IE '1-loket' belangrijke stap naar betere dienstverlening gemeente IVlicIdelharnIs VLAGGETJESDAG 0900-8844 in Stellendam Vakantie Bijbel Club: 'Herkingen Gewoon Bijzonder!' WBV Den Bommel en 'Ebbe en Vloed' bouwen woonzorgcomplex Zomerexpress RGL bij Vlaggetjesdag gaat NIET door Geen vogelgriep bij dode vogels in Zuiderdiep DIRKSLAND - Donderdagmiddag 29 juli zijn er in liet oostelijk deel van het Zuiderdiep een honderd tal dode ganzen in het water aan getroffen. Het gebied loopt van de inlaatsluis Zuiderdiep tot aan de N57, nabij Stellendam. Vakantiefeest Wijkgroep de Zwaluw DEN BOMMEL - Op 26 juni 2006 plaatsten de besturen van de Woning bouwvereniging Den Bommel en ZORGsaam hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst om deze afspraak te bekrachtigen. kievit warmte Gevaarlijke trailer van de weg gehaald Brand in garage Alcoholcontrole Man aangehouden voor mishandeling Getuigen gezocht van vernieling op strand Kop-staart-botsing Man aangehouden na mishandeling echtgenote MIDDELHARNIS - Van overheidswege worden steeds meer taken op het bordje van de gemeenten neergelegd. Een voorbeeld is hiervan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het kader van de uitvoering van deze wet dienen de gemeenten één loket te hebben waar mensen met vrijwel al hun vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht kunnen. Om een en ander goed te laten verlopen, dienen natuurlijk de instellingen die betrokken zijn bij de verstrekking van de woon-, zorg- en welzijnproducten er nauw bij betrokken te worden. Daarom was woens dagochtend een dertiental vertegenwoordigers van verschillende instellin gen naar de raadszaal van Middelharnis getrokken. Met het plaatsen van een handtekening onder een intentieverklaring gaven de instelling aan hun medewerking te geven bij het ontwikkelen van '1-loket voor wonen, welzijn en zorg'. Gemeenteraden Vroeg stadium De 'burger' Verkoping G.B.S.-depot STELLENDAM - Op zaterdag 8 juli wordt in Stellendam de tradi tionele Vlaggetjesdag gehouden. De dag wordt 's morgens offici eel geopend, nadat weerman Piet Paulsuma in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Red dingsmaatschappij vanuit een dan al sfeervolle haven van Stellendam een weersvoorspelling zal hebben gemaakt. Tevens zal worden stil gestaan bij diverse actuele thema's die spelen binnen de visserij. De binnenhaven vormt tussen 11.00 en 18.00 uur het sfeervolle toneel van de happening voor het grote publiek. Dinsdag 4 juli 2006 79e jaargang nr. 7520 Na de melding is er onderzoek ingesteld. Enkele dieren zijn door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in opdracht van de Alge mene Inspectiedienst (AID) meegenomen voor nader onderzoek. Hollandse Delta heeft, tot de onderzoeksresultaten vogelgriep uit- .sloten, de waterinlaten rond het Zuiderdiep gesloten. Vrijdagmiddag bevestigde de Voedsel en Waren Autoriteit dat de dieren niet door het vogelgriepvirus zijn gestorven. De inlaten vanuit het Haringvliet naar de achterlig gende polders konden vrijdagavond weer in bedrijf. Hollandse Delta doet verder onderzoek naar botulisme. