OÖSIFIltJtEE Middelharnis EIIAtlDEn-niEUWS izas u.Jtm.m.m méér dan mooi! GEMEENTE DIRKSLAND PAGINA 8 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 GEMEENTE GOEDEREEDE Sluiting gemeentehuis en Rabobanl( te Goedereede Het gemeentehuis en de Rabobank zijn vanaf maan dag 24 december tot en met woensdagochtend 2 ja nuari 2008 gesloten. Woensdagmiddag 2 januari 2008 is het gemeentehuis vanaf 13.00 uur w/eer voor het pu- bliel< geopend. De Rabobank is vanaf 3 januari 09.00 uur weer geo pend. Aangiftes geboorten en overlijden rond de feestdagen In verband met de sluiting van het gemeentehuis tus sen Kerst en Nieuwjaar kunt u voor aangifte van ge boorte en overlijden contact opnemen met onder staande contactpersoon. Geboorteaangifte Voor aangifte van geboorte kunt u op de volgende da gen telefonisch contact opnemen met mevrouw IVI. Kleijn-Pijl, telefoonnummer 06 30 75 22 21 - maandag 24 december 2007 tussen 09.00 -10.00 uur; - donderdag 27 en vrijdag 28 december 2007 tussen 09.00-10.00 uur; -maandag 31 december 2007 tussen 09.00 -10.00 uur. Overlijden Voor aangifte van overlijden kunt u eveneens op bo venstaande dagen contact opnemen met mevrouw M. Kleijn-Pijl, telefoonnummer 06 30 75 22 21 Voor het regelen van een begrafenis kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met de heer A. van Waarde, telefoonnummer 06 20 00 24 44. Sluiting milieustraat Goedereede Woensdag 26 december en maandag 31 december 2007 is de milieustraat aan de Provincialeweg te Goe dereede gesloten. Vrijdag 28 december 2007 is de milieustraat open van 15.30 -16.30 uur en zaterdag 29 december 2007 is de milieustraat open van 10.00 -11.00 uur Inleveractie l<erstbomen Inleveractie van kerstbomen vindt plaats op woensdag 2 januari 2008. Tegen een bedrag van 0,50 kunnen de kerstbomen worden ingeleverd op de volgende plaatsen: - gemeentewerkplaats Ouddorp, Molenweg 3a; - gemeentewerkplaats Goedereede, parkeerterrein gymzaal (Jongkoenstraat); - gemeentewerkplaats Stellendam, Tuinstraat 2. Inlevertijden: 13.00 -15.30 uur. Wijziging Inzameling afvalstoffen i.v.m. feestdagen In de weken van Kerst en Oud en Nieuw wordt er geen grofvuil, oud ijzer en WEB-goed ingezameld. De eerste keer dat er weer wordt ingezameld is 9 januari 2008. Gok vindt er in deze weken geen reparatie of omruiling van kapotte minicontainers plaats. Verplaatsing marictdag weekmarkt Ouddorp in verband met f Kerstdag Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 december 2007 besloten hebben de weekmarkt Ouddorp van dinsdag 25 december te verplaatsen naar maandag 24 december. Dit in verband met het feit dat het op 25 december 1' Kerstdag is. We verzoeken u om uw voertuig tijdig te verwijderen en verwijderd te hou den van het marktterrein. Het besluit ligt vanaf heden bij de Publieksballe ter in zage. De Algemene wet bestuursrecht geeft belang hebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van een besluit tegen dat besluit een ge motiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuurs orgaan dat het besluit heeft genomen. Tevens maten wij u bekend dat de weekmarld Ouddorp van 1 januari 2008 geen doorgang vindt. Bouwaanvragen Ingekomen bouwaanvragen: Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen. Verzoeken om bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Dirksland maken, in gevolge artikel 41 van de Woningwet, bekend dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is binnengekomen van: - Schuitema Vastgoed B.V. voor het bevestigen gevel reclame en plaatsen van vlaggenmasten op het per ceel Achterdorp 13 te Dirksland; - J.C. van Loo voor het gedeeltelijk veranderen van een kantoorpand met bovenwoning op het perceel Zomer straat 16 te Dirksland; - Careyn voor het bevestigen van een gevelreclame op het perceel Binnenweg 67 te Melissant; - R.E. Verhoeven voor het oprichten van een woning Op 10 december 2007 van; - Pamama Onroerend Goed BV voor het geheel ver nieuwen van een informatiebord bij het Shell tanksta tion op het perceel Oostenweg 2,3253 BT Ouddorp; - H.G. Lagendijk-Harkink voor het geheel plaatsen van een ruimtemodule op