POLITIE STRUIiK Goel(oop ontvangt als laatste dijkgraaf Goeroes eerste gemeentepenning 0900-8844 Ophalen huisvuil eindejaar STRUÜK Jolanda Breen wil CF-patiënten heipen, doet u mee? 'Jeduthun' hervat repetities BOEKENMARKT NIEUWJAARSDUIK \N^ ■^Minnaard Algemeen Bestuur van waterschap Hollandse Delta kiest heemraden Burgemeester sprak Laudatio uit Karels ^kj5 Autoschade Mm0i Z2S'Z a-5 chr. streekbïnJdröp gere^rrneérdeg^ voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden i Algemene uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie 2005 r GOEDEREEDE Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? School beklad www.opelnieuws.nl IttAitELmiiBiJ ^g^ 2 beëdigde/gecertificeerde FR? makelaars/taxateurs (0187) 47 02 72 of (0187) q8 45 45 in Bibliotheek Ouddorp aan Zee 4*^ Visser Visser BARENDRECHT •TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 www.comielissant.nl OBIUTEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres j voor al uw rijplezier! i Autobedrijf Cor Melissant 0187-601598 Fiaid(ee Caravans 0187-60 5191 CorlVlelissantTweewieiers 0187-6017 06 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstei en onderhoud www.caravanschadeherstel.nl Woensdag 29 december 2004 74e jaargang nr. 7368 I jll' GEMEENTE^ I D D E L H A R N I S Het college van burgemeester en wethouders van Middelharnls nodigt u uit tot het bijwonen van de traditione- I ie nieuwjaarsreceptie welke dit jaar plaatsvindt op I maandag 3 januari 2005 van 19:30 tot 22.00 uur I in de foyer en de raadzaal van het gemeentehuis, Koningin Jullanaweg 45, Middelharnls. i Wij stellen uw komst zeer op prijs. GEMEENTE I Uitnodiging nieuwjaarsreceptie I Het jaar 2004 spoed zich ten einde en 2005 maakt zijn opwachting. Het is een goede gewoonte van het gemeen- i tebestuur om met elkaar stil te staan bij het oude en het nieuwe jaar. i Wij nodigen u daarom uit voor de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op maandagavond, 3 januari 2005. 1 Vanaf half acht bent u van harte welkom in 't Haegse Huus, Haagsestraat 4a te Stellendam. I De heren P. Westhoeve en P. Heerschap verzorgen tijdens deze receptie een intemiezzo met als thema 'jaar- i wisseling'. I Namens het gemeentebestuur van Goedereede, i De secretaris, De burgemeester, I R.S.M. Heintjes. drs. J. de Prieëlle. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal<l<ee Politie treedt op tegen vernielingen STELLENDAM - De afgelopen weken werden vijf jongeren aangeliouden die diverse vernielingen hadden aangericht in Stellendam. Zij zullen zich binnenkort moeten verantwoorden bij justitie en de schade moeten vergoeden. Met name bij het busstation aan de Eendrachtsweg- /Brielsestraat worden nog steeds regelma tig diverse vernielingen aangetroffen. Tevens heeft een aantal jongeren er een 'hangplek' van gemaakt. Binnenkort gaat de wijkpolitie strenger toezien op het ver nielen van en het onnodig ophouden bij Inde oneven weken wordt op Goeree-Over- flakkee het restafval uit de groene minicon tainer ingezameld en in de even weken het GFT-afval uit de bruine minicontainer. Het jaar 2004 is een schrikkeljaar en heeft een extra week: week 53. Hierdoor ontstaan, samen met week 1 van 2005, twee oneven weken achter elkaar. In verband hiermee zal het huisvuil als volgt worden opgehaald: - week 53 (van 27 t/m 31 december 2004): de groene container; - week 1 (van 3 t/m 7 januari 2005): opnieuw de groene container. Daarna weer: in de even weken de bruine container en in de oneven weken de groene. Tevens zal in week 53 geen grofvuil, oud ijzer en wit- en bruingoed worden ingeza meld. Ook worden in deze week geen mini containers omgeruild. onder meer de bushalte. Het is namelijk verboden om in een wachtlokaal van het openbaar vervoer (een publiek toeganke lijk portaal) zonder enig redelijk doel op hinderlijke wijze op te houden, te veront reinigen of voor een niet daarvoor bestemd doel te gebruiken. De hoogte van de bekeuring bedraagt 45 euro. Makelaarskantoor Tamboer beëdiad makclaai/laxatcur. lid NVM 0187-476.