Mozes Een indrukwekkend Kerst- Doelenconcert Herdrukken De Banier Damvereniging Dirksland Diploma- zwemmen in de Staver Start Alpha cursus EIIAt1tiEit,niElJW5 Zondag 23 december 2007 Vierde Adventszondag Dinsdag 26 december 2007 Eerste Kerstdag Woensdag 27 december 2007 Tweede Kerstdag PAGINA 14 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 Het vvor vvc(-i vooijaci. in iIm Ix'tekfiit dm <lc fietsen een iiro- atc bcui II' ki icgc, on (la<l<lo m'n de daegeliikse fiêlsloei ijes ovei 't eiland weer opstaile. \Vang( wiêle fiets enoini graeg, mo\ je wele. D'r l)inne inaansen cfiê nooit de dome iiütkonnne, al zoitvve ze dal best nog wel ken- ne, mar daer lioöre wiêle niêl biê. Dr binne .lok inaansen liiè alleen mar naer 't bm"ilenlang<l wille, dat sehiênl li'l einde \an alle legenspraek Ie we/en. mar wiêle gae d'r giaeg oj) nnl. op ongs mooie Klakkee. W iele kenne plekjes, die gin in.i.ins weet, alleen omdal /e nooit nnl de anio komme. In as ik d.ni /o mit de tiêt.sen in de weer hiiine. wasse, smcre, remmen naekiê- ke, chroom oppoóse in /o. d.m mot ik altoos weer dienke an dat voorjaer mit Mozes. Noê mot je wcte, dat miên vrouw nogal beestachtig is. Ik bedoel, ze is nogal gesteld op alles wat \eren, vachtjes, ol wat dan aok heit. In dat niêl alleen, ze heit zelfs nog respect voor spinnen in mieren. |ae, zo is miên vronwe noê eênmal. Dienk mar iiiêt, dat ze voor een muüs of een spinne op een sloel spriengt oor. Daer hoef ik nooit an te pas te kommen. Mnfizen ha m'n tegenwoordig niét zo druk meer, mar spinnen heit netuurluk iedereen op z'n tiêd, in mot de buurman voor z'v vrouwe altiêd anrukke mit een doek om een spinne te vangen, iniên vrouwe doet dat zelluf In dan mot je niét dienke dat ze zo'n beestje doódniêpt in de stofdoek, nee, zo'n asielzoeker tje gaet dan geweun netjes naer buüten, de struiiken in. Vliegen aok, daer is ze o zo hangdig in gewone. Die schept ze zo van 't raem mit d'r bloöte hangd. In als m'n mieren ha, dan zet ze geen lokdoösjes, nee dan leit ze kofliedroes voor d'n dur- pel, in een rijtje ouwe stuiivers; die ze speciaal daervoor in een potje heit laage. (Jousblommen schiêne aok wel te helpen tegen mieren. Nee, miên vrouwe is echt een diereliefhebber. As je de inaansen leert kenne, gae je van de beesten houwe, zeit ze altiêd mit een knipaog. Naer miên. Want jae, ik bin per slot van rekening aok een maans. Mar ik had 't over Mozes. Noê zzdje zaage, zo oud binne juüle lm h nog niêl, d.il je Mo/('^ hen gekcnne... Nee, ik b<-doele nelnmluk ual aores. In ik /al je veilelle, wal l''.<~n pact jaei gelejc \va//e m'ii w<~('r /o h(~êrlnk an 'l lidsen. Hel weev was lekker. Idil \oor jaers wi-ei. .Sin-k bkniue lochl, een briesje, d<' teinperc-inni .il u.il h.iogei, M'n \i\in\M- doel d,ui .illiêd de koii.sen ze heil loih zo'n liek<-l an peniies. Weg mil diê xreêseluke ilien- gcis. /on /e d.in. In d,in wordt h'l \ve<M \\c\ eind septcinliei \oord.il ze ze weoi andoel. Vli)n. \\o wazze dus weei .ni 'l loeren, we waz/e op lannnijes- j.uhl. Nee. niê mit een geweer nennnlnk. .Siel je voor. Nee, wiêle perbere ieder jaer weer lo genielen \an d(- eêrsu- lannno- ijes. D.il is IOC h allied weer zo'n koddig gezichl. Nel of ze \an d'r moeder ecu irnilje op de groei an gekroge 'l H,\ugl in 'k weel niel lioevenl ploöi(Mi langs d'r lief. In sprienge dal ze doewe, diê beêsijes. Mil alle vier de ])oê)ljes goliêk \an de grongd. je lachl je soms krom as je 'l ziel. Meestal vinde m'n de oêrsle l.unmeljes onder Den Bommel, mar dien d.ig reje m'n over d'n diêk lus.sen Diiksland in Nieuwe l()nge. Aneêns gaf m'n vrouwe, diê achter m'n reej, een brul. Ik remde in keek achterom, lleui stieng al stil, mil d'r h.mgd voor d'r mongd. "Wal doe je noê?" zei ik. "Kiek dan daer". riep ze. "D'r laopt een lammetje bunten 'l hein." Ik most even goed kiêke, mar toen zag ik het aok. "Hoê is diê daer gekonnne?" vroeg ik. "Weet ik veul" zei m'n vrouwe. "Mar hiê ken netuurluk zo d'n diêk op loape, in clan wordt 'n morsdood gereje." 