Oorkonde van Eer voor Lennert Knops Lekker smullen bij Albert Heijn De mooiste kerstwens In eigentijdse samenkomsten op komt uit Goedereede Kerst 'terug naar Bethlehem' ri7ar,/f„,i"„^,r„' Kerstgroeten Radio Oostflakkee houdt rondom jaarwisseling proef met vreugdevuren Oud en Nieuw party's gemeente Middelharnis e pe^CM^ep. %ooi Gratis bibliotheekabonnement nu tot 18 jaar Kerstzang- dienst Goedereede Kerstsamen- komst in 't Trefpunt Bommelstee gaat vrijuit EIIAnDE^I-tllEUWS c;oeree-overfiakki:e - MIDDELHARNIS Evenals vorig jaar is het de bedoeling dat ook rondom deze Kerstda gen de CAMA Christen gemeente Middelhar- nis een groot publiek wil bereiken rondom het Kerstgebeuren. Met twee kerstnacht diensten en een gezins- dienst wil men vooral met hen die 'weinig met het Evangelie heb ben' in contact komen. Kinderen Uitnodigen Voorwaarden Horeca Strandje Stad aan 't Haringvliet Regels king tot de dorpshuizen Boii aaHvraag Radio Rogos PAGINA 7 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 Het resultaat van het initialicl' van ^éii van de nieuwe jonge Unitervrijwilligeis mag er zijn. In één van de twee kerstbomen die door Chiel Lokker zijn geschonken liangen nu zells Unitel' kei-stbailen. AJ deze kerstballen dragen een wens met zich mee. De bezoekers van de kerstmarkt konden bij de Unicelkraam een papieren kerstbal kopen waarop zij hun kerstwens konden schrijven. Naalloop van de markt werd de leukste, mooiste of liefste kerst wens geselecteerd. De i'nooiste wens kwam van VVillemijn Ver meulen uit Goedereede. Haar kerstwens is 'Ik wens dat ieder kindje een lieve mama (of oma) heeft'. Deze wens onderschrijft het doel waarvoor de Unicef vrijwilligers zich inzetten. VVil lemijn kiijgt als beloning deze wens afgedrukt op canvas. Onder het motto 'Kinderen Eerst' worden er tal van acties door de Unicef vrijwilligers georganiseerd. In de weken voor de kerstdagen worden in verscheidene plaatsen markt- kramen bezet om de kaarten van Unicef aan de man te brengen. In het voorjaar en de zomer vinden er eveneens allerlei activiteiten plaats. Deze vragen veel tijd en inzet van de vrijwilligers. Unicef heeft daarom dringend een aantal nieuwe vrijwilligers nodig. Iedereen die de doel stellingen van Unicef onder steunt, en met name jonge enthousiaste mensen, wordt daarom uitgenodigd om de huidige regionale comité te versterken. Wie meer wil weten of zich aan wil melden, kan bellen naar 0187-493664 of 0187-611609. Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is er voor alle inwoners van de regio, maar voor jon geren tol achttien jaar wil de biijJiotheek meer betekenen. Zo is er hel project 'Skoolsoutl' waarin jongeren de uitdaging aangaan om het werk van de bibliotheek over te nemen. Vanaf 1 januari 2008 laat de bibliotheek deze aandacht terugkomen in een conlribu- tievrij lidmaatschap tot 18 jaar Een gratis bibliotheekabonne ment stimuleert jongeren om een boek te pakken. Jongeren kuinien hierdoor nu nog mak kelijker gebruik maken van de bibliotheek, voor scliool, maar zeker ook voor eigen leesple zier. Contributie voor 2008; gratis voor de leeftijd tot en met 17 jaar gratis; een standaard abonnement kost 28 en een groot abonnemenl €50. Door Adri van der Laan Vorigjaar werd onder het the ma Back to Bethlehem op de avond voor Kerst een dienst gehouden, die anders was dan de gebruikelijke kerst diensten. "Het was eigenlijk een experiment. We wilden op een eigentijdse wijze de mensen bereiken die anders nooit in een kerk komen. Daarom hebben we toen voor een andere invulling van de kerstnachtdienst gekozen zoals die gebruikelijk is in de verschillende kerken", aldus twee van de organisatoren, Acirie Grootenboer en VVilmar Leuvenink. Ze benadrukken dat het juist goed is dat kerstnachtdien sten op dezelfde tijd in ver schillende andere kerken op het eiland worden gehou den, want "ook daar