Lokale oplossingen voor het mondiale energieprobleem? Alle wethouders demissionair! EIIAilDl^t-niEUWS WEA Deltaland en ING Bank in gesprek met agrariërs Start Ouder en Kind Gym in Sommelsdijk PvdA Dirksland gaat voor 3 zetels Alarmbrief - Laat Goedereede haar beschermd stadsgezicht verkwanselen? Dressuurwedstrijd Manege Oostmoer Voor beroep bedankt Flacqué Classique Verkiezingsdebat over duurzaamheid DIRKSLAND - Windmolens en wind- molentjes, zonnepanelen, biodiesel, vergistingsinstallaties, energie uit de beweging der getijden, warmte uit de aarde, de fiets als alternatief voor de auto, woningen die georiënteerd zijn op het zuiden. Allerlei mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam heid toe te passen, passeerden afgelo pen maandagavond de revue tijdens het verkiezingsdebat dat op initiatief van Deltawind plaatsvond in De Scha kel te Dirksland. Het thema was duur zaamheid en vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit de vier eilandelijke gemeenten konden er hun zegje over doen. De verkiezingen staan voor deur, maar wat kan een gemeente eigenlijk doen op dit gebied? Andere auto De Inktvis Energiefonds Eigenlijk niks Licht uit Ingezonden: Na de verkiezingen zijn alle wethou ders van alle gemeentes demissionair. De beoogde nieuwe wethouders nemen hun taak en verantwoordelijkheid pas over nadat zij zijn benoemd door de nieuwe gemeenteraad. En dat kan pas nadat zij hebben ingestemd met het raadsprogramma. Vroeger Raadsprogramma Wethouders Collegeprogramma Tijdwinst Wandelgangen Uitslag Valentijnstoernooi Badminton Club Olympia Groepsexpositie atelier H.J. Jassoy in Diekhuus Op dinsdag 28 februari start Gymver- eniglng MH-SD met 'Ouder en Kind Gym' in recreatiecentrum 'De Staver' te Sommelsdijk. De lessen worden van 9.30 tot 10.15 uur verzorgd door Janet van Ommen en zijn bedoeld voor kinderen die reeds kunnen lopen, tot ongeveer 3 jaar. In de les mogen de kinderen rollen, klauteren, duike len, schommelen en huppelen onder begeleiding van één van de ouders of grootouders. Op deze manier wordt de motorische ontwikkeling van de kin deren optimaal gestimuleerd, zodat kinderen geen achterstand maar eer der een voorsprong opbouwen in ont wikkeling van de grove motoriek ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Ingezonden: Jeugdzeilactiviteiten bij Het Bommelse Gors Kunst en Cultuur op website 'Het beloofde eiland' GOEREE-OVERFLAKKEE - Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur besteedt de evenementenwebsite www.hetbeloofdeeiland.nl aandacht aan de ontwikkelingen rond het eilan delijke kunst- en cultuurbeleid. Wilt u weten wat er binnen uw gemeente gaande is, www.hetbeloofdeeiland.nl vertelt het u. PAGINA 4 DINSDAG 21 FEBRUARI 2006 Door Kees van Rixoort Voordat De Schakel helemaal was volgelo pen en de bijeenkomst echt van start ging, toonde organisator Deltawind enige, soms prikkelende, stellingen op een projectie scherm. 'Goeree-Overflakkee, groen en ener gierijk eiland', bijvoorbeeld. En; 'Het begint met ambitie', 'Gemeentelijk wagenpark op koolzaadolie', 'Nieuw windturbinepark op Goeree-Overflakkee' en 'Gemeentelijke sub sidie lagere inkomens voor woningisolatie'. Direct na de aftrap somde iemand van Delta wind nog eens de drie belangrijkste redenen voor energiebesparing op; de fossiele brand stoffen raken op, het klimaat verandert en het Westen is voor de voorziening van energie afhankelijk van een aantal instabiele landen. "Deltawind propageert duurzame energie en besparing op Goeree-Overflakkee. Het gaat om een mondiaal probleem, maar de oplos singen zijn vaak lokaal. Daarom organiseren we dit verkiezingsdebat." Gespreksleider was Chris Zijdeveld, voor zitter van Duurzame Energie Koepel en van