tÊjÊÊJÊ^ Oostflakkee zet vrijwilligers in het zonnetje Kotter brandt op zee geheel uit Kerstpakketten voor zeelui E n g_'[^^WI^ 1 Alcohol, kinderen en feestdagen Tweede Kamer wil snel uitbreiding aantal ambulances in regio Rotterdam-Rijnmond Raad van State verwerpt intrekking vergunning varkenshouder Middelharnis Sluitingstijd advertenties krant 28 december lODHÜomeeterruuv Nieuwjaarsreceptie gemeente Middelharnis 80e jaargang Nr. 7671 Vrijdag 21 december 2007 Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag Sfe. Tüd eer Advertenties voor het Oudejaars- nummer van vrijdag 28 december kunnen aangeleverd 'svorden tot donderdag 12.00 uur. Familieberichten tot 16.00 uur. koers bepalen. wy ^S7 Visser Visser Tips voor ouders Knops fgró^ Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond m 't Hoen hidiligt ile heer AUiereiihoiil ah vrijwilliger van hel jaar 2007 binnen de Wethuuder Pet gemeente Ovsl/laJikee. OUDE-TONGE - In m.f.g. 'Grutterswei' te Oude-Ton- ge vond vorige week woens dagavond, in het kader van de Internationale Vrijwil- ligersdag, in de gemeente Oostflakkee de 'Vrijwil- ligersavond 2007' plaats. De heer Moerenhout, die op vele manier als vrijwil liger werkzaam is, werd die avond door de aanwe zigen g-ekozen tot 'Vrijwil liger van het Jaar 2007'. Tijdens de avond konden de aanwezigen genieten van optredens van sport en gymnastiekvereniging O.K.K. uit Oude-Tonge en van de volksdansgroep van de Stichting Welzijnswerk Oostflakkee. hl totaal waien vier personen genomineerd voor de titel 'Vrijvvilliger van het jaar 2007'. Naast de heer Moerenliout was dat de heer Jolin Kats, die de kinderboerderij in Oude- loiige weer nieuw leven in heeft gebla/en. Ook de heer Bram van der Welle was geno mineerd; hij ontfermt zich al jaren over de voetbalvelden van OFB te Ooltgensplaat. Ook de heer Hans Both van taR;l[emiisvereiiigitig Otide- Tonge werd genomineerd; dit omdat hij al sinds de oprichting van de vereniging een sterk betrokken persoon is. Ook zijn activiteiten bij 'cle Omloop' en (Ie 'Zonnebloem' waren rede nen voor zijn nominatie. De mini honderd aanwezigen op de vrijwilligersavond konden hun voorkeiu' voor een per soon kenbaar maken. De heer Moerenhout kreeg de meeste stemmen en verdiende daar mee de titel 'Vrijwilliger van het jaar 2007'. Moerenhout zet zich al vele jaren dagelijks in voor onder andere de mul- tifimctionele accommodatie 't Buurthiuis, voetbalvereniging F.I.O.S. te Achthuizen en de R.K. Vrouwenbond te Achthui- Folo: Persburo Flakhee. zen. Ook voor de jeugd doet hij ontzettend veel. In 2005 en 2006 was de heer Moeren hout ook al voorgedragen voor de titel, maar won deze nog nooit. 'ijdens de avond hing er een ontspannen en gezellige sfeer in de Grutterswei. Ruim hon derd vrijwilligers waren aan wezig om hun genomineerden te steunen tijdens de stemnung voor de felbegeerde titel 'Vrij williger van het Jaar 2007'. Wethouder Petra 't Hoen benadrukte het belang van vrijwilligerswerk tijdens haar welkomstwoord. "U houdt met elkaar onze dorpen leefbaar en dat is niet in geld uit te druk ken". Ook wees zij op de hoge eisen die tegenwoordig aan de vrijwilligers worden gesteld. Ze bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en gaf aan te hopen dat de bevolking van Oostflak kee ook in 2008 op hen mag rekenen. STELI.ENDAM - Door nog onbekende oorzaak is afge lopen zaterdagmiddag rond kwart over drie op de Noord zee, ter hoogte van de Bol- lenboei, brand ontstaan op de polyester viskotter SL 18. Aan boord waren twee per sonen; een 41-jarige inwoner van Melissant en een 58-jarige man zondei- vaste woon- of verblijfplaats. Beide wisten het schip tijdig te verlaten en verbleven in een rubberbootje toen de reddingboot Prinses Margriet uit Stellendam arri veerde. Deze voer rond half vier uit, evenals de eveneens gealarmeerde reddingboot Griend uit Ouddorp, die ver zocht werd een extra brand- bluspomp mee te nemen. Ter plaatse gekomen bleek de kot ter echter al volledig in brand te staan, blussen bleek tever geefs. Omdat aan boord ook gasflessen aanwezig waren, werd besloten uit veiligheids overwegingen het schip vol ledig uit te laten branden. Om kwart voor acht meldde de kustwachtpost Ouddorp dat het schip