Aan Sommelsdijkse recht spraak komt een eind Kerstconcert 'Ons Koor' Afscheid van waterschap en dijkgraaf markeert het einde van een tijdperk Met Wie??? Laat ze niet in de liou staan... A G Kerstuitvoering Muzielfscliool G-O Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Kerst, feest voor u!? Kantongerecht voortaan zitting in gemeentehuis Middelharnis Al vele, vele jaren kent Sommelsdijk zijn rechtspraak; al vanaf het begin van de negentiende eeuw. Doch..., hieraan komt een eind. Afgelopen vrijdagmorgen vond in het kantonge recht - het monumentale witte gebouw aan de Oudelandsedijk, tegenover molen 'de Korenbloem' - de laatste civiele rolzitting plaats en komende vrijdagmorgen is er de laat ste zitting van strafrechter mevrouw mr. J.C. Nouwt; daarna is dit 'stukje Sommelsdijk' ook verleden tijd geworden, geschiedenis. Jaren gele den al werden de zittingen inzake politierecht overgeheveld naar Rot terdam. Kerstviering 55+-l(ring Inbraak kantoorpand Provinciale Staten Zuid-Holland gaan live op internet Uw woning of bedrijfspand verkopen? Kerst-cd-actie voor dak en thuislozen: Kerstzangdienst in Herv. Kerk Sommelsdijk Door Kees van Rixoort SOMMELSDIJK - Het einde van een tijdperk. Verschillende sprekers tij dens de informele afscheidsreceptie, die afgelopen vrijdagmiddag plaats vond in het Prieel te Sommelsdijk, namen deze woorden in de mond. Ze refereerden daarbij niet alleen aan het waterschap Goeree-Overflakkee (en alle waterschappen en polders die daaraan vooraf gingen), maar ook aan het tijdperk Goekoop. Immers: dijkgraaf David Goekoop, de laatste polderbestuurder uit een lange dynas tie, nam ook afscheid. Hij gaat met pensioen en zal de daadwerkelijke fusie van 'zijn' waterschap met de Brielse Dijkring, IJsselmonde, Groote Waard en het zuiveringsschap Hol landse Eilanden en Waarden niet meer meemaken. Boerenrepubliek Arjan en Fryda Huizer te gast bij Philadelphia Fusiegeest Laatste woord Dinsdag 14 december 2004 77e jaargang nr. 7365 Tijdens de laatste civiele rolzitting in het oude kantongerecht, v.l.n.r.: kantonrechter René Veenendaal. griffier Marleen van Empelen en - als vertegenwoordiging van diverse eisers - deurwaarder Leen van Nimwegen. 't Was mr. R. Veenendaal die vrijdagmorgen 'zijn' laatste civiele zitting had in het oude gebouw en daar ook "met enige weemoed afscheid van nam", zo zei hij. "Daarmee komt een eind aan vele jaren rechtspraak in Sommelsdijk, al vanaf het begin van de 19e eeuw. Daarvóór vond de rechtspraak in Zier- ikzee plaats, maar naderhand ook in Som melsdijk - aanvankelijk met twee kantons en twee kantonrechters, maar sinds 1838 met één kantongerecht. Tot 1864 werden de zit tingen gehouden in het gemeentehuis te Sommelsdijk, daarna in het huidige gebouw aan de Oudelandsedijk; hierin bevinden zich ook cellen, zodat het tevens als huis van bewaring dienst kon doen", lichtte mr. Veenendaal toe. Op de bovenverdieping van het gebouw bevindt zich de rechtszaal, die - ondanks haar bestemming - knus en nostal gisch aandoet en met eenvoudig doch fraai meubilair alles heeft watje in een rechtszaal aan kunt treffen, inclusief 'beklaagden bank'. "Echter, het in bezit hebben en het moeten onderhouden van zo'n gebouw is een dure grap", legde de kantonrechter uit. "En omdat gebruikmaking ervan met omge rekend zo'n drie dagen per maand slechts een bescheiden rendement oplevert, is - in het kader van reorganisatie