Bosseschool gaf druk bezocht ^pleinkerstzang' 'Ónger de Pann'n' bleek als jeugdhonk in Ouddorp niet in een behoefte te voorzien Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne blikt dankbaar terug 'Verdere concretisering WMO-beleid nodig' Ontevredenheid over vorming jeugdbeleid Kerstzang avond Ooltgensplaat Gourmetten op zaterdagavond Aandacht voor vrijwilligers bij overdracht brandweer De Messiah in Middelharnis Nationale voorleesdagen in bibliotheek Oud papier Nieuwe-Tonge EIIAI1DEI1.I1IE1JWS Bezwaren Andere ruimte Ouddorp WMO-adviesraad OOSTFLAKKEE - De een stemde volmondig in (De Vries, Vrije Lijst Oostflakkee), de ander zei niet anders te kun nen (Van Gurp, SGP) en weer een ander deed het met gemengde gevoelens (Van de Ree, VVD). De overdracht van de gemeentelijke brandweer aan de Vei- ligheidsregio Rotter dam-Rijnmond is per 1 januari 2008 een feit. De hele gemeen teraad van Oostflakkee ging donderdagavond akkoord. Nog even en het jaar 2007 is voorbij. Dank zij uw hulp konden de projecten voedselhulp, verzorgingshuis en boer derij ook dit jaar worden gecontinueerd. Hoewel Oekra'ine er economisch op vooruit gaat, leven ontzaggelijk veel men sen nog steeds onder de armoedegrens. PAGINA 6 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 OUDDORP - Vrijdag 6 juli van dit jaar werd op de bovenverdieping van de Doopsgezinde Kerit in Ouddorp 'Onger de Pann'n' geopend. Op de vrijdag avonden zou deze jeugdzol- der onderdak moeten gaan verlenen aan de jeugd van de gemeente Goedereede. Tot aan het eind van dit jaar zou worden bezien of het in een behoefte voor ziet. Inmiddels heeft het gemeentebestuur besloten om het experiment stop te zetten omdat maar weinig jongeren 'Onger de Pan n'n' bezochten. Wethouder Peter Feller geeft commen taar. Door Adri van der Laan In tegenstelling tot wat men zou verwachten, treffen we geen diep teleurgestelde wet houder Peter Feller aan. "We hebben heel veel geleerd, en het project om met de jeugd in contact te komen wordt zéker voortgezet". In februari van dit jaar was er een bijeenkomst tussen de jon geren, het college en jongeren werkers in Ouddorp. Men had de behoeften van de jongeren gepeild en het bleek dat er onder hen een grote vraag was naar een eigen onderkomen. De jeugdzolder van het kerk gebouw van de Doopsgezinde Gemeente, in het centrum van Ouddorp, bleek hiervoor een uitstekende locatie. In juli startte men inet de avon den op de jeugdzolder, die wer den begeleid door jongeren werkers van de Stichting Push uit Hellevoetsluis. In het begin was er een aantal jongeren dat frequent de avonden bezocht, maar door het jaar heen liep de animo terug. "Uiteindelijk hebben we besloten om er mee te stoppen". Peter Feller ont kent desgevraagd dat het een verloren jaar is geweest. "Dit is niet zo. Natuurlijk hadden we liever gezien dat de jeugdzol der druk bezocht werd, maar verloren is de tijd zeker niet geweest". Hij geeft aan dat tij dens de avonden door de jon gerenwerkers er een goed con tact met de jeugd is geweest. Niet alleen met de jeugd die binnen was, maar men trok er ook actief op uit om jongeren naar de jeugdzoldpr toe te krij gen. Tijdens deze pogingen werd er natuurlijk veel met de jongeren gesproken over hun Er zijn met zoveel jongeren door de deur van hel kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente richlmg de jeugdzolder gegaan als de gemeente graag had gezien. Foto: Mn van der Laan wensen of beweegredenen over een jeugdhonk of over zaken die de jongeren bezighouden. De jongeren gaven veel rede nen op om niet naar de jeugd