LITIE STRUSK 'We willen laten zien dat geloven niet saai is' OSTRUUK 0900-8844 Website voor de cursus Theologische Vorming gemeenteleden De Hoop geplaatst Vijf weken Dabarwerk op recreatiepark De Klepperstee 'Steekpartij' ■^Min^naard i"^ Visser Visser 3252 /I'S Echtpaar gewond bij vechtpartij Brand in hoogwerker Discriminerende teksten op kerk geschreven Helft rijdt te hard Getuigenoproep vernielingen Fietspuzzeltocht vanuit Ned. Herv. Kerk Langstraat actief in beeld en geluid Redders organiseren grote reddingdemonstratie 'Taxatie nodig? Bel onsl (0187) 47 02 72 of (0187)68 45 45 SCHERPE TARIEVEN! Hervormde Diaconieën collecteren voor Calando Bijbelverhaal Visitekaarde Gesprek Gebonden Afwas Kracht www.opelnieuws.nl Vrijdag 5 augustus 2005 78e jaargang nr. 7428 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal<kee GOEDEREEDE - Een 50-jarige Duitser en zijn vrouw raakten gisteren gewond toen zij slaags raakten met onbekende mannen op een parkeerplaats aan de N57. De Duitsers stonden op de parkeerplaats om te over nachten, toen rond twee uur de onbekenden met hun auto overlast bezorgden door meer dere keren rond te rijden en harde muziek te draaien. Toen de Duitser er wat van zei, raakte hij slaags met de mannen, waarbij hij en later zijn vrouw gewond raakten aan hun hoofd. Tevens sloeg de Duitser zijn belagers, waardoor een van hen gewond raakte aan het gezicht. De belagers verdwenen in onbeken de richting. Het Duitse echtpaar werd voor behandeling overgebracht naar het zieken huis in Dirksland. STELLEND AM - In de nacht van dinsdag op woensdag is er brand ontstaan in een hoog werker aan de Zuiderdiepstraatweg. Om streeks half drie kwam de melding binnen waarop politie en brandweer ter plaatse gin gen. De brandweer bluste de brand en heeft een dammetje om een plas gasolie, dat uit de kraan lekte, gelegd om verspreiding ervan te voorkomen. Naar de oorzaak van de brand wordt een nader onderzoek ingesteld. MIDDELHARNIS - De politie van het dis trict De Eilanden stelt een nader onderzoek in naar vernielingen op een kerk aan de Hof- laan. Omstreeks negen uur dinsdagavond werd ontdekt dat onbekenden discrimine rende teksten op een paar ramen van de kerk hadden geschreven. Het wijkteam Goeree- Overflakkee verzoekt getuigen om zich te melden. STELLENDAM - Personeel van de Ver keerspolitie heeft dinsdagochtend een snel heidscontrole gehouden op de Plaatweg. Tussen half acht en half elf reed de helft van de gecontroleerde automobilisten te hard; 238 van de 470 bestuurders werden bekeurd. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 128 km/ uur in plaats van de toegestane '50'. OUDDORP - Het wijkteam Goeree-Over- flakkee is op zoek naar getuigen van een aan tal vernielingen dat in de nacht van zondag op maandag plaatsvond. Zo werden er onder LANGSTRAAT - Op zaterdag 20 augustus organiseert de Stuurgroep restauratie/onderhoud Ned. Herv. Kerk Langstraat een fietspuzzeltocht van ca. 25 tot 30 km door het mooie landschap van Oostflakkee, waar van de opbrengst bestemd is voor de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). De VBOK wil een maximale bijdrage leve ren aan het respect voor en de bescherming van het ongeboren kind vanaf de conceptie. De VBOK biedt daarom hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en vereni gingen. Tegenwoordig is het Landelijk Dienstencen trum gevestigd in Amersfoort. Daarnaast be vinden zich hulpposten in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. In totaal werken er ca. 50 beroepskrachten en 1.700 opgeleide vrijwilligers bij