Minister haalt maximale uit Visserijraad Wethouder Visser over WMO: ^Eerst een visie^ dan een beleid' SGP NIEUWS in Goedereede P^^LITIE erfect EIIAnDE|l.niELW5 Gods liefde, Gods gave. Uw geloof? (slot) Wat is geloven? 0900-8844 www.wielewaal.nl ZORC JIJ DAT IK ZORCELOeS NAAR DE ZOO KAN? Smal of breed Uit het gemeentehuis full copy-service Woningbouw Natuurplannen Decembergroet PAGINA 4 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 Want alzo liefheeft God de xuereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verdetiie, maar het eeuwige leven hehhe. (]oh. 3:16) Dan wil ik mi niet u doorne men hoe een mens deel krijgt aan de weldaad van Gods liefde en de zaligheid van Christus. Er staat dat iedereen die gelooft, niet verloren zal gaan. Dit punt is uiterst belangrijk. Het is een van de grote doelstel lingen van dit hoofdstuk om u dat duidelijk te maken. God heeft de wereld liefgehad. Hij heeft Zijn Zoon gegeven "tot een Zaligmaker der wereld." (1 Joh. 4:14) En toch weten we uit de Schrift dat vele mensen in deze wereld nooit de hemel bereiken. Hier is dan kennelijk toch een beperking. Hier is de poort nauw- en de weg smal. Slechts enkelen uit het hele menselijke geslacht delen in de eeuwige weldaden van Chris tus. Wie zijn dat dan? Christus en Zijn weldaden zijn alleen voor degenen die geloven. Dat woord betekent in het Nieuwe Testament eenvoudig 'vertrou wen'. Vertrouwen en geloven is dus hetzelfde. Deze leer is duidelijk en onmiskenbaar in de Schrift te vinden. Degenen die niet vertrouwen of gelo ven in Hem, hebben dus geen deel aan Hem. Zonder geloof is er geen zaligheid. We mogen zeker niet veronderstellen dat er mensen zalig worden alleen vanwege het feit dat Christus in het vlees gekomen is, of omdat Hij nu in de hemel is. Ook het kerklidmaatschap of deelname aan het avondmaal geven iemand geen deel aan Christus. Al deze dingen zijn volstrekt nutteloos voor ons als wij niet geloven. Zonder geloof dr vertrtkiwen van onze kant, zullen al deze dingen tezamen onze ziel niet redden. Wij moe ten een persoonlijk geloof heb ben in Christus, een persoon lijke omgang met Hem, anders zijn we voor eeuwig verloren. Het is volkomen onjuist en onschriftuuiiijk om te stellen dat Christus in ieder mens is. Christus wordt ongetwijfeld iedereen aangeboden, maar Hij is niet in iedereen. Hij woont alleen in de harten van degenen die geloof hebben en helaas heeft niet iedereen dat. Wie niet in de Zoon van God gelooft, is nog in Zijn zonden. "De toorn Gods blijft op Hem". "Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden", zegt de Heere Jezus Christus in woor den waarin dit vreselijk onder scheid duidelijk aan de dag treedt (Mark. 16:16, Joh. 3:36). Maar Christus en al Zijn wel daden zijn het eigendom van ieder mensenkind dat gelooft. Ieder die gelooft in de Zoon van God en zijn ziel aan Hem toevertrouwt, ontvangt meteen vrijspraak, vergeving en recht vaardiging en is niet langer onderworpen aan het oordeel. Zijn zonden, hoeveel het er ook waren, worden direct weg genomen door Christus' dier baar bloed. Zijn ziel, hoe schul dig zij ook is, wordt onmid dellijk bekleed met Christus' volmaakte gerechtigheid. Het maakt iriets uit wat hij in het verleden geweest is. Hij kan de ergste zonden gedaan hebben die men zich kan voorstellen. Zijn verleden kan vele zwarte bladzijden tellen. Maar gelooft hij in de Zoon van God? Dat is de vraag waar het om gaat. Als hij gelooft, is hij gerechtvaar digd van alle dingen voor het aangezicht van God. Het geeft helemaal niet dat hij niets mee kan brengen om zichzelf aan te bevelen, geen goede wer ken, geen verbeteringen, geen bekering en verandering van leven. Maar gelooft hij nu. in Christus? Dat is de vraag waar het oin gaat. Als dat zo is wordt hij meteen aangenomen. Dan wordt hij om Christus' wil rechtvaardig