^55 Ulegaal vuurwerk in beslag genomen MIDDELHARNIS - Woensdagavond stel den politiemensen van het district De Eilan den, naar aanleiding van een binnengeko men tip, een onderzoek in bij een woning aan de Chr. de Vrieslaan. In de auto van de dertigjarige bewoner werd éen hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen ter waarde van 260 euro. Het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt. MIDDELHARNIS - In de nacht van dins dag op woensdag werd een school aan de Langeweg beklad. Onbekenden hadden onder meer racistische leuzen en scheld woorden op het gebouw aangebracht. Ook werd een ruit vernield. Politiemensen van het wijkteam Goeree Overflakkee stellen een nader onderzoek. Van één van onze lezers, Jolanda Breen te Ouddorp, ontvingen we een brief, waarvan \Ve de inhoud graag aan u door willen geven. "Ik wil hier even iets vertellen over Cystic Fibrosis. Zoals sorrunigen misschien weten, heeft mijn zoontje van 8 jaar Cystic Fibrosis (CF). CF is een erfelijke en vooralsnog onge neeslijke aandoening waaraan in Nederland ca. 1000 mensen Ujden. Kenmerkend voor CF is het taaie slijm dat door de slijmklieren in het gehele lichaam wordt afgescheiden. De ziekte wordt daarom ook wel taaislijmziekte genoemd. Luchtweginfecties en stoornissen in de spijsvertering behoren tot de grootste problemen die deze ziekte met zich meebrengt. Door intensieve (medische) zorg is tegenwoordig de kwaliteit van leven voor CF-patiën ten sterk verbeterd. CF is een erfelijke ziekte die niet door besmetting ontstaat. Alleen als beide ouders drager zijn van de erfeUjke eigenschap die CF bepaalt (het Cystic Fibrosis gen), bestaat de kans dat hun kin de ziekte heeft. Eén op de 3600 zwangerschappen leidt tot een kind met CF. De kans dat iemand drager is van het gen is 1 op 30. Dit betekent dat in Nederland een half miljoen mensen drager zijn. De Nederiandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) zet zich in voor CF-patiënten en men sen die met CF te maken hebben. Het gaat hierbij om informatievoorziening, lotgenoten contact en belangenbehartiging, alsmede het stimuleren van wetenschappeUjk onderzoek. Veel geld is er dus nodig om het leven met CF te verbeteren. Daarom heb ik iets bedacht om de stichting te steunen. We hebben een blokhut in de tuin gezet en daar verkoop ik twee dehands spullen in, zoals speelgoed, puzzels, boeken, knuffels, glazen, mokken, vazen, kleine huisraad, enz. Een groot gedeelte van de verkoop komt ten goede aan de NCSF. Ook verkoop ik zelfgemaakt kaarten en zelfgemaakte Baby-Bom kleertjes." Wie dus, samen mét Jolanda, het werk van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting - en daarmee natuurlijk ook de CF-patiënten - wil steunen, kan terecht in de blokhut in haar tuin. Margrietweg 2 te Ondorp. De openingstijden zijn op woensdag en vrijdag van 8.30- 11.30 uur en op zaterdag van 9.30-12.30 uiur. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joar de meesf geliefde auto von Nederland. www.opelnieuws.nl MIDDELHARNIS - Het Chr. Gem. Koor 'Jeduthun" hoopt op 6 januari weer met de repetities te beginnen. Daarbij zijn nieuwe leden uiteraard van harte welkom, want graag brengt het koor de onderlinge verhou ding tussen sopranen, alten, tenoren en bas sen nog meer in evenwicht. De repetities worden donderdagsavonds van 19.45-21.45 uur gehouden in verenigingsgebouw 'De Hoeksteen' te Middelharnls. Taxatie nodtg." «^i u OUDDORP - Woensdagmiddag 5 januari 2005 wordt in de bibliotheek in Ouddorp (Hofdijksweg 20) een boekenmarkt gehou den. Voor kleine bedragen wordt naast afge schreven boeken uit de bibliotheekcollectie ook een groot aantal oude leesboekjes uit het basisonderwijs te koop aangeboden. De ver koop start om 13.00 uur en zal tot 17.00 uur duren. Een leuke manier om uw boekencol- lectie uit te breiden. Zoals elk jaar, organiseert de Ouddorpse Reddings Brigade (O.R.B.) op 1 januari a.s. weer een nieuwjaarsduik voor de liefheb bers. Dit jaar alweer voor de 24e maalWat voor weer zal het dit jaar zijn? Sneeuw? Hagel? Wie zal het zeggen... Het spektakel speelt zich af op strand 't Flaauwe Werk (zwemplaats no. 5 aan het Westerduinpad) nabij de strandreddingsbrigadepost te Oud dorp. De exacte locatie is strandpaal 10.25, ter hoogte van strandpaviljoen Paal 10. Om precies 14.00 uur zal door een prominente gast het startschot worden gegeven, dit door middel van het lijnwerp-en wippertoestel van het KNRM station Ouddorp - in de volksmond ook wel 'wipperkanon' ge noemd. Het lijnwerp-en wippertoestel is een reddingmiddel om schipbreukelingen van een gestrand schip te kunnen redden, bij voorbeeld als er door ondiepten geen red dingboten bij het schip kunnen komen. Van af het strand of vanuit de duinen wordt dan een dunne lijn over het schip geschoten, wat door de schipbreukelingen moet worden bin nengehaald. Hieraan worden dikkere lijnen vastgemaakt waar uiteindelijk de wipperlijn en de reddingbroek aan bevestigd worden. Vanaf 13.00 uur kunt u zich voor deelname aan de nieuwjaarsduik inschrijven en omkle den in de kleedkamers van de reddingspost. Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent! Deelnemers worden geacht rond 13.45 uur richting de waterkant te gaan. Deelname geschiedt wel geheel op eigen risico! De beveiliging van dit evenement ligt in handen van de Ouddorpse Reddingsbrigade, in samenwerking met KNRM station Ouddorp. Na afloop is tegen geringe vergoeding in de reddingpost glühwein en erwtensoep ver krijgbaar. Parkeren kunt u aan het grote parkeerterrein aan het einde van de Westerweg nabij de duinen. Vanaf hier is het zo'n 5 a 10 minu ten lopen naar het strand. Parkeren op het grote parkeerterrein nabij strand Noord, bij het Oosterduinpad kan ook, maar dan moet u ongeveer een kwartier lopen. Voor nadere info kunt u kijken op website www.ouddorpsereddingsbrigade.nl. of bel len naar 0187-681849. Om verschillende redenen was het vorige week een gedenkwaardige bij eenkomst in het gemeentehuis van Goedereede. Nog maar een maand geleden had de gemeenteraad haar goedkeuring gegeven aan het voorstel om voor Goedereede een gemeente penning te ontwikkelen en donder dag was het moment daar om de pen ning voor de eerste maal uit te reiken. Gedenkwaardig was het ook omdat de gelukkige de laatste dijkgraaf was van het Waterschap Goeree-Over- flakkee. Aan de heer D.C. Goekoop de eer om de gemeentepenning uit handen van drs. J. de Prieëlle in ont vangst te nemen. Ten overstaande van de heer D.C. Goekoop, zijn familie, collegeleden en een aantal raadsleden, sprak De Prieëlle een 'Laudatio' - een lofrede - uit. En dit was volgens de bur gemeester van toepassing op de persoon van de