het perceel Charbonstraat 11, 3252 AE Goedereede (voor een periode van drie jaar). Op 11 december 2007 van: - C.T. Grinwis voor het gedeeltelijk veranderen van de voorgevel van de garage op het perceel Hoge Pad 17, 3253 BH Ouddorp. Op 12 december 2007 van: - M. Smit voor het gedeeltelijk (intern) veranderen van een blokhut t.b.v de vestiging van een nagelsalon op het perceel Nieuweweg 66,3251 AT Stellendam. Op13december2007van; - E. den Boogert voor het geheel oprichten van een overkapping aan de recreatiewoning op het perceel Veermansplaat 24 - Noordzeepark, 3253 LL Ouddorp. Op 14 december 2007 van: - Camping 'De Toekomst' voor het vernieuwen van het dak van een opslagruimte op het perceel Dijkstelweg 57,3253 TA Ouddorp. Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen. Op 10 december 2007 van: - Gemeente Goedereede voor het geheel plaatsen van twee bushokjes t.b.v jeugd op een aan de Korteweg, 3251 LE Stellendam gelegen perceel grond. Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen. Op 10 december 2007 van: - Fam. Wetsteijn voor het slopen van de woning en bij gebouw op het perceel Oudelandseweg 32, 3253 LP Ouddorp. Op 11 december 2007 van: - Camping 'De Toekomst' voor het vem/ijderen van golf platen van een opslagruimte op het perceel Dijkstel weg 57,3253 TA Ouddorp. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend. Welstandscommissies Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende verga dering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 15 januari 2008 in het gemeentehuis te Helievoets- luis. De eerstvolgende vergadering van de welstands commissie (gemandateerde behandeling) is op 3 janu ari 2008 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergaderingen zijn beide openbaar. De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het ge meentehuis te Goedereede. Verleende vergunningen Verleende lichte bouwvergunning aan: - PJ.M. Emaus voor het gedeeltelijk veranderen van de voor- en zijgevel van de woning op het perceel Bok- weg 9,3253 AB Ouddorp (14 december 2007). Verleende reguliere bouwvergunning aan: - J.L.P Kramer voor het geheel vernieuwen van het dak van strandcafé C-side op het perceeLStrandweg 6a, 3253 LR Ouddorp (12 december 2007) - H. van Antwerpen voor het uitbreiden van de woning op het perceel Westenweg 11,3253 LX Ouddorp (12 december 2007); - J. van Velzen voor het geheel oprichten van een (ver vangende) woning op het perceel Dijkstelweg 48,3253 TB Ouddorp (14 december 2007). Verleende sloopvergunning aan: - J. van Velzen voor het slopen van de woning op het perceel Dijkstelweg 48,3253 TB Ouddorp (14 decem ber 2007). De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Pu- blieksbalie. Op grond van de Algemene wet bestuurs recht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede. De datum van bekend making is tussen haakjes achter het besluit vermeld. In dien u over een besluit en/of over de wettelijke moge lijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrij gen. Trffiülijfiweg 1, Goedefede, Poitbus 38,3253 ZG Ouddorp. hiteme!: www.g( T«l. (018;] fl 15 M (ox 29 21 Ejnnil: gemeentekmegtwdereede.nl Openiugsliidefl: mcondag, woenidog en donderdag von 09.00 -12.00 en van 13.00 lol M.ÖO m. Dinsdog en vrijdag von 9.00 tol 12.00 m. Op donderdagavond is liei gemeenleliuis open van 18.00 tol 19.30. lijdens de ovondopenitelling lijn alleen de p^kWe eR m lorglokei ojien. De Auslrcot is open op mofflidog, vrwradag 8;\ vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur en op zaterdog van 10.00 tof 11.00 uur. Hel bilaal van de tobobotl: is optn op dinidag, donderdag en vrijdog van 9.00 uur lot 12,00 uut met aangebouwde berging op het perceel Emmalaan 7 te Dirksland. Rectificatie op publicatie van vorige week (week 50). In deze publicatie werd vermeld dat door R.E. Verhoe ven een bouwvergunning is aangevraagd voor tiet op- riciiten van een woning met aangebouwde berging op het perceel Sweelinckstraat 9 te Dirksland. Het betref fende perceel behoort echter te zijn Emmalaan 7 te Dirksland. Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is binnengekomen van: - G. Konings voor het oprichten van een blokhut op het perceel Noorddijk 10a te Melissant. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen een ontvangen bouwaanvraag kan geen be zwaar worden gemaakt. Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht Lichte bouwvergunning verleend aan: - A. van der Graaft voor het verbouwen van een woning (wijzigen serre tot aanbouw) op het perceel Secr Rooijlaan 11 te Dirksland (10 december 2007). Vergunning verleend aan: - G. Konings voor het stoken van snoeihout op het per ceel Noorddijk 12, Melissant (11-12-2007). 'N.B. Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na- Beslissingen Algemene wet bestuursrecht Verleende bouwvergunningen: - Nieuwstraat 50, Middelharnis - wijzigen voorgevel (101207); - Voorstraat 18, Sommelsdijk - oprichten nieuw schoor- steenkanaal (131207). Verleende stookvergunningen: - Stad aan 't Haringvliet, Zeedijk - aanleg van (vreug- de)vuur op 1 jan08 tussen 01.00 - 04.00 uur (131207); - Sommelsdijk, Langeweg - verbranding snoeihout ,(131207); - Sommelsdijk, Molenweg - verbranding snoeihout (131207). Verleende kapvergunningen: - Middelharnis, Frans Halslaan 13 - kappen van vier coniferen (131207); - Middelharnis, Oosthavendijk 38 - kappen van twee bomen (131207). Verleende collectevergunningen: - Nationaal MS Fonds - collecte van 17 t/m 22 novem ber 2008 (131207); - Stichting Hulp Vervolgde Christenen - collecte van 4 t/m 10 mei 2008 (131207); - Nierstichting Nederland - collecte van 14 t/m 20 met 2008 (131207). Verleende kansspelvergunningen: - 't Hoad, Middelharnis - aanwezigheid van één behen- digheidsautomaat gedurende 2008 (131207); - Lunchroom Sint Joris, Sommelsdijk - aanwezigheid van twee behendigheidsautomaten gedurende 2008 (131207); - Kantine Voetbalvereniging S.N.S., Stad aan 't Haring vliet - aanwezigheid van één behendigheidsautomaat gedurende 2008 (131207); - Snackroom Kruik, Middelharnis - aanwezigheid van één behendigheidsautomaat gedurende 2008 (131207). Verleende standplaatsvergunning: - J.G. den Haan, Strijen - verkoop van aardappelen, groente en fruit in de dorpskern van Sommelsdijk, op zaterdagmorgen gedurende 2008 (131207) Verleende ontheffingen/vergunningen Drank- en ho- recawet: - Stichting Olympia - verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens oud- en nieuwparty in De Staver te Sommelsdijk op 1jan08 van 0.00 tot 04.30 uur (131207) - XXL Sound&Productions, Stad aan 't Haringvliet - ver strekken van zwakalcoholische dranken tijdens oud en nieuwfeest op het strandje aan de Zeedijk te Stad aan 't Haringvliet op 31dec07 vanaf 22.00 tot 1jan08 5.00 uur (131207). Verleende evenementenvergunningen: - Stichting Olympia - organiseren van oud- en nieuw party 2008 in De Staver te Sommelsdijk op 1 januari 2008 van 0.00 tot 04.30 uur (131207) - XXL Sound&Productions, Stad aan 't Haringvliet - or ganiseren van oud- en nieuwfeest op het strandje aan de Zeedijk te Stad aan 't Haringvliet op 31dec07 van af 22.00 uur tot 1jan08 05.00 uur (131207). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen Ontvangen aanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor: - het uitbreiden van de woning op het adres Voorstraat 40, 3258 BA te Den Bommel (ontvangen op 10 de cember 2007); - het bouwen van een berging bij de woning op het adres Wilhelminastraat 24,3255 BR te Oude-Tonge (ontvangen op 6 december 2007). Tevens delen zij mede dat een aanvraag om regulie re bouwvergunning is ontvangen voor: - het uitbreiden van de recreatiewoning'op het adres Havendijk 12-40, 3257 LH te Ooitgensplaat (ontvan gen op 10 december 2007); - het verbouwen van de woning op het adres Brande wijnstraat 6,3257 AB te Ooitgensplaat (ontvangen op 11 december 2007); - het plaatsen van een reclamebord en het aanbrengen van een gevelreclame aan het pand op het adres Schaapsweg 34,3258 AW te Den Bommel (ontvangen op 11 december 2007); - het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Boezem weg, 3255 MB te Oude-Tonge, kadastraal bekend Ge meente Oostflakkee, sectie H, nummer 485 (ontvan gen op 12 december 2007). dat dit besluit is bekendgemaakt. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is be kend gemaakt. De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld. Het be zwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht u de beslissing op een eventueel be- zwaarschnft niet kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzienin- genrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector be stuursrecht. Postbus 50951,3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogehe ten griffierecht verschuldigd. VoorslTool 15, Postbus 10,3247 ZG Dirtóoni Internet: wvnv.dirkslond.nl. Tel. (0187160 80 80 fax «O 37 99 /wioil; inloedidalond.nl Openingilijden: m t/» 09.M tol 12.00 en 13.30 tot 16.00 uur. (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekend making staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1 3240 AA Middelharnis. Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel. 0187 -47 55 55. Nieuwjaarsreceptie gemeente Middelharnis Op donderdag 3 januari 2008 houdt het gemeentebe stuur de traditionele nieuwjaarsontmoeting in het ge meentehuis te Middelharnis. De ontmoeting zal een informeel ka rakter hebben. In een ongedwongen sfeer kunnen alle inwoners van de gemeente Middelharnis en vertegen woordigers van bedrijven, verenigin gen en instellingen elkaar de hand drukken en nieuwjaarswensen uit wisselen. Iedereen is van 19.30 tot 22.00 uur van harte welkom in het gemeente huis. L Sluiting gemeentelijke diensten In afwijking van de gebruikelijke openingstijden zijn al le gemeentelijke diensten (gemeentehuis, buitendienst en inzameldepot voor klein chemisch afval) gesloten op de volgende {werk)dagen tijdstippen: - maandag 24 t/m woensdag 26 december 2007 - ge sloten wegens kerstreces - maandag 31 december 2007 eri dinsdag 1 januari 2008 - gesloten wegens jaarwisseling - woensdag 2 januari 2008 - vanaf 15.00 uur gesloten wegens Nieuwjaarsbijeenkomst Ontvangen bouwplannen Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ont vangen van: -1. Uijtewaal-Smit voor het wijzigen van gevel garage op het perceel Reiger 17 te Sommelsdijk (12-12-2007). Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning ts ontvangen van: - Mediveen Groep BV voor het aanbrengen van gevel reclame op het perceel Anton Coolenstraat 112 te Sommelsdijk (10-12-2007). Welstandscommissie De eerstvolgende vergadering van de welstandscom missie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op donderdag 3 januari 2008 om 13.30 uur in het ge meentehuis te Middelharnis. De agenda voor deze vergadering ligt één dag van te voren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis. Koningin Julionoweg 45, Posltui 1,3240 M Middéomis. Intemet: ww«,niiddelomis.nl. Tel. (0187) 47 55 55 fax 47 55 47 e-aoil. inlo§aiddelkarnis.nl. Openingstijden Uonteitbolie; ma 08,30 lol 12.00 uur, di l/m do 08.30 lol 12,00 en 13.00 tot 16.30 uur, dfrovond 18,00 lot 20.00 uur, vr 08.30 tol 12.00 en 13.00 tot 15.00 uur. Openingstijden overige afdelingen. dogelqkiyai08.30fot{2,00uur, 'smiddogsuitsluüendopafsprool!. Nadere informatie over de ontvangen aanvragen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend. Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat: een lichte bouwvergunning is verleend voor: - het bouwen van een berging op het adres Oude- landsedijk 21, 3255 LN te Oude-Tonge (besluit ver zonden 11 december 2007). een reguliere bouwvergunning is verleend voor: - het bouwen van een opslagloods op het adres Boe zemweg 10,3255 MC te Oude-Tonge (besluit verzon den 11 december 2007). Nadere informatie over de verleende vergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruim telijke Ontwikkeling en Milieu. N.B. Ingevolge artikel 7.1van de Algemene wet bestuurs recht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en onderte kend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te tref fen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden infoi^matie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied Volks huisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee. Welstand Ten aanzien van