1 Adventslicht 4You Kerstsamenzangavond Dirkslands Mannenkoor ^Schaf najaarsnota maar af' }^dUo Mcmdüt tt op!!!!!! Bibliotheek Nieuwe-Tonge Doelenconcert op Radio Flakkee EiiAnDEn-niEijws KLERSXPUZZEL 1 ÜERSXPUZZEL 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Een koffer vol herinneringen Soaag^eSfival, genoeg Jbe-wijs PAGINA 11 VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 Puzzelreglement Stuur je oplossingen aan het eind van de maand naar Oom Ko, p/a Eilanden-Nieuws Postbus 8, 3240 Aj\ Middelharnis. Per maand zijn er 100 a 120 punten te verdienen. Zellgemaal^te raadsels voorzien van oplossing leveren 15 extra punten op. Zelfgemaakte puzzels met de oplos sing erbij, die via de e-niail verstuurd worden, leveren 20 punten extra op als ze geplaatst worden. .Stuur af en toe een briefje, dat wordt beantwoord. Bij 500 punten ont vang je een boeken- bon van 10,-, Wie eenjaar geen oplossingen inlevert, verliest zijaliaar punten en begint weer met O punten. Hij is gekomen, gekomen! Hij, Davids grote Zoon, verliet Zijn hemels huis, Zijn troon. Dit Kind met Goddelijke macht, verlost uit satans boze macht. Hij is gekomen, gekomen! Arm lag Hij in de kribbe neer, als een Kind, klein en teer, de doeken Zijn lichaam omwonden, vernederd om onze zonden. Hij is gekomen, gekomen! Die in de donkere nacht van zonde en hemels gericht in Kfratha's veld heeft gebracht, het hemelse. Goddelijke Licht! Hij is gekomen, gekomen! Zo klinkt het door de nacht: "De Heiland, de Heere, een Kind! is gekomen, zo lang reeds verwacht, Die zondaren zoekten vindt.' Hij is gekomen, gekomen! Die nu verlossen zal, uit een peilloos diepe val. Gekomen is Immanuël, Gij, God met ons, ook voor mij! (dichter onhckfnil) Deze kerstpuzzel werd gemaakt door Robert Melissant (Ouddorp). Vul de goede woorden in. Als je het goed doet, krijg je een zin uit Matdieüs a. Schrijf de tekst op, die je van de woorden kunt maken. b. Schrijf de vindplaats op in Mattheüs 1. Izijt Mijn geliefde Zoon (Mark. 1 11). 2. En zie, gijbevrucht worden (Luk. 1 31). 3. Want wij hebben gezienster in het oosten (Malth. 2 4. Hij Die machtig is, en heilig is Zijn (Luk. 1 49). 5. Ya\ zult Zijn Naam (Luk. 1 31). 6. De geboorte vant;hristus (Matth. 1:18). 7. Te Bethlehem, in Judea gelegen: alzo (Matth. 2 5). 8zal over het huis Jacobs (Luk. 1 33). 9. Niet alzo, maar hijJohannes heten (Luk. 1 60). 10. (iedachtig waren aan heilig verbond (Luk. 1 72). 1 I. En hetwas wachtende op Zacharias (Luk. 1 21). j[#.. V;iM nu aiiii zuf/eij mijsjjreken (Luk. I 48). 13. Hij zal Zijn volk zalig(Matth. 1 21). 14. En zij was een weduweointrent (Luk. 2 37). 15. In het oosten gezien hadden, gingvoor (Matth. 2 16. In vergeving hunner(Luk. 1 77). De volgende puzzel werd gemaakt door Arianne Stroober (Nieuwe-Tonge). Vul de woorden in op de goefie plaats en je leest van boven naar oiideien het goede eindantvvoord. 1. Plaats waar Jezus geboren is. 2. En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder devan Juda? (MichaS) 3. Welke keizer regeerde er in de tijd van Jezus' geboorte? (Lukas 2) 4. Hij zal dein Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen, (jesaja 40 11) 5. Waar ligt Nazareth? In 6. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was(Lukas 2: 25) 7. En gij zult Zijn naam hetenhetwelk is, overgezet zijnde. God met ons. (Mattheüs 1 23) 8. Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de Wet geschreven heeft, en de Profeten, namelijk Jezus, den zoon vanvan Nazareth (Johannes 1 46). 9. Na hoeveel dagen vond de besnijdenis plaats (Lukas 2)? 10. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef onderlrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Geest (Mattheüs 1 18). 11. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der (Jesaja 40 8) De volgende aflevering van het jevigdhoekje ver schijnt in de krant van vrijdag 28 december 2007. Oom Ko en tante Nel wensen alle puzzelaars, jong en oud, gezegende kerstdagen toe. Jullie moeten de rebus in de koffer oplossen. Je weet dan ook gelijk het antwoord op vraag 4. 1. Hoe heel je} Marleen Meijer. 2. welke plaats woon je? Ouderkerk aan den IJs- sel. 3. Wat heb je in de vakantie Jacoline Tanis (Goedereede) en Ton van Schalk (Stellendam) hebben de afgelopen week een boekenbon in hun brievenbus gevonden. Angeline Meijer (Goedereede-Havenhoofd) Je schrijft datje de puzzels wel leuk vindt, maar datje toch gaat stoppen. Dat vind ik jarumen Maar jaje mag uiteindelijk zelf kiezen. Je doet vrijwillig mee. Het aller- beste gewenst, Ange- Hne. •gedaan (bijv. thuis, tijdens een logeerpartij, tijdens een dagje uit of op de vakantie ergens anders)? Ik ben op vakantie geweest in Duitsland. We gingen een dag naar de dierentuin in Rotterdam en ik ben wezen kampe ren met mijn vriendin nen. 4. Naar welke plaats (en in welk land) ging je op vakan tie of waar ging je een dagje naartoe? Ik ging in kam peren (zie rebus). 5. Wat heb je voor bijzondere dingen gezien/gedaan? In Duitsland zijn we naar een soort pretpark geweest. Je zag er ook verschillende dieren, zoals beren, herten, geiten, roofvogels. We zijn in dat park ook in een rodelbaan geweest. Op een riviertje hebben we in een kano ge\'aren. Mijn zusje was eerst bang, inaar later noemde ze de stroomversnellingen 'waterglijbanen'. 6. Heb je nog iets speciaals meegenomen op vakantie, watje echt niet kon missen? Ja, ik heb veel boeken meegenomen, want ik lees erg veel. 7. Wat vond je erg fijn om thuis te kunnen laten Ik zou het niet weten. 8. Wat miste je erg in de vakan tie? Mijn vriendinnen. 9. Wat vond je erg venwlend in de vakantie? Dat het soms regende. 10. Wat vond je het leukst/het mooist in de vakantie Lekker uitslapen en met vriendinnen kamperen. Heel bijzonder, maar deze week zijn er drie puzzelaars op dezelfde dag jarig, namelijk op 23 december. Het zijn: Erika Luime (Ouddorp), Leendert Bijnagte (Scherpenisse) en Petra Bikker (Oude-Tonge). Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Bibliotheek 'Unum Neces- sarium' te Nieuwe-Tonge is gehuisvest aan het adres Korteweegje 5a, in de oude Kleuterschool. De openingstijden zijn don derdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur en 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Donderdag 20 december is de laatste uitleendag van dit jaar. Donderdag 10 januari opent de bibliotheek haar demen weer in het nieuwe jaar. Tijdens de kerstvakantie is de bibliotheek twee weken dicht. Voor deze periode mogen zoveel boeken worden meegenomen als men wil. Er worden romans uitgeleend, waaronder veel Amerikaanse schrijvers zoals R. /Vicorn, T. Dekker, L. .Justin, T. Lhaye, F. Rivers. J. Cavanaugh, L. Chaikin, T. Coyer, D. Hend erson, B. Thoene, enz. Maar ook streekromans van J.A. van Archem. G. van den Berg, J. Biu'gers-Dorst, A. de Graaf, M. \an Hoorn, J. van Manen- Pieters, H. Thijssing-de Boer, enz. Verder bevat de collectie veel oorlogsboeken. historische romans, literatuur, jeugdboe ken en kinderboeken voor beginnende lezertjes, voor leesboeken en prentenboeken, bijbelverklaringen. theologi sche boeken, boeken over het Koningshuis, enz. De bibliotheek streeft ernaar om van al deze categorieën steeds de nieuwste boeken aan te schalTen. Een boek lenen kost 0,20 per week. L! bent \velkom om eens een kijkje te nemen. DIRKSLAND - Morgen, zaterdag 21 