Wie schrijft er mee i van en over Flakkee? Kerst sing in Nieuws Enige twee eilandelijke vrouwelijke makelaars actief bij Struijk Struijk Tip VW/ANWB uit de kerken Aanmelding Muziekprijs Goeree-Overflaiiliee 2005 Woord i I 'V,|L. Daad Onzichtbaere wolken an de heldere hemel EiiAnDBrt-niEuws Welkom tijdens de Kerstdiensten Kerstconcert Duo Gavotte Autobahnvignetten (3) 'Enthousiasme en deskundigheid' Binnenkort verhuizing naar het Knooppunt t.o. post kantoor thans omgedoopt in "Holland-Zeeland" Nog enkele plaatsen open! Goeree Overf lakkee f:: Goeree Overf lakkee PAGINA 7 VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 H't binne niet allean de gaswolkjes, oak niet de dampen van kippekeutels in koe- ijevlaaien die wolkjes an d'n hemel bezurge in h't zich ontneme, die ongs leven bedrei- ge, welneant.mar iets wat véül genieperiger in aarger is. Netuurlijk, begriep me goewd, h't is niet gezond as de zuuvere lucht vertroebeld wordt, goeije gezonde lucht is beter, daer binne we h't wel over eans, dienk 'k. Mit een Zuud- weste windje hao m'n nog niks te klaegen, behalve dan in Menheerse, daer geeft h't niet waer de wind vandaen komt, daer stienkt h't allied wel aargens nae, is h't geen compost, dan is h't wel vaarkensstront, daer is noe nog kruutdamp bij gekomme, ver mengd mit bouwmaterialen in roakende kruunen, de Karrekiet is allang al weer naer waarmere streken; de situaosie was rongd den haeven té iezig, as je begriept wat ik Isedoele?! Mar d'r is iets veul aargers! Noe mo'k even heil ernstig weze... We woire in d'n Biebel d'r op geweze dat we niet benauwd motte weze voor zaeken die h't licha- em wille vermoore, maar die onze ziel om zeape wille brienge! Noe zie'k in gedachten ienkele lezers die in een bank op hun rik 'zitte', eigelijk laage, mit hun voeten op een bankje of op de rand van een laeg taefeltje, draedloaze telefoon in een ofstandsbediening binnen hangdbereik (zie j't voor je?) bedienkelijk kieke, zo van: "Mot dat d'r noe weer bie?" Dat ze hun voeten wat hoag laage, doewe ze as moe der de vrouwe niet in de buurt is, want vrouwen houwe d'r niet van as je mit je zweat- sokken tussen heur kommetjes pronkt! Jawel.heur kommetjes in heur kaemer, in zeit d'r mar niks van, want dan krieg je te hoaren dat je as manlief oak een eigen hok heit, daer doe je mar wat je zelf wil, mar hier niet! 't Is oak niet zo smaekelijk, meurende zweatsokken tussen geurende koffie, zei noe zelf! Mar zoas 'k al zei, ze kieke mit één oage naer de televisie in toch oak in de krangte, ze kieke noe bedienkelijk omdat d'n Biebel d'r weer bie gehaeld wordt! Voor datje noe de krangte op zieje leit, vraeg 'k toch effentjes voarder te lezen? D'r binne twea dien- gen die mien niet mit rust laete, diengen waervan we de gevolgen niet goewd kanne overzieje, mar die toch klakkeloas geaccepteerd worre. H't zicht op een heldere hemel wordt ernstig bedreigd deur digitale wolken, gevaerlijke in smerige wolken die je niet kan zieje, mar ze binne d'r wel! D'r is een tied geweest dat 'k verbaesd stieng te kieken omdat maansen mekaore deur een draedje konne verstae, "t Is een méraekel!" Riep moeder, "Hoe ken dat noe..., as dat mar goewd gaet?" Ze vertrouwde h't niet, want ze zei, '"Ik hoa dit aandje in m'n hangd, mar wie weet wie h't aore aandje vastheit in wat 'n d'r deurheen stuurt?" Ze bedoelde te zaagen dat je wel deur een telefoonhoorn kon praete, mar niet kon naega- en wie 'r meeluusterde an de aor kangte. Wat 