was gekapseisd. Het bleef, vermoedelijk op een luchtkast, drijven. De zee- havenpolitie stelt een onder zoek in naar de oorzaak van de brand. De firma Miiltra- ship kreef de opdracht om het wrak te bergen voor nader onderzoek. De twee opvaren den van de uitgebrande kot ter werden ongedeerd aan wal gezet bij het reddingstation Stellendam. Op 12 december jl. heeft de Raad van State het besluit van de gemeente Middelharnis verworpen om de op 25 februari 1991 aan varkenshouder Van Genugten verleende Hin derwetvergunning in te trekken. Door Hans Villerius De vergunning, waarmee het Van Genugten veroorloofd was om onder de naam 'Genubo' aan de Langeweg te Middel harnis een varkenshouderij te hebben, had de gemeente per 1 maart 2007 ingetrok ken omdat volgens haar de varkenshouderij voor de in de nabijheid gelegen aaneen gesloten woningbouw ontoe laatbare geurhinder veroor zaakte. Tegen het intrekken van de vergunning heeft Van Genugten op 16 april 2007 beroep aangetekend, waarop de Raad van State dus vorige week uitspraak heeft gedaan. Tijdens de zitting waren als partijen de heer Van Genug ten zelf aanwezig en namens de provincie Zuid-Holland mr. ir. A.C. de Waaij om de gemeente Middelharnis te vertegenwoordigen. Ais partij werd ook de heer J.G. Bosma uit Middelharnis gehoord, die de Huurdersvereniging Mid delharnis vertegenwoordfgde. Van Genugten gaf voor de Raad van State aan te vinden dat de gemeente Middelhar nis heeft miskend dat door het nemen van maatregels als bedoeld in art. 8.23 van de Wet miheubeheer - zoals het aanbrengen van een geurwas ser, zoals Van Genugten heeft voorgesteld - de geurbelasting kan worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De gemeente Middelharnis bestrijdt dit, maar naar het oordeel van de Raad van State onvoldoende gemotiveerd. Volgens de Raad baseert de gemeente haar stelling slechts op onderzoek dat gericht is op een beperking van de geurbe lasting tot een stankhinderni- veau op basis waarvan in de toekomst een nieuwe vergun ning zou kunnen worden ver leend. Maar in tegenstelling tot wat de gemeente veron derstelt, zo stelt de Raad, bete kent een overschrijding van dat niveau niet noodzakelij kerwijs dat zich ontoelaatbaar nadelige gevolgen voordoen. Dit overwegende oordeelde de Raad van State vorige week dat de gemeente Van Genug- tens vergunning in strijd met de Algemene wet bestuurs recht heeft ingetrokken. MIDDELHARNIS - Ruud Kuijer, evangelist bij 'Vrien den voor Zeelui' (Seamen's Christian Friend Society) afdeling Goeree-OverflaK- kee, stelt samen met 5 vrij willigsters 500 kerstpakket ten samen voor de zeelui in Rotterdam. Ruud deelt deze kerstpakketten van kapitein tot matroos uit tijdens zijn evangelisatiewerk op de gro te schepen die de haven van Rotterdam aandoen. Veel zeelui zijn zo'n 9 maanden tot een jaar van huis en mis sen hun familie met name rond de kerstdagen. Ruud wil met dit gebaar een warm hart toedragen aan de zeelui. De kerstpakketten worden gesponsord door kerken en particuUeren. ï'oto: Peraburn Flakkee 1^^^ ACCOUNTANTS T^^K BELASTINGADVISEURS MIDDELHARNIS Kon. |ulianaweg 56 0187 617 300 Fax 0187 485 637 www.ïisser-visser.nl f^: .mdr. Gebruikt was nog i nooit zo nieuw. Ontóet '1 bij uw G2-iif;alcr cf kijk c!«)st op www,op(;!nieuws.nl KnÖps BV lDng(r*f5 ))3 3245 KG - Scovwlïdiifc - W87 *7S7i7 AkkcrdotK BV - Kkmterwtg 2 - 4317 AL Nwrdgouwc 01» 401347 mm ccrlifei---------------------------------- De TVveede Kamer wil snel uitbreiding van het aan tal ambulances in de regio Rotterdam-Rijnmond. Een motie met deze strekking is dinsdagmiddag 18 decem ber 2007 door de Tweede Kamer aangenomen. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de Minister van Volkge zondheid, Welzijn en Sport om vooruiüopend op de herijking van het huidige Referentieka der Spreiding en Beschikbaar heid maatregelen te nemen in regio's met een hoog over schrijdingspercentage. Omdat een relatie wordt gelegd met het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid kunnen deze maatregelen niet anders dan bestaan uit het toekennen van extra ambulancecapaciteit aan de regio Rotterdam-Rijn mond. Ambulancezorg Rotterdam- Rijnmond (.AZZR) heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk bij de Minister aangedrongen op uitbreiding van het aantal ambulances. Te meer daar in het huidige Referentiekader een fout is gemaakt, waardoor de regio Rotterdam-Rijnmond sowieso recht heeft op twee extra ambulances op werk dagen overdag. Onlangs nog heeft het Bestuur van de Vei- ligheidsregio Rotterdam-Rijn mond aangekondigd daarover een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. Tot nu toe wilde de Minister voor het toekennen van extra ambulancecapaciteit echter niet vooruitlopen op de herijking van het huidige Referentieka der, dat gebaseerd is op cijfers uit 2001. Het nieuwe Referen tiekader wordt echter op zijn vroegst pas halverwege 2008 verwacht. De Tweede Kamer is nu echter van mening dat de Minister zo snel mogelijk acde moet ondernemen om het aantal ainbulances in de regio Rotterdam-Rijnmond uit te breiden. AZRR zet zich dag en nacht in voor adequate ambulance zorg in de regio Rotterdam- Rijnmond, Deze regio bestaat uit twintig gemeenten waar meer dan 1,2 miljoen mensen wonen. AZRR beschikt over de standplaatsen Rotterdam- Centrum, Rotterdam-Noord, Capelle aan den IJssel, Schie dam, Barendrecht, Spijkenis- se, Biielle, Haringvlietdam en Dirksland. Tijdens de feestdagen wordt vaker en meer alco hol gedronken dan gemid deld. Ook kinderen en jon geren willen dan wel eens een glaasje proberen. Alco hol is echter voor kinderen en jongeren zeer schade lijk. Jongeren verdragen alcohol slechter omdat ze nog in de groei zijn, minder wegen en kleiner zijn. De hoeveelheid alcohol die bij volwassenen geen proble men hoeft te geven, leidt bij jongeren tot risico's, zoals blijvende hersenbeschadi ging. Een goed moment om eens met uw kinderen over alcoholgebruik te praten en wellicht ook uw eigen con sumptie onder te loep te nemen. Vroeger was de houding van deskundigen milder over het thuis laten wennen aan alco hol. Maar uit onderzoek blijkt nu dat het juist belangrijk is om het 'startmonient van drin ken' zo lang mogelijk uit te stellen, in elk geval tot het zes tiende jaar. De meeste jonge ren drinken hun eerste alcohol echter reeds tussen hun elfde en dertiende jaar. Meisjes gaan hierin steeds meer vooriopen op jongens. Bijna 70% van de 12-jarige meisjes drinkt alcohol; 20% van de 14-jarige meisjes is tenmin ste één keer per maand dron ken (en 16% van de 14-jarige jongens) De risico's hiervan zijn: Slech tere school-, studie- en werk prestaties, meer kans op onvei lig vrijen, vaker ongelukken en agressie, blijvende hersen- schade en alcoholvergiftiging. Probeer niet met uw kind te onderhandelen over de leeftijdsgrens. Uw kind kan bepaalde verwachtingen heb ben van alcohol, bijvoorbeeld dat het 'lekker' is of dat het stoer is om te drinken. Probeer dit dviidelijk te krijgen en praat hierover. Praat ook over de alcoholproblemen die op korte termijn kunnen ontstaan, zoals moe zijn de volgende dag, ongewenste grensverleggin gen en minder goede schooi en sportprestaties. Een goed voorbeeld voor uw kind bent uzelf Als u zich houdt aan het alcoholadvies voor volwassenen, dan ver kleint dit de kans dat uw kind later teveel gaat drinken. Het advies voor verantwoord alco holgebruik voor volwassen is: drink niet meer dan een tot twee glazen alcohol per dag. Voorkom ook dat alcoholge bruik een gewoonte wordt: drink minstens twee dagen per week geen alcohol. En drink niet als u nog moet rijden, wer ken, sporten of studeren, en bij gebruik van bepaalde medicij nen. Op de websites www.ggd-zhe. nl en www.alcoholinfo.nl vindt u meer informatie over de werking en effecten van alco hol. U kunt de folder van de campagne 'Voorkom alcoho lische schade bij uw opgroei ende kind' gratis aanvragen bij de Gezondheidswijzer van de GGD Zuidhollandse Eilanden, tel. (0181) 652404. Deze fol der voor ouders staat vol met tips en advies over alcoholge bruik bij jongeren. U kunt bij de Gezondheidswijzer van de GGD ook terecht voor hulp en advies over alcoholgebruik. De gemeente Middelharnis organiseert op donderdag 3 januari van 19.30-22,00 uur voor alle inwoners, vereni gingen, bedrijven en andere belangstellenden een nieuw jaarsreceptie in het gemeentehuis. Iedereen is hartelijk welkom.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 1