en bezuiniging - besloten om dit gebouw af te stoten." Voor taan zullen civiele en strafzittingen plaats hebben in "de moderne ambiance van" het gemeentehuis te Middelharnis, waarvan de raads- en trouwzaal dus voortaan ook als rechtszaal zal functioneren. "Daarmee gaat, na 150 jaar, de rechtspraak weer naar het gemeentehuis; alleen nu in Middelharnis. Dat zal best even wennen zijn", verwacht mr. Veenendaal. "Maar in ieder geval is hiermee gewaarborgd dat zittingen van het kantongerecht op Goeree-Overflakkee behouden blijven." Nog niet bekend is of er iedere week of éénmaal in de twee weken zittingen zullen worden gehouden. OOLTGENSPLAAT - Op donderdag 16 december komt de 55+-kring bijeen voor de kerstfeestviering. Aanvang 14.30 uur in 'Elt- hato'. De meditatie voor de pauze wordt gehouden door dr. T.E. van Spanje. Verder zal de middag worden gevuld met een decla matie met zang van bekende kerstliederen. Hartelijk welkom zijn oude en nieuwe bezoekers. Voor vervoer kan men zich mel den bij de familie P. Mans, telefoon: 631336. MIDDELHARNIS - Politiepersoneel van het district De Eilanden stelde vrijdagmor gen, naar aanleiding van een inbraakmel ding, een onderzoek in een kantoorpand op de Oosthavendijk in. Onbekenden hadden een ruit verbroken en TFT-monitoren, note book en een computerkast weggenomen. Op woensdag 15 december 2004 is het voor het eerst mogelijk om de vergadering van Provinciale Staten (het "parlement" van Zuid-Holland) via internet te volgen. U gaat hiervoor naar de site www.zuid-holland.nl en klikt vervolgens op live uitzending Sta tenvergadering. Het betreft een experiment. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Interregionale Structuurvisie driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (de Zuidplaspolder als een van de twee groot schalige verstedelijkingslocaties in de Rand stad); Tweede partiële herziening Streekplan Zuid-Holland West (het betreft de verplaat sing van een aantal woonwagens naar de rand van het park De Bloemerd in Leider dorp); Initiatiefvoorstel van de Statenleden Ouwehand en De Boer inzake realisatie zoetwatergetijdennatuur in de Sophiapolder gemeente Hendrik-Ido Ambacht; Holland maand november 2005 (activiteiten rondom het 25-jarig Regeringsjubileum van H.M". Koningin Beatrix). De volledige agenda is te vinden op SOMMELSDIJK - Mannenkoor 'Ons Koor' te Sommelsdijk houdt zijn traditione le kerstconcert dit jaar op maandag 20 december a.s. in de Exoduskerk te Som melsdijk. Het programma van die avond begint met samenzang, gevolgd door een kort openingswoord door voorzitter Jaap Mackloet. De mannen zingen bekende en minder bekende kerstliederen, in het Neder lands, Latijn, Frans, Duits en Engels, waar onder 'Stille Nacht' in een bewerking van Gerrit Zoon, het alom bekende 'Ding, dong, merrily on high' en het Panis Angelicus. Ook wordt er a capella gezongen, er zijn solo optredens én het koor zingt liederen met orgelbegeleiding. Arjan de Vos bespeelt het nieuwe orgel van de Exoduskerk. E.e.a. wordt afgewisseld met samenzang en optre dens van mandolineorkest 'Estampida'. De muzikale leiding is in handen van Willem Christian Meyboom, de vaste dirigent van 'Ons Koor'. Tijdens de pauze wordt er kof fie, thee en limonade geserveerd. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan de Annie crèche in Paramaribo, een project dat wordt gesponsord door de Soroptimistclub van Goeree-Overflakkee. 