zolder te komen. Zo hadden zij andere gedachten over het gebruik van alcohol (wat niet is toegestaan) en roken. Peter Feller wijst erop dat dit niet ligt aan de regels die er door de Doopsgezinde Gemeente zijn gesteld, maar volgens hem past het niet in het ontmoedi gingsbeleid van de gemeente om alcohol aan jongeren te schenken. Op een eventuele andere plaats zouden ook der gelijke regels gelden. Hoewel de jeugdzolder vooral op het laatst heel slecht bezocht werd, bleek dat als er in de omgeving van het gebouw andere activiteiten werden georganiseerd, zoals een voet baltoernooi of ander evene ment bleek dat er meer jonge ren waren. Maar speciaal voor de jeugdzolder naar de Dorp- stienden komen was er niet bij. "We hebben dan ook in overleg met Push besloten te stoppen met de jeugdzolder en we gaan die uren van de jongerenwer kers insteken op een andere aanpak, want we kunnen de jeugd natuiirlijk niet dwingen om naar 'Onger de pann'n' toe te komen. Of ze wel of niet koiiien is de verantwoording van de jongeren zelf en even tueel hun ouders." Peter Feller geeft aan dat de gemeente en ook de jongerenwerkers in de toekomst hun aandacht dan gaan richten óp het organise ren van speciale activiteiten om ze zo een zinvolle tijdsbe steding te geven en met hen in contact te blijven. We gaan ze dus actief opzoeken". Over het eventueel zoeken naar een andere ruimte is de wethouder duidelijk: "hiervan is voorlopig geen sprake. Het was een soort proef en we heb ben ervaren dat we niet op deze weg door moeten gaan. Het is jammer dat dit niet aansloeg". Toch zit Peter Feller naar eigen zeggen niet bij de pakken neer omdat hij een teleurstelling te verwerken heeft gekregen, want hij ziet nog voldoende perspectieven om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Als voorbeeld noemt hij Stellendam. Hij wijst op de ver beteringen die de omwonenden ondervonden hebben toen de hangjeugd van het busstation naar een plaats aan de overkant van de weg, op de Korteweg is verhuisd. Dit alles in goed overleg met de wijkagent. Toch wil de gemeente meer voor de jongeren doen en daarom is men in nauw overleg met de omwonenden en het bestuur van de ijsclub op zoek naar een geschikte plaats om een voet- balkooi en een trapveldje voor jonge kinderen te op de ijsbaan te plaatsen. "Dit moet zorgvul dig gebeuren want er moet aan de ene kant goed zicht op zijn en aan de andere kant in ver band met de geluidsoverlast weer niet te dicht bij de bebou wing liggen". C)m op Ouddorp een geschikte plaats te vinden waar de jonge ren elkaar kunnen ontmoeten, is behoorlijk lastig. "De plaats mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en natuur lijk geen overlast geven voor de omwonenden". Samen met de jongeren en Push hoopt de gemeente hier uit te komen. De Stichting Push uit Helle voetsluis is door de gemeente Goedereede gevraagd om het jongerenwerk in Ouddorp te begeleiden. "Dit is in goed overleg gegaan met de jonge renwerkers van Companen. Zij ontplooien activiteiten in Goedereede en Stellendam en Push in Ouddorp". En over eventuele nieuwe initiatieven kan Peter Feller nog geen uit sluitsel geven "we slaan wél een andere weg in..." OOSTFLAKKEE - De gemeenteraad van Oost- flakkee heeft donderdag avond de beleidsvisie Wet maatschappelijke onder steuning (WMO) 2008- 2010 'Handreiking aan de samenleving' vastgesteld. De visie geldt ook voor de gemeenten Dirksland en Goedereede. Middelharnis volgt een eigen beleidslijn. Door Kees van Rixoort De raad van Oostflakkee vindt dat verdere concretisering van de beleidsvisie nodig