Files op toeristenweg N59 cjLuren nog tot zeker 2015 Prins Johan Frisoschool op Jeugdveiligheidsdag KEllVELAAR '^11^ ■(>1^innaard Cijfers vertalen, koers bepalen. v\ 79e jaargang Nr. 7601 Vrijdag 20 april 2007 Christelijk streek iblad ob ffdi><%EWR)r""^M? t/s/a ff Ministerie heeft geen geld voor grote ingrepen, zoals verdubbeling van de rijbanen Verkennende studie is afgerond, maar alleen kleine knelpunten worden aangepakt ACHTHUIZEN/OUDE-TONGE/MIDDELBURG - De aanzwellende files op het Goereese deel van de N59 zullen de eerstkomende jaren niet verdwijnen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft tot zeker 2015 geen budget beschikbaar voor grote ingrepen, zoals een eventuele verdubbeling van deze lange aan- rijroute naar Zeeland. Het autoverkeer, dat het wegvak tussen Hellegatsplein en Oude-Tonge nu al regelmatig tot zijn maximumcapaciteit gebruikt, groeit volgens verkeersprognoses in de nabije toekomst met nog eens dertig procent. Daardoor ontstaan vrijwel zeker dage lijks ernstige doorstromingsproblemen en een grote overbelasting. Beton Losisch Hobbel Telcijfers Reissnelheid Klankbord IM^tH Vk ^^^7 Visser Visser Geen lapwerk HERKINGEN - De jeugdveiligheidsdag in Hekelingen, wat keken ze er naar uit. Het was een mooie en leerzame dag. Zo te zien op de foto hebben de leerlingen van de Prins Johan Friso genoten van deze dag. Door Gert van Engelen Dit vooruitzicht schetst Peter Veeke van Rijkswaterstaat Zee land in een interview met het Eilanden-Nieuws. Veeke is pro jectleider van de verkennende studie die is gedaan naar de knelpunten in de N59 en N57. Aan de vooravond van een nieuw toeristenseizoen, waarin de route naar de kust vooral in de weekeinden al bij het Helle gatsplein weer zal dichtslibben, vertelt hij dat deze verkeerspie- ken alleen maar erger zullen worden: de begroting van het ministerie ligt niuiuvast. Voor bescheiden maatrege len op lokale knelpunten is wel een budget voorhanden. Rijkswaterstaat wil daarvan op de korte termijn, binnen een jaar, de geduchte kruising van de Schaapsweg en de N59 bij Achthuizen, aanpakken. Dit kruispunt is een zogenoemde black spot, een gevaarlijke plek. Er gebeuren veel ongevallen. In de afgelopen drie jaar vie len er elf' slachtoffers. Uit de verkennende studie kwam ook naar voren dat er veel kop- staartbotsingen gebeuren bij de afslag van de N59 naar de Phi- lipsdam. Rijkswaterstaat bekijkt wal daar de verstandigste maat regel is. Dat geldt ook voor de files op de Haringvlietbrug en het Hellegatsplein. De verkeersveiligheid op de N59, de enkelstrooksweg die door het achterland wordt gebruikt als belangrijkste en favoriete toevoerroute naar Zeeland, is al jaren zorgwek kend. Al even moeilijk is het om de doorstroming op peil te houden, zodra het verkeer toeneemt. "Zeeland staat weer vast", klinkt het dan moppe rend in de auto's. Dat komt door de typische struc tuur van de hoofdwegen op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Die is nogal eenvou dig - er zijn bijvoorbeeld nau welijks alternatieve routes - en inmiddels volstrekt niet meer opgewassen tegen de groei van het autoverkeer. De problemen beginnen al bij het begin, bij het knooppunt Hellegatsplein. Daar rijdt het autoverkeer rich ting Zeeland zich steeds vaker klem in files. Al in 1998, vertelt Peter Veeke (1961, Roosendaal), heeft Rijks waterstaat de verkeersknelpun ten in de N59 onderzocht en heilzame oplossingen voor gesteld. Maar die kwamen er niet. Veeke: "In hetzelfde jaar is de begroting van het ministe