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. Zaterdag heeft Hollandse Delta de kadavers opgeruimd. In overleg met gemeenten en politie wordt bepaald of nader onderzoek op de kadavers verrichten moet worden. Voor het Zuiderdiep en het aansluitende havenkanaal van Dirksland geldt zolang het dringende advies om niet in de buurt van zieke of dode dieren in het water te gaan, geen dieren uit het water te laten drinken en besmette dieren niet aan te raken. Dode watervogels kunnen gemeld worden bij het waterschapsloket op 0900-2005005.' De gemeente Dirksland en Goedereede hebben nabij de risicovolle wateren waarschuwings borden geplaatst. Voor meer informatie kunt u terecht bij het waterschapsloket op 0900- I 2005005. HERKINGEN - 'Gewoon bijzonder' is dit jaar het thema van de vakantie bijbel club. Ook Herkingen is gewoon bijzonder en alle kinderen die de vakantie bijbel club bezoe ken zijn gewoon bijzonder. Eigenlijk zijn we allemaal gewoon bijzonder. "Ben je benieuwd naar hoe het komt dat we allemaal gewoon bijzonder zijn? Kom dan op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 augustus naar de vakantie bijbel club in Herkingen", aldus de organisatie. In de ochtend van 10-12 uur zijn alle kin deren welkom van de groepen 1 t/m 4. 's Avonds van 19-21 uur zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van harte uitgenodigd. Er wordt dan geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel, gezongen, geknutseld en gezellige spelletjes gedaan. Neem een vriendje of vriendinnetje mee naar verenigingsgebouw 'de Fontein' aan de Scharloodijk 35 in Herkingen. Deze vakantie bijbel club wordt gp'^'-ganiseerd door de Her vormde gemeente en de Hersteld Hervormde Kerk. Voor meer informatie kun je altijd bel len naar 66 94 44. SOMMELSDIJK - Dinsdag 11 en woensdag 12 juli houdt 'Vereniging Wijkgroep de Zwa luw' weer haar twee daagse Vakantiefeest. Dit jaar is het thema 'Indianen'. Het worden twee dagen van vermaak voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, vanaf 6 jaar mogen ze blijven sla pen. De kosten van dit alles (incl. alle maal tijden etc.) zijn 8,50 voor leden en 10,00 voor niet-leden. Voor opgave (voor 8 juli!). De heren De Waal en Hobbel, resp. voorzitter en secretaris van woningbouwvereniging Den Bommel, en de heren Moerland en Nattekaas, resp. voorzitter Raad van Bestuur en directeur ZORGsaam. Op de locatie Tuindorp in Den Bommel wordt in het voorjaar 2007 gestart met de bouw van een woonzorgcomplex met 18 ruime en luxueuze levensloopbestendige appartementen. Deze appartementen zul len bewoond gaan worden door ouderen uit Den Bommel die een indicatie hebben voor zorg. Twee appiulementen zullen bewoond worden door cliënten van Sjaloom Zorg. De bewoners sluiten een huurovereenkomst af met woningbouwvereniging Den Bommel en voor de benodigde en gewenste zorg en dienstverlening wordt door de bewoners een overeenkomst gesloten met Ebbe en Vloed. De huur van de appartementen zal zeker onder de grens van het huurbedrag voor de huurtoeslag blijven. In het gebouw wordt verder een zogenaamd zorgsteunpunt gerea liseerd van waaruit medewerkers van Ebbe en Vloed de zorg en diensten leveren aan de bewoners van het woonzorgcomplex, maar ook aan alle cliënten van Ebbe en Vloed in het dorp Den Bommel en buurtschap Zuid zijde. Ook wordt in de toekomst in het zorg steunpunt een spreekuur gehouden waarop iedere oudere of gehandicapte inwoner van Den Bommel terecht kan met vragen over de zorg en dienstverlening door Ebbe en Vloed. De realisatie van dit woonzorgcomplex vloeit voort uit de ZORGsaam visie dat de zorg naar de burgers toe gebracht wordt. Bewoners die bij wijze van spreke al heel hun leven in Den Bommel wonen en na verloop van tijd aan gewezen zijn op zorg. hoeven niet meer te verhuizen naar het verzorgingshuis in Oude Tonge, zoals nu nog het geval is, maar kun nen in het eigen dorp blijven wonen, waar zij omringd blijven door familie, vrienden en kennissen. In 2003 tekenden de woning bouwvereniging Den Bommel en Ebbe en Vloed al samen met onder meer de gemeente Oostflakkee een intentieovereenkomst om in alle dorpskernen van de gemeente Oost flakkee dergelijke woonzorgcomplexen te realiseren. De besturen van woningbouw vereniging Den Bommel en ZORGsaam zijn bijzonder content met deze ontwikkelingen. Met de realisatie van het woonzorgcomplex wordt voldaan aan de vraag om meer zorg- woningen te bouwen en wordt voldaan aan de wens van burgers om, ondanks een (toe nemende) zorgbehoefte, zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in een daartoe uitermate geschikte woning. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tei.: (0187) 482609 E-mail: infti@kievitwarmte.nl www.klevitwarmte.nl Rotterdam-Rijnmond wijkteam Goeree-Overflakkee NIEUWE-TONGE - Politiepersoneel heeft donderdagmiddag rond vijf uur op de Lan- geweg een 26-jarige automobilist aangehou den. De man reed in zijn personenauto met daarachter een trailer met daarop een boot. Na controle bleek de trailer met boot een gevaarlijk geheel. Bij de trailer was geen kentekenbewijs aanwezig, een hulpkoppe ling en een losbreekreminrichting ontbraken, de reminrichting werkte niet, de trailer bleek na weging voor meer dan 75% overbeladen, de boot was onvoldoende bevestigd en de man had geen geldig rijbewijs om dit geheel te vervoeren. Tegen de man werd proces-ver baal opgemaakt. MIDDELHARNIS - In een garage van een woning aan de Rembrandtlaan brak in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uit. Rond half vier zagen voorbijgangers een hef tige rookontwikkeling waarna de brandweer werd gewaarschuwd. Zij blusten de brand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. DEN BOMMEL - Politiepersoneel heeft zaterdagavond tussen acht en half tien op de Schaapsweg een alcoholcontrole gehou den. In totaal werd van 145 automobilisten de adem gecontroleerd en bleek één van hen teveel alcohol genuttigd te hebben. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. OUDDORP- Politiepersoneel heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige inwoner uit Middelharnis aangehouden voor mishandeling. Tijdens een bezoek aan een horecagelegenheid in Ouddorp kreeg de man ruzie met een 21-jarige inwoner uit Helle- voetsluis. Tijdens de vechtpartij raakte de man uit Middelharnis gewond aan zijn hand en de Hellevoeter gewond in zijn gezicht. Beiden moesten zich onder behandeling van een arts stellen. Een nader onderzoek wordt ingesteld naar de juiste toedracht van deze vechtpartij. STAD AAN 'T HARINGVLIET - De politie is opzoek naar getuigen van een vernieling op het strandje aan de Zeedijk. In de nacht van zaterdag op zondag werd daar door vermoe delijk jeugd een feestje gehouden. Tijdens dit feest werd een vuur gestookt waardoor een picknicktafel geheel in vlammen opging. Tevens werden autobanden in de fik gesto ken en werden er drie gasflessen geblakerd aangetroffen. Door de brandweer werd het vuur geblust en door Gemeentewerken werd het strand zondagmorgen gereinigd. De politie is opzoek naar getuigen van deze brandstichting. Mocht u informatie hebben belt u dan met telefoonnummer 0900-8844 of maakt u gebruik van het nummer 0800- 7000 Meld Misdaad Anoniem. DEN BOMMEL - Zondagavond ontstond op de Schaapsweg een kop-staart-aanrij- ding waarbij drie personenauto's betrokken waren. Omstreeks half zeven bemerkten de bestuurders van twee auto's een file te laat op waardoor de aanrijding ontstond. Ambulan cepersoneel kwam ter plaatse en onderzocht een 5-jarig jongetje met buikklachten. GOEDEREEDE - Een 33-jarige man uit Goedereede is zondagochtend rond zes uur aangehouden voor huiselijk geweld. De man wordt ervan verdacht zijn 42-jarige vrouw te hebben geslagen en geschopt in hun woning. Zij liep hierbij