is. Mevrouw Van Rossuin (C^DA) sprak, van een raamwerk. "De prestatievelden moeten alle maal nog worden uitgewerkt. Wat willen we, wat kunnen we en welke financiële middelen hebben we? Misschien moeten we ons ambitieniveau wel eens bijstellen." Ook de andere frac ties vroegen om een verdere invulling, bijvoorbeeld ook van de wijksteunpunten. Knoester (GhristenUnie) zei heel blij te zijn met de beleids nota. "Deze visie bevat waar devolle bouwstenen voor een gezamenlijk beleid. We staan aan het begin, er zullen onge twijfeld nog veel voetangels en klemmen volgen." Ook mevrouw Heerebout (PvdA) was erg ingenomen met het stuk. "Laten we het uitwer ken en prioriteiten stellen." Ze vroeg aandacht voor huiselijk geweld en voor het idee om WMO-consulenten met lap tops op pad te sturen, als een soort mobiele loketten. Minder opgetogen was VVD- er Van de Ree. Hij vond dat de nota voljargon staat. "Wat moet de burger zich voorstellen bij de WMO, bij maatschappelijke ondersteuning? Dit stuk is in hoge mate abstract. Geen bur ger weet waar 't om gaat." Vol gens Van de Ree is versimpe ling nodig én laagdrempelige communicatie over de WMO. Vooral met dat laatste punt was iedereen het eens. Wethouder 't Hoen meldde de communi catie vooral doelgroepgericht en projectmatig te willen doen plaatsvinden en dus niet te algeineen. Het vaststellen van de beleids visie in Oostllakkee vond plaats onder voorbehoud; de visie ligt namelijk nog tot 20 december ter inzage. Op 13 december stelde de gemeenteraad ook de veror dening voor de eilandelijke WMO-adviesraad vast. Deze raad geeft gevraagd en onge vraagd advies op het gebied van maatschappelijke onder steuning. De raad is al actief, maar moet nog officieel geïn stalleerd worden. Dat gebeurt naar verwachting in januari, zo meldde wethouder 't Hoen. Alle fracties stemden in met de verordening. Raadslid Knoes ter (Christenunie) zei dat de adviesraad de gemeente een spiegel kan voorhouden. Hij zei te hopen op een betrokken en kritische houding. Anderen hadden het over een hopelijk vruchtbare samenwerking. De WMO-adviesraad in oprichdng is weinig content met de houding en de actie radius van de gemeenten tot dusver De heer Bestebroer van de adviesraad gebruikte donderdagavond duidelijke beeldtaal: de gemeenten als een boemeltje op een enkel spoor "Het beeld dat we ruzi ënd over straat rollen klopt niet", reageerde wethouder 't Hoen. "Inhoudelijk verlopen de contacten goed." Morgen, zaterdag 22 decem ber zal in de Hervormde kerk te Ooltgensplaats de jaarlijkse Kerstzangavond gehouden worden. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekgroep Klein Gloria o.l.v. Marcel Saar- loos en er is weer een samenge steld kinderkoor van school 'de Hoeksteen'. De kerk is open vanaf 19.30 uur, de avond begint om 19.45 uur Iedereen is van harte wel kom! NIEUWE-TONGE - Zaterdag 22 december is er bij het zater dagavond jeugdwerk weer gezellig gourmetten. Jullie zijn allemaal van harte welkom. De avond wordt gehouden in de schuur bij de familie Van Kempen en begint om 18.30 uiu". Deelname kost 5 euro p.p. Opgeven kan t/m 19 decem ber door te bellen naar Cora (652502) of naar Elizabeth (651391). Door Kees van Rixoort ,411e fracties spraken hun waardering uit voor de vrijwil lige brandweerlieden binnen de gemeente en vroegen om aandacht voor hun toekom stige positie. Volgens waarne mend burgeineester Heijkoop wordt er alles aan gedaan om de relatie tussen de beroeps krachten en de vrijwilUgers te optimaliseren en in even wicht te brengen. "De afspra ken zijn er, de invulling volgt