gerekend. Maar wat is dit geloof, dat zo onge looflijk belangrijk is? Wat is de natuur van dit geloof dat een mens zulke verbazende voor rechten geeft? Wat is de aard van dit geloof, dat zulke won derlijke voorrechten schenkt. Dat is een belangrijke vraag. Ik vraag bijzondere aandacht voor het antwoord, want hier is een klip waarop velen schipbreuk lijden. Er is niets geheimzinnigs of moeilijks aan het zahgmakende geloof De moeilijkheden komen alleen voort uit de trots en de eigen gerechtigheid van een mens. Het is juist de enorme een voud van het rechtvaardigend geloof waardoor duizenden ten val komen. Zij kunnen het niet begrijpen omdat zij niet kunnen bukken. Het geloof in Christus is méér dan een verstandelijk toestem men of geloven met het hoofd. Want dat is niet meer dan het geloof dat de duivelen ook hebben. We kunnen geloven dat er een goddelijk Persoon Die Jezus Christus heette, zo'n achttien honderd jaar geleden leefde, stierf en weer opstond en toch nooit zó geloven dat we zalig worden. Natuurlijk moet er enige kennis zijn voordat we kunnen geloven. Er is geen ware godsdienst te vinden in onkunde. Maar kennis alleen is niet het zaligmakende geloof. Het geloof in Chi-istus is ook meer dan wat gevoelens rond C'hristus. Dit is vaak niet meer dan een tijdelijke opwinding die, net als de dauw in de vroege morgen, spoedig weer over gaat. We kunnen geraakt zijn in het geweten en ons aangetrokken voelen door het Evangelie, zoals Herodes en Felix. We kunnen zelfs beven en wenen en veel liefde tonen voor de waarheid en de belij ders ervan. Maar toch kun nen ons hart en onze wil al die tijd onveranderd en in het geheim verbonden blijven met de wereld. Ongetwijfeld is er geen zaligmakend geloof zon der gevoel. Maar gevoel alleen is nog geen geloof Het ware geloof in Christus is het volkomeii vertrouwen van het hart, dat van zonde over tuigd is, op Christus, als een volkomen Zaligmaker Het is de gecombineerde daad van de hele mens, zijn hart, hoofd, geweten en wil. Het is in het begin vaak zo zwak en flauw dat degene die het heeft er niet van kan worden overtuigd dat hij het bezit. En toch kan dit geloof- net als het leven in een pasgeboren kind - echt, reddend en waar zijn. Op het moinent dat het geweten over tuigd is van zonde, het hoofd ziet op Christus als de Enige Die kan redden, het hart zich vastklemt aan de hand die Christus uitgestoken houdt, op dat moment is het zaligmaken de geloof er Op dat moment gelooft een mens. Het ware geloof in Christus is zo ontzettend belangrijk dat de Heilige Geest er in de Bij bel vele beelden voor gebruikt heeft om het te beschrijven. De Heere kent de traagheid van een mens om geestelijke zaken te begrijpen. Daarom gebruikt de Heere meerdere vormen om het zo duidelijk mogelijk uit te drukken. De man die niet begrijpt wat "geloven" inhoudt als het hem op één manier wordt beschreven, begrijpt het misschien op een andere manier (1) Geloven is het komen van de ziel tot Christus. De Heere Jezus zegt: "Die tot Mij komt zal geenszins hongeren." (Joh. 6:35) "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (Matth. 11:28) Christus is de Almachtige Vriend, Advocaat en Arts. Alle zondaren die hulp nodig hebben, wordt bevolen tot Hem te gaan. De gelovige komt tot Hem door het geloof en wordt gered. (2) Geloven is het ontvangen van Christus door de ziel. Pau- lus zegt: "Gelijk gij dan Chris tus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem" (Kol. 2:6). (De Engelse tekst heeft hier "ontvangen" in plaats van "aangenomen".) Christus biedt aan om in het hart te komen met verge ving, genade en goedheid en om daar als Vredestichter en Koning te wonen. Hij zegt: "Ik sta aan de deur en Ik klop." (Openb. 