'Denk en Zet' organiseert schooldamtoernooi eiiahdeh-iiieuws Welkomstdienst in Dirksland Kaarten maken Oostflakkee neemt Oude Raadhuis op als trouwlocatie CDA Zuid-Holland: aanrijtijden ambulances nog te lang Grote respons jeugdzorgdriedaagse Contactavond Herv. vrouwenverenigingen Ring Flakicee Vele 'scliatten van de PvdA' te zien in het Streeliarcliief Waar Itan Nieuwe-Tonge het oud papier kwijt? Samenzang CD met bovenstem nog verkrijgbaar CU, PvdA en ABB^n 'Superpolitiek' Vandalisme ten top! Recordregen voor de zwemmers 'De Gooye' Binic Vreugde in 'Koffie RadioPlus' Extra kerkdiensten Geref. Gemeenten Bingo bij PV 'De Zwaluw' Themadienst 'Geneest God vandaag nog?' Ophalen Inleveren Ingezonden: DIRKSLAND - Zaterdag 18 februari werd in het thuisbad van 'De Gooye' een tweekamp gezwommen tegen SZC uit Schiedam. Het was opvallend hoe veel persoonlijke records er werden gezwommen, maar liefst 52 maal werd een persoonlijk record (pr) genoteerd. PAGINA 2 DINSDAG 21 FEBRUARI 2006 Aandacht rond de damborden tijdens het schooldamtoernooi in Herkingen. HERKINGEN - Wat minder stil dan gedacht, maar wél spannend ging het er aan toe op de Prins Johan Friso- school in Herkingen. Dat kunnen de leerlingen van De Hoeksteen in Oolt- gensplaat, de Koningin Beatrix uit Ouddorp en de Albert Schweizer- school uit Stad aan 't Haringvliet vast beamen! Woensdag 15 februari was een historische dag voor damvereniging 'Denk en Zet' uit Middelharnis. Voor het eerst in jaren organi seerden ze een schooldamtoernooi. Het was nog wel even spannend of er scholen zouden reageren op hun uitnodiging. En ja hoor, het resultaat was nog niet overweldigend maar de middag was zéker geslaagd! De heer C. Spee heette de jeugd van harte welkom, waarbij de kinderen heel officieel aanhoorden hoe het toernooi georganiseerd was. Eerst spelen in pools, daarna de fina le. En toen... aan zet. Acht teams van vier spelers. 'Verloren', 'gewonnen' en 'remise' waren veel gebruikte woorden. Teleurstel ling, trots. En punten tellen. Om een lange middag kort te maken: Als 'gastschool' vond de Prins Johan Friso het wel wat sneu dat de uitgenodigde scholen weer zonder beker moesten vertrekken, want die hadden de Herkenezen mooi zélf in de wacht gesleept. Daarbij is het winnende team ook uitgenodigd mee te dingen naar het Zeeuws Kampioenschap op 15 maart. Waarbij de Herkenezen op hun beurt nog veel meer basisscholen op het eiland uitno digen voor het schooldamtoernooi wat vast volgend jaar weer gehouden wordt.en met dank aan de sportieve medespelers. Provinciale Statenleden hebben tijdens de Jeugdzorgdriedaagse meer dan 270 mel dingen ontvangen van betrokkenen bij de jeugdzorg. De meest voorkomende meldin gen gaan over de communicatie tussen de verschillende instellingen, de wachtlijsten en de professionaliteit binnen de Jeugdzorgin- stellingen. De initiatiefnemers Liane Roemers (VVD) Edit Hallensleben (PvdA) en Peter iLamers (CDA) zijn tevreden over het aantal reacties. Toch maken zij zich zorgen omdat de reac ties ook duidelijk aangeven dat er nog veel moet gebeuren. Edit vindt het fantastisch dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om te bellen en hun ervaringen te delen. Peter voegt daaraan toe dat Jeugdzorg niet alleen bestaat uit nota's maar dat het juist gaat om mensen van vlees en bloed, waarvoor je de verhalen van de mensen nodig hebt. Het is Liane duidelijk geworden dat achter de kille cijfers, waar in de commissie over gepraat wordt, afschuwelijke situaties voorkomen waar nodig iets aan gedaan moet worden. De opbrengst van de jeugdzorgdriedaagse wordt in april in de Statencommissie Samen leving besproken. Op basis van de evaluatie willen de Statenleden komen tot voorstellen die de situatie voor de jongeren kunnen ver beteren. ctir. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-liollandse en Zeeuwse eilanden Is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)47 1020 Fax (0187)485736 Postbus 8. 3240 AA Middelharnis Langeweg 13. Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 1020 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of'adm') tarief per mm 0,30; contracttarieven op aanvraag sluiUngstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten; dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel.(0187)47 1022, e-mail: J.VilleriusCg'gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen ■worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 10,00 Per halfjaar 19,50 Per jaar €38.00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 SOMMELSDIJK - Op woensdag 22 maart a.s. wordt in gebouw Vita Nova, Van Aers- senstraat 5 te Sommelsdijk een contactavond gehouden van de Ring Flakkee van de Her vormde vrouwenverenigingen. Dr. N.C. van der Voet zal deze avond spreken over het thema 'Herder zijn voor elkaar'. Aanvang 19.30 uur. MIDDELHARNIS - De tentoonstel ling 'de Schatkamer van de PvdA', die een overzicht geeft van 60 jaar par tijpolitiek op Goeree-Overflakkee, is vanaf 24 februari te bewonderen in het Streekarchief Goeree-Overflak kee. De tentoonstelling wordt die dag om 15.30 uur geopend door oud-PvdA raadslid Pie Grinwis. Zij werd in 1966 als eerste vrouwelijk raadslid van de gemeente Goedereede geïnstalleerd. Door Dorien Kickert De 'De Schatkamer van de PvdA' was eer der te zien tijdens de viering van het 60- jarig bestaan van de PvdA in het Diekhuus in Middelharnis. Vele gasten namen toen de gelegenheid al waar om eens uitgebreid de vele verzamelde voorwerpen te bekijken of te snuffelen in oude geschriften. De ten toonstelling kon tot stand komen dankzij de verzamelwoede van een aantal leden van de vier afdelingen op Goeree-Overflakkee. Zij bleken in de loop der jaren heel wat bewaard te hebben en stelden hun verzamelde stukken graag ter beschikking om deze tentoonstel ling te realiseren. Het resultaat is een bonte mengeling van allerlei zaken waarmee een interessant over zicht wordt gegeven van de politieke acti viteiten van de Partij van de Arbeid op het eiland. Zo is er een met de hand geschreven notulenschrift van de afdeling Oude-Tonge uit de periode 1936 tot 1958 te lezen, er is een poster uit 1947 te bewonderen waarop dr. Willem Drees prijkt en er liggen oude con gresstukken uit 1948. Als vreemde eend in de bijt ligt er zowaar ook een verkiezings krant van de VVD uit de jaren vijftig! Leuk om te lezen zijn de krantenartikelen die in de loop der jaren in de diverse regionale kranten zijn gepubliceerd over de politieke ontwik kelingen in de vier gemeenten. In Goeder eede is ooit flink wat ophef gemaakt over het 'staan of zitten' tijdens het ambtsgebed, in Middelharnis ontstond in het verleden grote beroering over de bouw van het mortuarium in Nieuwe Tonge. Een apart gedeelte is inge ruimd voor de geschiedenis van de Rooie Vrouwen. Verder staat er een groot aantal bijzondere voorwerpen opgesteld, zoals mokken, badhanddoeken, een troffeltje uit 1956, een reclamebord uit 1945, een spaar busje van de Zonnestraal uit 950 en speldjes van de SD AP uit 1936. Ook liggen er diverse bijzondere boeken ter inzage. Wie geïnteresseerd is in geschiedenis en poli tiek zal deze tentoonstelling niet willen mis sen. De tentoonstelling is van 24 februari tot en met 10 maart 2006 te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Streekarchief aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis. De Hervormde gemeente van Dirksland heet een ieder hartelijk welkom in de welkomst- dienst zondagmorgen 26 februari. 