de VBOK. Op zo'n 130 plaatsen in Nederland hebben de vrijwilligers zich verenigd in werkgroepen om de VBOK regionaal en lokaal te presen teren. Wilt u zich voor deelname aan deze fietspuz zeltocht uiterlijk zaterdag 13 augustus opge ven bij een van de stuurgroepleden B. Ba- kelaar, tel. 631801, C. de Bruin tel. 632567, W.G. Blijleven tel. 631624 of G.H. van Gils tel 631716. De start is tussen 9.00 en 9.30 uur. vanaf het kerkgebouw, Langstraat 12. Halverwege is er een koffiestop. De aankomst is ongeveer 11.45 uur bij het kerkgebouw, daar krijgt u soep en broodjes aangeboden. Totale prijs voor dit alles is slechts Euro 3,50 per persoon met een maximum van Euro 12 per gezin.. Na de maaltijd heeft u nog de hele zaterdag middag en -avond over voor uw eigen andere activiteiten. We rekenen er op dat er zoveel mogelijk mensen mee zullen doen! Voor de winnaar is een taart beschikbaar! COMBI UM.(0U;)U1inlnU3734 meer diverse goederen waaronder lantaarn palen en brievenbussen vernield van tuintjes aan de Marijkeweg en dè Ireneweg vernield. De vernielingen werden vermoedelijk ge pleegd door twee jongens die in het bezit waren van een hond. Getuigen en personen die op een andere manier informatie kuimen geven worden verzocht contact op te nemen met het wijkteam van Goeree-Overflakkee via telefoonnummer 0900-8844. Ds. T. W. van Bennekom (cursusleider) met Pieter Polak, de bouwer van de website voor de cursus theologische vorming gemeenteleden. MIDDELHARNIS - De Cursus Theologische Vorming voor gemeenteleden heeft dank zij de inspanning van Pieter Polak een website gekregen! U vindt er uitgebreide informatie over de ciu-sus: de vakken die gegeven worden, de docenten, het studium generale, en actuele infor matie zoals het rooster e.d. De cursus biedt vorming en toerusting vanuit de Bijbel, belicht vanuit de verschillende vak ken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Praktische Theologie, Kerkgeschiede nis, Ethiek, Missiologie en Oecumenica. De cursus wordt één keer per 14 dagen op zaterdag morgen gegeven. Zeven verschillende predikanten doceren. Het volgen van de cursus is zeker de moeite waard! Meer informatie leest u natuurlijk op de nieuwe website. Op 3 september start weer een nieuw schooljaar, waarbij ook van harte welkom bent! Op 24 september gaat er voor oud-cursisten, 1 keer per maand het sMdium generale van start. AUes in verenigingsgebouw "de Hoeksteen" in Middelhamis. Voor uitgebreide informatie klikt u vanaf heden op de nieuwe website: http://www.cursustvgmiddelhamis.nl. Ook kunt u contact opnemen met de cursusleider, ds. T.W. van Bennekom tel: 0187-478202 of 06-20820200 e- mail: info@cursustvgmiddelhamis.nl. Met dank aan Pieter Polak voor het vele werk wat hij heeft gehad aan het bouwen van de website. MAKELAARDI Middelhamis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 OUDDORP - Op maandag 8 augustus a.s. zullen de KNRM stations Ouddorp en Stel- lendam en de Ouddorpse Reddingsbrigade wederom een grote reddingdemonstratie or ganiseren. Van 14.00 uur tot omstreeks 16.00 uur zullen de snelle reddingboten met hun bemanning door de branding varen om bij voorbeeld duikers en kitesurfers uit noodsi tuaties te bevrijden en snel in veiligheid te brengen, waama ze door de hulpverleners van de EHBO en Rode kmis worden opge vangen. Bij voldoende wind zullen instmcteurs van kitesurfschool "Natiu-al High" een spectacu laire demonstratie Kitesurfen verzorgen. Reeds vanaf 12.00 uur is het mogelijk om met een 4 wheel drive over een daartoe spe ciaal aangelegd parcours mee te rijden. De