'r an aore kangte vastzit, is een bittere werkelijkheid geworre. Mar 't wier nog gekker! Half de jaren vuuftig kon je niet allean maansen haore praete, mar je kon ze toen oak zieje!! De televisie dee z'n intree! Oak mit draedjes, mar dSs al ouwerwes, noe gaet dat al zongder draedjes. Mar nog gaet h't voarder, de draedloase mobiele telefoons kwamme in opmars, earst voor h't waark, mar noe zie'k kinders van 12 jaer al mit zo'n mobieltje an d'r oare. In dat allemaele zongder é&n draedje! Mar.d'r is wel een onzichtbaer draedje.in daer hei je geen controle op! Moeder zou noe zaage, "De wongders binne de weareld nog niet uut!" Stel je noe 's voor dat je al die draedloaze signalen kon zieje, bevoorbeeld zwart, dan zou h't al vroeg donker weze, dienk je oak niet? Mar omdat we ze niet zieje, vinde we h't mar héél geweun, de locht zit vol mit flauw geleuter wat je niet ziejt, want dat er flauw wordt geleuterd is waer oor, jongelui hoa zelfs een digitaal taeltje waer ze mekaore mee SMS 'e, dat is schrieve op een mobieltje, dat gaet zo: ik bin ff s6. Dat betekent dan: ik bin even weg, succes! Mar dat is h't niet allean, nee.ze kenne daer oak mee internette, jae.thuus bie pao in moe zitte ze braaf achter filtemet, mar buuten.dan. Slimme heren hoa ontdekt dat je allerlei seksplaetjes ken verzende voor op zo'n mobieltje, in ze vinde gretig aftrek oor! Dus dat is éan, of eigelijk twea kwaelijke zae ken die de geast van onze jongelui an h't verzieken binne, televisie in mobieltjes. H't tweade dat mien bezig houdt, is de huiscomputer, waer zal d'r noe geen computer in huus stae? Maansen die pricipieel bezwaer maeke tegen een televisie bezitte in veul gevallen een formidabele computer mit alles d'r op in d'r an. Je kan een televisiekaart inbouwe zodat je geweun televisie kan kieke op de computer, h't journaal in allerlei films bekieke is zo simpel als wat, mits je mar een snelle in moderne computer bezit. Dit kan allemael niet via de geweune telefoon, mar mit kae- bel of ADSL, dat is raezend snel. Oak naer muziek, waer ze van pao in moe liever niet naer motte luustere, beluustere ze toch via een klein koptelefoontje. Dan nog het chatten, raezend snel tikke de jonge rappe viengers over h't toetsebord om contacten te laagen mit bekenden in onbekenden, handig in gevaerlijk! Ze binnen zó slim hierin in hiermee dat, als pao of moe meekiekt, tikke ze snel "look" of "parents", dan weet de angder dat pao of moe meeleest! Die angder weet dan: oppasse. In het woordje 'safe' betekent: de kust is veilig, we kennen weergaen leutere! In wat dienk je wat ze kenne vinde op h't internet? Héél veul oor, oak ondanks filter- net, ze binne zo slim tegenwoordig, de maekers van website's binne zo slim dat ze onder andere naemen toch hun doel kenne bereike, is h't niet mit beelden, dan wel mit vunzige tael! Juule voele wel waer ik heen wil: we leve in zwaer digitaal vervuuld weer. De locht zit vol mit van alles in niet veul goewds, we hoare van alles in we zieje van alles, in mit dit alles 'r schuult 'r een graot gevaer, dat we h't zicht op een heldere hemel kwiet rae- ke. Hoe? Omdat we alles mar geweun beginne te vinden! Dikwijls vraeg ik me of: is dit noe wat bedoeld wordt in d'n Biebel over 'de geestelijke boosheden in de luchf?' In oak over het voeren van een nummer, want zongder digitaal pasje mit je persoonlij ke nummer kei je neaargens mear terecht, je mot h't nummer draege van h't beast! Wat is dan dat beast? Is dat