HBO-theologen kaarten PREDIKBEURTEN Bosman Kalis Abonnements- tarieven 2006 Kerstgroen Ophalen oud papier EIUVnDEn-IIIEUWS Uw auto in vertrouwde^ handen De Heidelberger, houd daaraan vast! Openbare vergadering Dorpsraad Herkingen Stellendam tinê CD-actie voor dak- en thuislozen Een veelzijdig geleerde De Bavinck-lezing Jongeren zoeken een praktische opleiding Een radicale verschuiving Nog geen publieke discussie W.H. Velema Zondag 11 december 2005 Feest Is een reden voor Nu ook caravariherstel Bezorg-abonnemenien: Jaarabonnemeat€38,00 Halfjaarabonnement€19,50 Kwartaalabonnement10,00 I Post-ahonnementen: Jaarabonnement€47,50 Halfjaarabonnement€24,25 Kwartaalabonnement€12,40 Betaling De betaling van uw abonnements- geldis per acceptgiro ofvia de mach- tiging voor incasso. Acceptgiro De abonnees waarvan wij géén incasso machtiging hebben, ontvan- gen een acceptgiro. Wilt u op een andere wijze betalen, dan altijd uw abonneenummer ver- melden. Machtiging Bij de abonnees die ons een incas- somachtiging hebben gegeven zal het bedrag medio december van hun bankrekening worden afgeschreven. Automobielbedrijf Witvliet B.V. Prof. Dr. A. van de Beek heeft weer van zich doen spreken. Zijn boeken en zijn lezin gen zijn steeds prikkelend. Vooral zijn toe spraken in heel verschillende kringen trekken de aandacht. Hij voert het woord, niet om de aandacht te trekken. Wat hij zegt, de bood schap die hij brengt, is de aandacht waard. Zijn verhaal heeft altijd gewicht. Het is als een steen in de vijver. Hij gaat nogal eens tegendraads te werk. Soms lijkt dat hij met die positiekeuze koploper is van een nieuwe beweging. Zijn levensloop is een bevestiging van de hierboven gegeven typering. Behalve een eredoctoraat van de universiteit van Buda pest heeft hij in twee verschillende facultei ten een doctoraat verworven. In Leiden in de theologie bij professor H. Berkhof. Hij is diens opvolger geworden. Hij heeft ook een doctoraat in de plantkunde, zelfs nog voordat hij in de theologie promoveerde. Hij is een veelzijdig geleerde. Dat blijkt ook uit zijn tal loze publicaties. Het zijn er te veel om hier op te sommen. Alleen al in dit jaar verscheen van zijn hand 'Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting'En kort daarna kwam bij Kok, Kampen uit 'Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken'. Een boek van ruim 250 pagina's, tweemaal zo dik als het tevoren genoemde. De veelzijdigheid van Van de Beek komt ook uit in zijn levensloop. Na predikant te zijn geweest in enkele Nederlands Hervorm de gemeenten, werd hij kerkelijk hoogleraar in Leiden, als opvolger van zijn promotor. Sinds enkele jaren is hij hoogleraar aan de theologische faculteit van de VU; sinds sep tember jl. is hij daar zelfs decaan. Ik noem deze feiten om het gewicht van de publicaties van Van de Beek te onderstrepen. Hij schrijft prikkelend en gaat ook op zijn vakgebied een eigen weg. Het is altijd de moeite waard om naar hem te luisteren; of men het met hem eens is of niet. Ik kom nu bij het thema van dit artikel. Van de Beek heeft één van de vier lezingen gehouden die gewijd zijn aan de theologie van Herman Bavinck. Hij heeft daarin de stelling geponeerd: 'Hbo-theologen hebben de toekomst' Als ik de verslagen van die lezingen goed begrepen heb, gebruiken de sprekers Bavincks erfenis om de positie van de theo logie in onze hedendaagse cultuur te bepalen. Mijn indruk is dat zij bij Bavinck beginnen, als een soort uitvalspoort om de huidige stand van zaken op theologisch en wijsgerig terrein te evalueren. Tegelijk ook om te verwachten lijnen naar de toekomst te trekken. Een dergelijke