december, zal de traditionele kerstzang avond weer worden gehou den in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeen te te Dirksland. Medewerking wordt weer ver leend door het het Dirkslands Mannenkoor o.l.v. Frans Cor net en m.m.v. organist Jan Hoek, Gemengd koor Soli Deo Gloria o.l.v. Leo van den Hil en m.m.v. organist Wouter van den Hil en Kinderkoor luven- ta o.l.v. Jan Looij en m.m.v. organist Martien de Vogel. Ds. J. Schipper zal de avond ope nen. Er w'ordt een afwisselend programma geboden met veel samenzang. De aanvang is om 19.00 uur, de kerk gaat open om 18.30 uur. .fRKSLANDS ^MANNENKOOR Adventslicht, hoop, venuachtingslicht, straalt heel de wereld door. Want ieder mag het horen dat Christus is gehore?!. De engel gaf Gods boodschap door, omstraald door hemellicht, aan herders in het veld - versmaden en verachten, waar mensen niet aan dachten, htm werd de boodschap 't eerst verteld. De boodschap van verlossing, heil, ja Christus is geboren.' Ze namen blij de boodschap aan, ze zijn naar Bethlehem gegaan. God had hen uitverkoren om dragers van Zijn heil te zijn. Nu straalt het licht van oord tot oord: Neem toch de boodschap aan! Gods heil moet door de wereld gaan, o zegt het, zegt het voort! 'ifé, cooV. £en songfeSfivaJ. En dat op schaal!' "S&, gaaf!" 'l^ou... nee. Liever niet-' 'Ai ]°h- Kom a-p nou.' 'ik v;ee( hu nje( lioor.' 'iSTou denk dan nog ff lekker na.' Dan na l dagen, (ijdens filosofie, vraag( meneer Van den Berge of er nog iemand meedoet ra^t \h songfestival, ik-' '^a... ik «il «el, maar ik doe niet alléén mee. £n Oiana ial er nog wel een poosje dver na moeten denken.' 'Helemaal niet/ ik «eet Jiet-'' '£n...?'(lk hoopte %a op 'ja') 'Laten «e meedoen" ''{es! Ue get a deal.' 'Oké, een deal.' 'Haar meneer, mx( eigenlijk nog meedoen'?' 'yalia. Ja.' 'Cool!' £en «eek voor hu Songfestival moesten «e de voorronde doen- Op vrjjdag «aren «e gegaan. Ue «aren toen al mef i'n vieren. We konden de tekst met goed genoeg uit onS hoofd en liet liedje moest «orden verkort. W'e mochten het maandag overdoen. £n toen «aren «e door! Het drong eerst nief tof ons door. Haar daarna «as hit teJken&'iJe, psst. W'e sijn door!" £n ja... Toen, dé vrijdagavond... We >aten in het begin vol 5enu«en, «ant «e rno^t^n als allereerste... Haar he( ging super goed! Haar toen k«aro de rest. £n die «aren veel, maar dan ook veel beter dan ons. Toen >e de finalisten bekend gingen maken, dachten «ij dat «e de gitaar al «el «eg konden hangen, «ant dat «erd toch naks. £n foen...: 'Üoor naar de finale iijn: die- en die... en die... en die... en... éen Diana, Brenda, Harion en Lisa met hun liedje AU Good Things'! Wij hadden dan ook '-dit v iets als; 'ifuh??? Dat kan toch niet?!?' Haar toen liH een paar tellen later tot ons doordrong, moesten «e ons echt even uitleven- We «aren ontvettend blij! Haar toen raDis.ti.n «e nog een keer ïingen- Dat ging volgens onS beter dan de '.zTSi^ keer. £n ja..., tóen jouden de plaatsen bekend gemaakt gaan «orden. Wij stonden daar elkaar een beetje vast te houden. 3a, je «eet nooit «at er kan gebeuren. £n toen: 'De Ie prijs is voor Harie-CJaire en de ^e prijs is voor Diana, Brenda, Harion en Lisa. Oh nee, ik bedoel: de aanmoedigingsprijs is voor Diana, Brenda, Harion en Lisa.' Haandag vroegen de kinderen in de klas ernaar. Wij geiden: '3a, «e sijn 1' ge«orden van de onderbouw." 