SWO al bijna veertig jaar 'Marriage Course' helpt om relatie binnen actief binnen het welzijnswerk het huwelijk te versterken ■i ■ÉH '^m SS Weekvoordeel 969 1 A van gemeenten cursus start maandag 28 januari fl^i ^'^z ^49 1 Mevrouw Van Oorschot 102 jaar L-i 1 80e jaargang Nr. 7672 ^iijëas-gS^cember 2007 Christelijk streekblad op ger^chKjSWj^i^^iyiidslag Samen met Albeda College worden cursussen voor vrijwilligers georganiseerd 'Vrijwilligerswerk is bijzaak, die voldoening geeft' Activiteiten Vrijwilligerswerk In januari 2008 start er op Goeree-Over- flakkee voor het eerst een 'Marriage Course'. Deze 'hu'welijkscursus' wordt elders in het land met succes gegeven en mede daarom zijn ook op het eiland de voor bereidingen al in volle gang. TVee van de ini tiatiefnemers, Carla Domburg en Ruud Kraaijeveld, leggen uit waarom men met een dergelijke cursus wil beginnen. Goed ingezet Nodig? Volgende week één krant Computer cursus ANBO www.autobedrijf-admiraal.nl Gevuld stokbrood éimm Kogeibief^ m 1 HHIilllHHHi! 1 Investering Mannen lastig K OUDE-TONGE - De Stichting Welzijnswerk Oostflakkee, beter bekend onder de afkorting SWO, is volgend jaar veertig jaar actief op het gebied wel zijnswerk in de gemeente Oostflakkee. De laatste jaren breidt de Stichting haar activiteiten verder uit over het eiland en ont popt ze zich steeds meer als een brede welzijns- instelling die op tal van terreinen een helpende hand biedt. Eén van die activiteiten is het bege leiden van vrijwilligers vanuit vrijwilligersteun- punt 't Punt. Binnenkort start voor de vrijwilligers een cursus op het Albeda College in Middelharnis. Directeur drs. Anne Ver- hey geeft een toelichting bij de vele activiteiten. Door Adri van der Laan De SWO viert volgend jaar haar veertiffjarig jubileum. De organisatie is ontstaan vanuit activiteiten van drie stichtingen ouderenwerk in Achthui/en, Den Bommel en Oude-Tonge, Deze stichtin gen gingen samen en vorm den een plaatselijke commis sie van waaruit ouderenwerk werd georganiseerd. In 1968, kort tia de gemeentelijke samenvoeging, werd uit deze commissie de SWO geboren, de welzijnsorganisatie voor de gehele gemeente Oost flakkee. Anne Verhey legt uil dat de SWO een zelfstandig opererende organisatie is, die opdrachten vanuit de gemeenten uitvoert. Sinds een aantal jaren is de SWO ook in andere gemeenten op het eiland actief. "Vanwege onze ervaring werden wij door de gemeente Goederee- de gevraagd om advies voor het uitvoeren van onderen- werk. Vervolgens vroeg men ons of we dit werk konden uitvoeren". Voor het werk in Goedereede trekken de SWO en Gompanen samen op. Omdat in de laatste jaren de activiteiten van de SWO zich verder over het eiland hebben uitgebreid, verwacht Anne Verhey dat over enige tijd de SWO wel samen zal gaan met Gompanen uit Middelharnis, om als zoda nig een eilandbrede wel- zijnsinstelling te vormen. "De samenwerking met Gompanen zou al verder zijn geweest; er zijn nu wat praktische problemen, maar ik hoop en verwacht dat een samengaan in de toekomst we! gestalte zal krijgen. Ook de provincie dringt aan op de vorming van één eilande- lijke instelling en wij geloven in ieder geval in eilandelijke samenwerking". Een groot deel van het werk veld van de SWO ligt nog op de oostelijke helft van het eiland. Er wordt een groot aantal activiteiten georgani seerd voor zoïvel jongeren als ouderen. In de gemeente Oostflakkee exploiteert zij het werk van de peuterspeel zalen. Voor de jongeren wor den er in elke kern van de gemeente activiteiten geor ganiseerd, zoals kinderdis co's, filmmiddagen en work shops. Dit betreffen voor namelijk activiteiten voor jongeren in de lagere school- leeftjjd. Voor tieners worden er ai/een