Huber uit bezorgdheid over basisonderwijs in Herkingen Geeft u al plasma? H Kerkdiensten Radio Flakkee EIIAIlDEn-t1lEtJV5 Kerstzangdienst MEDISCHE DIENSTEN Massale Kerstzang met Urker solisten Afsluiting viscompetities SGO Schotejillers actief op Speedowedstrij d Volkskerstzang Herkingen Kerstdiensten Emmauskerk Uitslagen maneger Oostmoer Oude-Tongse schakers doen het prima Oliebollen bestellen Ingezonden: Winkeldief aangehouden STICHTING DIERENBELANG HOEKSCHE WAARD PAGINA 9 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 DIRKSLAND - Raadslid Henk Huber is bezorgd over het basisonderwijs in zijn woonplaats Herkin gen. De enige school in het dorp, de christelijke basis school Prins Johan Friso, heeft volgens Huber te maken met een terugloop die het voortbestaan van de onderwijsinstelling in gevaar brengt. Daarnaast is het raadslid van mening dat de reformatorische sig natuur van de school heeft gezorgd voor verdeeldheid binnen de dorpsgemeen schap. Huber uitte zijn bezorgdheid vorige week donderdag, tijdens een commissievergadering. Hij kwam ook met een idee voor een andere toekomst. Door Kees van Rixoort Volgens Huber gaan er nu nog tussen de 55 en 00 kinderen naarde Herkingse basissdiool, terwijl er minimaal 50 nodig zijn om het voortbestaan van de sehool /ekei' te stellen. Zo'n 45 kinderen uit het dorp rei zen dagelijks naar Dirksland om De Inktvis, een openbare basisschool, Ie be/oeken. Daar naast volgen ongeveer vijftien Herkingse kinderen onderwijs bij de christelijke basisschool Prins Maurits, eveneens in Dirksland. Tot slot gaan vol gens het raadslid nog enkele kinderen naar de Bos.seschool in iVIiddelharnis. Dal (.)uders gebruik willen maken van een andere basis school, kan Huber goed begrij pen. "In llieorie zouden alle kinderen zich welkom moeten voelen op de school in Her kingen. Maar de leiding van deze school heeft zo de nadruk gelegd op de reformalorische geloofsovertuiging, dat het nor male onderwijs erbij inschiet en onder firuk is komen te staan." Het Herkingse raadslid geelt een voorbeeld: "Ouders van kinderen die een psalmversje niel uit hun hooid kennen, krijgen een brief thuis van vele A-vierljes. Maar als de kinde ren niet kunnen lezen ol schrij ven, horen hun ouders niets. Het gevolg is een groot aantal kinderen met leerachterstan den. Het verdere gevolg is dat steeds meer kinderen naar een andere school gaan." Daar moeten ze het dorp voor uit. De vervoerskosten komen Vf)or rekening van de ouders. Huber: "Ik ben al jaren bezig om een openbaar vervoersre- geling van de grond te krijgen voor kinderen die naar aijdere scholen gaan. De grondwet zegt immers in artikel 23 dat ouders het recht hebben om hun kin deren te sturen naar een school die overeenkomt met hun geloofs- of levensovertuiging. Maar omdat er in Herkin gen geen openbaar vervoer is, wordt ouders die kans ontzegd. Het lijkt de Fractie Hubei- dat de gemeente niet voldoet aan de verplichtingen die voort vloeien uit de grondwet." De onderwijssituatie in Her kingen heeft volgens Henk Huber ingrijpende gevolgen voor het dorp. Hij gebruikt scherpe bewoordingen: "Deze school heeft de leefgemeen schap in tweeën gespleten en de sociale samenhang in ons dorp vernietigd." Het raadslid uitte donderdag avond niet alleen zijn bezorgd heid, maar opperde ook een 'oplossing'. Hij haalde daarbij het platteland in het noorden van het land aan. "Daar zijn in veel kleine kernen scholen met sluiting bedreigd, maar heb ben de christelijke en open bare scholen de handen ineen geslagen. Christelijke kinde ren en kinderen die openbaar onderwijs volgen gaan nu naar één