uitnodiging is - ik spreek erover met respect - voor Van de Beek een kolfje naar zijn hand. Het gaat mij om, wat ik meen te mogen noemen, de kern van de boodschap in zijn Bavinck-lezing. Van de Beek stelt dat het steeds moeilijker is mensen met een duidelijk wetenschappe lijk instelling te interesseren voor de theolo gie. Er is wel belangstelling voor het werken in de kerk, maar zonder de last van een zware academische studie. Er zijn genoeg jonge mensen die met enthousiasme willen werken in de kerk, maar de last van de verantwoor delijkheid van het ambt met bijbehorende studie niet aankunnen, aldus het verslag van zijn lezing in het Nederlandse Dagblad van 10 november. Van de Beek ziet tegen deze achtergrond van kerk en samenleving de neiging toene men om steeds minder theologisch gevormd en gevoed te willen worden. Zij willen heel praktisch in de kerk aan het werk. Niet zon der een stevige theologische bagage. Tege lijk ook niet bezwaard door of verplicht tot een wetenschappelijke opleiding zoals dit nu (nog) het geval is. In mijn eigen woorden samengevat: jonge mensen die in de kerk willen werken, zoeken een praktische opleiding, die hen bezig doet zijn in de gemeente, zowel in pastoraat, dia conaat als in verkondiging. De laatste zinnen zijn mijn invulling van wat Van de Beek bedoelt met Hbo-theologie: mensen met een praktische vorming voor de verschillende taken in de kerk. Ik voeg eraan toe: één of twee treden lager dan de weten schappelijke opleiding aan de universiteiten. Vanuit zijn positie aan de VU, waar de eerste wetenschappelijke universitaire imam opleiding in Nederland plaatsvindt, heeft hij dezelfde verwachting voor de toekomstige imams! Ook daar zal het zwaartepunt komen te liggen op een opleiding op Hbo-niveau. Dat de VU als (laatst overgebleven) bol werk een belangrijke rol zal spelen in de vorming van wetenschappelijk opgeleide theologen, kan men de decaan van de theo logische faculteit als een vorm van 'wishfull' denken niet kwalijk nemen. De conclusie is duidelijk. De theologie ziet er in 2010 volstrekt anders uit dan in 1995. Van de Beek verwacht deze verschui ving van theologiestudie aan de universiteit naar vorming op Hbo-niveau dus in betrek kelijk korte tijd. Er moet dan in vijfjaar meer gebeuren dan in de voorafgaande tien jaar. In mijn inleiding tot dit artikel schreef ik al dat wat Van de Beek zegt, altijd de moeite van het overwegen waard is. Hij neemt de ontwikkelingen scherp waar en voelt haar scherp aan waarheen cultuur, samenleving en kerk zich bewegen. Daarom heb ik de spits van zijn Bavinck-lezing ook naar voren gehaald. Kerk en theologie doen er goed aan van deze visionaire toekomstbeschrijving kennis te nemen. Als ik het goed zie, is er in de PKN al een tendens op te merken van de door Van de Beek geschetste verwachting. De afgestu deerden van theologische Hbo-opleidingen worden blijkens advertendes steeds meer gevraagd voor kerkelijk werk. Soms denk ik, als ik zulke advertenties lees, zij worden ingezet als assistent, hier en daar zelfs als plaatsvervanger van een pastor. Mocht de in dit artikel gesignaleerde ten dens zich doorzetten, dan kon Van de Beek wel eens gelijk hebben dat het veld van de kerkelijke werkers er binnen vijf jaar totaal anders uitziet. Wat mij tot heden getroffen heeft, is het feit dat er over deze veranderingen nog wei nig publieke discussie is geweest. Ook op dat punt is Van de Beek een voortrekker. Met zijn Bavinck-lezing heeft hij het debat aan gezwengeld. Ik zie de geschetste toekomstverwachting nog niet direct in de Vrijgemaakte Gere formeerde Kerken, in de Gereformeerde Gemeenten en