disco's en inloopac- liviteit georganiseerd. "Er is voor clie leeftijdsgroep ook jeugdwerk opgestart door enkele oudere jongeren in Achthuizen en daarvoor zijn wij ook faciliterend bezig". Verder worden er veel cur sussen en andere activiteiten georganiseerd voor zowel ouderen als jongeren. Dit zijn talencursussen, crea tieve workshops, sms-en voor ouderen, gitaarlessen, meei- bewegen voor oude ren, volksdansen en andere groepsactiviteiten, die zoveel mogelijk verspreid over de verschillende kernen wor den georganiseerd. Geregeld worclen er ook gezamenlijke maaltijden voor ouderen fehouden. en groot deel van het werk van cie SWO wordt verricht onder de ouderen. "Enkele dagen per week is er bij ons OOK een ouderenadviseur in dienst; die noemen we wel 'de enorme bijdehante dochter van de SWO'". Deze adviseur, Mariëtte Walter, bezoekt desgewenst de oude ren in de gemeenten Oost flakkee en Goedereede. Vol gens Anne Verhey voorziet deze adviseur in een grote behoefte. Jaarlijks worden in de gemeente Goederee de de mensen van 75 en 80 jaar bezocht. "We sturen ze eerst een briefen peilen of er behoefte is aan een bezoek. Het blijkt dat ongeveer de helft van ouderen een bezoek op prijs stelt en daar zijn we heel blij mee". In een 'signa lerend huisbezoek' bezoekt de adviseur de ouderen om te horen of er iets nodig is. Meestal gaan de vragen dan over hoe men aan hulpmid delen kan komen en hoe men het beste huishoude lijke hulp aan kan vragen en of men een aanvraag kan indienen voor aanpassingen in huis. Ook kan zij helpen bij het invullen van formu lieren. Daarnaast wordt er gekeken of er bij kleine klus jes, boodschappen doen of Dezoeken om de eenzaam heid op te lossen vrijwilligers kunnen worden ingezet. Voor een welzijnsinstelling als de SWO is cle hulp van vrijwilligers heel belangrijk, en de organisatie is er dan ook alles aan gelegen om de vrijwilligers een goede basis te geven. Vanuit het Vrijwil- ligersteunpunt 't Punt bege leidt de SWO het vrijwilli gerswerk. Er is een vacature bank en er wordt informatie gegeven aan vrijwilligers en vrijwilligersoiffanisaties. In samenwerking met het Albeda College in Middel harnis is er een aantal cur sussen georganiseerd. Bij voldoende deelname start men volgende jaar met een vijftal cursussen, zoals 'Op weg naar vrijwilligerswerk waarbij de vrijwilliger wordt voorbereid op zijn of haar werk. Daarnaast zijn er cur sussen spreken in net open baar, presenteren, vergader- techniek en besturen. Anne Verhey legt uit dat goed 'opgeleide vrijwilli gers een must zijn in deze tijd waarin bij een terugtre dende overheid het vrijwilli gerswerk een steeds grotere plaats inneemt. Hierbij richt men zich op het totale vrij willigerswerk, dus niet alleen voor het ouderenwerk. "Er zijn ook tal van vrijwilli gers werkzaam in sport- en buurtverenigingen, en deze mensen willen we onder steunen". Als voorbeeld noemt zij dat mensen wel actief willen zijn in een bestuur, "maar wat er bijvoorbeeld van een pen ningmeester of een secre taris verwacht wordt is niet altijd even duidelijk, en daar willen we met het geven van een cursus duidelijkheid over geven". Ze hoopt dan ook dat velen deze cursussen zullen gaan volgen omdat dit vast en zeker net vrijwil ligerswerk meer kwaliteit zal geven en de vrijwilligers meer plezier in hun werk, "want vrijwilHgerswerk is voor velen misscnien een bij- De directeur van de SWO, Anne Verhey, voor hel centrum aan de Beniliardstraat in Oude-Tonge. Foto: Adri van der Laan Door Adri van der Laan De Marriage Course is in 1996 door Nicky en Sila Lee ontwik keld in Engeland. Dit echtpaar maakt deel uit van dezelfde Londense kerk waar ooit de Alpha-curusus is gestart, in Nederland is men sinds 