'Jae" zei ik weer, "wat kenne wiêle daer an doewe?" "Vange, iu terug zette achter 't hek," besloot m'n vrouwe. "Of datjoê zomar een lammetje ken vange," sputterde ik tegen. "Tuurluk. Zo mak as een lam metje, zaage ze toch altiêd", wist m'n vrouwe te vertellen. "Dat kon nog wel es tegenval- le", zei ik, in een leste poging om weer deur te kenne rie- jen. Mar ik ken m'n vrouwe, as diê eênmal wat in d'r hoód keiu lieil, <lan lieil /e 1 mei .i.iig<-s aoies zilte, as ji' bi-gilêpl w.il ik bedoel Ik li'i dus geihvee m'n fiets in 't gi.is diê v.in hem lei d'i natuuiink ,il iu liep.» hier dl .IU ovci 'I MMiihoöd heen, lil bung 'I dw.ii'l/ii'k SI b.iepje. Mil /oèlc wooiiljes piibeiende ze 'i laininetje Ie lokken, mar diê had ongs .il g<vie|e iii mae- ende <l.il 'ii weg kw.im. Iliê ep langs 't lii'ek iieeu, naer de adueiste i.iud van ile weij<'. Kiek noê, hiê l.iopt weg", zei in'n vrouwe veib.iesd. "|ae, wal had je dan gedodil? l)at 'n zl) in je aaiuu;n zou sprienge?", l.i< heude ik. Ik wist .il wel il.il 'I zom.ir niêl zou lukke, asliel zon lukke()in 'n VM'ei op /'ii pU'kke Ie kiiêgen. As joê noê bi<'i bliu'ifi si.ie, dan laop ik naer /'n loê, in dan per- beer ik 'ii ie pakken", stelde ik vooi. "Waeiom joê? Ik wil 'n zeil \ange". spiilterde m'n vrouwe tegen. "Doê noê mar, we kiêke wel of 'I lukt", zei ik. Mar opnieuw wist 't beêsije te oiilsnap|ien. Ik laekende 'n wel. m.u hiê kon todi harder l.vope dan ik dot hl. liet lam- in<-lj<' n.im een run, si ooi zowel l.ings miên as langs m'n vrouwe bene, ridilingd'n diêk. "Kriêg 'l heen en weer", zei m'n vrouwe. In mil een groate boog liep ze om h'l beêsije heen, zodal ze weer tussen hiê in d'n diêk kwam te staen. "N()ê mag '1 niêl meer misgaen", riep ze, ".lores binne m'u 'n kwiêt." "Ma.ins, me doewe toch wat m'u kenne", zei ik. Ik wier een beetje kregelig. Hel lammetje stieng noê tus sen ongs tweeen in. De kansen namme dus toê, zou je gedocht ha. Mar aneêns nam 'n weer een run in schoot voorlangs hel hek heen, tu,ssen 't hek in de sloêil diê ongderan d'n diêk liep. Daer stieng ongs jachtob- ject, het beestje kon noê eigeluk geen kangte meer uüt. Dochte m'n. En beetje overmoedig, omdat ongze kansen noê wel gunstig lagge, liep ik op het lammetje of, dat z'n eige in een hoek had gedreve. "Kom noê mar deur", zei ik. "M'n doewe je echt geen kwaed. M'n gae je alleen biê je moeder terug zette. Dan k^n je weer lekker gae drienke, suf- ferd." Netuurluk verstieng het beestje niét wat ik zei, of ik mot 'n bele digd ha mit 't leste woordje, mar net toe ik m'n hangden uütstak om 'n te griêpen, nam h't beest je, waerschiênluk in paniek, een leste run, in een poging Dat eenmaal per jaar zoveel mensen uit alle delen van het land naar De Doelen in Rotterdam komen om getuige te zijn van één van de vijf kerstconcerten van 'Deo Cantemus' zegt nog al wat. Maar dat er iedere week heel veel zangers van uit de wijde pmtrek van Rotterdam, ook van Flak- kee, naar de Maasstad gaan om te zingen, zegt alles. Het is voor de bezoekers van deze concerten bijzonder fascinerend om te zien en te horen dat ongeveer 330 mensen uit verschillende plaatsen en van verschil lende kerken zo'n harmo nieus geheel vormen. Bij die schare zangers voegt zich dan ook nog het inter kerkelijk gemengde