in de Christelijke Gerefor meerde Kerken zich voltrekken. Hoewel, als het in de PKN regent, vallen er daarbuiten wel druppels. Het is niet aan mij om vanaf de zijlijn op dit moment een oordeel te vellen. De lezer zal het mij als emeritus niet kwalijk nemen, dat ik na een dertigjarig pastoraat meer de waarde van het verleden benadruk dan de onzekerheid van toekomstige ontwikkelin gen. OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorps- kerk: 9.30 uur ds. G. Meuleman en 18.30 uur kand. M, Aleman, Elspeet. Eben- Haé'zer: 9.30 uur kand. M. Aleman, Elspeet en 18.30 uur ds. G. Meuleman - Herv. Gem. (PKN) Locatie mfg Dorps-tienden: 9.45 en 18.00 uur ds. D. J. van Eckeveld, Katwijk, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal - Geref. Kerk (PKN) 10.00 uur ds. G. J. Mink en 18.30 uur ds. C. G. Kant - Oer. Gem. 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. G. van Manen - Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur ds. L. J. Geluk, Rotterdam, bediening Heilig Avondmaal en 18.30 uur ds. C. van de Worp, dankzegging Heilig Avondmaal - Hersteld Herv. Gem. 8.45, 10.45, 17.00 en 18.45 uur ds. J. W. van Estrik, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. nabetrachting/dankzegging Hei lig Avondmaal. STELLEND AM - Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur ds. Th. W. H. van der Heijden, bedie ning Heilig Avondmaal en 17.00 uur ds. E. F. Vergunst, Ridderkerk, dankzegging Heilig Avondmaal - Geref. Kerk (PKN) 10.00 uur ds. C. G. Kant en 18.30 uur ds. J. C. van Westenbrugge - Hersteld Herv. ctir. streeicblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-liollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)471020 Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijlc ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)471020 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of'adm') tarief per mm 0,29; contracttarieven op aanvraag sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden. 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)471022. e-mail: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 10,00 Per halfjaar 19,50 Per Jaar €38,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUIMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 Gem. 8.45 uur ds. C. Oorschot, Stellen- dam en 18.00 uur ds. J. C. den Toom, Sommelsdijk. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee - Geref. Kerk (PKN) 9.30 uur ds. C. Romkes - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst en 15.00 uur student G. Heijkamp - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur Iccsdicïist. DIRKSLAND - Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo en 18.00 uur ds. G. van Meijeren - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P. Blok - Ziekenhuis: geen dienst. HERKINGEN - Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur kand. A. A. Teeuw, Ridderkerk en 18.00 uur kand. L. W. den Boer, Nieuw- Beijerland - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Wijk en 18.30 uur kand. B, D. Bonman, Sommelsdijk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur student M. Joosse. SOMMELSDIJK-Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur ds. R. W. van Mourik, bediening Hei lige Doop en 18.00 uur ds. C. J. v. d. Plas, Zwijndrecht - Lukaskapel HDG 10.30 uur ds. T. W. van Bennekom - Exodus (PKN) 10.00 uur ds. A. J. Lamping - CAMA Gemeente 10.00 uur de heer K. Mulder. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur kand. L. Plug, Katwijk en 18.00 uur ds. T. W. van Bennekom, bediening Heilige Doop - Geref. Kerk (PKN) 10.00 uur ds. L. J. Lingen en 17.00 uur ds. B. Trouwborst - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. G. van Manen, nam. bediening Heilige Doop - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. M. van der Sluijs - Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. B. van Zuijlekom - Her steld Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. C. den Toom en 17.00 uur ds. C. Gielen. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. (PKN) 9.30 uur kand. R J. W. Kok, Polsbroek en 18.00 uur kand. T R. Rietveld, Ridder kerk - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. Groenenberg, Oud-Beijerland en 18.00 uur ds. P. C. Hoek, Sint Annaland - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur student A. J. de Waard. OUDE TONGE - Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur ds. L. de Wit en 18.00 uur dr. T. E. van Spanje - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur student J. de Waard - Beréa Gemeente 10.00 uur de heer H. Bruma. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur ds. A. Schroten, Goude rak en 18,00 uur kand. J. Kooij, Baren- drecht - Geref. Kerk (PKN) 10.00 uur ds. Th. de Kok en 18.00 uur ds. J. Schep - Ger. Gem. 10.00 en 18.30 uur student G. Heijkamp. DEN BOMMEL- Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur ds. C. Doorneweerd en 18.00 uur kand. M. van Dam, Gouda - Geref. Kerk (PKN) 10.00 en 18.00 uur ds. A. S. Rienstra, v.m. bediening Heilig Avondmaal. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. (PKN) 9.30 uur kand. P C. H Kleinbloesem, Goudswaard en 18.00 uur ds. L. de Wit - Geref. Kerk (PKN) 9.30 uur ds. Kos ter en 18.00 uur ds. Becker - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. J. Tennissen, Melissant en 15.00 uur ds. A. de Groot, Numansdorp. LANGSTRAAT- Herv. Gem. (PKN) 10.00 uur dr. T. E. van Spanje, bediening Heilige Doop. iebr. de Waal BV Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 algemeen® gebr-dewaal.com AUTOSCHADEHERSTEL 3241 MG Middelharnis Tel. (0187) 48 72 19 - Fax (0187) 48 24 88 info@bosnianenkalis.nl - www.bosmanenkalis.nl Over kerstgmen raken orthodox-protestanten in ons land niet gauw uitgepraat. De vraag is wat liet versciiil is tussen de verschillende kerstversieringen? Kerstgroen (in natura) in huis is prachtig, maar het gaat om de kleur van binnen. Vooral de kerstboom geeft nog altijd stof tot discussie. De boom heeft een heidense oorsprong, zoveel is wel duidelijk, alleen de verlichte buitenspar kan de toets der kritiek weerstaan. Over de toelaatbaarheid van kerst- versiering wordt verschillend gedacht. Wel een kerststukje en geen ster voor het raam, of pre cies andersom? Ik doel natuurlijk op de verlich te adventsster, niet op de plant die in december overal opduikt. De traditionele spar haalt een hoge bezettingsgraad, meer dan 80 procent van de Nederlandse iiuishoudens haalt de naalden uitvaller-bij-uitstek in huis. De argumenten van critici, de beruchte tegen-de-kerstboom-lobby, lopen uiteen van godsdienstige principes tot milieuoverwegingen van houtkap en vervuiling bij verbranding. In Rusland is het hebben van een kerstboom juist een teken van gebof, bij ongelovigen ontbreekt hij. Dat onderscheid zal wel aan het vervagen zijn. Het communisme is tanende en de rode anti-kerstliga is op z'n retour in de voormalige heilstaat. In ons land werd de boom in de eerste helft van de negentiende eeuw geïntroduceerd. De boom bracht huiselijkheid en familiezin met zich mee. De traditie stamt uit Duitsland, volgens een legende zou Maarten Luther een boom in huis hebben gehaald, die hij met lichtjes versierde. De eerste meldingen van versierde bomen in de winter