2004 met de cursus gestart. Inmid dels wordt de cursus al op zo'n honderd plaatsen in Neder land gegeven en het blijkt dat de deelnemers er heel lovend over zijn. Een aantal echtparen heeft nu het initiatief genomen om ook op Goeree-Overflakkee een dergelijke cursus te star ten. Carla Domburg en Ruud Kraaijeveld denken dat, gezien de reacties uit het land, de cursus ook op het eiland wel zal aanslaan. Ze leggen uit dat deze cursus vergelijkbaar is met een onderhoudsbeurt voor de auto. "Ook echtpa ren hebben het nodig om hun eigen huwelijk, goed te onder houden". Volgens de initiatiefnemers is het heel belangrijk om tijd te besteden aan je relatie en aan elkaar, "want vooral in deze tijd komt er heel wat op de men sen af". Ze doelen hiermee op de veelal drukke gezinnen waarin zowel man als vrouw werken en verder ook nog actief zijn in allerlei andere activiteiten. Het gevaar is dan groot dat de gehuwden elkaar figuurlijk gesproken uil het oog verliezen en ieder zijn o( haar eigen gang gaat. Als deze situatie lang voortduurt, kan baan, maar wel één die vol doening geeft", aldus Anne Verhey. Anne Verhey geeft aan dat op het eiland heel veel vrij willigers een actieve rol ver vullen. Hierbij noemt zij het "voortreffelijke werk" van de UW, maar ook de vele vrij willigers die actief zijn bin nen de kerken of sport- en andere verenigingen. Toch blijkt het niet altijcTeven een voudig om het vrijwilligers- bestand op peil te houden, "Er is wel potentie, maar de mensen willen zich niet zo vlug meer vastleggen op vaste tijdstippen. Het is dan ook zaak om voldoende net werk te hebben en een goede omschrijving te geven van wat het werk inhoudt". Bij de SWO zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief en dat zullen volgens Anne Ver hey er in de toekomst steeds meer worden, als gevolg van de WMO. "Deze wet richt zich op preventie en daar kunnen de vrijwilligers een belangrijke rol in vervul len, mits ze goed zijn toege rust..." En daar wïl 't Punt en het Albeda College een helpende hand bij bieden. Meer informatie over de cursus kan men bij hel Albeda College verkrijgen: tel. 0187-497555. De SWO is bereikbaar via telefoon nummer 0187-641344. Websile: iuwui.s-w-o.nl. dil leiden tot vervreemding, met alle gevolgen van dien. Op de vraag of ze het idee hebben dat een dergelijke cursus nodig is op het eiland antwoorden Carla en Ruud dat de situatie op het eiland niet veel verschilt met die van de 'overkant'. Uit gesprekken met predikanten en kerkenra- deti blijkt dat spanningen bin nen het huwelijk regelmatig voor komen. Hoewel vroeger de echtscheidingscijfers in deze regio laag zijn geweest, ook wat dit betreft gaat het eiland mee met de landelijke trend. Toch benadrukken Carla en Ruud dat deze cur sus niet gezien moet worden als de 'laatste strohalm' waar mee men het huwelijk nog kan redden. "Je moet het meer zien als op een ontspannen wijze aandacht besteden aan hele gewone dingen binnen je relatie. Het is zéker geen huwelijkstherapie". Ongedwongenheid zal dan ook centraal staan op de cur sus. Evenals de Alpha-cursus zullen alle zeven cursusavon den beginnen met een maal tijd, maar nu in de vorm \an een 'diner voor twee'. Daarna wordt er een inleiding gehou den en een DVD vertoond, die betrekking heeft op het onderwerp van de avond, ledere avond zal er dan een Carla Domburgen Ruud Kraaijeveld, twee van de initiatiefnemers x'an de Marriage Course. Foto: .