soms de onzichtbaere in ongriepbaere digitale macht waer we mit z' n allen al in zitte in voor kniele? De macht van de mammon, want daer draoit toch alles om, as God zeit dat we niet God kenne diene in oak de mammon, dan wriengt h't an alle kangten in mien. Hoe gae je noe mit alles verantwoord om? Weetje, beste lezers..., as ik daeran dienke, dan zucht ik diep, héél diep... H't gaet allemael zo snel in geniepig, datje voor je h't weet d'r al middenin zit! Daerom vindt ik h't zo vreemd dat heal veul maansen zich groate zurgen maeke over de zuuvere lucht - belangriek oor, begriep me goewd - mar wat onze jongelui in oak wiele zelf via oaren in aogen binnen kriege, daer laage de measten niet wakker van. Of toch wel? Hoop ik! D'r binne gezinnen die angstvallig de voordeure voor de televisie geslote houwe, mar via de achterdeure, de trap in 't zolderkaemertje zit h't digitale oiiheil toch binnen, 't leit naest je op de bank (telefoon), 't zit in je portemonee (pasjes) of je draegt 't in een bostzakje (mobieltje). Vergeef me as ik h't wat té ernstig inzieje, mar d'n tied zal h't leare of h't terecht is. H't constateren van al dit gevaer vraegt wel om actie toch? Wel.om te beginnen is een computer een niet mear weg te dienken gebruuksvoorwerp. In een gezin mit stu derende kinders is het onmisbaer geworre (gemaekt!) Tegen zulke gezinnen zou 'k zaage, zet dat dieng in de huuskaemer zodat je as ouwers zicht d'r op heit. In... d'r is een firewall (vuurwal programma) die niet allean indriengers tegenhoudt, maar die je zó kan instelle datje alle ongure in onfrisse rommel buuten de deure houdt, zelfs het chatten kan je belette, wat eigelijk niet? Dat doe je deur zelf de webfiltering zo in te stellen mit een wachtwoord zodat ze niet stiekum toch nog... je weet wel... Echt een anraeder oor! Juule begriepe wel dat ik oak zelf op h't internet kan, mar deur die uutstekende in te stellen firewall kennen de kleinkinders rustig h't internet op; ze worre echt wel geblok keerd waer ze van ons niet op magge komme! Dat geeft een rustig gevoel, toch? Toch is 'r nog wat waer ik me groate zurgen over maek, die oak te maken heit mit h't zicht op een heldere hemel. Hoe'k dat mot schrieve? daer mot ik nog 's goeuwd over naedienke! De groewte uut Dirksland, Joh.Wolfert. MIDDELHARNIS - De kerstdiensten van de Gereformeerde kerk te Middelhamis (PKN) zullen dit jaar weer gehouden worden in de aula van de Prins Maurits scholenge meenschap. Aan de nachtdienst, die 24 december om 22.00 begint, zal medewer king worden verieend door muziekvereni ging Amicitia en het koor Sursum Corda, beide uit Dirksland. Het thema voor deze dienst is: 'tussen kerst en kitsch'. Aan de morgendienst, op vrijdag 25 december om 10.00 uur, werken mee het combo, de canto- rij en het kinderkoor 'Eigenwijs' o.l.v. Peter Schouls. Het thema is dan 'de nameii Jezus en Immanuel'Voorganger in beide diensten is Ds. L.J. Lingen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op website www.gk-middelhamis.nl. Op maandag 27 december geven de organist Martin Mans en de panfluitiste Noortje van Middelkoop (Duo Gavotte) hun traditionele kerstconcert in de Breepleinkerk in Rotter dam. Zij brengen bekende kerstliederen ten gehore zoals: 'Komt allen tezamen, Jezus zegt dat Hij, Kling klokjes klingeUngeling, O Kindeke klein en Cantique de Noel'. Tevens spelen zij werken uit het klassieke palet waaronder enkele delen uit de 'Mes siah' van Handel en drie werken van Bach. Er is tevens samenzang en Martin Mans speelt enkele orgelimprovisaties over beken de kerstliederen. Het programma is zeer gevarieerd en afge stemd op alle leeftijden. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 7,- voor volwassenen 3,- voor kinderen onder de 12 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur vanaf 19.15 uur. De jaarlijkse Kerst Singin van de Gerefor meerde Kerk (vrijgema^t) wordt gehouden op woensdag 22 december 2(X)4 van 20.00 tot 21.(X) uur in het kerkgebouw aan de Oost Voorgors te Middelhamis. Om 19.30 uur is het kerkgebouw al open voor inloop met koffie, thee of fris. Daarna zullen we samen door het zingen van bekende en minder bekende kerstliederen en een paar andere muzikale bijdragen, stilstaan bij het feest van de geboorte van Jezus Christus. Iedereen is van harte welkom op deze Sing in. Komt allen tezamen! Voor informatie kunt u bellen: 0187- 484415. Sinds 1977 is men verplicht op op de Oos tenrijkse autosnelwegen een Autobahnvig- net te hebben. Dit geldt voor toeristisch en zakelijk verkeer. Voor voertuigen/aanhan gers boven de 3500 kg gelden vanaf januari 2004 nieuwe regels: Alle rijtuigen boven de 3,5 ton gaan tol beta len d.m.v. kilometertelling via een GO-box. Deze box is verkrijgbaar bij de grens. Het autobahnvignet is in Oostenrijk o.a. ver krijgbaar bij alle snelweggrensovergangen. In Nederland kunt u het Autobahnvignet verkrijgen bij de ANWB. Het kopen van een vignet in Nederland voorkomt wachttijden aan de grens. Autobahnvignetten Zwitserland Het Autobahnvignet is verplicht voor alle nationalstrassen ook voor aanhangers en caravans. Het vignet is in Zwitserland o.a. te verkrijgen bij alle snelweggrensovergangen. In Nederland is het vignet voor auto's en motoren verkrijgbaar bij de ANWB. Het voorafkopen van een vignet voorkomt lange wachttijden aan de grens. Het Zwitserland Autobahnvignet is geldig van 1 december t/m eind januari 2006. Ook VVV/ANWB Middelhamis en VVV/ANWB Hellevoetsluis verkopen de Autobahnvignetten. Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met 0187- 484870 of 0181-312318. PROTEST. KERK IN NED. Beroepen: te Eindhoven (wijkgem. Mor genster en Emmaüs), ds. G.J. van Pijkeren te Doom; te Huizen (herv.; wijkgem. Oude Kerk West), ds. J. Geene te Katwijk aan Zee; te Papendrecht (geref.; De Morgenster), kan didaat mw. A.N. Driebergen te Katwijk a/d Rijn; te Ter Heijde (herv.), ds. H. Mast te Vlaardingen; te Tiel (geref), ds. J.E. Hutten- ga te Zeist; te Tubbergen (herv.), kandidaat G.J. Lambers Heerspink te Nijverdal, die dit beroep heeft aangenomen; te Varik en Hees- selt, kandidaat A. Gooijer te Utrecht. Aangenomen: naar Dedemsvaart (herv.), ds. J. van Dijk te Metslawier-Nijawier; naar Gouderak (herv.), kandidaat A. Schroten te Meerkerk, die bedankte voor Heteren en voor Hoogblokland; naar Staphorst (herv. gem. De Rank), ds. J.G. Zomer te Wijhe; naar Tiel (geref), ds. J.E. Huttenga te Zeist; naar Tubbergen (herv.), kandidaat G.J. Lam bers Heerspink te Nijverdal; naar Zwartsluis (geref), ds. A.P. Davelaar te Kockengen. Bedankt: voor Bennekom (herv.; wijkgem. 3), ds. C. de Jong te Waddinxveen (Irnma- nuëlkerkgem.); voor Nieuwerkerk a/d IJssel (herv.; wijkgem. 