Stichting Nationaal Energiebesparings Over leg, die vertelde dat hij zelf zijn brandstof verbruik had gehalveerd door in een andere auto te gaan rijden. Volgens de gespreksleider is ook in woningen veel besparing mogelijk; een verbruik van 400 tot 500 kubieke meter gas per jaar behoort tot de mogelijkheden, "in Duitsland worden zelfs woningen gebouwd met 150 kuub, bijna zonder meerkosten". De lokale politici (in spé) die aan tafel zaten, toonden zich zonder uitzondering voorstan ders van besparende en duurzame maatrege len. Er klonken ook wel hemelbestormende ideeën, maar het realisme overheerste. "Als je iets doet moet er een belang voor de gemeen schap zijn, maar ook een financieel voor deel", zei de Oostflakkeese CDA-wethouder Andries. Zijn collega Van der Valk (Christen- Unie Oostflakkee) sloot zich daarbij aan. "In het algemeen willen we alleen iets investeren als het wat oplevert. Alleen als we er wat aan verdienen willen we iets met duurzaamheid." Volgens de wethouder is er in het algemeen onvoldoende bewustwording rond dit thema. "Na de rampen in Enschede en Volendam is veiligheid hét thema. Blijkbaar staat het the ma duurzaamheid nog niet voldoende op ons netvlies", aldus Van der Valk, die dat laatste duidelijk betreurde. Rinus Kievit (CDA Dirksland), die de nor men van een eilandelijk convenant aanhaalde dat gericht is op duurzaam bouwen, noemde het recent opgeleverde schoolgebouw De Inktvis, dat door de toegepaste duurzaam heid meer kostte. "Het verdient zich wel terug, maar dat duurt vijftien of zestien jaar." Het CDA-gemeenteraadslid toonde zich wel een warm voorstander van duurzame maat regelen op lokaal niveau. Hij illustreerde dat met projecten in Apeldoorn en Haarlem. In de laatstgenoemde stad genereert het slib uit een waterzuivering biogas voor gemeente lijke auto's. Het raadslid Jan Goemaat (Christenunie Goedereede), die tussen de bedrijven door ook pleitte voor duurzame visserij, kwam met het idee om het autoverkeer te beperken door bij aanbestedingen de voorkeur te geven aan eilandelijke bedrijven. Verder kan de gemeente in bouwvergunningen een promi nentere plaats geven aan energievoorziening, aldus Rein Osinga (VVD Middelharnis). Petra 't Hoen (PvdA Oostflakkee) kwam met een paar concrete aanbevelingen voor het lokale bestuur. "Er zijn mensen die geen geld hebben om dubbel glas te laten zetten. Daarom zeggen wij: maak een soort energie fonds, waaruit geleend kan worden en waar aan men terugbetaalt uit de opbrengst van het dalende energieverbruik." Met een twee de idee kreeg ze de handen van het publiek en tal van andere politici op elkaar; stel een gemeentelijk energiecoördinator aan, die het energieverbruik van de gemeente tegen het licht houdt en dat probeert met 10 procent te reduceren. "Kijk naar het liftgebruik, naar de aan- en uitknoppen, hoe er gekopieerd wordt - noem maar op. Er is veel te winnen, maar er moet wel iemand zijn die zich ermee bezig houdt." 'l Hoen vond dat gemeenten ook nog maar eens goed kennis moeten nemen van de subsidiemogelijkheden die er zijn. Herhaaldelijk klonk in De Schakel de roep om meer windmolens (en windmolentjes) en zonnecollectoren. Maar wethouder Andries van Oostflakkee noemde ook de keerzijde; de ontsiering van het landschap. "We moe ten goed kijken wat we doen, want het eiland moet ook aantrekkelijk blijven voor toeris ten." PvdA-er Keuker, in het dagelijks leven direc teur van De Inktvis, zei dat er op het eiland heel wat mogelijkheden liggen, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van restwarmte. "We moeten uitgaan van onze eigen moge lijkheden. Denk ook aan energie uit getijden- werking; veel kracht in het Haringvliet blijft ongebruikt." Keuker stelde dat er veel