gastkoor 'Nieuwpoort-Langerak' dat vuim 110 leden telt en dat onder leiding staat van de man die deze avond op een meer dan voortreffelijke wijze de vleugel bespeelde: André van Vliet. Meestal raken bij zo'n concert de pianoklanken ondergesneeuwd. Dat was bij dit concert zeker niet het geval. En dan was er weer die andere André: André de Jager. Het is al vaker gezegd en het mag nog wel eens gezegd worden. Deze man heeft dat magistrale Doelenorgel volkomen in zijn macht. Op een ongekende manier zit hij onder het spelen door te registreren en bladzij den om te slaan. Er waren geen programmapunten, waarin het duo André geen rol speelde. En wat verder nog opviel, was dat er haast geen programmapunt was of André de Jager had het bewerkt of op een voortref felijke manier georkestreerd. Een vraag: Is het wellicht ook mogelijk dat bij een volgende uitvoering deze twee mensen samen een of andere medley ten gehore brengen? Iets nieuws had het program ma eigenlijk niet te bieden. Het waren dezelfde koren, het was hetzelfde orkest, dezelfde organist, dezelfde pianist en het waren dezelfde solisten. Dat is te begrijpen, want beter is nauwelijks denkbaar. Over de solisten gesproken. Opnieuw verschenen de sopraan Mariëtte Oeiderink en de bariton Sander Heutinck op het podium. Deze wijd en zijd bekende solisten doen het afzonderlijk en samen fantas tisch. Mariëtte heeft een heel mooie, volle stem met een enorm volume en een geweldi ge reikwijdte. Soms klonk haar tegenstem boven de koren uit. En, ook Sander mag zich ver heugen in een uitzonderlijk mooie stem, die hij op een bij zondere wijze beheerst. Het was ook geweldig om ze samen te horen zingen, onder meer in het 'Gesegnet sei des Herren macht' van Joseph Haydn en 'Vrede zij U' van Ennio Mar- ricone. Ik zou tekort schieten als. ik ook niet even aandacht schonk aan het orkest 'l'Orchestra Par- ticolare', met stuk voor stuk knappe instrumentalisten, die met een enorme bezieling hun strijk-, blaas- of slaginstrument bespeelden. En boven al deze mensen uit stak Cor de Haan, die het gewoon 'in zijn vingers heeft' om op allerlei onderdelen van het geheel te letten en daaraan op een voortreffelijke manier leiding te geven. Heel kort nog een paar opmer kingen over de programma punten zelf In het indrukwek kende Amerikaanse 'We crown You, Lord of all', klonken verschillende bekende liede ren door, onder meer 'O holy Night', 'O come, all ye faithful' en 'We crown You, Lord of all'. In bet Hed 'Loof de Koning' van Johan Bredewout werd met een sterk wisselend volume gezongen. De dames en heren wisselden elkaar regelmatig af en de soliste viel zomaar ineens in. Een prachtige compositie! Ook het 'We have seen Gods glory', waarin aan het slot koren en solisten samen zon gen, maakte indruk. Bij het frivool gezongen Braziliaanse kerstlied was aan het typische ritme duidelijk te horen dat het uit een ander werelddeel kwam. De slaginstrumenten speelden er een aanzienlijke rol in. Het eindigde op 'piep'. In het feestelijk klinkende bed 'Every Valley' van Joseph Mar- tia klonk op een verrassende wijze het bekende 'O come, o come Emmanuel' door en in het al eerder uitgevoerde Jezus is geboren' heeft de Amerikaanse componiste Anna Laura Page heel mooi de melo die van het Franse Kerstlied "t is geboren, het Godd'lijk Kind' verwerkt. Heel mooi klonk ook 'de Heiland is geboren', waar bij orkest, de dames en heren koorleden en bariton afzon derlijk en gezamenlijk een rol speelden en wat in een kolos saal slot eindigde. Het was heerlijk om met zoveel mensen samen te zingen en te luisteren naar de muziek die in het kader van het thema 