worden mensen die weinig in de kerk komen met het evangelie bereikt. Wij denken namelijk dat wij met Back'to Bethelem in veel gevallen toch weer een ander publiek trekken". Vorig jaar bleek de gehouden kerstnachtdienst een groot succes. Een kleine zeshon derd mensen bezochten Het Pileel van De Staver, "het waren er zelfs zoveel dat een deel van onze eigen gemeen te in een andere ruimte de dienst moest meemaken". De grote opkomst zette de orga nisatoren echter wel voor een keuze. "We verwachten dit jaar veel meer mensen en die kunnen echt niet meer in Het Prieel. We moesten dus kiezen: houden we de bijeenkomst in de Sporthal van De Staver of houden we twee Kerstnachtdiensten? De Op Vrijdag 14 december 2007 verleende de Elza Vis- De Clercq Stichting het eer bewijs van verdienste aan de jonge musicus Lennert Knops uit Papendrecht, geboren te Herkingen en voorheen woonachtig te Nieuwe-Tonge. Het eerbe wijs werd hem overhandigd tijdens het 5de Advents- Kerst-Samenzang Concert in de historische Augustij- nenkerk te Dordrecht. Len nert mag deze bijzondere erkenning mede zien als waardering voor zijn optre den als de wederhelft van het 'Zang-Orgel' Duo Pie- ter Vis Lennert Knops, dat dit jaar zijn 2de' lustrum viert. Op de oorkonde wordt het volgende vermeld: 'De waar dering gaat onder meer uit naar Lennert Knops' muzikale toewijdingen zijn 10jaar inzet als organist. Tevens voor zijn prille loopbaan als koordiri gent en voor de bevordering van het geestelijke en kerke lijke lied met name in de pro vincie Zuid-Holland. Dit bij zondere eerbewijs geldt mede voor zijn voortdtnende inzet aan de Elza Vis-De Clercq Stichting dat zowel in Neder land als in Vlaanderen zich presenteert. Bovendien heeft musicus Knops belangeloze en muzikale steun verleend bij de openbare uitvoeringen van o.m. de liederen van de let terkundige en toondichter Dr. René De Clercq (1877-1932), die door voornoemde stichting werden georganiseerd. Dit eer- be\vijs van verdienste heeft de specificatie van "Ere-oorkonde 2de Klasse", vergezeld van alle eerbetoon, rechten, voordelen en waardigheden die gekop peld zijn aan zulk een bijzon der bewijs.' Op vrijdagavond 14 december jl. vond in een volle Augustij- nenkerk te Dordrecht, na een geslaagd mtizikaal Advents- Kerst samenzangconcert dat o.a. werd verzorgd door het Chr. Alblasserdams Jongeren koor Chaverim o.l.v. Lennert Knops, deze plechtige over handiging plaats. In aanwezig heid van diverse piominente genodigden waaronder de Oostenrijkse ambassadeur in Nederland, dr. Erwin Kubesch en Graaf Festitisch De Tolna, ere-concul van Hongarije, werd door concertzanger Pieter Vis, als ^■oorz^ttter \'an de Elza Vis- De Clercq Stichting, gezamen lijk met Dr. Kubesch de oor konde aan de 25-jarige Len nert Knops overhandigd. De in januari naar Denemarken ver trekkende Oostenrijkse ambas- sadeiu' Kubesch, ontving een maand eerder ook het Erelid- oorkonde maar dan in de graad 1ste Klasse uit handen van de oprichter en \oorzitter dr. Vis van genoemde Stichting. sporthal viel af omdat hie' hoge kosten aanzitten wan' de zaal moet natuurlijk we' sfeervol worden ingericht. Dus hebben we gekozen voor twee kerstnachtdiensten". De eerste dienst zal op Kerst avond - 24 december - om 19.00 uur worden gehou den. Deze dienst zal vooral gericht zijn op gezinnen met jonge kinderen. Hierop 's het programma ook enigs zins aangepast. Deze dienst duurt tot uiterlijk 20.30 uur. Vervolgens wordt de zaal weer gereedgemaakt voor de bijeenkomst \'an 22.00 uur. Een dienst met ongeveer het zelfde programma als de eer ste, maar die meer is gericht op volwassenen. Het karak ter van de diensten is er op gericht om zoveel mogelijk mensen die van het evangelie vervreemd zijn te bereiken op een moderne manier. Daarom is volgens de organisatoren de indeling van de diensten heel eigentijds. Naast een koor van de gemeente