nog." Heijkoop meldde voorts dat ook het materieel zal wor den overgedragen en dat de lokale kazernes zullen worden verhuurd aan de Veiligheids- regio. Voor SGP-er Van Gurp was het belangrijk dat de identiteit van de afzonderlijke blusgroe- pen in stand blijft na de over dracht. Ook pleitte hij, net als Knoester (GhristenUnie), nadrukkelijk voor het voort bestaan van de korte lijnen. De laatste zei ook verwach tingsvol uit te zien naar een voorstel voor het dekken van de meerkosten (bijna 94.000 euro). VVD-er Van de Ree ging met gemengde gevoelens akkoord met de overdracht. "Sinds jaar en dag worden wij bij brand én andere rampen beschef md door de vrijwillige brandweer We hebben daar met volle tevredenheid van genoten - of niet genoten, het is maar hoe u het bekijkt. Nu verdwijnt een van die instituties, waar we zo aan gehecht waren geraakt, om opgestuwd te kunnen wor den in de vaart der volkeren." Van de Ree zei er desondanks begrip voor te kunnen opbren gen dat de veiligheid gebaat is bij professionalisering en een grootschalige organisatie. Vol gens de VVD-er, die ook de aandacht vestigde op diverse losse einden, kan het blijkbaar niet anders. "Ik verzet me Op 12 januari 2008 zal de C.O.V Laudando een concert geven in de Hervormde Kerk van Middelharnis. Uitgevoerd wordt de volledige Messiah van G.E Handel (1685-1759). Medewerking zal worden ver leend door Hieke Meppelink (sopraan), Marüne Straesser (alt). Jan van Elsacker (tenor) en Wiard Witholt (bas). De muzikale ondersteuning is in handen van het Randstedelijk Begeleidingsorkest. Wiin Die penhorst zal het orgel bespelen, terwijl de algehele leiding in handen is van Rinus Verhage. De aanvang van het concert is 19.30 uur De toegangsprijzen zijn 17, CJP-ers/donateurs betalen 13 en scholieren t/m II jaar 5. Toegangsbe wijzen en verdere informatie zijn verkrijgbaar via website www.covlaudando.nl. Ook zijn toegangsbewijzen verkrijgbaar bij de koorleden en het VVV- kantoor te Middelharnis en Ouddorp. GOEREE-OVERFLAKKEE - Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fan tasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar vooral: het bezorgt ze heel veel plezier Zo worden kleintjes grote lezers. Van 23 januari tot 2 februari worden de Nationale Voor leesdagen gehouden, met als feestelijke start het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 23 januari, in alle vestigingen van Bibliotheek Zuid-Holland se Delta (m.u.v. Ooltgensplaat). Peuters en kleuters tot zes jaar en hun ouders/verzorgers wor den van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens het ontbijt wordt er natuurlijk ook voorgelezen uit 'Kleine Muis zoekt een huis', het Prentenboek van het jaar. Meer informatie en opgave voor hel ontbijt en andere acti viteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen is mogelijk via website www.bibliotheekzuid- hollandsedelta.nl. Het voedselproject van de Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne is nog steeds een zeer welkome aanvtdling voor menig oudere. Bij St. OZO zijn de allerarmsten in beeld die moeten leven van een mini- inaal pensioen, werkloze kost winners van gezinnen en zij die lichamelijke verzorging nodig hebben. Het verzorgingshuis draait nu bijna twee jaar tot volle tevre denheid. Momenteel wonen er in verzorgingshuis 'Reho- both' zestien ouderen. Zestien mensen die, koinend vanuit de meest trieste omstandigheden, nu mogen genieten van een goede verzorging. Deze instel ling wordt volledig gefinan cierd door de donateurs van St. OZO. Het boerderijproject draait nu ruim een jaar en er