school. De eerste groep krijgt godsdienstonderwijs en de andere kindeien lessen levensovertuiging waarbij vel schillende godsdiensten aan bod komen en ook de evolutie theorie. Maar rekenen en taal et cetera doen ze samen." Volgens Huber was er in het noorden aanvankelijk wel weerstand om samen onder één dak les te ontvangen. "Maar nu spreken de meeste mensen over een verrijking van hun dorp." Uiteraard niet in de laatste plaats omdat een belangrijke voorziening als de basisschool op die manier behouden kan blijven voor een kleine kern. Nu in Herkingen de ondergiens van 50 leerlin gen naderbij komt, zou vol gens Henk Huber een 'oplos sing' als die in het noorden van het land in het verschiet moeten liggen. "De school op reformatorische basis te Her kingen zou opgeheven moe ten worden en in samenspraak met alle f)uders zou een nieu we formule gevonden kunnen worden. AJs dit niet lukt zal de gemeente in de ogen van de Fractie Huber een vergoeding voor het leerlingenvervoer tussen Herkingen en Dirks land moeten aanbieden of een schoolbus laten rijden." C.OKDKRFKDK - Op maan dagavond 24 december zal er een kersizangavond worden gehouden in liel nieuwe kerk gebouw van de Hersteld Her- vornule (iemeenie van (ioede- reede. Het Ouddorps Mannen koor hoopt zijn medewerking te verlenen en zal enkele liede ren len gehore brengen. Naast declamaties en een meditatie zal er veel samenzang zijn met orgel en trompet en 'tegen stem' van hel mannenkoor F,r zal een collecte worden gehou den vo(n- hel evangelisatiepro- ject: 'Coede reis, wel ihuis'. De toegang is vrij (de ingang is aan de kani van de Doelweg). i)e aanvang is om (y..'iOinir. De kC'l-k gaat open om H).00 uur. van vrijdag 21 december 2007 t/m vrijdag 28 december 2007 WEEKEND-DIENSTEN ARTSEN Van vrijdagmiddag vijf uur tot maandag-morgen acht uur heeft voor heel Goeree-Over- flakkee dienst de Centrale huis artsenpost Goeree-Overflakkee, Ziekenhuis in Dirksland, tel. (0187)480447. TANDARTSEN Spreekuur uitsluitend voor spoed gevallen op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur. Op 21 en 22 december Tandarts Van der Pol te Stellendam, tel. 491050. Op 23 en 24 december Tandartsenprak tijk Ouddorp te Ouddorp, tel. (06) 27172866. Op 25 en 26 december tandarts De Geest te Sommelsdijk, tel. 483313. Op 27 en 28 december tandarts Van Heesch te Sommels dijk, tel. 480250. Voor spoedgeval len buiten het spreekuur telefonisch contact opnemen. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK 'NATALIA' Paviljoen Ziekenhuis, Stationsweg 22 di., WO., do, spreekuur volgens afspraak 9.00-12.00 uur tel, spreekuur. Tel. 60 07 92 APOTHEKEN Apotheek Menheerse Voorstraat 16, Middelliarnis, 48-36-66 Geopend op werkdagen: 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur. Apotheek St. Joris* St'. Joris Doelstraat 34-36, Sommelsdijk, Tel. 48 72 77, Geopend op werkdagen: 8,30-12.30 en 13.00-17.30 uur Op zaterdag van 10,30-11,30 uur, APOTHEEK DIRKSUND Voorstraat 25, Dirksland Telefoon 6015 80 Geopend op werkdagen: 8,30-12,30 uur en van 13,30-17.30 uur. Op zaterdag van 10.00-12.00 uur en 17.00-17.30 uur. Kringapotheek 'OUDDORP' Boompjes 3-5. tel, 68 37-89 Werkdagen: 8,30-12.00 uur en van 13,00- 17,30 uur. Op zaterdag van 12.00-13.00 uur. Buiten openingstijden van de apottieken liunt u voor dringende spoedrecepten bellen met het centrale dienstnummer van de apottieken Goeree-Overflakkee: 689957. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende apotlieek met wie u een tijdstip kunt afspreken om uw medicijnen te verkrijgen. De bereikbaarheidsdiensten zijn als volgt: APOTHEEK ST JORIS SOMMELSDIJK Maandag t/m vrijdag 17.30-22.00 uur (op feestdagen vanaf 8.30 uur) KRINGAPOTHEEK OUDDORP Maandag t/m vrijdag 22.00-8.30 uur. APOTHEEK DIRKSLAND Zaterdag en zoridag 8.30-22.00 uur KRINGAPOTHEEK OUDDORP Zaterdag en zondag 22,00-8,30 uur. DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: R R. J. M, Schilder, Oude Tonge, 64 24 41L, Tjebbes, Mid- delharnis, 48 29 66; Dierenkliniek Goeree- Overflakkee, 48 28 97. IHOLEN - Op /.aterdag 22 detcmbt-r organiseert Mission Music concerten een groot kerstconcert in de Clrote kerk te ITiolen. Aan dit concert word nieegewerkl door de Urker solisten en de dirigent van het jong Urker mannenkoor .Soli Deo Cdoria, te weten de broers Lucas en jaap Kramer Verder vverkl ook mee de bekende vio list Peter van Essen. Het pro gramma op (leze avond bestaat uit veel samenzang van beken de Kerstliederen, begeleid op bef Van Dam orgel door Jaap Ki anier. Vei der zullen er solo's en duetten worden gezongen door beide broers begeleid op piano en viool. En er zullen diverse instrumentale inter mezzo's zijn en een orgel.solo Ie beliMsteren zijn. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.1.') uiu". De toegangsjjrijs voor volwasse nen bedraagl 8 p.p. en voor kinderen l/m 12 jaar: 4 p.p. ■|i)egangskaarlen zijn te tele- limisch te bestellen bij Mission Music, tel. 0liS7-60:ir)J0, ol'via uebsite missionmii.sicfr' solcoii. ui. Met de zoiihiatenved.strijd xan zaterdag t^ december jl. is een eind gekomen aan alle viscom petities 2007 van Sportvisserij Cloeree-Overllakkee. De vol ledige eindiutslagen kunt u \inden op de website van de vereniging: www.sportvisse- rijgo.id. Ik-trelTende de bb+ wedstrij den die dit jaar voor het eerst werd gehouden was er dit jaar geen sprake van een echte 55-1- com|)etilie. Mede voor de goe de animo voor de 55 -E wedstrij den en het gegeven dat er voor 2008 in totaal drie 55 wedstrij den worden georganiseerd, zal nader bekeken worden of deze wedstrijden in 2008 in conipe- tilieverband worden opgezet. Ook de fun\ise\eiienienten werden dit jaar voor het eerst georganiseerd. Het funvissen kent geen wedstrijdelementen, geen competities, e.d.. het was in 2007 gewoon lekker gezel lig vissen, de gevangen visjes lellen en wie cle meeste had, kon met een lekkere taart naar huis. Dus geen bekerwinnaars. In een dezelfde opzet wordt het funvissen volgend jaar voortgezet. Wie niet van het echte wedslrijdvissen houdt maar toch eens gezellig' onder elkaar wil vissen, wordt lutge- nodigd hieraan eens een keer mee te doen. Het wedstrijd- piogrannna 2008 is inmiddels verstuurd aan alle leden. In totaal staat er, inclusief funvis- .seii, 75 \'i.swedstrijden op het programma. Het bestuur van Sportvisserij Goeree-Overflak- ke streeft ernaar de sport\is- serijbelangen zo goed mogelijk te behartigen. \'oor meer info zie ook de website. Zaterdag 15 december jl heb ben ca. 20 zwemmers van de Speedoploeg van zwemclub de Schotejil deelgenomen aan de tweede SpeerJrj wed.strijd van het zwemseizf)en te Rozenburg. In totaal werden 10 ereplaat- .sen behaald en 34 persoonlijke records verbeterd waaronder een clirbiecoicl. Het cinbrecord werd gezwommen door Sanne Huijsnians (1995) op de 200m nigslag in 2.40.23, hetgeen tevens een bevestiging van haar NK-limiet betekende voor de Nationale Junioren Kampioen schappen in januari 2008. Verdere successen waren er o.a. voor Odette Holster (1999) die 2' werd op de lÜOm vrij in 1.49.74. Ook Alex van Soest (1997) was succesvol met 2' plaatsen op de 50m vlinderslag (49.16) en lOOm .schoolslag (1.49.54). Anne Overweeï (1997) eindigde als 3'' op zowel de 200ni vrij in 3.43.48 en