te weinig gebeurt op Goeree-Overflakkee. Hij had gekeken op de website van het ÏSGO, "die een taak heeft op dit gebied", en was geschrokken van wat hij daar aantrof "Eigen lijk niks." Keuker prees het "eigen initiatief' en kon het gebruik van grondwarmte en het uitgekiende ventilatiesysteem in zijn .school gebouw uiteraard niet ongenoemd laten. Anderen, zoals CDA-lijsttrekker Vis ser (Middelharnis), benadrukten het grote belang van gedragsverandering. "Maar hoe kun je als gemeente gedrag beïnvloeden? Dat is de grote uitdaging voor de komende jaren, samen met het maken van een over- allplan op het gebied van energie voor heel Goeree-Overflakkee." Visser zei dat dit zal moeten gebeuren in samenwerking met ener giebedrijven en Deltawind. Overigens zagen ook veel mensen in de zaal wel voor gedragsverandering. Iemand pleitte voor het sluiten van de gordijnen, een ander voor het stimuleren van f iets verkeer, weereen ander voor hogere energieprijzen voor groot verbruikers. Tonny de Boer, lijsttrekker voor GroenLinks in Middelharnis én eigenaar van de enige natuurvoedingswinkel op het eiland, had het ook over gedrag. "Ik doe 's avonds het licht uit als de winkel dichtgaat", aldus De Boer, die zich daarmee profileerde als een uitzonderlijke middenstander. Ook prees hij de uitzonderlijke vader of moeder die zijn of haar kinderen met de fiets naar school brengt, in plaats van met de auto. "Energiebesparing moet in je genen zitten." Een leerzame avond, vond Goemaat, en daar zullen veel andere plaatselijke politici het van harte mee eens zijn geweest. Tal van moge lijkheden om iets te doen aan energiebespa ring en duurzaamheid kwamen op tafel en een deel daarvan kan de gemeente op poten zetten of stimuleren, zo luidde de conclusie. Het laatste woord in De Schakel was voor iemand van Deltawind; "We houden goed in de gaten of er echt wat gaat gebeuren. We hebben een hoop mooie woorden gehoord, maar na de verkiezingen moeten die wel waargemaakt worden." Dat was vroeger anders. In de tijd vóór het dualisme trachtte de grootste partij direct na de verkiezingen een coalitie te vormen met een of meer andere partijen, waarmee een meerderheid in de raad kon worden gehaald. Onder elkaar werden vervolgens de nieuwe wethouders aangezocht (vaak was het langst zittende raadslid "aan de beurt") en daarmee was het politieke spel gespeeld. Dat duurde slechts een paar dagen. De raad benoemde vervolgens die nieuwe wethouders uit hun midden in de eerstvolgende vergadering, een week na de verkiezingen. Feitelijk was er dus geen sprake van een demissionaire wethou der. Nu kan dat niet meer. We hebben nu een dua listisch stelsel. Na 7 maart aanstaande zullen - net als voorheen - die partijen, die samen een meerderheid van de stemmen hebben, trachten een coalitie te vormen. Maar anders dan voorheen zullen de partijen nu eerst een kaderstellend programma voor de komende vier jaar moeten schrijven en dat ter goedkeu ring aan de nieuwe raad moeten voorleggen. Daar zal dan in alle openheid het politieke debat over plaatsvinden om te komen tot een kaderstellend raadsprogramma. In dat debat is ook ruimte voor de vraag hoeveel wethou ders de gemeenteraad nodig acht en welke kwaliteitseisen aan de kandidaat wethouders worden gesteld. Dat debat zal op z'n vroegst plaats kunnen vinden in de raadsvergadering van april. Pas daarna kunnen kandidaat wethouders verklaren met het raadsprogramma uit de voeten te kunnen en dat is een voorwaarde om wethouder te worden in een duaal stelsel. De benoeming van die wethouders zal dus niet eerder dan in de raadsvergadering van mei kunnen plaats vinden. De raad zal zich immers tevoren ervan moeten overtuigen, dat de kandidaat wethouders voldoen aan het