de eerstvolgende vergaderingen van de welstandscommissie Dorp, Stad Land (DSL), de len wij u het volgende mee. Welstandszitting (gemandateerde behandeling) Datum 15 januari 2008 Tijdstip locatie 9.00 uur gemeentehuis Oost flakkee, kamer 149 Welstandszitting (commissievergadering) Datum 15 januari 2008 Tijdstip locatie 14.00-17.00 uur/gemeente huis Hellevoetsluis Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde be handeling alsook de commissiebehandeling wordt aan tekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 150) van het ge meentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) contact op nemen met de heer J. Stelloo of de heer J. Pieterman. Controle hondenbelasting In de eerste weken van 2008 zal er een controle hon denbelasting worden uitgevoerd binnen de gemeente Oostflakkee. De controle wordt uitgevoerd door Holland Ruiter uit Capelle a/d IJssel. De controleur is in het be zit van een legitimatiebewijs, u kunt vragen deze te to nen. Het doel van de controle is de rechtsongelijkheid tot een minimum terug te brengen. Ten opzichte van de hon denbezitters die wel aangifte doen en hiervoor honden belasting betalen, is dat een onredelijke situatie. Door middel van deze controle wil de gemeente deze situa tie verbeteren. Bent u in het bezit van één of meer hon den en heeft u deze nog niet aangemeld bij de ge meente, dan kunt u telefonisch een aangiftebiljet op vragen via 0187 - 64 71 00 of via de website downloa den. IntergemeentelijkSamenwerkmgsverband Mededeling - namens burgemeester en wethouders van de hier genoemde gemeenten- van het dagelijks bestuur van het ISGO. Wet milieubeheer Ontwerp-besluit Op 14 september 2007 is een aanvraag om een op richtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer ont vangen van: 1Mts. Van Eck-Bestman voor een paardenhouderij aan de Kraaijensteinsedijk 16 te Sommelsdijk. Het voornemen is om namens burgemeester en wet houders van de desbetreffende gemeente deze ver gunning te verlenen, Aan de vergunning worden voor schriften verbonden ter bescherming van het milieu. Het ontwerp-besluit en de overige relevante stukken lig gen ter inzage van 2 januari 2008 gedurende zes we ken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis van Middelharnis (nr 1). Degene die niet in de gelegenheid is om de stukken overdag in te zien, kan dit doen tijdens genoemde ter mijn op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Hien/oor moet een telefonische afspraak worden gemaakt met het ISGO. Zienswijzen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder m.i.v de dag waarop het ontwerp-besluit ter inza ge is gelegd gedurende zes weken naar voren worden gebracht bij het ISGO, Postbus 313,3240 AH Middel harnis. Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter in zage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling), kan contact opgenomen worden met het ISGO. Wijziging openingstijden ISGO-kantoor en Streekarchief Het kantoor van het ISGO en het Streekarchief zijn van maandag 24 december 2007 t/m dinsdag 1 januari 2008 gesloten. Voor de Regionale Milieustraat gelden in ver band met de feestdagen gewijzigde openingstijden. Wijziging van inzameling huishoudelijke afval stoffen met Kerstdagen en jaarwisseling In verband met 1' Kerstdag op dinsdag 25 december 2007 wordt het huisvuil (GFT-container) in de kernen Middelharnis en Sommelsdijk ingezameld op zaterdag 22 december 2007." In verband met 2' Kerstdag op woensdag 26 december 2007 wordt het huisvuil (GFT-container) in de gehele gemeente Dirksland ingezameld op zaterdag 29 de cember 2007. In verband met Nieuwjaarsdag op dinsdag 1 januari 2008 wordt het huisvuil (Restafval-container) in de ker nen Middelharnis en Sommelsdijk ingezameld op za terdag 29 december 2007. Om te voorkomen dat de vuilniswagen bij u al door de straat is geweest, terwijl u de container nog niet had Oud Nieuw Tijdens de jaarwisseling neemt de gemeente Oostflak kee diverse voorzorgsmaatregelen om de nacht van Oud Nieuw zo goed mogelijk te laten verlopen. Nieuw is dit jaar een proef waarbij in twee kernen containers worden