3:20) De gelovige hoort Zijn stem, opent de deur en laat Christus binnen als zijn Meester, Priester en Koning. (3) Geloven is het bouwen van de ziel op Christus. Paulus zegt: u wordt "opgebouwd in Hem." (Kol. 2:7) "Gebouwd op het fundament der aposte len en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is." (Ef 2:20) Christus is de betrouwbare Hoeksteen, het vaste fundament, dat alleen het gewicht van een zondige ziel kan dragen. De gelovige plaatst zijn hoop voor alle eeu wigheid op Hem en is veilig. De aarde kan geschud worden en te gronde gaan, maar hij is gebouwd op de rots en zal nooit vergaan. (4) Geloven is het aandoen van de ziel van Christus. Paulus schrijft: "Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan." (Gal. 3:27) Christus is dat zuiver witte gewaad dat God voor alle zon daren beschikbaar heeft die de hemel willen binnengaan. De gelovige doet dit gewaad door het geloof aan en is daardoor ogenblikkelijk volmaakt en vrij van elke smet in Gods ogen. (5) Geloven is het zich vastklem men van de ziel aan Christus. Paulus zegt: "wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden." (Hebr 6:18) Christus is die ware vrij- stad, waar een mens die op de vlucht is voor de bloedwreker een veilig heenkomen kan zoeken. Christus is het altaar dat onschendbaarheid gaf aan degene die het bij de hoorns vatte. Christus is de almachtige hand van genade, die God van uit de hemel heeft uitgestoken naar verloren zondaren die op het punt staan onder te gaan. De gelovige klemt zich aan die hand vast door het geloof en wordt zo verlost van de hel. (6) Geloven is het eten van Christus door de ziel. De Hee re Jezus zegt: "Want Mijn vlees is waarlijk Spijs. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven." (Joh. 6:55, 58) Christus is het goddelijke brood dat God voor verhongerende zondaren heeft bereid. Hij is dat brood dat tegelijk leven, voeding en genezing biedt. De gelovige voedt zich met dit brood door het geloof Zo wordt zijn hon ger gestild. Zo wordt zijn ziel gered van de dood. (7) Geloven is het drinken van Christus door de ziel. De Heere Jezus zegt: "Mijn bloed is waar lijk drank." (Joh. 6:55) Christus is de fontein van het levende water Die God heeft geopend voor alle dorstige zondaren die met zonden bevlekt zijn... God Zelf nodigt hen: "die wil, neme het water des levens om niet." (Openb. 22:17) De gelovige drinkt van het levende water en zijn dorst wordt gelest. (8) Geloven is de daad waardoor de ziel zichzelf in bewaring geeft aan Christus. Paulus zegt: "Hij is machtig, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag." (2 Tim. 1:12) Christus is aangesteld tot beschermer en bewaarder van zielen. Het is Zijn taak om alles wat aan Zijn zorgen is toevertrouwd voor de zonde, de dood, de hel en de duivel te bewaren. De gelovige geeft zijn ziel in handen van de Almachtige Schatbewaarder. Op die manier is hij verzekerd tegen verlies tot in eeuwigheid. Hij vertrouwt zichzelf aan Hem toe en is veilig. (9) Tenslotte is geloven ook een zien op Christus. De apos tel Paulus beschrijft de heili gen als "ziende op den overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus." (Hebr. 12:2) De nodiging van het Woord is, "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden" (Jes. 45:22). (De Engelse tekst heeft hier: "Ziet op Mij" in plaats van "Wendt u naar Mij toe".) Christus is de koperen slang die God in de wereld heeft opgericht ter genezing van alle door de zon de gebeten zielen die genezen willen worden. De gelovige die door het geloof op Hem ziet, heeft leven, gezondheid en geestelijke kracht. Een algemene opmerking is van toepassing op al de negen uitdrukkingen die ik zojuist heb genoemd. Zij geven ons alle het eenvoudigste idee van geloveii, of vertrouwen, dat men zich maar kan wensen. Niet één uitdrukking veron derstelt iets geheimzinnigs, groots, of verdienstelijks in de daad van het geloven. Alle beelden