door de raad opgestelde profiel. Na hun benoeming maken de wethouders onder leiding van de burgemeester in het college van B&W het collegeprogramma, gebaseerd op het raadsprogramma. Dat colle geprogramma wordt vervolgens aan de raad voorgelegd. Daar wordt dan duidelijk welke partijen oppositie zullen gaan voeren tegen de uitvoering van (delen van) dit collegepro gramma. Tot de benoeming van de nieuwe wethouders in mei hebben we dus demissionaire wethou ders. En dat is nieuw. De daarmee gecre ëerde tijdwinst komt niet alleen de politieke zuiverheid ten goede, maar ook de kwaliteit van de wethouder. De politieke zuiverheid is immers gediend met een collegevorming, die in alle openheid geschiedt en dus niet even in een achterkamertje twee dagen na de ver kiezingen. De tijdwinst geeft ook ruimte om te zoeken naar vakbekwame wethouders. Het langstzittende raadslid of zomaar een partij lid om die reden daarvoor aan te wijzen doet geen recht meer aan het belang en de zelf standigheid van deze functionaris. Toch wordt in de wandelgangen van de eilandelijke politiek opnieuw gesproken over afspraken om de dag na de verkiezin gen - net als vroeger - in een achterkamertje onder elkaar de wethoudersposten te ver delen. Geen enkele politieke partij, die de democratie hoog acht, zal meewerken aan het op deze wijze volstrekt negeren van de bedoeling van de Wet Dualisering. Alge meen Burger Belang zal daar dan ook zeker niet aan meewerken. Geen enkele kandidaat wethouder, die de functie serieus neemt, zal een benoeming aanvaar'den zolang hij zijn opdracht - het raadsprogramma - niet kent. Albert Kaffert Partijvoorzitter Algemeen Burger Belang, gemeente Middelharnis OUDE-TONGE - In m.f.g. 'Grutterswei' hielden WEA Deltaland Oud-Beijerland en Dirksland en de ING Bank Oud-Beijer land en Middelharnis op 9 februari jl. een seminar over Estate planning in de agra rische sector. Het seminar werd bezocht door meer dan 100 belangstellenden uit de sector. ledere agrarische ondernemer komt in zijn of haar leven op 'kruispunten', momenten die sterk bepalend zijn voor de toekomst. Bedrijfsovername, schaalvergroting en 'met pensioen gaan' zijn beslissende fasen in de levenscyclus van een bedrijf Het zijn momenten waarop de boer of tuinder uitge breid stil staat bij financiële vraagstukken in nauwe samenwerking met hun accountant en bank. De agrarische sector vraagt om een eigen aanpak. Dit wordt zowel door WEA Deltaland als door ING Bank onderkend. Het seminar werd geopend door ing. D. van Beu- sichem FB van WEA Deltaland. Vervolgens besteedde mi-, B.H. HoftijzervanWEADeha- land aandacht aan bedrijfsoverdracht. Onder andere werd ingegaan op de vrijstellingen en regelgeving bij bedrijfsoverdracht bij leven en in relatie tot de successiewetgeving. Mr. P.J. Beets van ING Bank Private Banking gaf een presentatie over Estate Planning in het algemeen en de mogelijkheden ten aanzien van schenking in het bijzonder. Tijdens de presentaties waren de aanwezigen in de gele genheid om vragen te stellen. Het officiële gedeelte van de avond werd afgesloten door D.W. Piersma van ING Bank Oud-Beijerland en Middelharnis, waarna de aanwezigen nog geruime tijd gebruik maakten van de gele genheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over de tijdens deze avond gepresenteerde onderwerpen. DIRKSLAND - Het l Ie Valentijnstoernooi in sportcomplex de Gooije was weer een succes. Dit grootste toernooi van Flakkee en omgeving werd georganiseerd door Badminton Club Olympia uit Dirksland; meer dan honderd deelnemers van Flakkee en hoekse waard streden om het eremetaal in de dames en heren dubbel en in het gemengd dubbel. De Flakkeese deelnemers vielen goed in de prijzen. Voor Badminton Club