2,3), ds. A. Visser te Apel doorn (b.w.); voor Oldebroek (herv.; wijk 1), ds. P. van der Kraan te Bleskensgraaf; voor Schoonrewoerd (herv.), ds. J. Blom te Katwijk aan Zee. Beroepbaar: kandidaat B.E.M. Benard, Montfoortlaan 34, 3525 EL Utrecht; kandi daat K.A. Hazeleger, Nieuweweg 40, 3765 GE Soest. Tel. 035-6037372. E-mail: karel- hazeleger@hotmal.com; kandidaat M.H. van der Meer, Latherusstraat 15, 1032 CR Amsterdam. GEREF. KERKEN (VRIJG.) Beroepen: te Kantens, kandidaat A. van der Lugt te Ermelo; te 's-hertogenbosch,ds. G. Zomer Jzn. te Amersfoort-Hoogland. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: te Doomspijk, ds. J.P. Boiten te Sliedrecht (Bethelkerk). Bedankt: voor Dronten, ds. C.C. den Hertog te Boskoop. GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Emmeloord en te Gorinvhem, ds. D.W. Tuinier te Terwolde-De Vecht; te Enkhuizen, te Leiderdorp en te Poortugaal, ds. B. van der Heiden te Alblasserdam, die bedankte voor Rijssen-West; te Hendrik- Ido-Ambacht en te Krimpen a/d IJssel, ds. G.J.N. Moens te Goes; te Hilversum, ds. W.J. Karels te Hardinxveld-Giessendam; te Kruiningen en te Markham (Ontario, Cana da), ds. C.A. van Dieren te Rijssen-Noord; te Leerdam, ds. D. de Wit te Nieuw Beijerland; te Lelystad, ds. J.S. van der Net te Houten; te Meliskerke, ds. C. de Jongste te Tholen, die bedankte voor Doetinchem; te Moerkapelle, ds. A. Schreuder te Rijssen-Zuid; te Ridder kerk en te Tricht-Geldermalsen, ds. M. Karens te Werkendam; te Rotterdam-IJssel- monde, ds. G. Mouw te Uddel; te Scherpen- zeel, ds. C. Hogchem te Bameveld; te Zwijndrecht, ds. M. Golverdingen te Boskoop, die bedankte voor Temeuzen. Bedankt: voor Zwolle, ds. W. Visscher te Amersfoort. GEREF. GEMEENTEN NEDERLAND Beroepen: te Rhenen, ds. A. van Voorden te De Beek/Uddel. MIDDELHARNIS - Begin vorige maand is ERA Makelaardij Struijk Struijk in Middelhamis en Ouddorp als zelfstandig makelaarsbedrijf ver der gegaan. Behalve de naam is er voor het bedrijf zelf niet veel veran derd, vanuit de kantoren in Middel hamis en Ouddorp blijven zij op dezelfde voet verder gaan. Toch was er kort geleden tijd voor een feestje, want Jeanet Tanis mag zich nu ook beëdigd makelaar noemen, doordat zij de opleiding hiervoor met succes heeft afgerond. Dus naast makelaar Irene Struijk zijn er binnen het eilandbreed werkende makelaarskan toor nu twee vrouwelijke makelaars en dit is uniek voor Goeree-Overflak- kee. Met Struijk en Tanis spraken we over het boeiende vak van makelaar. Op de vraag wat de beide dames bezielt om voor het vak van makelaar te kiezen, behoe ven ze niet lang het antwoord schuldig te blijven. De naamgever van het bedrijf Irene Straijk verzekert dat het makelaarschap een 'prachtbaan' is en dat ze nooit spijt heeft gehad dat ze voor dit beroep heeft gekozen. Ze zit al bijna vijfentwintig jaar in het vak en het is inmiddels bijna 9 jaar geleden dat zij als zelfstandig makelaar begon. Jeanet Tanis, nog maar kort beëdigd als makelaar, kwam in 2001 in het bedrijf. "Ik werkte eerst in de uitzendbranche, maar ik wilde toch iets anders. Na een rondreis door Indonesië besloot ik om te solliciteren bij mijn huidige werkgever. Het klikte meteen en ik ben aan de opleiding voor makelaar begonnen". Ook Jeanet kan met enthousiasme vertellen over het makelaarschap. Het contact met mensen vindt zij heel boeiend. En juist dat contact met de opdrachtgevers is volgens de dames heel belangrijk. Makelaars moeten goed in kunnen schatten wat de wensen van hun klanten zijn, want niet iedere klant reageert hetzelfde en heeft dezelfde wensen. Opleiding De opleiding voor makelaar/taxateur bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), blijkt behoorlijk pittig