beschrijven het als iets dat binnen het bereik ligt van de zwakste zondaar en binnen het begripsvermogen valt van de meest onwetende en onge leerde mens. Laten we een ogenblik toegeven dat iemand zegt dat hij niet kan begrijpen wat het geloof in Christus is. Laat hem dan eens letten op de negen uitdrukkingen waar mee het geloof in de Schrift wordt beschreven. Hij moet beslist toegeven dat komen tot Christus, zien op Christus, de ziel in bewaring geven bij Christus, zich vastklemmen aan Christus, allemaal een voudige begrippen zijn. Laat hem vervolgens ook bedenken dat het komen, zien en toever trouwen van de ziel aan Chris tus andere woorden voor gelo ven zijn. Als er een lezer is die vrede voor zijn geweten zoekt in zijn godsdienst, dan raad ik hem aan om de geweldige leer die ik gepoogd heb te behan delen, goed tot zich door te laten dringen en nooit meer los te laten. Houd vast aan de grote waarheid dat het zalig makende ge\ooi'niets anders is dan een eenvoudig vertrouwen in Christus. Houd vast dat alleen het geloof rechtvaardigt en dat het enige wat u nodig hebt om deel aan Christus te krijgen het geloof is. Ongetwijfeld zijn bekering, heiligheid en liefda digheid uitstekende dingen. Zij gaan altijd samen met het ware geloof. Maar zij hebben niets te maken met de rechtvaar- digmaking. Daar is maar één ding voor nodig, namelijk het geloof. Het geloof is ongetwij feld niet de enige genadegave die in het hart van een ware christen gevonden wordt. Maar alleen het geloof geeft hem een aandeel in Christus. Waardeer die leer als de bij zondere schat van het Chris tendom. Als u haar loslaat of er iets aan toevoegt, komt er een einde aan de innerlijke vrede. Acht deze leer hoog vanwege de geschiktheid voor de behoeften van een geval len mens. Het brengt het heil binnen het bereik van de laag ste en slechtste zondaar, als hij maar een hart en een wil heeft om het te ontvangen. Het vraagt geen goede wer ken, gerechtigheid, verdien sten, goedheid of waardigheid van hem. Het eist niets van een mens. Het berooft hem van alle verontschuldigingen. Het laat geen reden over voor wanhoop. Zijn zonden kun nen als scharlaken geweest zijn. Maar gelooft hij? Dan is er hoop. Acht deze leer hoog voor zijn heerlijke eenvoud. Het brengt het eeuwige leven bij de armen, de onwetenden en ongeletterden. Het vraagt geen lange belijdeüis van orthodoxe leerstellingen. Het vraagt geen enorme hoeveel heid hoofdkennis of een ver trouwd zijn met geloofsarti kelen en belijdenissen. Komt iemand met al zijn onkunde als een zondaar tot Christus? Vertrouwt Hij zich geheel aan Hem toe voor zijn redding? Gelooft hij? Dan is er hoop. Maar acht deze leer nog het meest hoog vanwege de reik wijdte van het aanbod. Het gaat niet over "uitverkorenen" die geloven, de rijken die geloven, de nette mensen die geloven, of de man van een bepaalde richting in de kerk die gelooft. Van hen wordt niet gezegd, dat zij alleen zalig zullen worden. Neen, er wordt een veel bre der woord gebruikt: "een iege lijk die gelooft, zal niet verloren gaan." Het maakt niet uit wie hij in het verleden geweest is, wat zijn naam, status of nati onaliteit is, welke kerkelijke achtergrond hij heeft. "Een iegelijk die gelooft" zal niet ver loren gaan. Dit is het Evangelie. Ik verbaas mij er dan ook niet over dat Paulus schrijft: "Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." (Gal. 1:8) J.C. Ryle (1816-1900) Rotterdam-Rijnmond Wijkteam Goeree-Overflakkee Visserijcontrole OOLTGENSPLAAT - De poü- tie heeft een visserijcontrole uitgevoerd in de haven van Ooltensplaat. Dinsdagochtend tussen negen uur en kwart voor twaalf controleerden politiemensen in samenwer king met Staatsbosbeheer twee vissersschepen. De controle was gericht op visstroperij oj) het Volkerak. Het bleek dat de schepen teveel snoekbaars bij