Olympia in de dames dubbel A poule werden Sandra van Kampen en Petra Campfens 2e, in de BI poule werden Petra Goulooze en Marleen Pietersen 3e en werden in de B2 poule Gea Melissant en Tineke van Altena 3e. Voor Sommid uit Middelharnis in de B2 poule werden Sandra Broere en Mathilde Goudswaard 2e. In de heren dubbel voor Badminton Club Olympia in de A poule werden Johan Tiggelman en Remco Hoek Ie en werden in de B2 poule Menno Smits en Jan Karsbergen 2e. Voor Sommid in de BI poule werden Arno de Jong en Jaap van Vliet Ie en werden Dinant van Walsum en Jaco Joppe 2e. In het gemengd dubbel voor Badminton Club Olympia Al poule werden Sandra van Kampen en Johan Tiggelman 3e, in de A2 poule werden Petra Campfens en Remco Hoek Ie en in de BI poule werden Elise IJsselstijn (Klaaswaal) en Emiel Vijfhuizen 3e. Voor Sommid in de BI poule werden Karin Trouwborst (Klaaswaal) en Don van Prooijen Ie en werden Karin Huizer en Jaco Joppe 2e. In de B2 poule werden Lenie Boeter en Arno de Jong 2e en in de B3 poule werden Caroline bom en Anton Haasnoot Ie. MIDDELHARNIS - Sinds jaar en dag ver zorgt Haiald-Jean Jassoy cursussen tekenen en schilderen in het Diekhuus. Op maandag en dinsdag richt hij een groepsatelier in, waar beginnende en (zeer) gevorderde leerlingen een inspirerende omgeving vinden. De 'ate lierfunctie' van het Diekhuus voor actieve kunstbeoefening dreigt in de huidige ont wikkelingen rond het Diekhuus op de ach tergrond te geraken. Hoog tijd dus voor een groepsexpositie die het niveau toont waarop wordt gewerkt, een zeer gevarieerde ten toonstelling met onderscheidend werk. Een lust voor het oog en een trefpunt voor een kunstzinnige blik op de wereld. Burgemees ter mevrouw G. de Vries-Hommes van de gemeente Middelharnis zal zaterdag 4 maart om 10.00 uur de expositie openen. De expo sitie zal gedurende de maand maart te zien zijn in de gang van het Diekhuus. Iedereen is er hartelijk welkom. Al jaren heeft MH-SD gezocht naar moge lijkheden om een groep Ouder en Kind Gym te starten. Het grootste probleem was een goed opgeleide en ervaren juf te vinden. Janet woont in Rozenburg en is jarenlang werkzaam geweest als peuterleidster bij een peuterspeelzaal en ze geeft al 4 jaar bij ver schillende gymverenigingen Ouder en Kind Gym en peuter/kleuter les. Hiervoor heeft ze haar diploma's gehaald en heeft ze ook een C- licentie. De C-licentie wordt afgegeven door de KNGU en is nodig om bij gymverenigin gen les te mogen geven. Janet is erg enthou siast over MH-SD. Op donderdag staat ze inmiddels voor de peutergroep, en als er veel aanmeldingen binnenkomen wil ze ook een groep Ouder en Kind Gym starten op dinsdag van 10.15 tot 11.00 uur (aansluitend aan de Ie groep). Omdat zowel de ouder als het kind lid worden bij de vereniging bedraagt de con tributie voor het kind 8,50 euro per maand en voor de ouder 4,75 euro per maand. Dit betekent dan ook dat zowel ouder als kind verzekerd zijn in de les en onderweg naar de les en naar huis. MH-SD is een vereniging met 425 leden. De laatste jaren wordt er flink aan de weg getim merd om de inwoners van de gemeente Mid delharnis genoeg mogelijkheden te bieden om hun gezondheid op peil te houden door kwalitatief goede lessen aan te bieden voor een betaalbare prijs. Naast de Ouder en Kind Gym is er ook Peutergym (3/4 jaar), Kleuter- gym (4/5 jaar), Gymnastiek en Turnen voor jongens en meisjes (vanaf 6 jaar), Spring- groepen op minitrampoline, grote trampoline en airtumblingbaan, Jazzdans, Streetdance, Aerobics, Steps, Callanetics, Bodyshape en Trimgym. Zodra een groep vol is en er een wachtlijst dreigt te ontstaan, start de vereni ging een nieuwe groep. Door de snelle groei de laatste jaren is MH-SD nog steeds op zoek naar