te zijn. De makelaar dient goed op de hoogte te zijn van de verschillende zaken die om de hoek komen kijken bij de aan- en verkoop van een huis. Tijdens de opleiding komen daarom ook veel juridische zaken aan de orde. Ondanks de vele theoretische kennis die moet worden opgedaan voordat men titel NVM-makelaar mag gebmiken, verzekeren de makelaars van Stmijk Struijk dat "er toch makelaarsbloed in je moet zitten". Ook vinden zij het belangrijk dat makelaars mid den in de samenleving van hun werkgebied moet staan. Struijk woont al dertig jaar op Goeree-Overflakkee en Jeanet Tanis is een geboren Ouddorper en zij ervaart meermalen dat het drempelverlagend werkt als je de mensen 'gewoon' in het dialect aanspreekt. Struijk Struijk is aangesloten bij de ERA dit is een franchise organisatie waarbij wereldwijd heel veel makelaarskantoren zijn aangesloten. De aangesloten makelaars maken gebmik van de diensten van ERA op administratief, organisatorisch gebied en natuurlijk op het gebied van verkoop, een breder gebied om een woning te verkopen dan met het ERA-netwerk van 180 aange sloten kantoren door heel Nederland is niet te bedenken. Voor het overige werken de kantoren geheel zelfstandig. De ERA-make- laars zijn bij het grote publiek bekend van wege het organiseren van een landelijke Open Huizen Route. Deze publieksvriende lijke actie is bedoeld om kopers te helpen hun woonwensen zo concreet mogelijk voor ogen te krijgen. Op verschillende zaterdagen in het jaar kunnen aanstaande kopers huizen van hun keuze bezichtigen zonder afspraak. 'Kantóordrager' Zowel het kantoor in Middelhamis aan het Beneden Zandpad als het kantoor in Oud dorp aan de Stationsweg hebben nu een makelaar als 'kantoordrager', zoals dit in vakkringen wordt genoemd. Toch zijn er geen grenzen aan het werkterrein van de bei de makelaars, want zowel Irene als Jeanet werken in de gehele regio. Het is alom bekend dat het makelaarskan toor Struijk Struijk voornamelijk uit vrou wen bestaat, want van de negen personeels leden behoort er maar één tot het mannelijk geslacht. Zelfs de enige twee beëdigde vrou welijk makelaars van Goeree-Overflakkee vindt men nu binnen één bedrijf en dat mag toch wel uniek genoemd worden. Volgens de dames heeft het vrouwzijn best wel voor delen binnen hun vakgebied. "Vrouwen zijn heel praktisch ingesteld en dat kun je bij voorbeeld goed merken als je wordt betrok ken bij nieuwbouwplannen voor een huis", aldus Struijk. Ondanks dat de dames van Stmijk Struijk heel enthousiast zijn over hun beroep, erkennen ze wel dat het een 'hectisch baan'. "Je moet dag en nacht - dit laatste soms letterlijk - klaar staan voor de opdrachtgevers en dat kan wel eens zwaar zijn als je je werk combineert met een gezin met kinderen", aldus Irene. Toch zouden ze niet iets anders willen en dat ze de stress van het werk vol kunnen houden ligt aan het feit dat iedereen terug kan vallen op het hechte team wat de werknemers van Stmijk Struijk vormt. "Het team straalt enthousias me en deskundigheid uit", en dit blijkt geen Jeanet Tanis na het behalen van haar makelaars-diploma. loze kreet want uit de 'servicetoets' die de ERA -makelaars regelmatig onder hun klan ten houdt blijkt dat er maar heel weinig klan ten kritiek hebben op de diensten van het kantoor. En dat wil het team graag zo hou den. Toekomst Ondanks dat er wel eens wat verontmstende berichten komen van het makelaarsfront houden de mensen van Stmijk Straijk ver trouwen in