lichte verwondingen op. Gealarmeerd politiepersoneel hield de ver dachte in de woning aan. Hij is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten." De ondertekenaars van de Intentieovereenkomst ontwikkeling I-loket voor wonen, welzijn en zorg. (Foio: Adri niii üi-r Luun) Door Adri van der Laan Tijdens de bijeenkomst, die onder leiding stond welzijnswethouder drs. P. Visser, bleek dat de gemeente Middelharnis over enige tijd vanuit een 'frontoffice' haar burgers zoveel mogelijk ten dienste zal staan. Voor het merendeel van de zaken waarvoor de burger het gemeentehuis bezoekt, zal dan gelden dat zij 'aan de balie' kunnen worden afge handeld. Natuurlijk vraagt dit ook veel van het personeel, zowel achter de balie als in het gemeentekantoor. Omdat de WMO per 1 januari 2007 van kracht zal zijn, heeft momenteel de vorming van een zorgbalie de grootste aandacht. De heer C. van Die ondertekende de intentie overeenkomst namens de Patiënten en Con sumenten. In zijn toespraak wees hij erop dat de invoering van de WMO veel zal vragen van zowel de wethouder als het ambtelijk apparaat. Volgens hem zal er een grote ver antwoording bij de gemeenteraden liggen, "want de gemeente is verantwoordelijk voor een voorzieningenaanbod dat mensen in staat stelt om mee te doen in de maatschappij en elkaar daarbij te helpen". Volgens Van Die zal er ook vee! veranderen voor de zorgvrager. Daarom noemde hij het een "goede bijkomstigheid van de WMO" dat gemeenten verplicht worden om een zorglo- ket te openen. Hij zag hiervan het voordeel in omdat "er op dit moment nog te veel regels voor verschillende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en ouderen". Van Die gaf aan dat hierin de komende jaren nog niet veel verbetering zal komen. Bij de vorming van één loket kunnen de mensen terecht voor al hun informatie, advies en aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen. Van Die verzekerde zijn toehoorder dat de consumenten- en patiëntenorganisaties geluk kig zijn met het feit dat de gemeente Middel harnis de cliënten al in een vroeg stadium bij de opstelling van de intentieverklaring heeft betrokken. Landelijke cijfers wijzen uit dat slechts 25% van de gemeenten voldoet aan de wettelijke eis van meer burgerparticipatie. "En u kunt voor uzelf waarschijnlijk vaststel len dat het hier op ons eiland Goeree-Over flakkee niet anders gesteld is. Een teken dat men nog steeds niet gewend is om vraagge richt, dus klantgericht te denken en te hande len! Vaak wordt vergeten dat het juist om de cliënt, dus om de zorgvrager gaat!" De consumenten- en patiëntenvertegenwoor diger vond de één-loketgedachte vooral goed voor mensen die wat extra hulp nodig heb ben, zoals ouderen, gehandicapten. men.sen met zorgen om verslavings- of schuldenpro blematiek en natuurlijk de mantelzorgers. "Voor velen moet het dan een oplossing zijn als er een plek is binnen de gemeente, waar je drempelvrij met al je vragen terecht kunt. Van Die verzekerde zijn toehoorders dat hij bij het opstellen van de intentieovereenkomst het vertrouwen en de zekerheid had gekregen dat alle ondertekenaars zich zullen inzetten om kwalitatief hoogstaande zorg te blijven leveren "en dat vooral de vraag van de cliënt bepalend zal zijn op de terreinen van 'wonen, welzijn en zorg'". En dat stemde hem tot tevredenheid. Wethouder Visser stond uitgebreid stil bij wie nu de 'burger' is die straks bij het nieu we loket zal aankloppen. Hij legde uit dat het moeilijk is om aan te geven wie nu de echte burger is. Tal van verschillende soorten bur gers met ieder hun typische eigenschappen liet hij de revue passeren. Ook