'Getuige zijn, getuige worden' is het thema van deze dienst, waarin ds. M.C. van Pelt hoopt voor te gaan. Dominee van Pelt is onlangs terug gekeerd uit Peru, waar hij betrokken was bij het zendingswerk van de Gereformeer de Zendingsbond. Centraal staat tijdens de dienst het eerste hoofdstuk uit het bijbelboek Handelingen. Muzikale medewerking wordt verleend door Praiseband 'Image' uit Dirks land. De dienst wordt gehouden in het kerk gebouw aan de Ring in Dirksland, aanvang 10.00 uur. Regelmatig wordt de vraag gesteld: 'waar kan ik in Nieuwe-Tonge mijn oud papier en karton kwijt?' In dit bericht wil het ISGO hierover nader informeren en erop wijzen: gooi uw oud papier en karton niet in de groene container, maar geef het (mee) aan deze instanties. Uit sorteerproeven is gebleken dat er nog veel oud papier en karton in de groene mini- container verd'wijnt. Dat is niet in het belang van het milieu. Gescheiden inzameling van oud papier daarentegen werkt positief uit naar drie kanten. - In de eerste plaats het milieu: door bespa ring van grondstoffen hoeven minder bomen te worden gekapt. - In de tweede plaats blijven de kosten voor de inwoners beperkt doordat de gescheiden verwerking van oud papier en karton een stuk goedkoper is dan dat het oud papier in het restafval mee wordt verbrand; de hoogte van de afvalstoffenheffing blijft hierdoor beperkt. - In de derde plaats wordt door subsidie een papierinzamelaar ondersteund in het uitvoe ren van diens activiteiten. In Nieuwe-Tonge bestaan vele mogelijkheden om uw oud papier en karton kwijt te raken: - Allereerst rijdt men iedere derde woensdag avond van de maand met een ophaalwagen door het dorp. De service voor de inwoners is erg groot. Slechts hoeft om 18.00 uur het oud papier gebundeld aan de straat te zijn gezet, en het wordt meegenomen; de inza meling wordt uitgevoerd door de Hervormde gemeente. - Ook haalt men, met eigen auto's, op de vierde zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur er het oud papier op; dit gebeurt door de Her steld Herv. Kerk. Geeft u er de voorkeur aan om zelf uw papier te brengen bij de instantie die u daarmee wilt steunen, dan kan dat op de volgende manie ren. - Inleveren bij verenigingsgebouw 'Elim', Zuiddijk 19. Daar staat een papiercontainer waar men iedere zaterdag van 8.00-12.00 uur oud papier kan afgeven. Contactpersoon is J. Kransse, tel 0187-65210). - Inleveren bij het sportcomplex van Voet balvereniging N.T.V.V., Battenoordseweg 2. Daar staat permanent een papiercontainer waar men tijdens aanwezigheid van de leden het oud papier kan afgeven. Telefoon sport complex: 0187-651279. - Aan het adres Oudelandsedijk 10-e staat permanent een papiercontainer waar men tijdens aanwezigheid van de leden van de Gereformeerde Gemeente het oud papier kan afgeven. Contactpersoon is J.H Koppelaar, tel.:0187-651441. - Aan het adres Zuiddijk 50 staat perma nent een papiercontainer waar men tijdens aanwezigheid van de leden van de Hersteld Hervormde Kerk het oud papier kan afge ven. Contactpersoon is E. Kraak, tel.: 0187- 652358. In de meeste gevallen kan het papier ook na telefonische afspraak bij u worden opge haald. Er is nog steeds de mogelijkheid om de samenzang CD van de kerstzangavond van 17 december 2005 in de Hervormde kerk te Sommelsdijk te bestellen. Het is een CD die uitnodigt om mee te zingen, aldus een tevre den klant. Op de CD staan de Psalmen 29, 96, 106, 119, 132 en 138 en de Lofzangen van Zacharias en van Maria, allemaal(!) met een duidelijke