heer Goekoop, die ongetwijfeld "met list en bedrog" naar Goerees raadszaal was gelokt. In zijn toespraak gaf De Prieëlle uitleg over wat de aanleiding tot deze bijeenkomst was. Allereerst was het de reden dat binnen enke le dagen het Waterschap "Goeree-Overflak- kee" wordt opgeheven. Zoals bekend zal dit Waterschap deel gaan uitmaken van het nieuwe Waterschap Hollandse Delta. De Prieëlle noemde het verdwijnende eilande- lijke waterschap "een van de beste water schappen", dit was een uitspraak van gede puteerde Lenie Dwarshuis toen ze dat water schap complimenteerde. De uitspraak van de gedeputeerde kon De Prieëlle onderschrij ven "als je over het eiland rondrijdt kom je tot de conclusie dat het scheidende water schap zijn zaakjes goed op orde heeft. Dat was ook één van mijn opmerkingen bij mijn aantreden in Goedereede". De burgemeester had in de korte tijd dat hij in Goedereede verbleef goede ervaringen gehad met het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap en hij hoopte dat dit ook in toe komst zo zal blijven. Vanwege de opheffing van het Waterschap "Goeree-Overflakkee" kwam er ook een ein de aan de periode van het bestuur en ook aan de periode van de heer Goekoop kwam een eind. Goekoop maakte vanaf augustus 1965 deel uit van het waterschapsbestuur, eerst als heemraad en waarnemend dijkgraaf en de laatste acht jaar als dijkgraaf Goekoop was bijna veertig jaar werkzaam ten dienste van het waterschap en daarnaast had lange tijd de verantwoordelijkheid voor een akkerbouw bedrijf Ook was hij Ud van de Lionsclub en lid van de Raad van Toezicht van de Rabo bank. Geslacht Goekoop Goerees eerste burger verklaarde niet goed op de hoogte te zijn met het geslacht Goe koop, maar nadere bestudering leerde hem dat de familie 'oude papieren' heeft. Het geslacht kwam al omstreeks 1450 in de annalen voor. En zijn zoektocht in het verle- De heer Goekoop bedankt burgemeester De Prieëlle voor de ontvangen gemeentepenning. den overtuigde hem verder van het feit dat de Goekoopen eeuwen lang de touwtjes stevig in handen hebben gehad. Verschillende functies was De Prieëlle tegengekomen; bur- gemeestger-strandvonder, burgemeester thesaurier, collecteur van de grafelijkheids- toUen, penningmeester van verscheidene polders en substituut baljuw en schout. Het was hem ook opgevallen dat in de perio de 1852-1856 de gemeenten Goedereede, Ouddorp en Stellendam zelfs één burge meester hebben gehad: Cornells Goekoop. Een andere Goekoop, mr. Gerardus Jacobus Goekoop was eerst burgemeester van Goe dereede en Stellendam, vervolgens lid van Gedeputeerde Staten en tegelijkertijd lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en weer later weer lid van Algemene Rekenka mer. Verder refereerde hij nog aan het feit dat een Goekoop stadhouder Willem III onderdak heeft verschaft toen hij, nadat hij op zee was verdwaald, aan land kwam in de buurt van Goedereede. Getalenteerd bestuurder De burgemeester noemde de huidige bestuurder Goekoop zeer ervaren en getalen teerd. "Een man die letterlijk met zijn schoe nen in de klei stond (en staat) en weet waar hij het over heeft als de waterschapsproble men in de het college of verenigde vergade ring aan de orde kwam. Een man met een ruime blik die één doel voor ogen heeft: het belang van het eiland", aldus De Prieëlle in zijn Laudatio. De reden dat hij in de gemeente Goedereede werd gehuldigd lag in de betekenis van Goe koop voor het Waterschap, "want dat heeft hij indirect ook betekend voor de gemeente Goedereede", aldus De Prieëlle. Vervolgens werd David Goekoop de