lig gen. Overigens kan een rit wat langer duren omdat de Regiotaxi vaak meerdere passagiers tegelijk naar hun bestemming brengt. Samen met Connexxion werken de gemeenten dagelijks aan een optimale kwaliteit van de Regiotaxi «toTAx, OVERFLAKKEE Goeree-Overflakkee. Om dk goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat mensen hun klachten e/o opmerkingen te allen tijde melden bij Connexxion. Dit kan via telefoonnummer 0900 - 440 40 44 (lokaal tarief) of via de mail: ctsklantenservice® connexxion.nl Let wel! Op 31 december a.s. is de centrale en het vervoer beschikbaar tot 20.00 uur in plaats van de gebruikelijke tijd van 23.00 Rond de feestdagen wordt in het algemeen meer gebruik gemaakt van de Regiotaxi, dus is de kans aanwezig dat men te maken heeft met iets langere wachttijden. Daarom is het raadzaam om de ritten tij dig te bespreken. De een doet het wat uitbundiger dan de ander, maar elke jaarwisseling weer wordt er een grote hoeveelheid vuurwerk afgestoken. Het achterblijvende afval vormt de stille getuige van. al dat vuurwerkplezier..Deze vuurw«rkresten geven de gemeente een verwaarloosde aanblik en vervuilen het milieu. Bovendien kunnen ze gevaar opleveren, zeker voor kleine kinderen! Samen kunnen we er wat aan doen. Naast de gemeente heb ben in de eerste plaats de burgers een taak en verantwoor delijkheid op dit gebied. Daarom roept het gemeentebestuur alle inwoners op zowel de lusten als de lasten van het afste ken van vuurwerk te aanvaarden. Dus niet alleen genieten van knallen en flitsen, maar na afloop ook even de rommel opruimen! Een prima voornemen voor het nieuwe jaar; "ik ruim zelf mijn vuurwerkafval op". In afwijking van de gebruikelijke openingstijden zijn alle gemeentelijke diensten (gemeentehuis, buitendienst en inzameldepot voor klein chemisch afval) gesloten op de vol gende (werk)dagen tijdstippen: maandag 24 t/m woensdag 26 december 2007 - gesloten wegens kerst maandag 31 december 2007 en dinsdag 1 januari 2008 - gesloten wegens jaarwisseling woensdag 2 januari 2008 - vanaf 15.00 uur gesloten wegens nieuwjaarsbijeenkomst onder het E-loket zijn inmiddels zo'n dertig (elektronische) for mulieren opgenomen, waaron der formulieren voor het online aanvragen van uittreksels uit de Gemeentelijke basisadministra tie en de burgerlijke stand. peze aanvragen zijn gekoppeld aan de internetkassa (VISA, Mastercard en iDeal) omdat de uittreksels gelijktijdig met het aanvragen betaald moeten worden. Voor beide aanvraagformulie ren is wel DigiD-identificatie noodza kelijk. Dat is ook nodig bij gebruikmaking van de e-formulieren: aangifte van vestiging in- c.q. verhuizing binnen de gemeente, aangifte van vertrek naar het buitenland, aanvraag kopie WOZ-beschikking, kopie aanslag OZB, aanvraag taxatieverslag WOZ en aanvraag of intrekking automatische incasso. Op de formulierenpagina zijn ook andere formulieren te vinden, zoals een terugbelformulier (voor mensen die op een bepaald tijdstip terugge beld willen worden), een formulier voor het melden van gebreken aan straatwerk of overlast, en aanvraagfor mulieren voor een inrit of een riool aansluiting. op donder dag 3 januari 2008 houdt het gemeen tebestuur de traditionele nieuwjaarsontmoe ting in het gemeentehuis te Mid delharnis. De ontmoeting zal een informeel karakter hebben. In een onge dwongen sfeer kunnen alle inwo ners van de gemeente Middelharnis en ver tegenwoordigers van bedrijven, verenigingen en instellingen elkaar de hand drukken en nieuwjaarswensen uit wisselen. Iedereen is van 19-30 tot 22.