'Ons Koor' heet jong en oud hartelijk wel kom op 20 december, aanvang 20.00 uur. www.zuid-holland.nl, onder het kopje Algemeen doorklikken naar "Provinciale Staten" vervolgens onder het kopje Verga derschema's klikken op Provinciale Staten en dan kiest u voor 15-12-2004. De voorzitter van de Staten, Commissaris van de Koningin dhr. J. Franssen, opent de vergadering om 09.30 uur. De opname van de vergadering wordt opge slagen en kan vanaf vrijdag 17 december worden bekeken. Er kan door middel van een trefwoord of spreker direct worden doorgeklikt naar het gezochte fragment. De provincie wil graag weten wat de bezoe kers van de "virtuele" Statenvergadering vinden. Op het scherm van de live uitzen ding is daarom een korte vragenlijst opgeno men. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-47655.') Comité Goeree-Overflakkee van Stichting Ontmoeting organiseert ook dit jaar weer een Kerst-cd-actie. Het doel is heel simpel: zoveel mogelijk geld binnenhalen om dak en thuislozen te helpen, zeker ook in de win ter. Voor u een leuk cadeau om te geven of te krijgen; voor Stichting Ontmoeting weer meer financiële mogelijkheden om onze medemensen te kunnen helpen. In de nieuwe actiefolder kunt u zien welke cd's -voordeHg!- te kopen zijn. Ruime keus: meer dan 40 cd's, a.o. met kinderliedjes, ver halen, koorzang, orgel- en instrumentale muziek. De folders zijn bij de begunstigers van Stich ting Ontmoeting verspreid. Heeft u geen fol der gekregen, maar wilt u deze wel graag ontvangen bel dan naar een contactpersoon bij u in de buurt. Wij zorgen ervoor dat u het boekje dan zo snel mogelijk in huis heeft. Bij voorbaat een warm bedankje namens alle dak- en thuislozen. Niemand vindt het uit eindelijk fijn om in de kou te blijven staan! Vergeet niet te bestellen! Maak nog gebruik van de folderaanbieding: Bij een bestelling vanaf 12,00 ontvangt u een cd kado. Deze actie duurt tot en met 31 december 2004. Dirksland Anja Don tel. 602763 Goedereede fam. Brederveld tel. 492281 Middelharnis Taco van Dieren tel. 484266 Middelharnis Marieke Kalle tel. 489757 Nieuwe-Tonge fam. Koppelaar tel. 651441 Ooltgensplaat fam. Huyer tel. 630966 Ouddorp Leneke v. d. Have tel. 683004 Ouddorp PlonyTanis tel. 681644 Oude-Tonge fam. Knöps tel. 640911 Stellendam fam. Polie tel. 491737 MIDDELHARNIS - Graag maakt Muziek school 'Goeree-Overflakkee' u attent op een leerlingenuitvoering, die in het teken zal staan van het kerstfeest. De uitvoering wordt op vrijdag 17 december gegeven in de grote zaal van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur, toe gang gratis. De invulling van deze muzikale avond is in handen van de fluitdocent Cecilia Mc.Coll en van de gitaardocent Leo verkerk. Samen laten zij hun leerlingen vooral musiceren in allerlei kleine en grote ensembles. Zo zijn er een klein en een groot 'Christmas-Flute- Choir', het 'Jong Flakkees Gitaar Ensemble' en het 'Flakkees Gitaar Ensemble'. Het gro te 'Flute-Choir' bestaat deze keer uit niet minder dan 36 kinderen, waaronder een aan tal debutantjes, die pas aan het begin van dit schooljaar voor het eerst een fluit in handen kregen. Naast al deze ensembles zijn er ook optre dens door kleinere combinaties; vooral fluit en gitaar samen levert iets heel moois op. Zoals gezegd staan de kerstliederen centraal en u zult verbaasd zijn van de diverse uitingsvormen van dit genre. In