nemen ook de jon geren een belangrijke plaats in bij het invullen van de dienst. De dramagroep Living Lights zal tijdens beide dien sten optreden en de moderne technische middelen zoals beamers, licht en andere zaken zullen een belangrijke plaats innemen. Maar het gesproken woord zal ooi. niet ontbreken. Tij dens de eerste dienst zal dit verzorgd worden door Mar cel van Berkel en Hernia Meijerink. Tijdens de tweede dienst zal Karel van Holten het evangelie verzorgen. "Omdat deze diensten zijn gericht op 'buitenstaanders' doen we er alles aan om deze uit te nodigen. We hebben er bij onze gemeenteleden op aangedrongen om niet-gelo- vigen uit hun omgeving uit te nodigen. Daarnaast heb- "<^n we huis-aan-huis op het f^iland flyers verspreid en zijn' Op zo veel mogelijk plaatsen posters opgehangen. Verder stonden we tijdens de Mid- wintermakn op 14 december °P Het Diekhuusplein, waar we veel gesprekken hebben gevoerd als we mensen per soonlijk uitnodigden", ^'a de twee kerstnachtdien sten is er de volgende och tend - Eerste Kerstdag - om '1.00 uur een kinderdienst die wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Ook rond De Staver met Kerst dus veel activiteiten, evenals in de andere kerken op het eiland. Ij het dit alles waard f "]a, vast en zeker! Rondom Kerst is er wel veel franje en héél veel dingen die niets met de oorsprong van het feest te maken hebben, maar toch is het een unieke gelegenheid 0111 hen die de Heere Jezus niet kennen op een eenvou dige, eigentijdse manier, te confronteren met Zijn komst naar deze Wereld. Voor Hem ivas het alles waard... Zou het voor ons dan niet, met wat moeite en kosten extra, waard zijn om dat werk van Hem aan alle mensen te verkondi gen? Want er staat in de Bij bel 'dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor hen die nog niets van Hem afweten. En dat eeuwige leven gunnen we iedereen, daarom moeten we weer 'Back to Bethlehem'". .^Us neventhema is dit jaar gekozen voor 'Mary did you know...?' "We willen hiermee de verwondering tot uitdruk king brengen die Maria zal hebben gevoeld toen ze haar Zoon zag uitgroeien tot Red der van de Wereld". Voor meer informatie over deze diensten kunt u bellen naar 0187-605163 of kijken op website www.backtobethle- hem.nl. OOSTFLAKKEE - Tij dens de jaarwisseling heeft de gemeente Oostflakkee diverse voorzorgsmaat regelen genomen om de nacht van Oud en Nieuw zo goed mogelijk te laten verlopen. Nieuw is dit jaar een proef waarbij in twee kernen containers worden geplaatst. In deze contai ners mag onder toezicht een vreugdevuur branden. Er is hiertoe besloten na klachten van inwoners over de overlast die tijdens de nieuwjaarsnacht wordt ver oorzaakt, ledere inwoner van Oostflakkee krijgt hier over persoonlijk een brief. In de kernen Achthuizen en Ooltgensplaat wordt de laatste jaren op meerdere plaatsen gestookt tijdens de jaarwisse ling. Hoewel dit verboden is en er verscherpt toezicht op is, blijkt het in de praktijk toch nog veel voor te komen. Om de inwoners hierin tegemoet te komen, heeft de gemeente in overleg met de brandweer en de politie besloten om in Achthuizen en Ooltgensplaat een container neer te zetten. Hierin mag onder toezicht van beveiligingspersoneel worden gestookt. Op 31 december om 21.00 uur worden de contai ners geplaatst. In Achthuizen komt een container te staan in het plantsoen aan de Kerk straat, in Ooltgensplaat op de Mestkaai. In de containers mag schoon hout zoals kerstbomen worden gebrand. Het is echter niet toegestaan om ander brand baar materiaal, zoals autoban den, benzine en meubilair, in de containers te gooien. Aan het begin van de ochtend w'ordt het vuur gedoofd en de container opgeruimd. In alle kernen zijn andere vuren ook dit jaar verboden. Deze vuren worden uitgemaakt door de brandweer. Daarnaast treedt de politie gepast op tegen ille gale vuren en