goed opgeleide leiding voor de recreatie en de selectie. Voor meer informatie kunt u kijken op website www.mhsd.nl, mailen naar info@mhsd.nl of bellen naar 0187-487124 of 0187-487513. DIRKSLAND - De Partij van de Arbeid afdeling Dirksland heeft een nieuwe lijst trekker. Gerrit Robijn, al jaren het vertrouw de gezicht van de PvdA in Dirksland, heeft bewust een stapje terug gedaan. Jarenlang bepaalde hij het gezicht van de partij. Doom van der Vlugt, die al jarenlang aan zijn zijde meestreed voor de belangen van de burgers van Dirksland, neemt vanaf 7 maart het vaandel in de gemeenteraad over. De nieuwe koers van de PvdA richt zich vooral op de speerpunten; jeugdbeleid, betaalbare wonin gen voor starters, veiligheid, zorgloketten en parkeerbeleid. Bij de vorige verkiezingen boekte de Dirkslandse afdeling tegen de lan delijke tendens in een behoorlijke stemmen winst. Slechts één stem kwam men tekort voor een derde zetel. Gesteund door de lande lijke peilingen gaat men er bij de plaatselijke afdeling thans vanuit dat deze keer de derde zetel zal worden binnengehaald. En voor die derde zetel heeft Gerrit Robijn zich toch nog een keer beschikbaar gesteld. Onderstaand de volledige kieslijst. 1Doom van der Vlugt 2. Peter Keuker 3. Gertit Robijn 4. Jeanette Speksnijder 5. George Grootens 6. Joke Waten-eus 7. Joke Quist 8. Jan de Berg 9. Ineke Keuker 10. Leen de Berg 11Sylvia van Weezel 12. Evert Eshuis 13. Rien Witvliet 14. Wim van Dijke 15.HenkHuber Het is steeds weer een bijzondere ervaring om komend vanaf de Vissers weg, langs de haven wandelend of anderszins, te zien hoe de stad Goedereede zich ontvouwt. De havenkom en de Markt aan het einde en de begeleiding aan weerszijden van de oude gevelwanden. Boven de panden toont zich de kloeke toren. Veel schilders en fotografen kwamen in de verleiding om dit vast te leggen. Met de bouwplannen van de woningbouw vereniging zal dit binnenkomen drastisch veranderen. Een aanta! van 66 woningen zal hier worden gerealiseerd, inclusief een aantal woonzorgwoningen. Gelet op de dit forse aantal op een klein oppervlak is geko zen voor een plan waarin onder de woningen zal worden geparkeerd. Ter vergelijking: in de aanpalende woonwijk is de dichtheid ca. 30 woningen per hectare, terwijl hier wordt gemikt op een meer dan dubbele dichtheid. Omdat dit bouwplan op een bijzondere plek is gesitueerd en het de ingang van het oude centrum markeert, is een aantal randvoor waarden opgesteld. De essentie hiervan is dat de architectuur moet verwijzen naar de his torische stad, verwijzingen die kunnen wor den gevonden in materiaalkeus, in dakvorm, in details van kozijnen, goten, gevellijsten, bestrating, enz. Dat voor deze moeilijke en omvangrijke opgave een kundig ontwerper nodig is, zal duidelijk zijn. Het vanavond (dinsdag 21 februari, aanvang 19.30 uur) in de raadscom missie Grondgebiedzaken te behandelen ont werp laat zien dat de woningbouwvereniging met haar architect in een tijdsbestek van drie jaar niet in staat blijkt een behoorlijk ontwerp te presenteren. Waarschuwende signalen in vroegere stadia van planontwikkeling zijn in de wind geslagen en intussen zitten we opge scheept met een ondermaats bouwplan. Aan het college van B&W; Om u een mening te kunnen vormen over de kwaliteiten van dit bouwplan, heeft u twee adviescommissies geraadpleegd, advies commissies die door de gemeenteraad zijn benoemd; de commissie Cultureel Erfgoed, die de monumenten en het beschermd stads gezicht moet bewaken, en de Welstandscom missie van de Stichting Dorp, Stad en Land, een instituut dat in Zuid-Holland en Zeeland adviseert. Het advies van deze commissie van onafhankelijke deskundigen is wettelijk voorgeschreven. Beide commissies hebben