geplaatst. In deze containers mag onder toe zicht een vreugdevuur branden. In de containers mag onbewerkt hout zoals kerstbomen worden verbrand. Het is echter niet toegestaan om ander brandbaar materi aal, zoals autobanden, benzine en meubilair, in de con tainers te gooien. Aan het begin van de ochtend wordt het vuur gedoofd en de container opgeruimd. In alle ker nen zijn andere vuren ook dit jaar verboden. Deze vu ren worden uitgemaakt door de brandweer Daarnaast treedt de politie gepast op tegen illegale vuren en an dere ongeregeldheden. Om overlast te voorkomen en om te zorgen dat eigendommen niet gebruikt worden voor illegale vreugdevuren verzoekt de gemeente haar inwoners om vuilcontainers en andere vandalismege- voelige voora/erpen uit het zicht te zetten tijdens de jaar wisseling. Verder doet de gemeente een beroep op haar inwoners om melding te maken van schade of mogelijk gevaar. Wanneer er acuut gevaar is, adviseert de ge meente om te bellen naar 112. Is er op een andere ma nier gevaar of wordt er schade veroorzaakt, dan kan er contact opgenomen worden met de plaatselijke politie via 0900-8844 (lokaal tarief). Anonieme meldingen zijn ook mogelijk door Meld Misdaad Anoniem te bellen op 0800-7000 (gratis). Nieuwjaarsreceptie Op maandag 7 januari 2008 houdt de burgemeester van gemeente Oostflakkee zijn nieuwjaarstoespraak tijdens^ de nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw wordt de receptie in één van de dor pen van de gemeente georganiseerd. Dit jaar vindt de receptie plaats in de Grutterswei, Willemstraat 14 te Oude-Tonge. De aanvang is om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Bsenliowerloon 1, Posftus 75,3255 ZH Oude-Tonge. Internet: www.ooslflolilee.nl. Tel. (0187! W ?1 W 1» 64 7199 Imé: info§ooslflokkee.nl Openingslijden: bo l/m do 09.00 tol 12.00 en 13.00 lot 1700 uur, vr 09.00 tot 12.00 en 13.00 lol 16.00 uur, elke eerste en derde dinidog von de moond ovonds geopend von 18.00 tol 19.30 uur. Bate Sodole Zolen: 9.00 tot 12.00 uur. BaBe Jurgerzoken: 9.00 lol 12.00 uur en von 13.00 lot 15.00 uur aangeboden, verzoeken wij u om de container vóór 7 uur aan de straat te zetten. In de weken met de kerstdagen en nieuwjaarsdag wordt er geen grofvuil, oud ijzer en WEB-goed ingezameld, de eerste keer dat er weer wordt 'mqezameld is 9 januari 2008. Ook vindt er in deze weken geen reparatie of omruiling van kapotte minicontainers plaats. Met vragen over niet geleegde minicontainers kunt u rechtstreeks bellen naar IRADO. Hef telefoonnummer van IRADO is010-262 1000 Heeft u nog andere vragen dan kunt een van de onder staande nummers bellen: Inwoners van de gemeente Goedereede 4915 00 Inwoners van de gemeenten Dirksland, 48 7711 Middelharnis en Oostflakkee (tussen 8.30 en 10.30 uur). Openingstijden Regionale IVlilieustraat, Joh. Polderseweg 19 Middelharnis. Gewijzigde openingstij&en in verband met de komende feestdagen jaar datum openingstijden 2007 Zaterdag 22 december 09.00-12.15 uur Maandag 24 december 08.30-11.45 uur en 13.00-16.00 uur Dinsdag 25 december 1' Kerstdag gesloten Woensdag 26 december 2" Kerstdag gesloten Donderdag 27 december 08.30 -11.45 uur en 13.00-16.45 uur Vrijdag 28 december 08.30 -11.45 uur en 13.00-16.45 uur Zaterdag 29 december 09.00 -12.15 uur Maandag 31 december 08.30 -11,45 uur en 13.00-16.00 uur 2008 Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag gesloten Woensdag 2 januari 's morgens gesloten en 13.00-16.45 uur Donderdag 3 januari 08.30 -11.45 uur en 13.00-16.45 uur Voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar de Re gionale Milieustraat, 0187 48 68 50. l>«orswe3 40, Postbus 313,3240 AH Middelhom». Tel. (0187149 8111 /fox 43 8199 E™il: info@lsgo.nl Grofiuilijn (01871 <8 7711 Mleuklochlen: (0187) 48 8131 olmilieuklotliten#ls50.nl Openingstijden; mo t/m vr 08,30 12,00 en von 13.00 16.30 uur. Oversk^Non; Jobonnespoldersweg 19, Middelomis, tel. |0I87] 48 68 50. Mieuklochteo: (0187) 48 m\ 0fmilieuklochleneis9o.nl jstijden: mo t/m vr 08.30 11.45 en von 13.00 16.45 uur, lo 09,00 12.15 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 8