komen uit Riga en de Elzas. Ze stonden op marktpleinen en later in de woonkamer. Oorspronkelijk werd de boom gedecoreerd met papieren rozen, ter gedachtenis aan Maria, en versierd met appels, peren en noten. Nu is de boom 100 procent verfraaiing. Alhoewel hier zeer verschillend over wordt gedacht. Je kunt er een boom over opzet ten. Veel bomen zijn zo overdadig versierd dat je door de bomen letterlijk het groene bos niet meer ziet. De zondagsscholen, die in ons land in de negentiende eeuw een bloeitijd kenden, zorgden voor een sterke verbreiding van de 'heidense' boom. Kerstfeest rond een verlichte boom was het hoogtepunt van het jaar. Rond 1870 klonken de eerste kritische geluiden. Het heilsfeit zou door alles eromheen teveel op de achtergrond geraken. Met de boom in het mid delpunt zou de herdenking van de geboorte van Christus in het gedrang komen. Zo kwam de opvatting over het heidense karakter van de kerstboom weer naar boven. Maar daarvoor lijkt het in Nederland te laat. Nederland, kerstbo- menland, lijkt het wel. Uw kerststukjesschrijver houdt van buitenverlichting, als het maar niet overdadig en te kerstmannerig is. Kerstgroen is er ook in huize maar niet in de vorm van een boom. Die staan waar ze moeten staan. Een adventsster is voldoende om de tijd voor het kerstfeest te duiden. Koningin Julianaweg 80, 3241 XC Middeliiai-nis Telefoon 0187-48 26 44, Dr. H.E Kohlbrugge (tl875) moet het tot zijn kinderen gezegd hebben toen hij op zijn sterfbed lag: "De Heidelberger, kinderen, de eenvoudige Heidelberger - houd daaraan vast!" In het grafische vak wordt met een 'Hei delberger' doorgaans gedoeld op een druk- machine die in de Duitse stad Heidelberg is vervaardigd. Maar die Heidelberger heeft de stervende Kohlbrugge niet bedoeld. Het is duidelijk dat hij zijn kinderen wees op het kleine geschriftje dat in kerkelijk en bevin delijk Nederland, maar ook ver daarbuiten, bekend is als de Heidelbergse Catechismus. Het boekje met vragen en antwoorden dat al veel eeuwen behoort tot de belijdenisge schriften van de kerken der Reformatie. Van af veel kansels wordt nog steeds in bijna elke tweede zondagse dienst een gedeelte uit deze catechismus gebruikt als leidraad voor de prediking. Het is de zogenaamde leerdienst. De 19e-eeuwse prediker Kohlbrugge heeft kennelijk het grote belang van de Heidel bergse Catechismus ingezien. Niet alleen hij. Van Heinrich Bullinger, de 16e-eeuwse reformator van Zurich, is de uitspraak dat de Heidelbergse Catechismus "de beste cate chismus (is) die ooit is verschenen." Deze laatste uitspraak kende ik niet, maar ik kwam hem tegen in een prachtig boek dat enkele weken geleden verscheen en dat helemaal is gewijd aan deze Heidelbergse Catechismus. Bullinger voegde er nog aan toe: "God zij gedankt. Hij bekrone het met Zijn zegen." En om nog even Kohlbrugge het woord te geven: in zijn preek over zondag 1 van de Heidelberger zei hij: "Allen die ooit tot God bekeerd werden, zijn het eens met deze Catechismus. De grote waarheid is in geen enkel door de Gereformeerde Kerk aangenomen leerboek zo duidelijk uitgespro ken als juist in dit geschrift. Deze waarheid namelijk, dat een mens zalig wordt, zonder dat hijzelf ook maar iets daartoe bijdraagt, uit loutere, vrije genade door Christus. Van deze catechismus is een grote zegen uit gegaan. Hij heeft al meer dan vier eeuwen lang diepe sporen getrokken in het kerkelijke en geestelijke leven, met name in onze lage landen. Hoewel hij - en de naam maakt dat al duidelijk - in het geheel niet afkomstig is uit onze contreien. De samenstellers waren ook geen Nederlanders maar twee jonge the ologen