vanuit hun deskun digheid in duidelijke taal het ontwerp afgewe zen. Dat het college meent haar beoordeling van kwaliteit uitsluitend te kunnen baseren op het advies van haar juridisch geschoolde hoofd van dienst, is een aanfluiting. (Een ervaren stedenbouwkundig bureau ontbreekt in dit rijtje, maar zou voor Goedereede en voor uw aankomende stedenbouwkundige een leerzame ervaring kunnen betekenen. Aan de raadsleden; U laat zich klemzetten op dit moment! Klem tussen uw hooggestemde idealen voor de vormgeving van dit plan en de moties v> elke aandringen op snel realiseren van woon zorgwoningen. Klem omdat de verkiezingen naderen en omdat u daadkracht wilt tonen. Klem omdat de woningbouwvereniging de tijd niet gebruikt om goede plannen te maken, maar om de druk op te voeren. Een woning bouwvereniging die met haar architect drie jaar nodig heeft om een voorlopig ontwerp te komen. Een woningbouwvereniging die ondanks eerdere signalen en waarschuwin gen blijft volharden in een ontoereikend ont werpproces. Een woningbouwvereniging die niet kan worden betrapt op enige affiniteit met ons culturele erfgoed en met ons beschermd stadsgezicht. Van de politieke partijen zal een verantwoording worden gevraagd. Is het toeval dat de behandeling van dit onder werp in de voorjaarsvakantie plaatsvindt? Op z'n minst wordt de indruk gewekt dat een voor Goedereede uiterst belangrijk plan er nog even doorgedrukt moet worden. Wie heeft het plan gezien'? Uw raadscom missie gedurende drie kwartier en uw adviescolleges die een vernietigend oordeel hebben gegeven. Geeft dit vertrouwen in ons bestuur? Laat het plan zien! Waarom die geheimzinnigheid? Moet er zo achteloos worden omgegaan met de belangen van onze waardevolle plaats? De kans dat de Goereese gemeenschap dit voor zoete koek zal slikken, is klein. En waarom die hardnekkigheid? Waarom geen ruimte voor een alternatief bij i zoveel twijfels van de kant van deskundigen? Wij, u en ik zullen er de komende tijd van ons leven mee te maken hebben Vraag een second opinion! Ik heb begrepen dat de Stichting Dorp, Stad en Land een aan bod heeft gedaan om op haar kosten en op een korte termijn van ca. drie maanden een alternatief plan te laten maken. Maak hiervan gebruik!!! De zaak is belangrijk genoeg, Namens vele verontruste burgers van Goe dereede, K. Drexhage, Noordzijde Haven 7 3252 BH Goedereede DEN BOMMEL - Voor het derde seizoen wordt dit voorjaar weer gestart met jeugdzei- len vanuit de haven van Den Bommel. Spe lenderwijs wordt hier het varen met Optimis ten bijgebracht. Gezelligheid staat voorop en gaandeweg leren de kinderen verschillende aspecten van het zeilen kennen. Er wordt om beurten gezeild met de bootjes van de cursis ten. Voor kinderen die geen eigen bootje heb ben, is het mogelijk om met bootjes van ande ren te varen. Er wordt in twee groepen lesge geven; beginners en gevorderden. De lessen zijn steeds op zaterdag en zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar met mini maal zwemdiploma A. Voorafgaand wordt er in april in een zwembad geoefend met het klimmen in de boot en het laten omslaan van de boot. Ook niet-leden van Het Bommelse Gors kunnen aan de lessen deelnemen. Voor nadere informatie of opgave kan men terecht bij Jeroen van Overdijk, tel.; 013-5334921. Geef je tijdig op, want vol is vol. In de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee ontbreekt het aan beleid op het gebied van kunst en cultuur. Dat is een gemis, omdat er bijvoorbeeld geen enkele richtlijn bestaat voor het toekennen van subsidies - een essentieel onderdeel voor wat betreft het organiseren van vele evenementen en activiteiten. Web site www.hetbeloofdeeiland.nl informeert de kiezers en alle andere