-tf/W 1 onderwerp worden behan deld. Deze onderwerpen zijn: sterke fundamenten leggen; de kunst van het communiceren; conflicten oplossen; kracht van vergeving; ouders en schoonouders; goede seks en liefde in actie. Deze gespreks onderwerpen worden door ieder stel apart besproken; de Marriage Course is zéker geen gespreksgroep. In verband met oud en nieuw verschijnt onze krant volgende week maar één keer. Onze eerstvolgende edi tie krijgt u op vrijdag 4 januari 2008. OOSTFLAKKEE - De computerlessen van de ANBO Afd. Oostflakkee gaan weer begin januari van start. Voor informatie en opga ve kan men terecht bij mevrouw Kerp, telefoon: 641688. ZIEKENHUIS DIRKSLAND Hef bestuur spreekt haar grote dankt)aarheid uit voor alle giften die zij de afgelopen periode heeft mogen ontvangen. Mede door deze steun kunnen hartenwensen van het ziekenhuis Dirksland sneller in vervulling gaan. PLUS Geldig op vrijdag 28. zaterdag 29 en maandag 31 december 2007 www.plus.nl per stuk 100 gram uit eigen mestertj t* PLUS Slingerland, Middelhani.s Wat eCH VerSChÜ. Carla en Ruud geven aan dat het volgen van deze cursus een investering in het huwelijk is. "Het zou dan ook een goede gelegenheid zijn om de part ner als 'cadeau' uit te nodigen om de cursus Ie volgen". De initiatiefnemers hebben elkaar vanuit hun verschillen de kerken rondom dit thema ontmoet en benadrukken dat de cursus los staat van één bepaalde kerkelijke gemeen te. "De kerken zijn wel aan geschreven met het xerzoek aandacht aan de start van de cursus te besteden. Ook men sen die geen band hebben met een kerk zijn van harte welkoin, want men moet de cursus niet zien als een bijbel studie. Wel komen er Bijtielse thema's, zoals vergeving, aan de orde". De cursus is niet bestemd voor een speciale leeftijdsgroep, want zowel pas getrouwden als wat langer getiouwden zijn van harte welkom. Omdat ijl ieder huwelijk er wel eens een periode is waar 'tijd voor elkaar nemen' niet vanzelf sprekend is. Hoewel de cursus op een ontspannen wijze wordt gegeven, zal er toch bij som migen wel schroom zijn om te besluiten de Marriage Course'te gaan volgen. "De ervaring leert dal men een drempel over moet. Maarr wanneer de slap gezel is, blijkt het toch een waar devolle ervaring te zijn". De cursus biedt zeer bruikbare elementen om er een succes van te maken. De vele posi tieve reacties van deelnemers elders in het land na afloop van de cursussen getuigen hier\'an. Meer informatie is te vin den op de landelijke website: ww\v. marriagecourse.nl Voor opgave en inlichtingen kan men terecht bij Wouke en Ruud Kraaijeveld, lel.: 0187- 486683, of via e-mail: marria- gecourse@upcmail.nl. www.brilcentnjmkeuve)aaLnl Zondpod 56 - MiddelfiQinis - Telefoon (0187) 18 34 37 SOMMELSDIJK - Niemand zou het zeggen, als je haar ziet, maar mevrouw Van Oorschol- van Nieuwaal is toch echt 102 jaar geworden op 6 decem ber. Burgemeester G. de Vries zocht haar veertien dagen later op, dit door omstandigheden bij de gemeente Middelhar nis. Mevrouw Van Oorschot zit er op haar paasbest bij in de verjaardagskamer van Ver- zoi^ngshuis De Goede Ree en degenen die haar kennen zul len beamen dat ze er altijd piek fijn uit zien. De jarige woont nu precies een jaar op de afde ling Springersdiep. Ze heeft tot haar 101e zelfstandig gew<x>nd en wel in Den Bommel aan de Ds. C.W. van der Poelslraal 2. Ze stond iedere dag in de deur om te zien of de winkelwagens al door haar straat kwamen. Om een broodje te kopen, groente en fruit, haar dage lijkse vitaminen. Haar zoon Simon woonde jarenlang met zijn gezin naast haar en hield immer een oogje in het zeil. Later kwam haar kleindochter naast haar wonen. Toch liet het geheugen haar de laatste jaren in de steek. Ze weet wel wie wie is als je erover praat, maar de datum wanneer ze getrouwd is en wanneer haar man overleed, kan ze niet navertellen ."Ik ben het gewoon vergeten", zegt ze en heeft daar vrede mee. Foto: Pimhiro Flakker

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 1