in een midden-Duitse stad, de een afkomstig uit het verre Breslau (Zacharias Ursinus), de ander geboortig uit Trier (Cas par Olevianus). Wie meer van dit zo geestelijke en invloed rijke boekje weten wil, neme het boek ter hand dat onlangs verscheen. De titel is goed gekozen: 'Het troostboek van de kerk'. Daar mee wordt natuurlijk verwezen naar de inzet van ons leerboek: "Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven?", met het daar bij horende antwoord. Ik prijs het initiatief van de uitgever en van de zes theologen die samen zorgden voor de totstandkoming van het fraaie, recent uitgegeven boek waarop ik zojuist doelde. Wij leven in een a-historische en a-dogma tische tijd. Kerkleer en geschiedenis scoren niet hoog op de lijst van modieuze thema's. En nu wordt ons hier, helemaal dwars tegen de trend van ons tijdsdenken in. een studie geboden die ons terugbrengt bij de bronnen van de leer der Reformatie. Het is een en al christelijke leer en het is een en al geschiede nis van de kerk. Maar juist daarom is het ook een en al actualiteit. Met deze laatste uitspraak zou ik al direct in het laatste hoofdstuk van dit boek kun nen terechtkomen. Maar dat gaat toch iets te snel. Ik wil u eerst wijzen op de lijn die in dit boek te ontdekken valt. Om te beginnen geeft drs. C.Th. Boerke een tekening van de refor matie in het 16e-eeuwse Duitsland. Dat was een geheel lutherse aangelegenheid. En dan is daar temidden van dat inmiddels lutherse land een gereformeerde, een calvinistische enclave: het keurvorstendom De Palts met Heidelberg als hoofdstad. Frederik de derde, bijgenaamd de Vrome, is er de vorst. Hij is geheel ingewonnen voor de leer van Calvijn. Hij is het ook die enkele jonge geleerden van zijn universiteit de opdracht tot het schrij ven van een catechismus geeft. Hij achtte het namelijk als zijn roeping om zijn volk, inclusief de jonge mensen, op te voeden in de gereformeerde religie. Dit onderdeel van de geschiedenis wordt in hoofdstuk II verhaald door dr. W. Verboom, Daarna volgt een inte ressant hoofdstuk over de mensen achter de Catechismus. In het uitvoerige hoofdstuk IV klopt echter het hart van dit boek. Daar komt ook het hart van de gereformeerde leer aan de orde. En daarmee het hart van de Heilige Schrift. Dr W. van 't Spijker beschrijft in iets meer dan veertig pagina's de theologie van de Heidel berger. Buitengewoon leerzaam! Niet alleen methode en indeling komen aan de orde, maar ook de hoofdthema's worden uitge diept. Bijvoorbeeld als het gaat over de Wet als tuchtmeester tot Christus. Een enkele zin daaruit: "Kan men kennis van ellende een voorbereiding noemen voor de genade? We kunnen dit inderdaad beamen, wanneer we slechts in het oog houden dat deze voorbe reiding geen voorwaarde is waaraan wij uit eigen kracht kunnen voldoen. Ook de kennis van de zonde is een gave van de genade, die ons om niet geschonken wordt en daarom vrucht van de verdienste van Christus en het werk van Zijn Geest. Graag verwijs ik naar de verdere inhoud van dit fraaie hoofdstuk. Dat geldt ook van de resterende hoofdstuk ken van dit boek. Daarin komt de plaats van de Catechismus in Nederland ter sprake (door dr. W. Verboom en dr. T.M. Hofman), vervolgens meer praktisch de Catechismus in prediking, catechese en kerkelijk onderwijs (dr. W.J. op 't Hof en drs. M. Golverdingen). Het slothoofdstuk vraagt aandacht voor - en ik noemde het al - de actualiteit van de Hei delberger. Dit laatste opnieuw door dr. W. van 't Spijker. De kritiek die zich in de loop der tijden op de Catechismus heeft gericht, wordt niet verzwegen. Van 't Spijker erkent dat ons leerboek