geïnteresseerden over de visies van de betrokken partijen en de vor deringen van het nieuwe beleid. De startnotitie voor het nieuwe beleid wordt momenteel geschreven door initiatiefnemen- de derden. De voorloper van de initiatiefne mers is Stichting Podium, pleitbezorger voor cultuur op Goeree-Overflakkee, Zij inven tariseert zowel het huidige culturele aanbod als ook de vraag vanuit het publiek. Voorzien van de nodige adviezen wordt het stuk medio september 2007 aangeboden aan de gemeen ten. Vanaf dat moment zullen de gemeenten hun integrale beleid schrijven, gebaseerd op de startnotie. Voordat de gemeenten met de uitvoering beginnen, wordt het nieuwe beleid binnen de gemeenteraad besproken. De poli tici die binnenkort gekozen zullen worden, kunnen in die vergaderingen hun visie op de plannen geven. De website biedt ruimte voor de visies van de initiatiefnemers, gemeenten en politieke par tijen. In een handig overzicht per gemeente vertellen de betrokkenen wat zij zien als ide aal en welke ideeën ze afkeuren. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Uit slag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F3 en F4, gehouden op zaterdag 18 februari jl. bij Manege Oostmoer, Oostmoer- sedijk 2a te Stad aan't Haringvliet. Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210. Proef F3. Anne Lammers, Rosalie, 242 pnt; Isabelle Mansueti, Mickey Boy, 240 pnt; Talitha Spuij, Daisy, 237 pnt; Pieter Jan van Halum, Tazz, 225 pnt; Lisa Breeman, Tirza, 231 pnt; Cora v. Hulst, Rosalie, 229 pnt; Britt de Waal, Lady, 228 pnt; Chantal v. Alphen, Tazz, 227 pnt; Michelle Roeland, Dynamite, 227 pnt; Roxanne Pieterse, Tazz, 227 pnt; Leanne v. Lenten, Tazz, 225 pnt; Rebecca de Ruiter, Rody, 221 pnt; Amber v. Game ren, Katinka, 219 pnt; Michelle v.d. Heerik, Twenkle, 216 pnt; Antoine v. Halum, Sterre, 213 pnt; Proef F4. Nadia v.d. Groef, Karine, 242 pnt; Sharona Jansen, Rosalie, 237 pnt; Jessica Jacobs, Diamond, 236 pnt; Joany Schults, Tazz, 236 pnt, tevens diploma F4 behaald; Rachel Vrijhof, Bennie, 236 pnt; Laurina Lokerman, Chantal, 234 pnt, tevens diploma F4 behaald; Brenda v.d. Nieuwendijk, Daisy, 233 pnt; Bianca Pieterse, Spikkel, 233 pnt, tevens diploma F4 behaald; Valerie Verweij. Joy, 233 pnt; Evy v.d. Veer, Jo Ann. 232 pnt; Lysanne den Haan, Henro, 231 pnt, tevens diploma F4 behaald; Leanne Heij, Passoa. 226 pnt; Patricia Tichem, Rosalie, 225 pnt, tevens diploma F4 behaald; Kyra Konijnen burg, Daisy, 219 pnt; Marjolijn v. Noord. Lady, 215 pnt. Ds. K. Visser te Barendrecht heeft bedankt voor het beroep dat de Chr. Geref Kerk te Middelharnis eind januari op hem uitbracht. 'Flacqué Classique' is een bijzondere naam voor een programma met klassieke muziek dat al jarenlang wordt uitgezonden op Radio Flakkee. Dit programma mag met recht deze chique naam voeren omdat de muziek en de zang die ten gehore wordt gebracht, gemaakt IS door wereldberoemde orkesten en solisten. Ook de maatschappijen die alles op cd heb ben gezet, behoren tot de beste in de wereld. U kunt dit zelf vaststellen door op dinsdag avond tussen 21.00 en 23.00 uur af te stem men op Radio Flakkee. Dat is meteen na het verzoekplatenprogramma 'Muzikale Harte- wensen^De samensteller en de presentator IS Hans Lammeraat. Het programma werd de laatste jaren uitgezonden op maandagavond en woensdagavond. Deze uitzendingen zijn vervallen. U kunt reageren per e-mail; flakkee® slof. 7-Qi lo^n-T?? ï^^dio Flakkee, postbus 191, 3240 AD Middelharnis. Radio Flakkee IS op heel Goeree-Overflakkee te ontvangen °P f^ kabel op 107.1 MHz en via de ether op 1053 en 105.9 MHz. De uitzending kunt u ook horen via de kabelkrant Goeree-Over-

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2005 | | pagina 6