zich hadden en een verboden werpnet, dat nog nat was en waar nog baarjes inzaten. De vissers kregen een bekeuring en pohtiemensen namen het vissersnet in beslag. Omdat het niet de eerste keer was dat de vissers in overtreding waren, zal bekeken worden of zij nog in aanmerking komen voor een schriftelijke toestemming. Vuurwerk gevonden, verdachte aangehouden SOMMELSDIJK - Het vuur werkteam van het politiedis trict de Eilanden heeft maan dagochtend een man aange houden. Na een anonieme tip werd een woning aan de Halsjuk gecontroleerd. In de schuur van de woning werden rond half negen 60 zware vlin ders aangetroffen. De eigenaar van het vuurwerk, een 19-jari- gè inwoner van Sommelsdijk, is aangehouden en overge bracht naar het politiebureau voor verhoor. Het vuurwerk is in beslag genomen en vernie tigd. Bromfietscontrole SOMMELSDIJK - Politie personeel van het district De Eilanden hebben woensdag middag een bromfietscontrole gehouden bij politiebureau Middelharnis. In totaal wer den 11 bromfietsers uit Mid delharnis en Sommelsdijk naar de controlepost bij het politie bureau gebracht. Een bestuur der werd bekeurd omdat hij 81 km/uur reed. VERPLEEGKUNDIGEN GEZOCHT! Stichting Wielewaal organiseert groeps- vakanties en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een beperking. Voor de medische zorg tijdens de vakanties zijn we op zoek naar BIG- geregistreerde verpleegkundigen of artsen die zich vrijv/illig willen inzetten. Ontdek zo éen andere kant van je beroep! Kijk op: V. ofdtEcsceunddoor revaNdatiefonds DEN HAAG - De vissector is tevreden over de resultaten die minister Verburg van LNV voor de Nederlandse vissers heeft bereikt in de "Visserijraad die op 18 en 19 december werd gehou den. In deze Raad werden de vangstmogelijkheden voor 2008 vastgesteld. Zo getuigen de mogelijkheid tot uitbreiding van het aan tal beschikbaar gestelde zeedagen voor de platvis- vloot en het verhoogde resultaat van de te vangen horsmakreel van de sterke inzet van de minister. De sector is verheugd over het besluit om de TAC (maximaal toegestane vangsthoeveel- heid) voor horsmakreel vast te stellen op 170.000 ton. Dit is conform het advies van de Pelagische" Regionale Advies raad (RAC). De tevredenheid over de horsmakreel volgt op de teleurstelling eerder deze maand. Tijdens de onderhan- dehngen tussep de Europese Commissie en Noorwegen en de kuststaten zijn voor haring, blauwe wijting en makreel namelijk forse dalingen over eengekomen van respectieve lijk -41%, -32% en -9%. In de context van deze resultaten is de verruiming van de vangst mogelijkheden voor horsma kreel een welkome aanvul ling. Het aantal zeedagen voor de Noordzeevloot wordt met 10% verminderd. Met het besluit om een tussentijdse opho ging van het aantal zeedagen voor de platvisvloot moge lijk te maken als er nog quota beschikbaar zijn, erkennen de Europese Visserijministers dat de beschikbare vangstrechten opgevist moeten kunnen wor den. Hiervoor heeft de platvis- sector zich jaren ingezet. Met deze revolutionaire uitkomst heeft de minister geschiede nis geschreven. Tevens is afge sproken dat vissers meer zee dagen kunnen krijgen als ze zelf maatregelen nemen om ongewenste bijvangsten te ver minderen. "De stimulans van meer zeedagen voor discards verminderende initiatieven is een uitstekende stimulans om meer verantwoord te vissen", aldus Jan Odink, voorzitter van het Productschap Vis. De dalende vangstmogelijkhe den van Noordzee schol (-2,5%) en tong (15%) zijn conform de afspraken uit het meerjarenbe- heerplan dat per 1 januari in werking zal treden. Dit plan is gebaseerd op het principe van Maximale Duurzame Oogst. Wethouder Peter Visser. MIDDELHARNIS - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat over de kwaliteit van de samenleving en ver eist een brede visie op die samenleving