bovenstem en op het prach tige Meere-orgel begeleid door Jankees Troost, kerkorganist van de Gereformeerde gemeente te Middelharnis. Er is bewust gekozen voor enkele wat onbekendere ver zen. Daardoor is geen doorsnee CD ont staan. Ook de prijs ervan is geen doorsnee. U betaalt slechts 7 euro, waarvan 4 euro wordt afgedragen aan het bouwfonds van de Gereformeerde gemeente te Middelharnis. De CD wordt geleverd in een mooi verzorgd hoesje, waar alle gezongen verzen uitgebreid in staan afgedrukt. Bestellingen kunnen wor den doorgegeven aan Jos Troost, tel.: 0187- 489773 (b.g.g. aan Arjan Koppelaar, tel.: 0187-483017).. MIDDELHARNIS - Op vrijdag 17 febru ari wordt het politieke discussieprogramma 'Superpolitiek' uitgezonden via Radio Super star. In deze uitzending zijn vertegenwoordi gers van Christenunie, PvdA en ABB te gast. De presentatie is in handen van Berend-Jan Bruggeman. De uitzending begint om 19.00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelharnis), 107.3 FM (vrije ether) en via website www.radiosuperstar.nl. Het is bekend dat inwoners aan uitgaansrou- tes in Ouddorp voornamelijk in het recreatie seizoen worden geconfronteerd met schade door vernielzucht, wat veelal in beschon- kenheid plaats vindt. Daartoe behoort ook Zorgcentrum De Vliedberg met haar bewo ners. Reeds meerdere malen werden buiten verlichting, tuinmeubilair en ruiten door een kei vernield. Zo ook in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een voorbijganger attendeerde het dienstdoende personeel zaterdagmorgen op een kapotte ruit en daardoor wapperen de gordijnen. Wat bleek? Een uitgetrokken tuinpaal werd door een kamerruit van een bewonersappartement gelanceerd en kwam in de kamer op de tafel terecht! De bewoner heeft niets van het gebeurde gemerkt daar hij eerder deze week was overleden en in het appartement stond opgebaard... Zouden de daders enig besef hebben van hun daad tegen weerloze ouderen? Zouden zij later hier ook mee willen worden geconfronteerd? In welke hoek moeten we de dader(s) zoeken? Onder recreanten i.v.m. de voorjaarsvakantie, of uit eigen bevolking? Dader(s), betrokkenen tip gevers: meldt u! Inzender bij redactie bekend. SOMMELSDIJK - Heeft u zin om gezellig kaarten te maken? Kom naar de creamiddag in De Staver! ledere woens dag van 13.00 tot 16.00 uur. Opvallend is de strijd bij de heren en de jon gens. Het is mooi om te zien dat Leo de Jong zijn broer Gerben aftroeft op de 50 m rug en deze wint in 31.83. Maar op het loodzware nummer, de 400 m wissel, was het Anne Ter- louw die nipt de zege aan zich voorbij zag gaan in 5.20.66. Bastian Zoon won in 5.20.38 en Gerben werd derde in 5.29.74. Voor Anne was het jammer dat hij niet in de snelste serie zwom. Op de 50 m rug was het bij de dames Anne- lies Kievit die in 37.11 won, goed gevolgd door Lizzy van Dijke in 38.00. Jacolien Fran- zen werd derde in 38.96. Bij de heren was het Bastian Zoon die derde werd in 33.06 en Gerben tweede in 32.18. De 400 wissel werd ook door Annelies gewonnen in 6.15.04. Karola Hameeteman werd tweede in 6.36.08 en Jacolien derde in 6.42.30. Annelies kon er niet genoeg van krijgen en won ook de 50 m vrij in 30.67, gevolgd door Jacolien in 32.42, derde werd Mirjam Kievit in 32.91. Bastian Zoon won bij de heren in 26.01, gevolg door Gerben in 26.20, en derde werd Anne Terlouw in 27.76. Anthony Struik verbeterde zijn tijd nog. Pr's waren er voor de minioren 6 op dezelfde afstand voor Jorieke Wolfert, Christa de Geus, Marije van den Boogert, Janneke Japenga, Sanne Witvliet en Melissa Knops. Melissa werd tweede in 43.06 en Sanne derde in 45.88. Bij de jongens verbeterden Koen Jon- gejan. Lex van der