'Het Woord is Mens gewor den' stond. Daarbij past ver wondering. En daarom was het terecht dat er bij enkele programmapunten stond aan gegeven: niet applaudisseren! Het concert zal door de Evan gelische Omroep tweemaal op TV op Eerste Kerstdag worden uitgezonden, en wel van 13.16- 14.11 imr en van 22.43-23.18 uur op Nederland 2. En dan nog iets wat de moei te waard is om in de nieuwe agenda te noteren. Op vrijdag 18 april vindt het voorjaars concert onder de titel van 'Rot terdam zingt van Hem' plaats in De Doelen. Dit concert doet wat betreft de kwaliteit voor de Kerstconcerten beslist niet onder. Omdat hiervoor, in tegenstelling tot de kerstcon certen, maar één avopd is uit getrokken, is het wel zaak met het bestellen van kaarten niet te wachten tot ze zijn uitverkocht. De kaarten zijn per e-mail te bestellen bij kaartverkoop@ deocantemus.nl, of telefonisch via nummer 06-43556415. En om helemaal volledig te zijn: Op zaterdag 5 juli om 19.30 uur zingt Deo Gantemus weer bij de vuurtoren te Oud- dorp. De Kerst-Doelenconcer ten in 2008 zijn vastgesteld op 10,15,18 en 22 december. De kaartverkoop is al in volle gang. vH om weer langs m'n heen te rea- keii. Die poging mislukte: hiê dook pardoes de sloot in. M'n hooiende een groê)te plongs, de vier pootjes stakke nog everi boven water uüt. "lieden m'n tiêd", riep ni'n vrouwe, "Cor, hiê verzuüpti Noê binne m'n nog vaorder van huiis!" Noê mot je wete dat ik net een nieuwen broek an had; ik was al athteruüt gespronge om de s|)etters te ontwiêken, mar m'n vrouwe bedocht d'r eige geen aogenblik. Ze schoppende d'r .S( boenen uüt in sprong zo de sloê)t in mit d'r witte beênen. Ik riep nog dat ze niét goed biê d'r hoód was, mar dat was netuurluk vergeefse moeite. Eéne groêjte hael deur 't mod derige waeter, in ja 'oor, daer had ze 't stomme dier te pakken en ze tillende 't op. 't Lammetje proestende in schoddende, mar m'n vrouwe hieuw 't stevig beet. 't Vuüle sloótwaeter droop naer beneje, ze wazze dus allebeije deurnat. Mar ze glunderde in ze blonk as een schallebiêter: Ze had 'n! "Heêne, wat is zo'n beest al zwaer", zeit ze. "Dat komt netuurluk deur al dat waeter in z'n vachtje", docht ik. Ze begon te lachen mit het natte schaep- je in d'r aarmen. Op d'n diêk was een auto gestopt in stienge maansen naer 't schouwspel te kieken. "Hoe kom ik d'r noê uüt?" zei m'n vrouwe. Ik stieng op de kante, in docht an m'n nieuwen broek. Mar m'n vrouwe iiiêt. "Hier, pak an, in hou vast", .commandeerde ze aneêns. In niet loslaete oor!" Ik kon niét aores dan m'n vin gers in 't natte vachtje van de drenkeling klauwe in wachte tot m'n vrouwe uüt de sloot geklomme was. Toen ze weer op de kangte stieng - d'r voe ten zatte dik onder de mod der - nam ze 't slachtoffer van m'n over. Ze üllende 'n op, in zettende 'n over 't hek heen in de weije. Daer bleef't even ver- dwaesd sta kiêke in schoddende z'n eige nog verchillende keê- ren uüt. "Zo, groóten weglaoper, gae noê mar naer je moeder", brommende m'n vrouwe goed moedig. En liefdevol keek ze toe hoe 't lammetje naer z'n moeder rennende. Die keek wel gek op, en most eerst een hortje snuffele, voordat 't lam metje mocht drienke. Mar nae even wachte, zagge m'n toch het staertje lustig heen en weer zwiepe, ten teken dat 't de speen had gevonde en de melk straomde. Je snapt wel dat m'n linea recta naer huüs binne gereje mit onze natte in vuüle plunje in dat 't wasmesiên geliêk weer een klusje had te doewen. Mar dat vong m'n vrouwe niét aarg. Ze was zo groós as een bezem. Toen m'n d'n aoren dag weer langs de weije reje, zagge m'n biê 't hek een wit haopje laage. Het was een dood