andere onge regeldheden. Mocht de proet positief blijken, dan overweegt de gemeente om in alle kernen een container te plaatsen. Na de jaarwisseling van afge lopen jaar zijn er meerdere klachten binnengekomen van bezorgde inwoners. Zowel schriftelijk als in een gesprek met bestuurders hebben diverse inwoners aangegeven dat de overlast groot is. Met de plaatsing van de contai ners hoopt de gemeente dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Net als voorgaande jaren wordt door OJC op het kaaiplein van Oude-Tonge een feesttent geplaatst die vanaf 00.00 uur voor iedereen vrij toegankelijk is. In Achthuizen is horecage legenheid Quist Nix geopend tijdens de jaarwisseling. Om overlast te voorkomen en om te zorgen dat eigendom men niet gebruikt worden voor illegale vreugdevuren verzoekt de gemeente haar inwoners om vuilcontainers en andere van- dalismegevoelige voorwerpen uit het zicht te zetten tijdens de jaarwisseling. Verder doet de gemeente een beroep op haar inwoners om melding te maken van schade of mogelijk gevaar. Wanneer er acuut gevaar is, adviseert de gemeente om te bellen naar 112. Is er op een ande re manier gevaar of wordt er schade veroorzaakt, dan kan er contact opgenomen wor den met de plaatselijke politie via 0900-8844 (lokaal tarief). .\nonieme meldingen zijn ook mogelijk door Meld Misdaad .\noniem te bellen op 0800- 7000 (gratis). Op maandag 24 december zal er een zangdienst worden gehouden in de Hervormde kerk te Goedereede. Het thema voor deze dienst, die om 21.00 uur begint, is 'Verwachting'. Ds. De Mots zal de schriftle zing verzorgen, organist is Jan Bezuijen. Er zal deze avond veel samenzang zijn, afgewis seld door declamaties. Ieder een is hartelijk welkom. OÜDDORP - Met de Kerstda gen in zicht vraagt menigeen zich af wat er als kerstmenu tij dens deze feestdagen op tafel moet komen. ^-Mbert Heijn De Berg in Ouddorp wil zijn klan ten daar graag een handje bij helpen en organiseerde vorige week een speciale proefdag. Tussen 2 uur 's middags en 9 uur 's avonds werden de klan ten van AH in de gelegen heid gesteld om uitgebreid kennis te maken met allerlei heerlijke Excellent producten. Deze producten zijn speciaal voor de feestdagen verkrijg baar en staan in een hand omdraai op tafel. Een groot aantal AH klanten maakte van deze mogelijkheid gebruik om eens te proeven van de vele bijzondere hapjes, waaronder voorafjes, salades, vleesgerech ten en overheerlijke toetjes. Volgens Martin de Berg van ^-Mbert Heijn de Berg was deze proefdag zeer geslaagd. "Het was gezellig druk. De mensen hebben op deze manier leuke ideeën kunnen opdoen". 'I'rhst fU falö: Doricn Kkki'ii STAD a/h HARINGVLIET - De evangelisatiecommissie van de Ichtuskerk en de Hervorm de Gemeente nodigt iedereen uit voor de kerstavondviering op maandag 24 december in 't Trefpunt. Het thema waarbij deze avond wordt stilgestaan is 'Licht'. Er wordt een kerst verhaal verteld en er worden gedichten voorgedragen. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekgroep 'Trust'. De aanvang van de viering is 20.30 uur, de zaal gaat open om 20.00 uur. Aan het eind van de avond krijgen de bezoekers chocolademelk aangeboden en is er nog gelegenheid tot napraten. In de gemeente Mid delharnis worden twee Oud en Nieuw party's georganiseerd. In recre atiecentrum De Staver in Sommelsdijk en bij het strandje te Stad aan het Haringvliet. Recreatiecentrum de Staver: De party in Recreatiecentrum De Staver is toegankelijk voor alle jongeren vanaf 14 jaar en ouderen uit Middelhar nis, Sommelsdijk en Nieuwe- Tonge. De party duurt van 0.00 tot 04.30 uur. De entree is gratis. Bezoekers dienen zich te kunnen identificeren; dit wordt bij de entree gecon- troiereerd. Wie vanuit Nieuwe-Tonge gebruik wil maken van vervoer naar De Staver, dient vóór 0.15 uur aanwezig te zijn bij de molen te Nieuwe-Tonge, waar vandaan