vanuit de gemeente. Dat is de reden dat de gemeente Middel harnis een eigen lijn volgt en geen participant was bij het afronden van de beleidsvisie maatschappe lijke ondersteuning Goe- ree-Overflakkee 'Hand reiking aan de samenle ving'. Eerst een visie, dan een beleid, is kort samen gevat de mening van Mid delharnis. Door Kees van Rixxort In 2006 besloten de vier eilan- delijke gemeenten om de WMO samen vorm te geven. .In een kadernota kozen de gemeenten voor een groei model.Daarbij ging in eerste instantie de aandacht vooral uit naar de huishoudelijke hulp, die per I januari 2007 geregeld moest zijn. Verder is de burgerparticipatie van de grond gekomen. Na de introductie van de WMO, begin 2007, is gestart met het opstellen van een vier jaarlijks richtinggevend plan, een verplichting vanuit de wet voor de gemeenten. Tijdens dit proces haakte de gemeente Middelharnis af De beleidsvi sie is dus een stuk van alleen de gemeenten Oostflakkee, Dirksland en Goedereede. "Dit neemt niet weg", melden B en W van Dirksland in een voor stel aan de gemeenteraad, "dat de noodzaak van eilandelijke samenwerking door alle pai"- tijen wordt onderkend en er op brede schaal intensief wordt samengewerkt." Wethouder Peter Visser (maat schappelijke zaken, CDA) legt uit waarom de gemeente Mid delharnis een andere weg heeft gekozen. "De WMO gaat over de kwaliteit van de samenleving, over meedoen en zelfredzaamheid. Als je dat breed bekijkt, zoals wij willen, vallen ook bijvoorbeeld sport en onderwijs daar onder. Het is een discussiepunt, ook elders in Nederland, of je de WMO smal of breed moet interpre teren. Op Goeree-Overflakkee lopen de meningen niet paral lel." Volgens Visser is het beter om eerst een visie te ontwikkelen en daarna pas een beleid. "In die visie moet staan hoe de kwaliteit van de samenleving nu is, hoe de gewenste kwali teit is en wat je doet om daar te komen. De gemeente Mid delharnis heeft erg ingezet op visieontwikkeling. Wij vinden dat we op dit moment meer belang hebben bij een visie dan bij beleidsontwikkeling. De andere gemeenten zeggen: de wet schrijft voor datje een beleidsplan moet maken." Visser geeft toe dat het naar buiten toe "een lastig verhaal" is dat de vier gemeenten niet gezamenlijk opereren. "Maar het is geen drama." De wet houder benadrukt dat er geen diepgaande verschillen van inzicht bestaan tussen Mid delharnis en de andere drie gemeenten op Goeree-Over flakkee. "Het is meer een ver schil in snelheden." Zodra Middelharnis de visie heeft uitgedacht en gefor muleerd, kan het beleid weer eilandelijk worden vormgege ven. Peter Visser benadrukt dat er ook dan verschillen per gemeente mogelijk moeten zijn. Situaties en 'problemen' kunnen immers lokaal verschil len en om toegespitste beleids accenten vragen. "Een aantal zaken pakje eilandelijk op, een aantal plaatselijk. Denk bij het laatste aan het buurtwerk en de speelvelden. ArrfiieJJbto Persintro Flalikpe De wethouder vindt de WMO "een interessante wet", die tege moet komt aan ontwikkelingen in de maatschappij die al lange re tijd gaande zijn. "Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf Heb je hulp nodig, dan vraag je die aan buren, familie, enzo voorts. Lukt dat niet, dan biedt de overheid een vangnet. Die beweging is al jaren gaande en de WMO is daar een uitvloeisel van. Het betekent onder meer dat de overheid anders moet kijken naar de samenleving. Als er iets niet goed gaat, dan moet de overheid een voorziening creëren, zodat mensen wel kun nen meedoen of zelfredzaam kunnen zijn. Dit betekent dat de gemeente actiever naar de samenleving moet kijken en uit het gemeentehuis moet komen. De gemeente Middelharnis heeft een paar voorzichtige stappen in die richting gezet." U wilt uw complete huisstijl Gebr. de Waal bv Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 algemeen® gebr-dewaal.com gedrukt hebben? www.drukkerijdewaal.nl GOEDEREEEDE - Zoals elk jaar geeft de SGP te Goedereede een informa tieblad uit, wat huis-aan- huis in de gemeente Goede reede wordt verspreid. In de nieuwste uitgave wordt ondermeer de aandacht gevestigd op de dit jaar afgeronde bestuurskracht- metingen van de gemeen ten op het eiland en de plannen van Delta Natuur. 