rie zegmaar in beton gegoten. Bepaald geld werd toegewezen aan bepaalde, concrete projec ten en de N59 viel er buiten. De N59 kwam niet op de kaart te staan. Er waren belangrijkere projecten in de regio, die meer prioriteit hadden. Hier en daar is sindsdien nog wel wat aange past, inaar de problemen zijn niet verdwenen." Allerlei betrokkenen begon dat behoorlijk dwars te zitten; de gebruikers van de N59, de wethouders van de aanliggende gemeenten, de Ondernemers kring Schouwen-Duiveland. "Dit maakte", vervolgt Veeke, "dat deze partijen zich vanaf 2004 nadrukkelijker lieten horen en druk gingen uitoefe nen." Eenjaar later, in oktober 2005, besliste toenmalig minis ter Peijs, na overleg met de Zeeuwse gedeputeerden, dat er een brede, verkennende studie komt naar de knelpunten in de N59enN57. Het oude onderzoek uit 1998 was volgens Veeke "niet goed meer te gebruiken, omdat het te gedateerd was". Vandaar de nieuwe studie, die in april 2006 werd opgepakt door Rijkswa terstaat Zeeland. De knelpun ten zijn inmiddels in kaart zijn gebracht. Het ministerie bekijkt nu of ze "voldoende aanleiding vormen om op zoek te gaan naar grootschalige oplossin gen". Dit gaat nog jaren duren, maar projectleider Veeke is bereid het Eilanden-Nieuws een tussenstand te geven. De Nö9 begint bij het Hellegat splein en ligt tot vlak voor de afslag naar de Philipsdam op Zuid-Hollands grondgebied. Maar Rijkswaterstaat-Zeeland is verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van deze autoweg; vandaar dat deze dienst het onderzoek leidt. Via de Grevelingendam en Bruinis- se loopt de N59 door naar Zie- rikzee en vandaar, dwars door het natuurgebied De Prunje, naar Serooskerke. Net na dit dorp sluit de N59 aan op de N57, die vanaf Voor- ne-Putten, óver de Kop van Goeree en de Brouwersdam hier naartoe voert. Veeke: "Fei telijk houdt de N59 bij Seroos kerke op en zou je ook daar de studie moeten sloppen. Maar wij vonden hel logischer om de aantakking van N57 op de Kop van Schouwen nog mee te nemen, tot de aanzet van de Oosterscheldekering." Dit zijn de delen van de N59 en N57 die kopzorgen veroor zaken; in totaal gaat hel om zo'n veertig kilometer. "Het is een weg", zegt Veeke, "die op verschillende plaatsen verschil lende problemen kent." Hel grootste knelpunt op het eerste deel van de N59, tussen Helle gatsplein en Bruinisse, zijn de files. Dit wegvak begint vol te lopen, zeker in de spits. Aanvankelijk gold alleen de vrijdag als de dag waarop bij hel Hellegatsplein files ont stonden, en dal al helemaal in hel loerismeseizoen. Lang zaam verandert deze seizoens gebonden piek in een structu rele. Volgens Veeke is er tegen woordig ook op andere dagen kans op file. "Als je vanuit Rot terdam over de A29 richting Brabant rijdt", zegt hij, "zie je de file meestal nog niet aanko men, doordat de Haringvliet brug een hobbel is. Maar ben je er overheen, dan zie je ineens een rij auto's voor je." Dat is link. "Zeer gevaarlijke situaties" doen zich volgens Rijkswaterstaat voor bij de brug. Op de rechter rijbaan staat immers het langzaam rij dend verkeer te wachten totdat het kan "ritsen", op de linker rijbaan razen de hardrijders richting Brabant. Daarom heeft Rijkswaterstaat er kortgeleden elektronische borden geplaatst, die files tijdig detecteren en ervoorwaarschuwen. Daarnaast gaat de dienst na hoe "lokaal kan worden voorkomen dat de file terugslaat op de brug". Eenmaal op Goeree beland, rijdt de automobilist in slakken- gang. De enkele strook die er in beide richtingen