om 0.15 uur wordt vertrokken. Vervoer terug vindt op elk gewenst moment plaats. Voor bezoekers uit Middelharnis en Sommelsdijk wordt desgewenst alleen ver voer terug verzorgd. Bij het strandje aan de Zee dijk te Stad aan 't Haringvliet wordt een party georgani seerd in een tent. Deze party duurt van 23.00 tot 05.00 uur. De entree is gratis. Voor beide feesten gelden de vcjlgende regels. - Het is niet toegestaan om vuurwerk mee naar bin nen te nemen; dit v\'ordt bij toegang gecontroleerd en daar waar aangetroffen vernietigd. - Het is niet toegestaan om drank/drugs/wapens mee te nemen; bij constatering van de laatste twee zal overdracht aan de politie plaatsvinden. - Er dient rekening gehou den te wtjrden met elkaar, en overlast voor omwo nenden, etc. dient zo veel mogelijk te worden voor komen. - De opgestelde huisregels zijn van kracht en zullen gehandhaafd worden. - Aan jongeren onder de 16 jaar wórdt geen alcohol verstrekt. OUDE-TONGE - Stichting De Bommelstee, beheer der van het dorpscentrum in Den Bommel, krijgt geen herinnering van de gemeente Oostflakkee om een formulier met presta tieafspraken in te dienen. Ook hoeft de stichting geen ----------------------------------------------------------------------------------------- sancties tegemoet te zien. Het formulier had inge- fj- -m~^ -m De gemeente ziet van her- -^-^ innering en sancties af in XVO^OS verband met toekomstige Q ontwikkelingen rondom De Bommelstee. SOMMELSDIJK-Ook dit jaar 10.00 uur, de herhalingen zijn -------------------------------- wil Radio Rogos, de omroep om 18.00 uur en op 27 decem- Door Kees van Rixoort van het verzorgingshuis De her om 10.30 uur. -----------------------------------------Croede Ree, de bejaardenhuis- Door onderstaande bon vóór vesting Het Oudeland en het 24 december 17.00 uur in te Diverse raadsleden zetten don- verpleeghuis De Samaritaan, vullen en op te sturen naar het derdagavond vraagtekens bij de bevolking van het eiland verpleeghuis (Verpleeghuis De deze gang van zaken, aan de Goeree-Overflakkee in de gele- Samaritaan,T.n.v. Radio Rogos, orde bij de bespreking van het genheid stellen een kerstwens Kon. Julianaweg 59, 3245 KA. Welzijnsprogramma 2008. Het aan te bieden. Het is gebleken Sommelsdijk) en/of af te geven verst ging raadslid De Vries dat een warm en meelevend aan beide recepties van res- (Vrije Lijst Oostflakkee), die gebaar d.m.v. een lied of een pectievelijk 'De Goede Ree' of ervoor pleitte de buurthui- wens voor de bewoners bijzon- 'De Samaritaan' draagt u ook zen en dorpscentra binnen de der wordt gewaardeerd. Ook bij aan het welslagen van een gemeente als een apart speer- kerstwensen voor het perso- fijne radio-uitzending, speciaal punt te behandelen en uit het neel zijn hartelijk welkom. Het bestemd voor onze bewoners Welzijnsprogramma te halen. kerstverzoekplatenprogram- en personeelsleden. U kunt uw "Bij de voetbalverenigingen is ma wordt uit gezonden op 26 aanvraag ook telefonisch door dat ook gebeurd", aldus het december 2007 van 09.00 tot geven: 0187-483620. raadslid. Volgens De Vries is snellere actie nodig met betrek- -r» ^„T>_Ji-» Ti^^^^ Wethouder 't Hoen (PvdA) voelde echter niets voor een Aanvraag voor Mw./Dhr. aparte status. "Ik geef de voor keur aan een samenhangend beleid en niet aan een ad hoc- Afdeling/kamernummer of adres Oudeland: of hapsnapbeleid." De wethou der zag'geen reden voor, wat zij noemde, "paniekvoetbal"; extra aandacht voor de dorps- Aangevraagd door: huizen. Zij kreeg de steun van de rest van de raad. Adres: De raad aanvaardde het Welzijnsprogramma zonder VVoonplaats: tegenstem. Dit betekent dat de gemeente Oostfiakkee vol- Nummer eerste keuze: gend jaar ruim 619.000 euro uitgeeft aan welzijnssubsidies, Nummer tweede keuze: bijna 7.800 euro meer dan in 2QQ7 Beoogde uitzending

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 7