totaal werken er zeker zo'n 70 muzikan ten mee aan deze uitvoering en deze heten u -samen met de docenten, het bestuur en de directie van de muziekschool - hartelijk welkom. Met als thema 'Kerst in je hart' zal op zater dag 18 december a.s. een kerstzangavond worden gehouden in de Hervormde kerk te Sommelsdijk. Medewerking zullen verlenen het koor 'Opent U mijn mond' uit Sommels dijk o.l.v. Leonard Duynkerke en kinderkoor 'de Sjofar' uit Kerkwerve o.l.v. Ellen van der Hoek. Ds. R.W. van Mourik zal een meditatie verzorgen en Chiel Robijn de schriftlezing, terwijl Joanne van Spronsen op de dwarsfluit zal spelen, Hans Biesma op de piano en Leonard Duynkerke zowel op orgel als piano te horen zal zijn. De aanvang is 19.30 uur. Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. OUDDORP - Donderdag 16 december, 19.30 uur, ds. C. v. Krimpen, bed. H.D. OOLTGENSPLAAT - Donderdag 16 december, 19.30 uur, ds. J. Schipper. In het gevulde Prieel waren er niet alleen veel lovende woorden voor het waterschap en de dijkgraaf, maar ook voor het perso neel. Het waterschap Goeree-Overflakkee was volgens gedeputeerde mevrouw Dwars- huis één van de beste waterschappen, en die kwalificatie kon zeker voor een groot deel worden toegeschreven aan het personeel. In de ochtenduren - voorafgaand aan de recep tie - waren de overtollige computers geveild voor een goed doel in de Derde Wereld en ook dit initiatief van het personeel oogstte veel waardering. "Zo zitten de mensen hier in elkaar", aldus dijkgraaf Goekoop. Secretaris Joop van Gerdingen, die tijdens de itcepiic ai» een soort ceremoniemecater fungeerde, keek vooral terug op de carrière van de dijkgraaf. "In augustus 1965 werd je al heemraad. Heel uniek was dat, want je was niet eerst hoofdingeland." Even later kwam Goekoop zelf met een relativerende opmerking: "Er waren in die tijd helemaal geen hoofdingelanden. De polder was toen een boerenrepubliek." Van Gerdingen wist te vertellen dat het Koninklijk Besluit in 1965 werd getekend in Porto Ercole en dat Goekoop in 1981 heem- raad werd van het nieuwe waterschap Goe ree-Overflakkee. "Hoe hij er toen uitzag kunt u zien op deze foto: met wilde haren en woeste snor." In juli 1996 werd David Goe koop benoemd tot dijkgraaf, en ook uit die tijd liet de secretaris een foto zien. Een foto die destijds in het waterschapshuis tot een bescheiden onrust leidde: de dijkgraaf in ketelpak, "dat kan toch niet". "Een zunige boer, integer en werkzaam, wat is er mis mee", lachte Van Gerdingen. "Maar hij gaat nu weg op een heel andere manier; keurig in het pak." Gedeputeerde Dwarshuis noemde de schei dende dijkgraaf "een constante factor en - liefkozend bedoeld - een 'opzichter' die zich bemoeide met wat er gebeurde op Goe ree-Overflakkee. Hij paart professionaliteit aan beminnelijkheid en laat andere stand punten meewegen. Ik zal je missen, in mijn plakboek staat een klein sterretje achter jouw naam." De gedeputeerde ging kort in op de betekenis van het geslacht Goekoop voorde waterschapsgeschiedenis en noemde ook nog even de Goekooppolder op Goeree. "David, het zit erop. Persoonlijk zal ik je missen'N zei ook burgemeester De Vries van Middelharnis namens de vier eilandelijke gemeenten. "Jij was niet bang je mening te geven. Je stak je nek uit en stond voor je zaak. Bedankt voor wat je voor ons mooie eiland hebt gedaan en dat geldt ook voor de medewerkers van het