'Wij kiezen voor de versterking van de. eilandelijke samen werking. Samen met de SGP- fracties van de andere drie gemeenten op Goeree-Over- iflakkee hebben we de voor- en nadelen op een rijtje gezet. Als voordeel kan genoemd worden; sterkere ambtelijke organisatie. De nadelen zijn echter talrijker: grote afstand bestuur-kiezers, vervaging christelijke identiteit en groot schaligere recreatie in onze gemeenten, met alle gevolgen van dien. Onze conclusie luidt dat nauwere samenwerking tussen de vier gemeenten op het eiland geboden is. Kort gezegd: vier gemeenten, maar toch één. Deze SGP-nota is te vinden op onze website www. sgp-goedereede.nl onder frac tie (eilandelijke thema's). Wij, als SGP-fractie van Goederee de, menen dat goede samen werking de enige mogelijkheid is om zo lang mogelijk zelfstan dig te blijven. Terwijl daar door toch gebruik kan worden gemaakt van de schaalvergro ting van het samenwerkings verband', 'aldus fractievoorzit ter Hans Klepper in het ope ningsartikel. Wethouder Admiraal geeft in een interview de stand van zaken weer m.b.t. de bouw projecten in de gemeente en in het bijzonder clie van Gron den Breen. De SGP-Jongeren steunen de bouwplannen van de gemeente en staan daarom volledig achter de idealen van de initiatiefgroep 'Ouddorp bouwtvoorjongenoud'.'Bljde realisatie van dit project dient echter wel rekening gehouden te worden met de omwonen den. Zo'n mooi project moet voor alle inwoners van Oud dorp naar tevredenheid inge vuld worden', zo laten de SGP- Jongeren te Goedereede via het partijblad weten. In een artikel: 'Cultuur-natuur of natte natuur', laat de SGP- fractie weten de plannen van Delta Natuur niet te zien zit ten. 'De fractie van de SGP heeft vanaf het begin gezegd tegen ontpolderen te zijn. Vruchtbare grond omzetten in een natuurgebied met eb en vloed dat, volgens ons, toch nooit echt goed gerealiseerd wordt is onverantwoord. Ook ethisch gezien kun je in een tijd waarin, de wereldvoedsel voorraad afneemt en de vraag naar biobrandstof toeneemt, dit niet verantwoorden', aldus de fractie. 'De SGP is niet tegen natuur, maar als we zien dat we sinds de afsluiting van de zeearmen de Haringvlietslui- zen en de Brouwerdam begin jaren zeventig, op ons eiland meer dan 2.000 ha natuur hebben gekregen, vinden we het onverantwoord nog meer cultuurgrond' op te offeren voor natuur. Cultuur is volgens de SGP ook natuur, zeker nu er steeds milieuvriendelijker wordt geproduceerd. De SGP- fractie wil dan ook dat onze overheid een heroverweging maakt. De Zuiderdieppolder is een cultuurgebied met een mooie historie en moet dan ook intact blijven'. De fractie sluit af met een decembergroet. Ze schrijft ondermeer: 'In het ambtsge bed waarmee de burgemeester elke raadsvergadering afsluit staan de woorden 'dat al onze beraadslagingen en besluiten mogen strekken in het waar achtig belang van de gemeente Goedereede'. Welke beshssin- gen en beraadslagingen zijn echt waardevol? Dat zijn beslis singen die bijdragen aan de samenleving van Goedereede. De SGP wil dat doen met een geopende Bijbel, het Woord van God. Het waarachtig belang voor ieder mens kun nen we in het bijzonder vinden in dat Woord van God. Nu we het wonder van het Kerstevan gelie herdenken, mogen we een ieder die rijkdom van dat Wonder hartelijk toewensen!' De uitgave van SGP NIEUWS is ook te vinden op www.sgp- goedereede.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 4