organisatie hiervan is in handen van JeeBee en de opbrengst komt geheel ten goede van de Ouddorpse Reddingsbrigade. Tevens kan men met een helikopter van Prince Helicop ters uit Zierikzee een rondvlucht maken. Plaats van handeling is het Ouddorpse strand Flaauwe Werk ter hoogte van de Centrale eddingspost van de reddingsbrigade nabij Strandpaviljoen Paal 10. ^jS^ 2 beëdigde/gecertificeerde PS^ makelaars/taxateurs /Nvn/i Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam heeft zojuist van de KNFM (Kon. Ned. Federatie van Muziekgezelschappen) het verheugende bericht ontvangen dat het orkest nu reeds auto matisch is geplaatst voor de Nederlandse Fan farekampioenschappen 2006 (waar-schijnlijk in Arnhem). Een en ander op grond van het feit dat De Hoop in april j.l. in Drachten Ne derlands Fanfarekampioen 2005 werd. Hier mee is de oude regeüng uit de jaren tachtig weer in ere hersteld, waarbij de Nederlandse kampioen het recht heeft haar behaalde titel het jaar daarop te verdedigen. Dit betekent te vens dat het Stellendamse orkest in dit najaar niet hoeft deel te nemen aan een kwalificatie concours, waardoor meer tijd zal overblijven voor andere activiteiten. Het landskampioen schap voorjaar 2006 zal dus de eerstvolgende concoursactiviteit worden voor de Stellen- danmiers, hetgeen overigens niet betekent dat men in de mssentijd stil zal zitten, want er zijn al diverse plannen in de maak. Op zondag 7 Augustus vcorden de Diaconale Dienende) collecten in de Hervormde Gemeenten op Goeree Overflakkee bestemd voor Hospice Calando in Dirksland. Deze zondag zijn de collecten in de Protes tantse Kerk in Nederland bestemd voor het Wereld Diaconaat. De Hervormde Diaco nieën hebben bijna 3 jaar geleden met elkaar afgesproken om twee keer in een jaar voor Malawi (Luisterend Dienen) te collecteren, en twee keer in een jaar voor Calando. De Hervormde Diakenen hebben heel bewust voor Calando gekozen omdat de overheid nog niet alle kosten vergoed. Calando is een begrip op het eiland en ver daarbuiten, dat vind ongetwijfeld zijn weer klank in de professionele manier van werken in combinatie met de vele vrijwilligers die met grote betrokkenheid Christelijke barm hartigheid willen geven aan hen die in hun ziek zijn, meestal in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Voor dit werk hebben de diaconieën zich ver plicht om 5 jaar lang Calando te ondersteunen in dit zo moeilijke maar aan de andere kant ook zo dankbare werk. Laten we ook in ons persoonlijk gebed voor onze zieke naaste, en allen die ze verzorgen zowel professionals als vrijwUügers, bidden dat ze kracht krijgen om hun ziek-zijn te dragen, en om voor hun zieke naaste te zorgen We bevelen deze collecte van harte bij u aan. OUDDORP - „Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één ding weet ik zeker, dat Hij die het goede werk begonnen is, ja, in mij het werk begonnen is, dit ook zal volbrengen. Tot op de dag, tot op de dag, dat Jezus komt." De vrolijke klanken van dit kinderlied vullen de grote witte tent op het terrein van recreatiepark De Klepperstee. Hier wordt in de zomerperiode vijf weken Dabarwerk verricht. „Campinggas- ten noemen de witte tent hier vaak de Jezus- of de Godtent." Door Roeland van Mourik Margreet Oorschot, een van de teamleiders van het huidige Dabarteam vindt het niet erg dat de campingasten van het recreatiepark de tent associëren met God en Jezus. „Dat geeft juist aan dat we herkenbaar zijn." Samen met Nadine Kettelarij heeft Margreet de leiding over een team van twaalf personen. Dit team staat elke