waterschap en het bestuur. David, jij was een begrip op het eiland. Helaas komt er nu een eind aan, dit is de afsluiting van een tijdperk." Twee gedachten De gedeputeerde en de burgemeester gingen niet alleen in op het afscheid van de dijk graaf, maar uiteraard ook op het einde van Op Vrijdag 17 december zal het muzikale echtpaar Arjan en Fryda Huizer hun mede werking verlenen aan de jaarlijkse Kerst viering van de Oudervereniging Philadelp hia, die gehouden zal worden in het Her- \onnd verenigingsgebouw "Onder de Wiek" te Dirksland. Behalve de begeleiding van de gebruikelij ke Kerstliederen, zullen zij ook een tweetal muzikale intermezzo's verzorgen met orgel en panfluit. Philadelphia is een P.C. vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap. Via deze weg nog een laatste oproep aan de leden die zich nog niet hebben aangemeld voor het bijwonen van onze Kerstviering. Het bestuur van de afdeling Goeree Overflakkee bedankt Dijkgraaf Goekoop: "Ik had liever stil weggegaan, maar het zij zo; je moet 'l ondergaan het waterschap Goeree-Overflakkee. Mevrouw Dwarshuis bekende met enige verlegenheid in het Prieel te staan. "De pro vincie is de oorzaak van de fusie. Ik ben zelf niet betrokken geweest bij de voorgeschie denis, maar ik moet u zeggen dat ik bij zo'n grote fusie wel op twee gedachten hink. Aan de ene kant: de steeds zwaarder wordende eisen die schaalvergroting noodzakelijk maken, aan de andere kant - en dat geldt zeker hier op Goeree-Overflakkee - het directe maatwerk, steeds dichtbij de klant en de gemeente verricht. Gaat dat laatste niet verloren, gaan de dingen zich niet boven onze hoofden afspelen? Die zorg kan ik met u meevoelen. Eén van de grootste opdrach ten van het nieuwe waterschap is ook om de voeten in de samenleving te houden; de samenleving waar u honderden jaren gele den uit tevoorschijn bent gekomen." Burgemeester De Vries sprak lovende woor den over de uitstekende relatie die het water schap altijd gehad heeft met de gemeenten op het eiland. "Dit was óns waterschap. Jam mer dat de stap naar fusie genomen is. Als gemeenten hadden we altijd veel te maken met het waterschap; de lijnen waren kort en de samenwerking was ronduit goed. Dat zul len we gewoon missen. Een telefoontje was altijd gauw gepleegd, een bilateraal overleg- je gauw geregeld; dat zal moeilijker worden in de nieuwe situatie." De Vries noemde ook het gezamenlijk optrekken. "Wij lieten samen één geluid horen. Denk aan DeltaNatuur, denk aan het Landschapsontwikkelingsplan, het kreken- plan, de recreatie, de verkeersveiligheid. En het ging altijd goed. Het waterschap wilde altijd meedenken, ook over zaken die niet direct op haar werkterrein lagen. Het water schap heeft ons eiland ook weer een stukje landschapsschoon teruggegeven. Ik hoop dat het nieuwe waterschap dat beleid voort zet." Ook voorzitter Jac. van Nieuwenhuyzen van de WLTO, afdeling Goeree-Overflakkee, sprak over de goede relaties. De fusie had de WLTO verrast en verbaasd. "We vonden het onbegrijpelijk." Veel waardering liet Van Nieuwenhuyzen nogmaals horen over de inspanningen van het waterschap na de hevi ge regenval in de herfst van 1998 en bij het aanpakken van de blauwalgproblematiek. Minder te spreken was hij over de realisering Het Diekhuus in Middelharnis en Jan Trompper. Twee namen die nauw met elkaar verbonden zijn. Het Diekhuus kan niet verplaatst worden naar Dirksland