de toekomst. Want ondanks dat huizen wel eens wat langer te koop staan blijven de mensen toch huizen kopen en ver kopen en daar hebben ze veelal toch de makelaar bij nodig. Het kantoor zal in de toekomst wellicht ook nog wat meer landelijke bekendheid krijgen omdat het in de bedoeling ligt dat er volgend jaar wordt meegewerkt aan het programma de 'TV makelaar' en de plannen voor de heel nabije toekomst? Dat is de verhuizing naar de 'A-locatie' aan de Langeweg 2a in Mid delhamis. In de benedenverdieping van de ronde toren van het Knooppunt (t.o. het post kantoor) en inmiddels omgedoopt tot "Hol land-Zeeland" zal vanaf februari 2005 Straijk Straijk alle mimte hebben om hun werkzaamheden te verrichten en om hun woningaanbod te tonen. Een nieuw evenement op Goeree- Overflakkee is een ensembleconcours, waarbij aan de winnaar de Muziek prijs Goeree-Overflakkee zal worden uitgereikt. De organisatie is in handen van de Stichting Podium G-O en de Stichting Muziekschool G-O. Dit ensembleconcours vindt plaats op zaterdag 5 februari 2005 in m.f.g. Grutterswei te Oude-Tonge en wil een stimulans zijn voor het samen muziek maken op ons eiland. Voor de winnaar heeft Mei Dale uit Stad aan 't Haringvliet een prachtig beeldje gemaakt. Deze wisselprijs symboliseert de 'Muziek prijs Goeree-Overflakkee'. Naast deze wis selprijs zijn geldeUjke aanmoedigingsprij zen te winnen, maar het gaat uiteraard meer om het mee doen dan om het winnenInmid dels hebben zich al 17 ensembles aange meld, maar er zijn enkele plaatsen vrij. Tot vrijdag 7 januari kunt u zich nog inschrijven, de aanmeldingsformulieren zijn verkrijg baar bij Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7, 3241 GA Middelhamis, telefoon 0187- 482400 (tussen 9.00 en 12.00 uur), e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl. De deelname staat open voor iedereen die niet alléén musiceert. Het motto is dan ook: 'niet alleen, maar samen'. Alle amateur ensembles die overwegend bestaan uit musi ci die woonachtig zijn op Goeree-Overflak kee worden uitgenodigd. Het begrip 'ensem ble' moet vooral in de meest mime zin van het woord worden opgevat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een duo van twee blokfluitisten, een jazzformatie, een com pleet fanfareorkest, een vocaal ensemble, een groot koor, twee pianisten (quatre mains), een klezmerband, een shantykoor, een gitaarensemble, enz., enz. Voor alle dui delijkheid: professionele begeleiders zijn niet toegestaan; alleen de dirigent mag van professionele komaf zijn. Dus een amateur solozanger(es) kan alleen meedoen in duo met een amateur begeleider. Naast de 'eeuwige roem' van de Muziekprijs Goeree-Overflakkee voor de eerste prijswin naar, worden alle prijswinnaars en de dege nen die een eervolle vermelding gekregen hebben, uitgenodigd om samen 's avonds een spetterend slotconcert te verzorgen in de Gmtterswei. Aan dit concert werkt ook een professioneel ensemble mee. De concoursdag begint om 10.00 uur. Per ensemble kan (inclusief wisselingen) 15 minuten opgetreden worden met composi ties naar eigen keuze. Het geheel wordt beoordeeld door drie juryleden. Deze komen uit de disciplines instramentaal klassiek, vocaal klassiek en lichte muziek en zijn hoofdvakdocenten van diverse conservato ria. De organisatie hoopt met dit evenement een braisende en waardevolle toevoeging te realiseren aan het rijke muziekleven op ons eiland!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 7