dag klaar met een programma voor kinderen, tieners en volwassenen. Margreet: „We willen door middel van het organiseren van activiteiten voor de vakan tiegangers op dit park met hen in contact ko men. Vanuit ons christen-zijn willen we ze in die contacten iets meegeven van het kennen van Christus en de betekenis die dat in de praktijk heeft. We willen laten zien dat gelo ven niet alleen duf en saai is." Nadine vult aan: „Daarom worden er gedu rende de weken dat de witte tent opgesteld staat volleybaltoernooien, voetbaltoernooien, strandwandelingen, poppenkastshows, sing- ins en campingdiensten georganiseerd." Ondertussen is in de witte tent de kinderclub aan de gang. Dagelijks vangen de Dabarme- dewerkers tijdens deze activiteit een vijftig tal kinderen van campinggasten op. Er wordt een sketch opgevoerd, een bijbelverhaal verteld en daarna knutselen de kinderen een werkje in elkaar. Dit alles rondom één thema. Nadine: „We proberen dit thema zo duidelijk mogelijk te brengen. Dit keer was het 'Jezus is sterker dan de dood' en ging het bijbelver haal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus." „We hopen dat als de kinderen thuiskomen bij hun ouders er over het bijbelverhaal wordt doorgepraat," geeft Margreet aan. Nadine: „Zo kom je via de kinderen in contact met de ouders." Margreet vult aan: „Dat gebeurt ook bij de tent zelf. We hebben daarom een speciaal koffiehoekje ingericht, zodat ouders van kinderen kunnen blijven zitten om te zien waar hun kinderen mee bezig zijn." Na dine: „Vaak zien ouders hun kinderen nooit knutselen. Het is voor hen daarom extra leuk om dat vanuit het koffiehoekje te zien." „Daarbij komt," geeft Margreet aan „dat we als Dabarteam een visitekaartje voor de ou ders van de kinderen zijn. Als we als team leuk met elkaar en met hun kinderen omgaan wil God dat ook gebmiken om de ouders te Het Dabarteam dat deze weken actiefis op De Klepperstee. (Foto: Persburo Flakkee) bereiken. Dat we een jongetje met zijn arm in het gips extra aandacht geven en niet alleen de extraverte kinderen aan het woord laten, straalt ook wat uit." Een jong knulletje komt met zijn net geknut selde werkje aangelopen. „Kijk dit heb ik gemaakt." Nadine vraagt hem: „Wie is die man op je werkje?" „Iemand," geeft het jon getje aan. „Nee joh, niet iemand, dat is de Heere Jezus." Lachend loopt hij weg. „Ja, de Heere Jezus." Nadine: „Kijk, zo hoopje dat hij thuis zijn ouders vertelt over Wie het hier bij de tent gaat." „Een van de programmaonderdelen voor het Dabarteam is ook het bezoeken van de kantine van De Klepperstee," geeft Nadine aan. „We proberen daar een gesprekje met de bezoekers te maken." Margreet: „De sfeer is er vaak leeg en de gesprekken van een laag niveau. Soms lukt het ons een serieus ge sprek over het geloof aan te knopen. Zo was er vrouw die anderhalfjaar geleden haar man was verloren. We konden haar vanuit ons ge loof iets meegeven. We proberen de kanti nebezoekers mee te krijgen naar onze keet, zodat we daar verder kunnen praten." Een gesprekje aanknopen in de kantine is vaak niet moeilijk, geeft Nadine aan „Met het bestellen van een biertje voor iemand scoor je direct punten en een gesprek volgt vanzelf." Daarbij komt dat de Dabarmede- werkers herkenbare rode poloshirts dragen, die speciaal gemaakt zijn om een gesprekje te laten ontstaan. Margreet: „Op het shirtje staat 'Ik ben Mensen vragen dan wie je bent. Je kunt dan antwoorden met je naam, maar ook zeggen dat je christen bent. Ver der is 'Ik ben' de betekenis van de naam van God. Ook dat kun je in het gesprek