lammetje. "O, noê is 'n toch nog dood", schrok m'n vrouwe. Mar ik schoddende m'n hoód. "Nee 'oor, 't is een aoren, kiek mar es goed", zei ik. "D'r laope allemaele mooie witte lamme tjes in de weije, mar eên heit d'r een goóre kleure. Dat is onze Mozes, die m'n uüt 't waeter ha getoge." M'n ha ongze Mozes nauwlet tend gevolgd. Intussen is het al een gróót schaep. Het heit noê zelf al lammetjes gekrege, waer ze goed op let. Ik geloave dat Mozes ons 't avontuur intussen wel heit vergeve. Wangt as m'n biê 't hek stae, in m'n roepe: "Mozes", dan liêkent 't soms net, of m'n zo stiekum weg een knipaogje van z'n kriége. Uitslag van maandag 17 december jl. Afdeling 1: C. van Prooijen - M. van 't Geloof3-0 W. Stolk -Joh. Wolfert0-3 D. Wolfert-J. Knöps3-0 M. Poortvliet - H. Keuvelaar0-3 SOMMELSDIJK - Op 14 december is in het zwembad van De Staver afgezwommen voor de hogere diploma's. Hieronder de uitslag. Survival 2: Auke Oosthoek Lotte Schouten, Thomas Hole wijn, Jan Kievit, Guido Ista. Zwemvaardigheid 2; Jessica Peek- stok, Lianka Verolme, Maaike Arensman, Tessa Vroeginde- weij, Lotte Jelier, Dave van den Ende. Zwemvaardigheid 3: Evelien Hoek, Carlo van de Geest Veronique Breeman, Peter Jacobse, Jeroen de Rijke, Niels van der Gilst. Kerkdiemtm OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 en 18.30 uur nog niet bekend. Ehen-Haezer: 9.30 uur nog niet bekend en '18.30 uur kand. J. A. Kloosterman, lide - Herv. Gem. Locatie mfg Dorpstienden: 9.45 uur ds' P H. van Harten, Rid derkerk en 18.00 uur ds. H. J. Catsburg - Geref. Kerk 10.00 uur de heer C;. B. van Beek en 18.30 uur ds. G. den Hartogh - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. A. T. Mousault en 18.30 uur ds. R. H. Hart kamp. COEDEREEDE - Herv. Gem. 10.Oö uur ds. E. de Mots en 18.30 uur ds. A. A. W. Boon, Krabbendijke - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. Joh. Post, Putten. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. H. Adriaan- se, Goudriaan-Ottoland en 17.00 uur ds. A. Goedvree, Arnemuiden - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. Koppelaar, Abbenbroek, bediening Heilige Doop en 18.00 uur ds. J. Kot, Bors- sele. Vrijdag 28 december: 14.30 uur ds. K. ten Kloos ter, Ridderkerk, 'Beth-El kerk'en 19.00 uur ds. W. M. van der Linden, Stellendam, Rehobóthkerk, Sommelsdijk - Geref. Kerk 10.00 uur ds. Schepen 18.30 uur ds. A. W. Estié. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G. Blom, Nieuwleusen - Geref. Kerk 9.30 uur ds. W. Davidse - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R Nagel, Vlaardingen en 18.00 uur ds. D. Dekker, Oudewater -Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ziekenhuis: 14.30 uur ds. H.J. Boer. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. W. den Boer, St. Philipsland en 18.00 uur ds. P. Vernooij, Tholen - Hersteld Herv. Gem. 9.00 uur kand. N. A. Donselaar, Oosterland en 18.00 uur ds. W. J. Teunissen, Melissant - Ger. Gem. 10.00 uur (H.A.) en 18.00 uur ds. R Blok. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. W. van Mourik en 18.00 uur ds. C. J. van der Plas, Zwijnclrecht - Lukaskapel HDG 10.30 uur ds. Th. W. H. van der Heijden - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 17.00 uur ds. L. M. Jongejan - Exo dus 10.00 uur ds. H. Vis ser - Remonstrantse Gem. 16.00 uur ds. J. E Klijnsma - CAMA Gem. 10.00 uur de heer K. van Holten. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. P Ver- OUDDORP - Binnenkort gaat in Ouddorp de Alpha cursus weer van start. Een cursus waarin op een ontspannen wijze met elkaar in gesprek wordt gegaan over vragen die u in het dagelijkse leven kun nen bezighouden. Vragen over de zin van het leven. Wie zijn wij en waar zijn we op weg naar toe? Veel mensen erva ren in deze tijd een leegte. Daarom wil deze cursus u op weg helpen om na te denken over de volgende vragen: 'Wie is lezus?', 'Bidden: waarom en hoe?', 'Hoe'kan ik zeker zijn van mijn geloof?', kortom een cursus voor wie meer wil weten over het geloof Deze cursus wordt gegeven m 10 avonden, en zal plaatsvinden in de Gereformeerde kerk te Ouddorp. Elke avond begin nen wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd, dit om elkaar wat beter te leren ken nen. Daarna wordt met elkaar in gesprek gegaan over diverse onderwerpen. Iedereen, van jong tot oud, is welkom. De cursus begint dinsdagavond 15 januari a.s. om 18.00 uur. Wie meer informatie wil, kan Ijellen naar Klarie Baas, tel. 0187-689236. nooij, Stolwijk en 18.00 uur ds. H. Harkema - Geref Kerk 10.00 uur mevr P n' Littel-van Dommele, 17 00 uur GEEN dienst - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur lees dienst - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. L. W van der Meij - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur lees dienst en 14.30 uur ds. D. J. van Diggele - Hernes- seroord 10.30 uur dienst NIEUWE rON(;E - Hlrv Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. J. Maas - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. Groe- nenberg, Oud-Beijeriand en 18.00 uur ds. J. Joppe, Sint Maartensdijk - Ger. Gem 10.00 uur (H.A.) én 18.0(') uur ds. J. Schipper. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur kand. R M. van 't Hof, Sint Annaland en 18.00 uur ds. G. van Meije- ren - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Beréa Gem. 10.00 uur de heer B. de Haan. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur kand. A. L. Kornaat, Klundert en 18.00 uur ds. A. Belder - Geref. Kerk 10.00 uur de heer K. Baas en 18.00 uur ds. C. G. Kant - Ger. Gem. 10.00 Aiur leesdienst en 14.30 uur ds. J. Schipper. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. Doorne- weerd en 18.00 uur kand. J. A. A. Geerts, Utrecht - Geref. Kerk 10.00 uur ds. A. W. Esüé en 18.00 uur de heer A. J. Fraanjer. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Kralingen, Ridderkerk en 18.00 uur ds. H. G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. Oorschot, Stellendam, bediening Hei lig Avondmaal en 16.00 uur kand. B. D. Bouman, Poort- vliet, nabetrachting Heilig Avondmaal - Geref. Kerk 9.30 uur ds. J. H. Becker en 18.00 uur ds. A. S. Rienstra - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. G. van der Ziel. OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur kand. N. A. Donselaar, Oos terland en 18.30 uur ds. H. Lassche. Eben-Haëzer: 9.30 uur ds. H. Lassche en 18.30 uur kand. P. Verhaar, Gene muiden - Herv. Gem. Loca tie mfg Dorpstienden: 9.45 uur kand. P C. H. Kleinbloesem, Goudswaard en 18.00 uur ds. T W. van Bennekom - Geref. Kerk 10.00 uur de heer K. Baas - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. R Blok - Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 9.45 en 18.30 uur ds. E. de Mots - Hersteld Herv. Gem. 9.00, 10.45 en 18.00 uur ds. J. W. van Estrik. STELLENDAM - Herv. Gem. 9.45 uur kand. R M. van 't Hof, Sint Annaland en 17.00 uur de heer T R. Riet veld, Ridderkerk - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Oorschol, Stellendam en IH.OO uur kand. M. D.cpe- veen Stellendam - Geret. Kerk' 10.00 uur ds. G. Kant. MFI ISSAN I - Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P. Korieweg - Geref. Kerk 10.30 uur mevr. Roodzant- Kiévit - Ger. Gem. 10.00 en 18 00 uur leesdienst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 19.00 uur leesdienst. DIRKSIAND - Herv. Gem. maandag 24 december 21.