gouden erepenning van de gemeente Goedereede overhandigd en de bijbehorende versierselen opgespeld. De wens werd uitgesproken dat Goekoop de draagspeld "langdurig en in gezondheid mocht dragen". Beduusd... "Bij verrast en beduusd", zo verklaarde Goe koop zijn gevoelens in een dankwoord. Toch nam hij alle eerbetoon niet alleen in ont vangst. Goekoop verklaarde dat alles wat in het Waterschap bereikt is voor een groot deel te danken is aan het personeel van het Waterschap, hij verwees de ontvangen lof tuitingen dan ook door aan de vertegen woordiger van het personeel, de heer Van Gerdingen, secretaris van het Waterschap, die ook bij de bijeenkomst aanwezig was. "Ik ben trots op de medewerkers", aldus de scheidend dijkgraaf. Hij noemde het dijkgraaf-zijn een "bijzonder mooie taak". In dit verband vertelde Goe koop nog een anekdote als zoon van een dijkgraaf, waar hij zich herinnerde met de functie van dijkgraaf in aanraking te komen. "Vroeger kwam iedere vrijdag bij mijn vader thuis opzichter Jansen van de Polder Goeree ik deed de deur open en Jansen vroeg: "is de dijkgraaf thuis"" De jonge Goekoop kon maar niet begrijpen dat hij zijn vader bedoelde. Goekoop verklaarde alle vertrouwen in de toekomst te hebben van het nieuwe Water schap. "We zijn het met z'n vijven zo gewel dig eens dat het een goed Waterschap Hol landse Delta zal worden!" zo verzekerde Goekoop de aanwezigen. REGISTERACCOUNTANTS MAKELAARDIJ Middelharnls B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doefinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhornis Tel. (0187)482606 In de Raadzaal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 1 te Dordrecht wordt op maandag 3 januari 2005 om 14.00 uur het Algemeen Bestuur van waterschap Hollandse Delta beëdigd door de waarnemend dijk graaf van het nieuwe waterschap, de heer D. Monster. Tijdens de eerste openbare vergadering van het Algemeen Bestuur worden de bestuur ders beëdigd. Ook worden de heemraden gekozen uit de leden van het Algemeen Bestuur. Samen met de waarnemend dijk graaf vormen de heemraden het College van Dijkgraaf en Heemraden, het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De vergaderingen van het College zijn beslo ten, die van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Op de publieke tribune zijn alle belangstellenden welkom. De vergaderingen worden per advertentie aangekondigd. Op de agenda van deze eerste bestuursverga dering staat eveneens de behandeling van de begroting voor 2005 van het nieuwe water schap. Ook zullen tijdens deze vergadering de tarieven worden vastgesteld voor de waterschapsomslag en de verontreinigings heffing. Waterschap Hollandse Delta ontstaat op 1 januari 2005 door een fusie van de water schappen De Brielse Dijkring, De Groote Waard, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde en Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Waterschap Hollandse Delta telt ruim 500 medewerkers. Op 1 januari 2005 is ook het zogenoemde Waterschapsloket operationeel, waar alle inwoners van het verzorgingsgebied telefo nisch met vragen en klachten terecht kun nen: 0900- 200 50 05. Tegelijkertijd gaat de website van waterschap Hollandse Delta "in de lucht" waar de bezoeker alles aan de weet kan komen over de taken en het verzor gingsgebied van waterschap Hollandse Del ta. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonga Tel. (0187)6513 96 CARAVAN- EN CAMPERSERViCE EumemmriEBEDRUF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website:

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1