beschikbaar is, maakt inhalen onmogelijk. Traag kruipt de file voort, tot ver op Schouwen-Duiveland. Zeeland wordt steeds slechter bereikbaar. Nog minstens tien jaar zullen recreanten en al het andere verkeer op het Goereese deel van de N59 kunnen rekenen op files. Telcijfers wijzen uit dat het wegvak tussen Hellegats plein en Oude-Tonge erg veel verkeer verwerkt: 21.500 tot 23.500 motorrijtuigbewegin gen per etmaal. Tot 2020 groeit dit met dertig procent door, zo is de verwachting. Vooral in de zomer zal er geen doorkomen meer aan zijn. De files zijn niet het enige pro bleem. De N59 en de N57 is behalve smal, "wisselend vorm gegeven", met veel aansluiün- gen, bochten en soms langzaam rijdend verkeer op de hoofdrij baan. Volgens Rijkswaterstaat zijn "eigenlijk alle aansluitin gen onveilig", omdat de hoofd weg druk is en bijgevolg moei lijk over te steken. Ze moeten dringend worden verbeterd. Maar sommige aansluitingen springen eruit. Dat blijkt uit ongevallenstaüstieken van de afgelopen vijfjaar. Op Goeree zijn dat het kruispunt met de Schaapsweg bij Achthuizen en de kruising met de Philipsdam. In Zeeland zijn de wegvakken Serooskerke-Oosterscheldeke- ring, Kraaijesteinweg (tussen Burgh-Haamstede en de storm vloedkering) en Serooskerke- Bruinisse gevaarlijk. De vormgeving van de N59 en N57 veroorzaakt nog enkele andere problemen. Door dat de weg van begin, tot eind voor elke rijrichting slechts één strook heeft, bepaalt "het traag ste voertuig de reissnelheid van de rest, want je kunt niet inha len.Voor zakelijk verkeer, het goederenvervoer bijvoorbeeld, is dat bijzonder lastig. Langs een lang deel van de N59 loopt een parallelweg, maar weer niet door De Prunje. Voor de hulp diensten is dat rampzalig als een ambulance of brandweerwagen achter een trekker terechtkomt. Op die parallelwegen wordt volgens Veeke bovendien (te) hard gereden, terwijl er ook langzaam verkeer rijdt. De natuur heeft op twee locaties ook last van de N59. Op Schou wen-Duiveland ligt de weg in Het kruispunt van de N59 met de Schaapsweg bij Aciilliiazni is \>rij nrvainiijli. /->'// (uigeliiklwii vielai de afgelopen driejaar elf slachtoffers. Rijkswaterstaat wilde er tot voor kort een rotonde aanbrengen, maar denkt nu na over een duurzamer oplossing. Foto: RIjhwatersiMii-Zeeland De Prunje, een natuurgebied dat onderdeel is van de Ecolo gische Hoofdstructuur, de rug gengraat van de Nederlandse natuur. De bedoeling is dat die ren probleemloos kunnen over steken naar de gebieden die bij deze structuur horen, maar in De Prunje stoort de N59. Op Goeree ligt het natuurgebied de Hellegatsplaten. Veeke: "Dat heeft een beschermde status. .Als je bijvoorbeeld ter plekke de N59 zou willen verbreden, kan dat niet zomaar." Alle knelpunten in de betrokken weg zijn besproken en geanaly seerd. "We zijn het ongeveer eens over de problemen", zegt Veeke, die met "we" de wegbe heerders bedoelt: de provin cies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Oostflakkee en Schouwen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Hollandse Delta en Zeeuwse Eilanden. VIAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop von uw woning Doetinchemsestraol 32-34,3241 AA Middelhomis Tel. (0187) 482606 I Onttff k 't bij uvf G2.