maar Jan Trompper is bereid om op 14 december tussen 18.00 en 19.00 uur in de studio van Radio Flakkee te zijn. Car- la Hersbach gaat dan uitgebreid met hem praten over het Diekhuus en alles wat daarmee samenhangt. De herhaling is op woensdag, de zelfde tijd. Vragen: met- wie@zeelandnet.nl. iedereen die zich dit jaar op welke manier dan ook, heeft ingezet voor onze gehandi capte naaste en wenst u en de uwen geze gende Kerstdagen en een voorspoedig 2005 toe. van al die natuurvriendelijke oevers op het eiland. "Moest er nóg meer natuur komen? Hadden we al niet genoeg gegeven bij de ruilverk.. .eling? Moeten we de ganzen nóg meer voeden? We zijn morrend akkoord gegaan", aldus Van Nieuwenhuyzen. "Ik hoop dat jullie Flakkeese wortels blijven spreken en dat de huidige peilbesluiten gehandhaafd blijven. Zo niet, dan rekenen we met u af bij de volgende verkiezin gen...!" Van Nieuwenhuyzen deed vervolgens een prikkelende oproep aan de gemeenten op het eiland. Na het verdwijnen van bijvoorbeeld de RTM, de EMGO en het waterschap én de fusies van bijvoorbeeld de eilandelijke Rabobanken, wordt het tijd voor een gemeentelijke fusie, aldus de WLTO-voor- zitter. "Er dwarrelt een fusiegeest rond. Geef een nieuw prikje aan het ISGO (het samen werkingsorgaan van de vier eilandelijke gemeenten, dat gehuisvest wordt in het voor malige waterschap.shuis, red.) en laat dat uit waaieren naar de toekomst. Laat de fusie van onderaf ontstaan; één aanspreekpunt is ont zettend belangrijk." Voordat de dijkgraaf het figuurlijke licht mocht uitdoen, was het laatste woord voor hem. Hij blikte kort terug op 24 jaar water schap Goeree-Overflakkee en moest conclu deren dat er "heel veel gebeurd" is. Alle uit gesproken lof schoof hij zonder meer door naar de medewerkers. "Ik was alleen maar de voorzitter. Het zijn de medewerkers die het gedaan hebben en daar kunnen we trots op zijn." Toch wilde hij ook nog wel wat kwijt over zichzelf: "Ik heb geprobeerd mezelf te blijven. Ik ben een Goereeër, een eilander. Het eiland gaat me aan het hart. Ik hoop dat dit eiland van kust, rust, natuur en ruimte duidelijk op de kaart mag blijven. Dit is een veilig eiland waar het goed toeven is en waar landbouw bedreven kan worden. Laten we het nieuwe waterschap, Hollandse Delta, met vertrouwen en open vizier tege moet treden. Hollandse Delta, dat wordt 't en Goeree-Overflakkee blijft een belangrijke rol spelen." "Ik had liever stil weggegaan", bekende David Goekoop tot slot in het drukke Prieel. "Maar het zij zo: je moet 't ondergaan." Waarmee de toespraken voorbij waren en het praten, eten en drinken in kleine kring kon beginnen. Zaterdag 18 december a.s. zal er een kerstzangavond worden georganiseerd in de Strijense Lambertuskerk. Medewer king aan dit concert zal worden verleend door: het Strijens Christelijk Gemengd Koor o.l.v. Adri Poortvliet die ook de vleugel zal bespelen, de sopraan Anneke Kamp en de Trompettiste Ria Snel. De plaatselijke predikant. Ds. L. Schaap zal een korte meditatie houden met als thema Kerst, feest voor U Naast verschillen de solo's is er ook volop ruimte voor mas sale samenzang. Het programma vermeldt tal van bekende kerstliederen. De aanvang van deze bijzondere avond is om 19.30 uur, de kerk is vanaf 19.00 uur geopend. De toegang is gratis. Wel zal er een col lecte zijn voor de kosten van de avond.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1