'Nee, echt nief', Jo reageerden Je. 2e «ilden eerst ook niet geloven dat «e door de voorronde gekomen «aren. Haar «ij konden hit bewij zen, «anf «e hadden een heleboel menSen als getuige. £n nü Staat er ook nog een fofo van op de SJfe. Dus genoeg be«ijs! Lisa OOSTFLAKKEE - 'Schaf de najaarsnota maar af'. Die oproep deed WD- raadslid Van de Ree don derdagavond toen de gemeenteraad van Oost- flakkee vergaderde. Met het opzijschuiven van de najaarsnota wil Van de Ree de werkdruk van het ambtelijk apparaat ver minderen. Door Kees van Rixoort De grote werkdruk is namelijk de rode draad in de najaarsno ta. De realisatie van de ambities van de raad en het college ver gen veel inspanningen van 'het apparaat'. "Die inspanningen worden geleverd, maar daar bij loopt de organisatie op een aantal vlakken tegen de gren zen aan van wat de organisatie op dit moment kan leveren", aldus hel college van B en W. Van de Ree zei controle ach teraf zinvoller te vinden. "Als we begin volgend jaar de jaar rekening hebben, hebben we de cijfers en kunnen we aan de hand daarvan het uitgevoerde beleid analyseren. Nu, in de najaarsnota, heb je die cijfers niet. Bovendien is het al 13 december, je kunt hooguit ach teraf zeggen dat je het er niet mee eens bent." De najaarsnota is een tussentijdse verantwoor ding van het college over het gevoerde beleid, op driekwart van het lopende begrotingsjaar Het pleidooi van de VVD-er om de najaarsnota maar af te schaffen werd niet zomaar afge wezen. Verschillende fracties wilden wel eens verder praten over het idee, en dat gold ook voor wethouder 't Hoen. 'Je moet soms het lef hebben din gen af te schaffen", zei ze. Uit de - najaarsnota blijkt dat de gemeente uitkomt op een tekort van bijna 21.000 euro. Eerder was nog een overschot van ruim 92.000 euro begroot. Verschillende tegenvallers zijn verantwoordelijk voor de bij stelling. Het gaat onder meer om extra kosten voor de ber ging van een vliegtuigwrak, de riolering in het buitengebied en de procedures lond het win- kelplein in Oude-Tonge. "Din gen waar we niets aan kunnen doen", aldus mevrouw Van Dijke van de PvdA. "Laat een vliegtuigwrak een volgende keer maar in de grond zitten", suggereerdeCDA-iaadslid Van Rossum een manier om geld in de portemonnee te houden. Toonzetting Raadslid De Vries (Vrije Lijst Oostflakkee) zei "erg geschrok ken" Ie zijn van de najaarsno ta. "We hadden een voordelig saldo van 90.000 euro en nu, twee maanden later, een ver lies van 20.000 euro." De Vries had zich ook gestoord aan de toonzetting van de najaarsno ta. "Er staat dat de organisatie niet volstaat als het aankomt op het uitvoeren van het beleid dat we willen. Mensen die dit stuk lezen kunnen gemakke lijk denken dat deze gemeente de zelfstandigheid niet langer aankan. Ook mensen van bui ten lezen dit", waarschuwde het raadslid, die een "jam- mere tendens" had ontdekt in de toonzetting van de nota. Wethouder 't Hoen was het met die laatste kwalificatie niet eens. Ze sprak liever van "dui delijke taal". Voor raadslid Knoester (Chris ten Unie) was ,de najaarsnota geen aanleiding om het hoofd in de school te leggen. "Wel moeten we onze ambities nog eens tegen het licht houden. Het is duidelijk dat we te veel ballen in de lucht proberen te houden." Van het nadelige saldo zei Knoester niet te zijn geschrokken. Dat gold ook voor SCP-er Van Curp: "Ik word hier niet zenuwachtig van." Al vele jaren krijgt Radio Flakkee de opnamen van het voorjaarsdoelenconcert en het kerstdoelenconcert van het christelijk gemengd koor Deo Cantemus uit Rotterdam. Ook dit jaar krijgt Radio Flak kee de opnamen van één van de 5 kerstconcerten die in december van dit jaar werden gegeven in de Doelen in Rot terdam. De opnamen vvorden uitgezonden op 'Iweede kerst dag tussen 13.00 en 16.00 uur. Radio Flakkee is via de ether te ontvangen op 105.3 en 105.9 MHz en via de kabel op 107.1 MHz.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 11