naar vo ren brengen." Een stel tieners komen in groepjes van vijf aangelopen. De vijf tieners zijn aan elkaar Het kinderprogramma in de witte tent maakt een belangrijk onderdeel uit van het Dabarwerk. (Foto: Persburo Flakkee) MIDDELHARNIS - Uit onze berichtge ving in Eilanden Nieuws van dinsdag over de 'steekpartij' aan het Oost Voorgors zou kunnen worden opgemaakt dat beide be trokkenen elkaar met een mes te lijf werden gegaan. De 36-jarige bewoner van de straat heeft de redactie laten weten dat dit niet het geval was, omdat alleen de 48-jarige buur man het mes heeft gehanteerd. REGISTEfiACCOüNTANTS BARENDRECHT'TEL0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD» TEL. 0342-405 140 gebonden met een stuk touw. „Ze zijn be zig met het tienerprogramma Rock Solid," geeft Nadine aan. „Dit programma draait al een tijdje op deze camping en is bedoeld om tieners na te laten denken over thema's als zonde, pesten en seks." De tieners zijn bezig om aan elkaar gebon den opdrachten uit te voeren. Margreet: „We willen laten zien dat opdrachten in gebonden toestand moeilijk zijn uit te voeren." Nadine: „Zo is het ook met de gebondenheid aan de zonde. Het is dan veel moeilijker om door het leven te gaan. Dat willen we de tieners door middel van dit spel meegeven." De grote witte tent staat dicht bij een keet die van De Klepperstee is. „Het is echt ideaal dat we die keet mogen gebruiken. We heb ben alles bij de hand en we kunnen hier ook slapen," geeft Nadine aan, terwijl ze om de keet heen loopt om de velden te laten waar de voetbal- en volleybaltoernooien gehouden worden. „Dit tertein mogen we zomaar ge bmiken. Dat is ook erg ideaal." Naast het terrein staat het afwasgebouwtje waar campinggasten met hun afwasteiltje ko men en gaan. „Een nieuw programmaonder deel tijdens de vijf weken Dabarwerk is de afwas die wij voor de campinggasten doen," vertelt Nadine, wijzend naar het gebouwtje. „De campinggasten mogen hun afwas bij ons brengen. Terwijl zij van een kopje kof fie genieten zorgen wij dat hun vaat wordt gedaan."Ook dit prograrmnaonderdeel is be doeld om in contact met de campinggasten te komen. „Zoals Jezus de voeten van Zijn discipelen waste, doen wij de afwas voor campinggasten. Het straalt een stukje gast vrijheid uit," zegt Nadine lachend. De twaalf Dabarmedwerekers zijn christenen uit heel Nederland. „Er zitten allerlei types tussen," zegt Margreet. „Dat is maar goed ook, want iedereen heeft zijn eigen gaven. De een kan goed met kinderen omgaan, de ander weer met tieners. De jongens zijn goed in het organiseren van een voetbaltoernooi, de meiden houden het overzicht op het pro- grarruna." Het huidige Dabarteam heeft twee weken op De Klepperstee gestaan. Daarvoor was er een ander team dat ook twee weken op het recreatiepark heeft gebivakkeerd. Er volgt nog een ander team dat de activiteiten bij de witte tent in goede banen gaat leiden. Dan zijn de vijf weken Dabarwerk weer voorbij. Nadine: „Theoretisch gezien zou je na twee weken Dabarwerk kapot moeten zijn. Maar wij krijgen blijkbaar speciale kracht, want we houden het elke dag nog goed vol." Be langrijk daarvoor is dat er een kerkelijke ge meente achter je staat, geeft de teamleidster aan „Dat is dit keer de hervormde gemeente van Goedereede. Het gebed van die gemeente is de belangrijkste factor die je kracht geeft om dit werk te doen." Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen 1 Opel. AI 35 jaar de meest geliefde auto van Nederland. www.opelnieuws.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2005 | | pagina 1