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis. Evenals voorgaande iaren worden de kerstbomen binnen de gemeente Middelharnis collectief ingezameld. Iedereen die twee kerstbomen inle vert, ontvangt een zwemkaartje voor De Staven Kerstbomen inleveren is mogelijk op woensdag 9 januari 2008 bij het gronddepot op de kruising Joost van den Vondellaan - Anne Franklaan in de woon wijk Westplaat te Sommelsdijk. Men kan daar terecht van 13.00 tot 16.00 uur. Inwoners van Stad aan 't Haringvliet en Nieuwe-Ton- ge kunnen de kerstbomen inleveren bij de gemeen telijke werkplaats in hun woonplaats, eveneens van 1300 uur tot 16.00 uur. AUe ingeleverde kerstbomen zullen, als de windrichting gunstig is, op woensdag 9 januari om 18.00 uur worden verbrand. In de gemeente Middelharnis worden twee Oud en Nieuw party's geor ganiseerd. In recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk en bij het strandje in Stad aan 't Haringvliet. Recreatiecentrum de Staver: Voor aUe jongeren (vanaf 14 jaar) en ouderen uit Middelharnis, Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge Locatie: De Staver Wanneer: 1 januari 2007 van 00:00 uur tot 04:30 uur Gratis entree ID verplicht (wordt gecontroleerd bij de entree) Vervoer naar en van De Staver - Nieuwe-Tonge: Molendijk bij de molen (vertrek om 00:15 uur), vervoer terug op elk gewenst moment; - Middelharnis/Sommelsdijk: alleen vervoer terug. De muziek wordt verzorgd door XXL Events Productions B.V Strandje Stad aan 't Haringvliet Voor aUe jongeren en ouderen uit Stad aan 't Haringvliet Locatie: Tent bij het strandje aan de Zeedijk Wanneer: 1 januari 2007 van 23:00 uur tot 05:00 uur Gratis entree Voor beide feesten geldt dat: het niet toegestaan is om vuurwerk mee naar binnen te nemen, dit wordt bij toegang gecontroleerd en daar waar aangetroffen vernietigd het niet toegestaan is om drank/drugs/wapens mee te nemen bij constatering van de laatste twee zal overdracht aan de politie plaatsvinden er rekening gehouden worden met elkaar en overlast voor omwonenden etc. zo veel mogelijk wordt voorkomen de opgestelde huisregels van kracht zijn en gehandhaafd zullen worden onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt van vrijdag 28 december 2007 t/m dinsdag 1 januari 2008 WEEKEND-DIENSTEN ARTSEN Van vrijdagmiddag vijf uur tot maandag-morgen acht uur heeft voor heei Goeree-Over flakkee dienst de Centrale huis artsenpost Goeree-Overflakkee, Ziekenhuis in Dirksland, tel. (0187)480447. TANDARTSEN Spreekuur uitsluitend voor spoed gevallen op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur Op 29 en 30 december Tandarts De Bles te IVliddelhamis, tel. 483621. Op 31 december en 1 januari Tandarts Dogterom te Nieuwe Tonge, tel, 652325. Voor spoedgevallen buiten het spreekuur telefonisch contact opnemen. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK 'NATALIA' Paviljoen Ziekenhuis, Stationsweg 22 dl., WO., do, spreekuur volgens afspraak 9.00-12.00 uur tel. spreekuur. Tel. (0187) 60 07 92 APOTHEKEN MEDIO APOTHEEK HARINGVLIET Antoon Coolenstraat 112 3245 MC SOMMELSDIJK Tel. (0187) 48 72 77 Geopend op werkdagen; 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur. Op zaterdag van 10.30-11.30 uur. APOTHEEK DIRKSLAND Voorstraat 25, Dirksland Telefoon 6015 80 Geopend op werkdagen: 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. Op zaterdag van 10.00-12.00 uur en 17.00-17.30 uur Kringapotheek 'OUDDORP' Boompjes 3-5, tel. 68 37-89 Werkdagen: 8.30-12.00 uur en van 13.00- 17.30 uur. Op zaterdag van 12.00-13.00 uur Buiten openingstijden van de apothel<en l(unt u voor dringende spoedrecepten tellen met het centrale dienstnummer van de apolhelien Goeree- Overfiai<i<ee: 689957. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende apotiieek met wie u een tijdstip liunt afspreken om uw medicijnen te verkrijgen. De bereikbaarheidsdiensten zijn als volgt: DEN BOMMEL - De gemeente Oostflakkee is voornemens om op 14 januari te starten met het opnieuw draineren van het oudste gedeelte van de algemene begraa^laats aan de Prins Bernhard- straat in Den Bommel. Het opnieuw draineren van de begraafplaats gebeurd door middel van de techniek van gestuurde boring. De slechte staat van de huidige drainage maakt deze ingreep noodzake lijk. De nieuwe drainage wordt op een diepte van 2.20 meter aangebracht. Tijdens de werk zaamheden wordt de grafrust gerespecteerd en geprobeerd de overlast tot een minimimi te beperken. Het aanbrengen van de nieuwe drainage duurt ongeveer een week. Voor vra gen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer L.A. Breeman van de gemeente Oostflakkee, hij is bereikbaar via tel. 0187-647100. APOTHEEK SI JORIS SOMMELSDIJK Maandag t/m vrijdag 17.30-22.00 uur (op feestdagen vanaf 8.30 uur) KRINGAPOTHEEK OUDDORP Maandag t/m vrijdag 22.00-8.30 uur. APOTHEEK DIRKSLAND Zaterdag en zondag 8.30-22.00 uur KRINGAPOTHEEK OUDDORP Zaterdag en zondag 22,00-8.30 uur. DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, 64 24 41L. Tjebbes, Mid delharnis, 48 29 66; Dierenkliniek Goeree- Overflakkee, 48 28 97. OUDDORP - De Ouddorp se Reddingsbrigade orga niseert op 1 januari 2008 voor de 26' keer de nieuw jaarsduik. Iedereen die het nieuwe jaar wil beginnen met een verfrissende duik kan zich vanaf 13.00 uur inschrijven in reddings- post 't Flaauwe Werk aan het Wester duinpad 2. Om klokslag 14.00 uur zullen wederom honderden men sen deelnemen aan deze oer-Hollandse traditie. Tijdens de Ouddorpse Nieuw jaarsduik gaat het er zo serieus aan toe, dat de duik het pre dikaat 'Serieuze Duik' heeft gekregen van Unox. De Oud dorpse Nieuwjaarsduik ont vangt het predikaat omdat Unox vindt dat het voldoet aan de voorwaarden van echte nieuwjaarsduiken. Deze dui ken zijn voor iedereen toegan kelijk en vinden plaats in open water. Unox jubileert dit jaar met haar 10'' Nieuwjaarsduik in Scheveningen en steunt daarom ook 24 andere serieuze duiken in het land, die helpen deze oer-Hollandse traditie in stand te houden. Alle deel nemers ontvangen de unieke Unox Nieuwjaarsduik muts en na afloop van de duik zorgt een Unox-team dat iedereen een welverdiende kop rijkelijk gevulde erwtensoep krijgt. Voor aanvang van de Oud dorpse Nieuwjaarsduik zal dweilband 'Valse Hoop' zorgen voor de muzikale omlijsting. De organisatie raadt iedereen aan om dan vooral te dansen om zo goed warm te blijven. Omkle den kan op het strand in de tent naast de post van de Reddings brigade. Meer informatie over de 26e Ouddorpse Nieuwjaars duik is te vinden op www.oud- dorpsereddingsbrigade.nl MIDDELHARNIS - Vorige week hielden studenten van het Wellant-college uit Rijswijk de eindrapportage van hun stageperiode die zij in de laatste twee maanden van het jaar op het eiland hebben gehouden. In het kader van het project Propaantanks controleerden de studen ten milieubeheer ruim 200 propaantanks op het plat teland. Door: Adri van der Laan De afdeUng Vergunningverle ning en Handhaving van het ISGO controleert veel zaken binnen haar werkterrein. Hieronder valt ook de controle op de propaangastanks die bij veel woningen en bedrijven in het buitengebied zorgen voor de opslag van vloeibaar gas. Doordat het niet lonend is om