(iealer of kijk dïnp op www.opeIn»u*s,nl Pt KkKW <««Ni(M>'('«M**"^**"*'' KnÖfM SV - Langcwvg 113 - 3245 KG - Sommdsdik - OlS7 476767 Akkentooi BV Kloortvrwtg 2 4317 AL - Nöortlgou«« - Dill 4DIW7 JUWELIERS DIAMANTAIRS Komend vanaf de Philipsdam slaan automobilisten die naar Goeree willen bij de splitsing op de Grevelingendam af naar de N59. Er vinden op die plek veel kop-staartbotsingen plaats, reden waarom Rijkswaterstaat nu afweegt of het verlengen van de in- en uitvoegsiroken de beste is. Foto: Rijhwaterstaat-Zeetand V^K ACCOUNTANTS *a^H BELASTINGADVISEURS WDOEIHARNIS Kon. |ulianaweg 56 0187 617 300 Fax 0187 485 637 www.visser-visser.nt Eind april bespreken deze par tijen het vervolg op de verken nende studie. Ook zijn er aparte bijeenkomsten geweest, in een 'klankbordgroep', met belang hebbende instanties, zoals de Kamer van Koophandel, de ANWB, de politie, de ambulan cezorg, de regionale brandweer, de ondernemers en de natuur beschermingsorganisaties. "Nu breekt de volgende fase aan: wat zouden de partijen kunnen en willen doen?", ver telt Veeke. Aan die fase is een omzichtige procedure verbon den: de minister van Verkeer en Waterstaat moet, nu de verkennende studie een pro bleemanalyse heeft opgeleverd, officieel uitspreken of en naar welke oplossingen gezocht kan worden. Pas dan krijgt het pro ject een status die hoort bij de meerjarenbegroting. Later dit jaar zal blijken of de bewinds man, de CDA'er Camiel Eur- lings, hiertoe bereid is. De oplossing die voor de hand ligt, is verdubbeling van de N59. Rijkswaterstaat legt zich daar nog niet op vast. Veeke licht toe: "Natuurlijk is dat een mogelijk heid die snel bij de weggebrui ker opkomt. Maar het is zaak om eerst zicht te krijgen op de invloed die ontwikkelingen in de wijde omgeving hebben op het gebruik van de weg." Hij wijst op de openstelling van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom, op mogelijke effecten van een A4-Zuid bij Rot terdam en op de toenemende bedrijvigheid in de Hoeksche Waard en bij Moerdijk. "Dat soort ontwikkelingen beïnvloe den het toekomstig gebruik van de N59 en dus de omvang van de problematiek. De beschikba re kennis daarover schiet nog te kort. Bovendien: het palet aan maatregelen is groter dan alleen asfalt." Hoe dan ook betekent dit dat er vóór 2015 géén grote ingrepen komen. Veeke geeft dit onom wonden toe. "Voor die tijd is er toch geen geld. Het meeste geld is tót 2015 al toegewezen. Dat geeft ons in ieder geval de tijd om voor de problemen die nu en straks spelen, geen lap werk, maar goede oplossingen te bedenken." Kleinere knelpunten worden eerder verholpen: de files op de Haringvlietbrug en Helle- gatsdam, de geduchte kruising bij .Achthuizen en de gevaarlijke splitsing bij de Philipsdam. Om deze werkzaamheden versneld te kunnen uitvoeren, wordt een apart budget aangesproken. "Daar hoeven we geen tien jaar op te wachten." Voor de kruising bij Achthuizen werkte Rijkswaterstaat tot voor kort aan een rotonde. Daar is inmiddels van af gezien. "De probleemanalyse maakt duide lijk", zegt Veeke, "dat een roton de de verwachte, toekomstige hoeveelheid verkeer niet goed kan verwerken. De levensduur van een rotonde is te koit naar onze zin. Daarom zoeken we nu alternatieven die de huidige situatie verbeteren, en voorko men dat alles over enkele jaren alweer op de schop moet." Voor de splitsing op de Greve lingendam, waar het verkeer vanaf de Philipsdam afslaat naar Goeiee en andersom, is even min al een eenduidige oplos sing gekozen. Veeke: "Een logi sche actie is hel in- en uitvoegen te vergemakkelijken. Zoiets kan snel. Maar onderzocht wordt nog of de oplossing het eenvou digweg verlengen van de in- en uitvoegsiroken moet zijn.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2007 | | pagina 1