als de lOOm wissel slag in 1.51.04. Björn Vogelaar (I99(i) won zowel de 20()m wis selslag (3.03.20) als de lOOm vrij (1.15.28). Mico Pavlovic werd 3'' op de 200m wisselslag (3.22.02) en op de lOOm vrij (1.20.20). Sanne Huijsmans won zoals reeds verrrield de 200m rugslag in 2,40.23. Vermeldenswaardig is nog de 200m vlinderslag van Dennis CJioen (1994) die hierop een dik p.r. zwom in 3.12.71. In Papendrecht tenslotte werd ook nog deelgenomen aan een Masterwedstrijd voor zwem mers vanaf 25 jaar. Hier zwom Leander Noorxlijk een p.r. op cle 50ni schoolslag in 37.03 evenals op de 50ni vrij in een tijd van 26.38. Op de 25m rug slag, een niet alleiclaags num mer, zwom hij een clubrecord en p.r. in 14.41. Leon Tame- rius werd l"" op de 25ni vlin derslag (16.21), evenals op de lOOm"wisselslag (1.18.34) en 2'' op de 25m rugslag (18.41). Elza Vroegindeweij werd 3'' op zowel de 25m rug.slag (18.90) en op lOOm rugslag ("l.33.22). Rianne Noordijk eindigde op de 25m vlinderslag (16.28) op de 'y plaats. Marcel Stolk zwom op de 50m schoolslag (39.01) net naar een 4"^^ plaats. Op maandag 24 december van 19.00-20.00 uur is er weer een \olkskeistzangavond in de Hervormde kerk te Hei- kingen, met als thema 'Blijd schap'. Er worden bekende en minder bekende kerstlie deren gezongen, met muzi kale ondersteuning van orgel en dwarsfluit. Kinderen die dat willen mogen meedoen en meezingen met het eerste lied van het programma. De avond wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van de Hei'xormde gemeente \an Herkingen. De entree is gratis, wel zal er een collecte gehou den worden ter bestrijding van de onkosten. De kerkdeu ren gaan om 18.30 uur open. Iedereen is welkom. MIDDEI.HARNIS-Op maan dag 24 en dinsdag 25 december houdt de Emmauskerk haar Kerstdiensten. Deze worden om lesp. 22.00 uur en 10.00 uur gehouden in de aida van de C.S.G. Pr. Maurits te Mid- delharnis. Het thema van de kerstnachtdienst is 'de hemel bezoekt de aarde', en voor de Kerstmorgendienst 'Kinderen van het licht'. Aan de kerst nachtdienst werkt mee gos pelkoor' 'Per amore' o.l.v. Ad de Joode. In de kei'.stmorgen- dienst is er het combo o.l.v. Peter' Schouls met de solis ten Bettine Krijgsman, Fleur Kooijman, Nathalie Joidens en Kristel Schellevis. Jonge en oude lectoren, de commissies eredienst, kindernevendienst en gemeenteleden dragen op velerlei wijze hiin steentje bij. Voorganger' in beide diensten is ds. L.J. Lingen. Voorafgaand aan de diensten zal er al wor den gezongen of gemusiceerd, dus wie aanwezig wil zijn, dient er op tijd te zijn. ST/^D a/h HARINGVLIET - Hieronder de uitslag van de dressuirrwedstrijd voor pony's, pioef F2, die zaterdag werd gehouden bij Manege Oost- moei'. Vooi' deze pr'oel dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210. Groep I. Rosalie Oldenhof, Tazz, 237 pnt: Julia v. Hel den, Quint, 234 pnt; Sharon v. Noordenne, Daisy, 234 pnt; Lisa Vreugde, Rody, 233 pnt, tevens diploma E2 behaald; Lara Biiijze, Sonja, 231 pnt; Thirza Kooij, Dopette, 230 put; Marjan v.d. Sluijs, Sterre, 230 pnt; Nadine Kooij, Quint. 229 pnt; Joliju Aiensman, Javlin, 229 pnt; Noialie Kas telein, Mickey Boy, 228 pnt; Lynn de Waal, Sterre, 226 pnt; Linda Kardux, Bennie, 223 pnt; Denise v. Danime, Lady. 223 pnt; Gido Ista, Lady, 218 pnt. Groep 2. Rianne Jongenen- gel. .Saai'tje, 242 pnt, te\ens diploma F2 behaald; Amy v.d. Welle. Karine, 238 pnt, tevens diploma F2 behaald; Shirley V. Dam, Mickey Boy, 237 pnt; tevens diploma Y2 behaald; Sabine v. Gelderen, Passoa, 235 pnt, tevens diploma E2 behaald; Marissa Redert. Katinka, 233 pnt. tevens diplo ma F2 behaald; Simone Ohm slede, Saartje. 