op sommige vragen wat al te uitvoerig ingaat. De kritiek valt echter in het niet bij de grote waarde van dit rijke belij denisgeschrift. De ontfermende Heere heeft Zijn kerk in dit avondland rijk gezegend met zo'n rijpe vrucht van geleerdheid en ware vroomheid. Ik voeg me helemaal bij de slot zinnen van dit (door mij van harte aanbevo len) boek: "Het is de specifieke eenheid van leer en leven, van kennis en vertrouwen, die aan het leerboek een geheel eigen karakter heeft verleend. De uitwerking daarvan, die in het verleden zo krachtig gebleken is, mag onder de zegen van de Heere ook voor de toe komst worden verwacht. N.a.v.: Dr. W. van 't Spijker e.a.. Het troost boek van de kerk. Over de Heidel bergse Catechismus. Uitgeverij Den Hertog te Houten. Gebonden. Geïl lustreerd ISBN 90-331-1935-8. 309 pag. Prijs €28,90. J.M.J. Kieviet Op woensdag 14 december 2005 houdt de Dorpsraad Herkingen weer een openbare vergadering. Deze wordt gehouden in ver enigingsgebouw 'Ons Huis' te Herkingen en vangt aan om 19.30 uur. Alle inwoners van Herkingen worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde komen zijn o.a. zorg om het culturele erfgoed in Herkingen, inventarisatie van verbeterpunten van de woonkern Herkingen in het kader van de leef baarheid en veiligheid, stand van zaken rond het Spui. Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2003 zijn de leden voor de Dorps raden van Dirksland, Herkingen en Melissant benoemd. De Doipsraden zijn ingesteld om de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over de veiligheid en leefbaarheid van de dorpskernen in de gemeente Dirksland. De (technische) voor zitters van de Dorpsraden zijn raadsleden, die daarvoor door de Raad zijn benoemd. De Dorpsraad van Herkingen wordt voorgeze ten door mevrouw J.G.C. Tuinstra-Zagt. In de Verordening op de Dorpsraden is opgeno men dat de Dorpsraden twee keer per jaar een openbare vergadering zullen houden. Tijdens de vergadering kunnen inwoners hun mening over de onderwerpen die op de agenda staan kenbaar maken aan de leden van de Dorpsraad. De agenda is te vinden in de wekelijkse publicatie van de gemeente Dirksland en staat ook op de website van de gemeente: www.dirksland nl. Om de verga dering op een goede manier te laten verlopen, is het prettig als hiervoor spreekrecht wordt aangevraagd bij de secretaris van de Dorps raad (tevens griffier van de Gemeenteraad) de heer RJ. de Pagter, telefonisch bereikbaar onder nummer 0187-608080 of per e-mail: p.depagter@dirksland nl Verzoeken om in te mogen spreken moeten uiterlijk 13 december om 19.30 uur binnen zijn. STELLEND AM Morgen, zaterdag 10 december, haalt de Financiële commissie van het open Hervormd Jeugdwerk in Stel lendam weer oud papier en karton op. Het ophalen begint om 9.00 uur vanaf de Molen kade, Nieuweweg en Schoolstraat. Wilt u het papier goed gebundeld en tijdig gereedzet- ten? Ook dit jaar is er weer een Kerst-CD- actie. Voor u een leuk kado om te geven of te krijgen; voor Stichting Ontmoeting weer meer financiële mogelijkheden om onze medemensen te kunnen helpen In de prachtige actiefolder kunt u zien welke CD's -voordelig!- te koop zijn. Ruime keus: meer dan 60 CD's met a.o. kinderliedjes, vertellingen, koorzang, orgel- en instrumentale muziek. Bij een bestelling vanaf 12,00 ontvangt u een CD gratis. De folders zijn te bestellen bij de contactpersonen van het comité, Marieke Kalle, tel. 489757 of Plony Tanis, tel. 681644. Wij zorgen ervoor dat u het boekje dan zo snel mogelijk in huis heeft. De actie duurt t/m 31 december 2005.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2006 | | pagina 4