hij wees op de grote omslag die er gemaakt moet worden door zowel burgers als gemeentelijke diensten. "We staan aan het begin van ontwikkelingen die nog niet over zijn". Hij noemde de ondertekening van de intentieverklaring dan ook een eerste stap in de grote veranderingen die nog plaats zullen vinden. De volgende personen zetten hun handteke ning onder de intentieverklaring: de heer H. Brinkman, directeur van Sjaloom Zorg: de heer C. van Die namens Patiënten en Consu menten; mevrouw M.Y. van Duijn, directeur GGZ Groep Europoort Istia; mevrouw P.C. van Eijk-de Haas, directeur Zorg en Welzijns- groep; de heer R.M.J. Engelman, directeur Stichting Companen; drs. E. Jansen, regio- inanager Stichting Zuidwester; de heer C. de Jong, directeur MEE Zuid-Holland Zuid; mevrouw A.J. van Klaveren, manager divi sie Ouderen RIBW Rijnmond; de heer S. van Nieuwaal. directeur Woongoed Flakkee; drs. W. Oving, directeur Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Goeree-Overflakkee; mevrouw A. Verheij, voorzitter Bouwvereni ging Sommelsdijk; drs. P. Vissers, wethou der Middelharnis en drs. P.C. van der Wel, directeur Verpleeghuis De Samaritaan, regio directeur Verzorgingshuis De Goede Ree. OUDDORP - Zaterdag 8 juli word er in een speciale uitzending van de Zomerexpress verslag gedaan vanuit de binnenhaven van Stellendam van vlaggetjesdag 2006. In het programma, dat uitgezonden word tussen 10.00 en 17.00 uur, is er aandacht voor de officiële opening van dit evenement en is er een discussie over de toekomst van de vis serij. In het middaggedeelte wordt er live verslag gedaan vanaf het vlaggenschip de GO 22 en zijn er interviews vanaf de kade. Na afloop van de vlootschouw is er ook nog aandacht voor de reddingsdemonstratie van de KNRM. Radio Goeree Lokaal zend 24 uur per dag uit via FM 105.6 en op de kabel via 105.9 Mhz. (alleen in de gemeente Goede reede). DEN BOMMEL - De in onze vrijdageditie aangekondigde verkoping door het G.B.S.- depot in Den Bommel, die vanavond zou worden gehouden, kan door omstandigheden geen doorgang vinden. U kunt er lekkere gebakken vis eten of een vers gepelde garnaal. Of de vistafel vol vis bewonderen. Of een kijkje nemen bij de diverse getoonde oude ambachten, van zee- mansknoopwerk en palingroken tot kera miek. Ook houden diverse bedrijven in de binnenhaven een open dag of ze presente ren hun activiteiten in een stand. Leden van de Kotterclub tonen trots hun modellen. En geniet met volle teugen van de door de leden van de kotterclub vol trots getoonde model len. Er wordt een braderie gehouden, er kun nen helikopterrondvluchten worden gemaakt en de kleinere kinderen kunnen zich uitleven bij de diverse kinderattracties. Het hoogtepunt van de Vlaggetjesdag is de Vlootschouw. Neem zelf deel aan deze grootste Vlootschouw van ons land en stap aan boord van één van de vele kotters. Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom voor een ruim anderhalf uur durende vaartocht over het Haringvliet onder aanvoering van het Vlaggenschip de G022. Na afloop van de Vlootschouw zal de KNRM een spectacu laire demonstratie verzorgen. Vlaggetjesdag 2006 is een feestelijke presen tatie van de Goereese vloot, die in het teken staat van de vele visserschepen die wekelijks vanuit Stellendam de Noordzee opvaren en de vis waarmee zij huiswaarts keren. Een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen van het dagelijkse leven van de vissers. Geniet van heerlijke vis, de prachtige kotters en stoe re zeemansverhalen. Kijk voor het volledige programma op: www.vis4all.nl.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2006 | | pagina 1