231 pnt. tevens diploma F2 behaald; Sophie v. Rossen, Passrw, 230 pnt, tevens diploma E2 behaald; Suzie Vis been, Micke)- Boy, 229 pnt; Iris Visbeen, Rody, 229 pnt; Liset- te \Vingerden, Mickey Bo\'. 228 pnt, tevens diploma F2 behaald; Monique Koppenaal. Lady, 227 pnt, tevens diplo ma F2 behaald; S\enja Mar kus, Passoa,, 227 pnt, tevens diploma F2 behaald; Mariska Vroegindeweij, Diamond, 225 pnt; Robbert Stam, Katinka. 220 pnt. tevens diploma F2 behaald. ■'Schaakvereniging Oostflakkee "lag zich \erheugen in een groeiende belangstelling. Zo ^J'oi'den de clubavonden op Cf woensdag nu gemiddeld floor 30 pei-sonen bezocht. Het '«gmtalom 19.00 uur met 10 J<;ugdleden die les krijgt en J^en competitie spelen, en om -OOO uur start een twindgtal senioren. Naast leden van- Ji't alle dorpen van Oostflak kee zijn er leden uit Stad aan t Haringvliet, Nieuwe-Tonge cii Hellevoetsluis. De interne competitie is dan ook knap spannend geworden, want een groot aantal spelers is aan elkaar gewaagd, niet alleen in ue kopgroep, maar ook in de staart van de competitie. Voor af een winnaar voorspellen is dan ook moeilijk geworden. Er is overigens nog plaats voor nieuwe leden, dus belangstel lenden kunnen gerust eens binnen lopen. Met de groei van het aantal leden is er dit jaar voor het eerst ook een tweede team gaan tneedoen in de competitie van de Rotterdamse Schaakbrmd. Dit tweede team is gestart in de 4' klasse en draait mooi mee in de top en heeft na 4 wedstrij den 6 wedstrijdpunlen. Ze bezetten hiermee de 3' plaats met 1 wedsti'ijdpunt minder dan de nummer 1 en 2. Een 3'' plaats is overigens al genoeg vooi' een promotie naar de 3' klasse. Het eerste team speelt mee in top van de RSB. Ze spelen in de I' klasse en dat is het hoogste wat momenteel door een xer- eniging op Goeree-Overflak kee gespeeld wordt. Daarbij staan de Oude-Tongse schakers er nog eens heel florissant voor ook. Na 3 wedstrijden bezetten ze de 1plaats, met 6 wedstrijd punten. Dordrecht 2, Chess 1 (Vlaardingen) en Nieuwerkerk aan den IJssel werden al aan de zegekar gebonden. Op dit moment is er nog een club die kan aanhaken in deze poule en dat is de Willige Dame uit Dor drecht. Ook dit team heeft afles nog gewonnen. SOF komt dit team tegen in ronde 6. In de eerste klasse promoveert overi gens alleen de winnaar en die gaat dan naar de hoogste klasse die er in regionaal verband is, de promotieklasse. Maar zover is het nog lang niet. SOF vindt het al prachtig dat ze, als kleine vereniging, steeds meedoet op dit niveau. Ook de eerste ronde van het bekertoernooi hebben ze over leefd. CSV (Capelle aan den IJssel) weid met 1.5-2.5 ver slagen. De tweede ronde is een thuiswedstrijd op 9 januari tegen Erasmus (Rotterdam). Aangezien dit één van de gro tere verenigingen uit de regio is, zal de tegenstand zwaar zijir. Kerstsnelschaaktoernooi 'Fraditiegetrouw wordt er de woensdag voor kerst een snel- schaaktoernooi gehouden, waarbij iedereen welkorr'r is. Schaaklid. thuisschaker, com- puterschaker of helemaal geen schaker maar wel kennis van de spelregels, iedereen kan mee doen. Flet is een toernooi dat voornamelijk \'oor de gezel ligheid gespeeld wordt. Zo komen oud-leden deze avond vaak nog eens opduiken, maar ook mensen die het leuk lijkt om eens een avondje te scha ken zijn hartelijk welkom. De middenstand van Oude- Tonge zorgt er altijd \'oor dat er leuke prijzen zijn te verde len. Het snelschaaktoernooi wordt woensdag 19 december gehouden in m.l.g. Grutterwei te Oirde-Tonge, aanvang 20.00 uur. SOMMELSDIJK - Heeft u er wel eens over nagedacht om plasma te doneren. Er is een grote