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. 'Amicitia'; dinsdag 25 december: 10.00 uur ds. van Meijeren en 18.00 uur ds. B(». Serooskerke -Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. Schipper. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Maas en 18.00 uur kand. P van 't Hof, Sint Annaland - Her steld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A. van Wijk -Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. W. van Mourik en 18.00 uur ds. C. Doorneweerd - Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. I". W. van Bennekom - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 17.00 uur ds. L. M. Jongejan - Exodus 10.00 uur ds. T. Verduijn - Remonstrantse Gem. 10.00 uur ds. J. F. Klijnsma - CAMA Gem. 11.00 uur kin- derdienst. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. H. Harkema - Geref. Kerk 10.00 uur ds. L. J. Lingen - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. G. van Manen - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uiu' ds. A. A. Egas - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur ds. D. J. van Diggele en 17.00uurds. W. Tiekstra. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Belder en 18.00 uur ds. J. Maas - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. J. Boer en 16.00 uur ds. H. Lassche, Oud dorp - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. de Wit en 18.00 uur ds. J. A. C. Olie, Zuilichem - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds. J. Schipper - Beréa Gem. 10.00 uur gezamen lijke dienst. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. maandag 24 december 20.30 uur Kerst nachtdienst ('t Trefpunt); dinsdag 25 december: 10.00 uur ds. H. J. Catsburg, van af 09.45 uur Kerstliederen zingen en 18.00 uur ds. W. Meijer, Yerseke - Geref. Kerk 10.00 uur ds. W. A. Boer - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. Doorne weerd en 18.00 uur ds. R. W van Mourik - Geref. Kerk lO.OOuurds. A.J. Krol. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.15 uur Samenzang Kersdiederen; 9.30 en 18.00 uur ds. H. G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur kand. M. Diepeveen, Stellendam en 15.30 uur ds. C. Gielen, Poortvliet - Geref. Kerk 9.30 uur de heer A. J. Fraanjer en 16.00 uur de heer K. Baas - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst. LANCiS TRAAF - Herv. Gem. 9.45 uur Samenzang Kerst liederen en 10.00 uur ds. J. Mesu, Nw. en St. Joos- land. 01 DDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. H. Lassche - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst - Doopsge zinde Gem. 10.00 uur kerst- zangdienst - Herv. Gem. Locatie mfg Dorpstienden: lO.OOuurds. A. Belder. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool in Hersteld Hervormde (iemeente - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest zondags school. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool 'Emmanuel' - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest viering zondagsschool - Ger. Gem. 10.00 uur ds. P Blok - Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur Kinderkerstfeest - Ger. Gem. 10.00 uur ds. J. Schipper. HERKIN(;EN - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeestviering Zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerst feestviering zondagsschool. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerst feestviering zondagsschool. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest viering zondagsschool - Ger. Gem. 9.30 uur ds. G. van Manen - Chr. Geref. Kerk 9.30 uur ds. C. P de Boer. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest- viering zondagsschool Hersteld Herv. Gem. 9.30"" uur ds. j. van Rossum, Voorburg en 14.30 uur Kerstfeestviering zondags school - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur Kerstfeestviering zondagsschool. STAD a/h HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur Kerst feestviering zondagsschool. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest viering zondagsschool OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest viering zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeestviering zon dagsschool/club - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool. Van 'Prummeltje', door A. Voge laar-van Amersfoort, werden de deeltjes 5 t/mlO in een nieuw jasje gestoken. Aanpassingen in de tekst en nieuwe illustraties van Marijke Duffliauss moeten ervoor gaan zorgen dat de boeken weer met veel plezier (voor)gelezen zullen wor den. Voor alle boekjes geldt: AVI niveau 7, Leeservaring D, voor kinderen vanaf 8 jaar. Omdat de boekjes onder ons bekend zijn vol staan we met een beknopte samen vatting. Elk deeltje kost 5,75. - In Prummeltje gaat varen (5) gaat Prummeltje in de haven op zoek naar iets dat een paar jongens in het water hebben gezien. Maar hij zit zonder roei- spanen. EAN 9789033628467. - In Prummeltje gaat op reis (6) lezen we hoe Prummeltje op bezoek gaat bij zijn zieke broer. Maar zit hij wel in de goede trein? EAN 9789033628474. - Prummeltje vindt een schat (7) vertelt hoe Prummeltje mijn heer Willems helpt om een kwijtgeraakte schat terug te vinden. EAN 9789033628474. BOEKEN EN IVIIIZIEK VAN DER BOOM 5i Voorslraal 41-3245 BG Sommelsdijk Tel (0187)4826 14-Fax (0187) 484520 - Als Prummeltje op de markt (8) helpt komt hij in aan raken met een kleine dief Wordt Prummeltje boos? EAN 9789033628498. - In Prummeltje in de klas (9) lezen we hoe kinderen oud papier voor de zending aan Prummeltje verkopen. Maar de portemonnee met geld raakt kwijt. EAN 9789033628504. - Prummeltje helpt vangen (10) vertelt ons hoe Prummeltje op zoek gaat naar Joop. Zijn moe der denkt dat hij niet thuis durft te komen. Vindt Prummeltje hem? EAN 9789033628511 Van de Maarten Gunnink serie, geschreven door M. Kanis, versche nen de delen 6 t/m 10 als herdnik. Ook hiervan noemen we de korte inhoud samengevat omdat de boe ken overbekend zijn. Voor alle boe ken geldt dat ze zijn bedoeld voor jongelui vanlO jaar en ouder, die lezen op A VI niveau 7-8, leeserva ring E. Het aantal pagina's van de boeken ligt rond de 90 blz. De illu straties zijn van Roelof Wijtsmn, de prijs van elk boek is €.6.45. - In Vergeefse vlucht (6) lezen we hoe Maarten en zijn vrienden de oorlog van dichtbij meema ken. Ze proberen een door de Duitsers gevangengenomen man te laten ontsnappen. EAN 9789033628801. - Verdacht van diefstal (7) neemt ons mee naar 1944. De jongens werken de bezetter op veel manieren tegen. Bijvoor beeld door loopgraven te slo pen. E.AN 9789033628818. - Vader in gevaar (8) vertelt hoe vader Ciunnink op zoek gaat naar voedsel en daarbij in een bombardement terechtkomt. EAN 9789033628825. - In Vuil verraad (9) lees je hoe de C^anadezen al dichterbij komen en hoe de Duitsers hun laatste stuiptrekkingen verto nen. EAN 9789033628832. - In Verscholen vijand (10) ten slotte lezen we hoe het leven van alledag zijn loop weer neemt. Toch vinden maarten en zijn vrienden nog iets dat hen op een onplezierige manier aan de afgelopen tijd herinnert. EAN 9789033628849. BOEKEN VROEGINDEWEIJ

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 14