is heel veel werk verricht. De veesta pel is er nu beter aan toe dan een jaar geleden, overtollige landbouwmachines zijn ver kocht, bruikbare inachines zijn gerepareerd, de schuren zijn voorzien van nieuwe vloeren. en verwarmde tuinbouwkas sen zijn in aanbouw. De familie Van der Linde uit Ouddorp, van het gelijknamige bouwbe drijf aan de Zuidweg, heeft de St. OZO verblijd inet een gift van 600, met bet verzoek er een tastbare bestemming aan te geven. In overleg met fam. Van der Linde werd beslo ten om van dit bedrag enkele exemplaren van een prima ras koeien en varkens voor het boerderijproject te kopen, het geen een grote opsteker voor het boerderijproject was. Doel van het boerderijproject is om met de opbrengst een christe lijke school én verzorgingshuis 'Rehoboth' op termijn zelfstan dig te laten opereren. Zie voor uitgebreide informatie website www.stichting-ozo.nl. OUDE-TONGE - De Regio nale Nota Jeugdbeleid had er in september moeten zijn, maar kon tot op heden nog niet aan de gemeenteraden op Goeree-Overflakkee wor den voorgelegd. De raad van Oostflakkee kreeg don derdagavond te horen dat het er binnenkort toch van gaat komen. Over de ver traagde totstandkoming van het jeugdbeleid bestaat veel onvrede en ontevredenheid. Door Kees van Rixoort Volgens het college van B en W' van Oostflakkee heeft de ver traging vooral te maken met de inspanningen van PJ-Partners, een organisatie die de beleids vorming op Goeree-Overflak kee ondersteunt. Ziekte speelt een rol, maar ook "het over schatten van de te leveren kwali teit" door PJ-Partners. Een nota was er niet in september, zoals afgesproken, en de organisatie bleek meer aansturing nodig te hebben dan mocht worden verwacht. "Er wordt op aange drongen dat PJ-Partners alsnog aan de verplichting voldoet", aldus het college. Is de inschat ting dat het maken van een nota uitblijft, dan zal de organi satie zich moeten terugtrekken. "In dat geval is het noodzakelijk dat extra inzet wordt gepleegd door vakambtenaren." Op zaterdag 22 december wordt in Nieuwe-Tonge oud papier opgehaald voor de Hersteld Hervormde Gemeente aldaar. Gelieve het papier vóór 9.00 uur langs de weg te zetten. Bijna alle raadsfracties spraken hun ontevredenheid uit over de gang van zaken. "Wat moet ik hiermee", vroeg GDA-raadslid Van Rossum zich af "Eén ding is zeker: die P in PJ-Partners staat niet voor professioneel." Wethouder 't Hoen nam het woord droevig in de mond en meldde dat PJ-Partners "een pittig gesprek" tegemoet kan zien. "Wij zijn niet de enige gemeente met die ervaring." MIDDELHARNIS - Op donderdagavond 13 decem ber stond bet plein van de Bosseschool in Middelharnis vol met kinderen, ouders en andere belangstellenden. Voor de tweede keer werd daar een pleinkerstzang georganiseerd. Honderden ouders en kinderen gaven gehoor aan de uitnodiging om op het plein van de school met elkaar kerstliederen te zingen. Het plein was fees telijk versierd met bomen, vuurkorven en sfeerverlich ting. Muzikale medewerking werd verleend door een blaasensemble van fanfareor kest De Hoop uit Stellendam. De bekende kerstliederen, tien in totaal, werden enthou siast door alle aanwezigen gezongen. Tussen de liederen door was ook nog een korte declamatie waarin werd inge gaan op de vraag 'wat heeft de geboorte van Jezus ver anderd op deze wereld?' Na een kleine drie kwartier ging ieder onder muziekspel weer huiswaarts. De positieve reac ties van ouders en kinderen zijn zeker een reden om vol gend jaar weer een kerstzang te organiseren.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 6