behoefte aan plas ma. Met ingang van januari 2008 breidt Afiiameloca- tie (AL) Sommelsdijk haar plasmadonaties uit en zijn nieuwe plasmadonors van harte welkom! Door Irene Bouwer In AL Sommelsdijk vinden naast bloeddonaties ook plas madonaties plaats. Dit heet plasmaferese. Plasmadonors geven via een speciale techniek alleen hun bloedplasma af De rode en witte blr^edcellen en de bloedplaatjes worden tijdens deze donatie niet afgenomen. Een plasmadonatie duurt wat langer dan een bloeddon;rtie. Het bloed wordt, net als bij een bloeddonatie, door een naald in de elleboogplooi afgenomen en gemengd met een antislol- lingsmiddel. In een machine, die naast de donor slaat, wordt het bloed gecentrifugeerd, waardoor plasnra en bloedli chaampjes gescheiden worden. De donor ontvangt de bkredli- chaampjes via hetzelfde slan getje en dezelfde naald terug, terwijl hel apparaat het plasma in een plasmazak opslaat. Niet iedereen kan plasmadonor worden. Er is \eel behoefte aan rode bloedcellen \an bloed groep O (negatiel), dus heeft men van bloeddonors met deze bloedgroep liever een gewone bloeddonatie. Bovendien moe ten de bloedvaten van plasma donors goed aan te prikken zijn, anders mislukt de donatie. Bij een volbloeddonalie duirrt het enige tijd voor het ijzeige- halte weer op peil is. Het ijzer is een belangrijk bestanddeel \an hemoglobine, dat zich in de rode bloedlichaampjes bevindt. Omdat men de rode bloedlichaampjes bij plasma- donatie niet kwijtraakt, her stelt men sneller van de plas madonatie. Da;irom mag men veel vaker plasma doneren dan volbloed, irr principe zelfs één keer per twee weken. De plasmadonor mag zeil kiezen wanneer hij wil geven maar de meesie plasmadonors doneren één keer per maand. Uit hel plasma kunnen eiwit ten wrnden gehaald. De twee belangrijkste eiwitten zijn: sUrl- lingslactoren en antistoffen. Plasnra kan ook in zijn geheel aan paliénlen worden toege diend. Dit plasma ondergaat een extra controle op bloed- overdraagbare infectieziekten en wordt i|uarantaineplasma genoemd. In 2008 gaal San- quin Bloedb;rnk op zoek naar vierdrrizend nieuwe plasmado nors-. -'M. Sommelsdijk aan de Isaac Da Costastraat O in Sommel.s- dijk is een onderdeel van de stichting SaiKiuin. San(|uin is de not-for-proflt organisatie die in Nederland belast is met de voorziening in de behoefte aan blr^ied en bloedpr'oducten. Meer informatie vindt u op website www.sanciuin.nl. Ook kunt u bellen naar het gratis numniei'080()-0223(')99. NIEUWE-TONGE - De Her steld 'Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge houdt een oliebolienactie. Wie graag met oud en nieuw verse oliebol len wil eten maar geen bestel formulier heeft ontvangen, omdat men buiten Nieuwe- Tfjnge woont, kan ook tele fonisch bestellen. Ook zijn er één- of vierpersoonsslaatjes klaargemaakt. Bel naar Anja Heijkoop, 652010, of naar Eli zabeth van Putten, 651391 en geef uw bestelling' door vrkïr donderdagmiddag 27 decem ber door. De bestelling kan opgehaald worden op maan dagmorgen 31 december', tus sen 09.30 en 11.30 uur in het gebouw van de Postduiven- vereniging, Westdijk 31. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Hersteld Her vormde Gemeente van Nieu we-Tonge. GObKht- OVERFlAKKEf Zoekt u nog een leuk kerst cadeautje? Bij de Wereld winkel slaagt u vast en zeker. Met een fles wijn uit Zuid-AI'ri- ka bijvoorbeeld, vanaf €4,69 en een glas uil'I hailand, vanaf ■€1,80, of met een mooie karaf, vanaf 4,50. Ook is er \'eel keus in kaarsen, out de donke re dagen vooi' Kerst wat lichter' te maken. /Vanbieding kerst kaarten: 1 voor €1,25 en 10 voor 10. De openingstijden van de winkel zijn woensdag en donderdag van 13.00 tol 17.00 uui', viajdag van 10.00 (ot 18.00 uur en zaleidag van Iti.OOtot 17.00 uur DIRKSI^ND - Wekelijks wordt de avonddienst van de Hervormde Gemeente van Dirksland rechtstreeks uitge zonden door Radio Flakkee. Ook de avonddienst van eer ste Kerstdag en de dienst op Oudejaarsavond zijn op Radio Flakkee te beluisteren. Eerste Kerstdag begint de uit zending om 17.50 uur Hierna volgt om 19.00 uur de speciale kerstuitzending van het pi'o- granrma Muzikale Hartewen- .sen. De dienst op Oudejaarsavond volgt om 19.00 uui', rechtsreeks na een bijzondere uitzending van Muzikale Hartevvensen die om 18.00 uur begint en wordt gepresenteerd door dn Pieter Vis. .Vfgelo|3en zaterdag is in een drogisterij in Slellendam een winkeldief betrapt op het ste len van een lies parfum. Nadat hel winkelalairn was afgegaan ging één van de medewerk sters achter de man aan om hem vervolgens staande te houden. De man zette het echter op een lopen en de vvinkelmedewerkster ging er meteen weer achteraan en riep de hulp in van enkele omstan ders. Deze reageerden echter niet op de kreet "Help, slop de diefl". Ze volgde de man vanaf het Oranjeplein (5ver de Briel- seslraat, de rotonde over naar c(e Zuideriliepslraatweg. Daar aangekomen riep ze de hulp in van enkele jongens die naar de voetbal gingen. Deze hiel den de rnan slaande. Ondei- lus.sen was iemand van de Stel- lendamse beveiligingsdienst gearriveerd en arresteerde de man. Even later arriveerde ook de politie en kon de man vvor- deir ingerekend en afgevoerd naar het politiebureau. Hier bleek het om een Poolse man te gaan die geen Engels sprak, l^oor heldhaftig optreden van de vvinkelmedewerkster en de jongens kon de dief worden aangeht)uden. Drogisterij Santifort Oranjepiein 8, 3251 XE Stellendam 'is In het dierenasiel verblijven momenteel twee honden die altijd samen geweest zijn en ook heel graag samen willen blijven. Het zijn Dee Dee en Dexie en het is een leuk stel samen. Dee Dee is een Golden Retriever van 9 jaar oud en Dexie is een Cairn lérrier van 7 jaar Het zijn beiden teefjes en het zijn twee lieve en gemakkelij ke honden. .-Vlleen Van de katten zit Miky nog steeds bij ons. Waarom hij nog sleeds niet geplaatst is, is ons een raadsel, want het is een heel lieve katei'. Hij is cypers-wit van kleur en 5 jaar oud. Miky vindt het heerlijk om aandacht te krijgen en te kroelen. We zoeken vooi' hem een plaatsje bij een rusdg gezin zon der andere huisdieren. Ook Tiba \erlangt naar een eigen mandje vindt Dexie alleen bij een lieve baas. Tiba is een cypers-witte thuis blijven niet poes van 8'/^ jaar oud en ze is heel lief. Ze zo gew eldig. Deze zit in de hal te wachten tot er iemand komt twee honden zijn om haar weer een goed thuis te geven, echt verknocht Tiba wil graag een plaatsje bij iemand zon- aan elkaar en der andere huisdieren en zonder kleine we zoeken voor kinderen. hen dan ook Het zou zo geweldig zijn als deze dieren een plaatsje bij weer snel een nieuw baasje zouden krij- iemand waar ze gen, zodat het voor hen ook fijne feestda- beiden welkom gen zullen woi'den. zijn. Naast deze dieren zitten er uiteraard nog tal van andere katten, ht)nden en konijnen op een nieuw baa,sje te wachten in ons dierenasiel. De Dierenstee wenst u en uw huisdieren Prettige Kerstdagen en een Vboispoedi.g Nieuwjaar. U kunt het dieren asiel vinden a;ui Groene Kruisweg 14a te Numansdorp. De openingstijden zijn maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur'. Website www.dierenstee.nl, 655150. Dee Dee Dexie tel. 0186-

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 9