Wekken, Pieter Wolfert, Lieven Kooiman, Jos Terlouw, Jaco Struik en Ramon van Huizen hun tijd. Ramon werd eerste in 40.36, Jaco werd tweede in 42.39 en Jos derde in dezelfde tijd. Christa won de 100 m school in 1.43.80 en Marije werd tweede in 1.45.02. Janneke en Jorieke zwommen ook nog van hun tijd af. Bij de jongens was Jos nu de sterkste in 1.38.42, Jaco werd tweede in 1.40.51, Pieter derde in 1.44.76 en Lars Jongejan zette zijn tijd nog wat scherper. Bij de junioren 2 was het Amanda Schaaf die het goud op de 100 vrij mee nam in 1.14.70 en Coen van der Wekken deed het bij de jon gens in 1.11.44. Eric Wolfert werd tweede in 1.16.70 en Gerben Koppenaal derde in 1.24.99. Amanda won ook de 50 m rug in 39.23 en bij de jongens was het dezelfde verdeling. Coen tikte aan in 39.97 Eric in 42.36 en Gerben 44.29 sec. Bij de jeugd 2 werd Anna Kooi man derde op de 100 wissel in 1.28.28 en zwom ze een pr op de 50 rug in 43.53. Pas cal Lugthart werd derde op de 50 vlinder in 37.23. Bij de minioren 4 werd de rug gewon nen door Maureen van Sluis in 48.53, Ilse van den Brink werd tweede in 53.86 en Gerdine van den Boogert werd derde in 54.99. Bij de jongens won Wilber Hameeteman in 48.53, Mathijs Vijfhuizen werd tweede in 55.95 en Rick Spaan werd derde in 57.35. Pr'swaren er nog voorJordi Schaaf, Sander de Vos en Mariska de Groot. Maureen en Wilber wonnen de 25 school in 25.38 en 25.32, tweede werden Gerdine en Sander in 26.18 en 25.97 en derde werd Ilse in 27.33. Pr's waren er voor Jordi, Come Meiaard en Remko Nieuwland. MIDDELHARNIS Op zaterdag 18 februari is Binic Vreugde te gast in het actualiteiten programma 'Koffie Radio Plus' van Radio Superstar. Binic Vreugde is lijsttrekker voor VDB'78 bij de komende gemeenteraadsver kiezingen. Hij zal het verkiezingsprogram ma van VDB'78 uitgebreid toelichten. De presentatie van het programma is in handen van Berend-Jan Bruggeman. De uitzending begint om 10,00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelhar nis), 107.3 FM (vrije ether) en via website www.radiosuperstar.nl Op de foto: geheel bovenin de erkende trouwlocatie Het Oude Raadhuis te Oollgensplaat; onderaan zittend burgemeester dhr Van Pelt en medewerkster burgerzaken van de gemeente Oostflakkee Angela Özsargin-van Hooff, die met een afvaardiging van Slichting Boog {staand van links naar rechts Gerrit Poortvliet, Anita Storm en Rienk Boerma) afspraken maakten over Het Oude Raadhuis als trouwlocatie, OOLTGENSPLAAT - Na afgifte van de gebruikersvergunning voor Het Oude Raadhuis van Ooltgensplaat, eerder deze maand, heeft de gemeente Oostflakkee het Raadhuis officieel als trouwlocatie aangewezen. Tijdens een gesprek tussen burgemeester Van Pelt en Stichting Boog zijn de contouren van de afspraken op maandag 13 februari vastgelegd. Het komt erop neer dat inwoners van Oost flakkee die in deze gemeente in het huwelijk wensen te treden, voor de voltrek king daarvan zondermeer kunnen kiezen tussen het Oude Raadhuis te Ooltgens plaat en de raadzaal van het gemeentehuis in Oude-Tonge. Ook zijn afspraken gemaakt over het tarief voor het sluiten van huwelijken in het Oude Raadhuis. Daarnaast zal Stichting Boog ook aanstaande bruidsparen buiten Oostflakkee proberen te interesseren voor trouwen in het voormalige raadhuis. De trouwlocaties van Oostflakkee kunnen rechtstreeks bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Oostflakkee worden gereserveerd (tel.: 0187-647100). Voor nadere informatie over trouwen in het Oude Raadhuis en eventueel een aansluitende receptie kan contact worden opgenomen met Stichting Boog, tel.: 06-24791644. OUDDORP - Dinsdag 21 februari (heden), 19.30 uur, ds. G.J. van Aalst. DIRKSLAND -Woensdag 22 februari, 19.30 uur, ds. C. van Krimpen. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Woens dag 22 februari, 19.30 uur, ds. J.M.D. de Heer. OOLTGENSPLAAT - Vrijdag 24 februari is er weer een gezellige bingo met mooie prijzen bij PV 'De Zwaluw', Dorps weg 2 te Ooltgensplaat, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. De koffie en thee zijn gra tis. OUDDORP - In de Gereformeerde kerk te Ouddorp zal zondagavond 26 februari a.s. een themadienst voor belangstellenden wor den gehouden. Het thema luidt: 'Geneest God vandaag nog?", een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Mag je vandaag bidden om genezing? Er zijn ook steeds ineer Pro testantse kerken die ruimte bieden aan gebed met handoplegging en zalving van zieken. In de Alpha-cursus, die in veel kerken gebruikt wordt, is ook een hoofdstuk dat hierover gaat. Het is een gevoelig thema en niet een voudig, inaar wel zeer de moeite waard om ons in te verdiepen. Het mannenkoor 'Ons koor' uit Sommelsdijk zal in deze dienst zin gen. Iedereen is van harte welkom. Aanvang 18.30 uur. DEN HAAG - De CDA-statenfractie van Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het spreidingsbeleid en de te lange aanrij tijden van ambulances. In veel gevallen wordt in Zuid-Holland de 15-minuten norm niet gehaald. Omdat als gevolg van mogelijke aanstaande veranderin gen in bevoegdheden de verschillende overheidslagen naar elkaar verwijzen en de verantwoordelijkheid hiervoor niet op zich willen nemen, blijven oplossingen uit. Ondertussen is de patient de dupe. De Statenleden worden de laatste tijd steeds vaker en heel indringend geconfronteerd met overschrijdingen van de aanrijtijden. In Pro vinciale Staten is afgesproken dat pas over spreidingsplannen gesproken wordt, zodra er een totaalbeeld bestaat over een eventuele inkrimping van de ambulancestandplaatsen in heel Zuid-Holland. Hoewel er gelobbyd wordt richting Tweede Kamer en ministerie van VWS om het aantal ambulancestand plaatsen in Zuid-Holland niet te reduceren, gebeurt er verder niets. De CDA-fractie wil weten wat er nu door de provincie kan wor den gedaan om de overschrijding van de aan rijtijden op zo kort mogelijke termijn terug te dringen en bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Op Voorne-Putten, maar ook in andere gemeenten en regio's zijn moties aangenomen over de ambulancezorg. In Hoek van Holland haalt twee derde van de ambulances de norm van een kwartier niet, in Bleiswijk komt 83% pas na een kwartier, ook Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs scoren slecht. Ook op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee wordt de norm van 15 minuten vaak niet gehaald. Zelfs in de redelijk scorende gemeenten Vlaardingen en Schiedam komen meer dan één op de tien ambulances niet binnen de normtijd op locatie. Zuid-Holland kent veel industriële zones en is daardoor extra kwets baar, CDA-Statenlid Peter Lamers: "Het is te gek voor woorden dat de aanrijtijden zo vaak worden overschreden in een dichtbevolkt gebied als Rotterdam Rijnmond." Zijn fractiegenoot Wiebrand Dijkstra maakt zich zorgen omdat nog meer factoren mee spelen bij het op tijd komen van ambulances. "Aanrijtijden van ambulances blijken niet alleen te worden bepaald door de afstand, maar ook door verkeersdrukte en door toe gankelijkheid van woongebieden. De man met een acuut hartinfarct zag de ambulan ce langs de tuin voorbij vliegen omdat de bestuurder de ingang van het woonerf" niet zag. het duurde heel lang voordat de ambu lance bij de voordeur stilhield."

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2005 | | pagina 4