het buitengebied aardgas aan te leggen zijn veel bewoners dan ook voor hun verwarming of voor bepaalde processen binnen hun bedrijf afhankelijk van propaangas. Dit gas wordt opgeslagen in speciale propaan gastanks die zich doorgaans op de erven van de woningen of boerderijen bevinden. Bij een onvoldoende veilige opslag is brand- en ontplofluigsgevaai aanwezig. Daarom controleert het ISGO deze tanks met een zekere regelmaat. Deze con trole is een forse klus voor de ambtenaren van het ISGO. De mogelijkheid om dit werk te laten uitvo<;;ren door derde en vierdejaars leerlingen van het Wellant-college uit Rijs wijk werd dan ook dankbaar aangegrepen. Maar niet alleen het ISGO spon bij deze wijze van controleren garen, ook voor de leerlingen was het een heel interessante en nuttige periode waarmee men prak tijkervaring opdeed voor hun opleiding. In het ISGO-gebouw presen teerden de leerlingen hun eindrapport aan een aantal belangstellenden. Wethouder Ton Admiraal van de gemeen te Goedereede en voorzitter van de PAC Milieu, sprak zijn waardering uit voor het werk van de leerlingen. Hij noemde het goed dat zij op deze manier betrokken zijn bij de wet- en regelgeving. Kees Overweel, coördmator Vergunningenverlening en Handhaving van het ISGO leg de uit dat de controle van de propaangastanks heel belang rijk is voor het buitengebied en door de grote ongevallen wordt er hier dan ook nauwkeurig op de veiligheid van deze installa ties gecontroleerd. Centraal tijdens de bijeenkomst was de presentatie van de leer lingen van het Wellant-college. Op een humorvolle wijze gaven zij uideg over hoe de controle in het werk was gegaan. Zij deden dit aan de hand van een film, power-pointpresentatie en een rollenspel. Het bleek voor de leerlin gen "best wel moeilijk" te zijn geweest om voor het eerst op Tijdens de presentatie van het project werd een rollenspel gespeeld over de controles. Foto: Adri iitf'. dm- Ltiatl controle te zijn gaan. Hoewel ze deze in nauwe samenwer king met de functionarissen van het ISGO uitvoerden, dienden zij toch zelf deze con troles te organiseren: Aan de hand van een checklist werden de installaties gecon troleerd en vervolgens wer den onvolkomenheden met de eigenaar doorgenomen. Als er zaken veranderd moesten worden, werden de eigenaren hierop ook nog per brief van in kennis gesteld. Tijdens de bijeenkomst bleek dat 60% van de installaties veilig waren. Aan 40% van de tanks moesten wat verbeteringen worden getrof fen. Dit waren veelal kleine gebreken, zoals het ontbreken van een blusvoorziening of voorzieningen die 'aanrijden' moeten voorkomen. Verder bleek het veel voor te komen dat een goede administratie, die door de leveranciers van het gas moet worden ontbrak, niet altijd up-to-date was. Door de werkzaamheden van de jongeren is het ISGO weer op de hoogte van hoeveel en waar de propaangastanks zich bevinden. Kees Overweel leg de uit dat aan de hand van de opgedane gegevens de locaties worden geplaatst op de risi cokaart, waarop de u»wouei"s kunnen zien waai' gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dit zal dan ook in de ltK>p van het jaar na te kijkct» ïijj» oip www. risicokaart.nl Uit de presentatie Week dat de jongeren heel tt'l geleevtl heb ben \an hun presentatie maar natiuulijk wan-n er nog wel wat verboterpiiuten, biivcH>r- beeld in de countuniiratie met gecontroleerde gebruikers. Vanuit het ISGO was er veel waardering voor het ^^erk van de jongeren en ook de jonge ren waardeerden de begelei ding van het ISGO.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 10