STRUIK na Website www,geheimvango.nl officieel gepresenteerd aan eilandbevoll(ing u r En dat is Yemenitische ambassadeur opent foto-expositie in Diekliuus STRUÜK LITIE ^zsa a- b Kerstzangavond met Jeduthun KERSTUITVOERING ■(/Minnaard Verwarring in de kinderboerderij... 'Extreme Makeover!' De zienswijze van de Bijbei (deei 2) Start verspreiding 'weeswijskaartjes "Wees wijs begeef je niet op glad ijs! chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl Jongeland en Jeugdland SOMMELSDIJK - Op zaterdag avond 18 december zal de jaarlijkse kerstuitvoering van de HDG-kinder- koren het Jongeland en het Jeugdland gehouden worden. Deze avond zal plaatsvinden in de Lukaskapel van De Samaritaan. fAióóe\harn\s B.V. iAKI j.-nV RpI ons! NVM Taxatie nodig.' aei u, (0187) 47 02 72 of (0187) 88 45 45 i"^ Visser Visser Eerste stap Auto in de sloot Jeugdlterlc Hellevoetsluis: lOJUJUimSCMTMM. Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Vrijdag 10 december 2004 77e jaargang nr. 7364 Zeer luxe gebouwde vrijstaande woning met garage, grenzend aan het water aan de buitenrand van een nieuwbouwwijk op 485 m^ eigen grond. De woning is in een aantal vertreicken afgewerkt in Engelse stijl en kunt u zo betrekken. Koper dient inwoner of economisch gebonden te zijn aan de gemeente Goedereede. Uitgebreide kleurenbrochure beschikbaar. Vraagprijs 545.000,- k.k Zandpad 126, Middelharnis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl NO onder eigen naam, dé zekerheid mow optimale aandacht. In de wekelijkse aflevering van het program ma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee is op maandag 13 december om 21.00 deel 2 aan de beurt van 'De zienswijze van de Bijbel, met ook nu weer drie uiteenlopende onderwerpen: bijgeloof, religie/politiek en piercing. Bijgeloof is een overtuiging die voortspruit uit onwetendheid. Een onjuist begrip van oorzaak en gevolg. Drie keer nie zen heeft bijvoorbeeld immers geen enkele invloed op het weer en het kloppen op de tafel heeft ook geen enkele invloed op het wel of niet overkomen van akelige dingen. Is bijgeloof algemeen? Zijn wij bijgelovig? Is het onschadelijk of zitten er nadelige kanten aan? Luister maandagavond naar Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Nick Ehbel. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. MIDDELHARNIS - In de Ned. Herv. Kerk te Middelharnis zal vrijdag 24 december a.s. een kerstzangavond worden gehouden met de Chr. Gemengde Zangvereniging 'Jedut hun' uit Middelharnis o.l.v. dirigent Jan Wisse. Het thema van deze avond zal zijn: 'het beloofde Kind', naar aanleiding waar van bezongen zal worden 'de belofte' en 'de vervulling'. Verder werken mee Bart-Jaap de Bakker (orgel en spinet), Lieke Loosjes (hobo), Ati van Nimwegen (declamatie) en Arie Numan (gesproken woord). Evenals voorgaande jaren staat er ook nu weer veel samenzang op het programma. Het belooft weer een prachtige avond te worden, waar voor u hartelijk wordt uitgenodigd deze mee te beleven. Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur. Na opening van de expositie leidden de beide fotografen de ambassadeur en de burgemeester langs het tentoongestelde werk. Op de foto v.l.n.r.: burgemeester De Vries, de ambassadeur en Annemarie Vermaat. MIDDELHARNIS - Onder grote belangstelling werd vorige week vrijdag in het Diekhuus de foto-expositie 'Soe ra' geopend met werk van de eilandelij- ke fotografen Bram Hartzema en Anne marie Vermaat. Onlangs maakten zij een reis door Yemen, en werden daarbij gegrepen door de schoonheid van dit Arabische land. Zowel de natuur als de cultuur boeiden hen in die mate dat ze, daardoor geïnspireerd, met een waar devolle verzameling fotografiewerk huiswaarts keerden. Dat kunt u nu bekijken in het Diekhuus: een respecta bele hoeveelheid prachtplaten, waarvan een groot aantal (het leven van) de Yemenitische mens portretteert. Voor de opening van deze bijzondere ten toonstelling was niemand minder uitgeno digd dan de Yemenitische ambassadeur van ons land, zijne excellentie Abdul Malik Al Eryani. En die gaf graag gehoor aan deze uit nodiging. Samen met de consul van Yemen was hij daarom vrijdagavond naar het Diek huus gekomen, waar de ambassadeur en bur gemeester De Vries van de gemeente Mid delharnis de expositie openden middels het aansteken van enkele waxinelichtjes, die daarna in een lampion verdwenen. Beide exposanten - Bram geheel in het Yemeni- tisch gekleed - heetten hun voorname gast bijzonder welkom. Omdat de ambassadeur geen Nederlands spreekt, werden de toespra ken deze avond alle in het Engels gehouden. Annemarie vertelde over haar wederwaar digheden en impressies tijdens de reis door Yemen. Ze benadrukte dat het haar opgeval len was hoe zeer men ook daar vrede en een heid nastreeft. "Dat leert je inzien dat niet alleen de eigen, maar ook een andere cultuur goed kan zijn." En met die gesproken woor den zei de ambassadeur heel blij te zijn. Want inderdaad, zo vulde hij aan, ook de islam streeft vrede na; hij zei het dan ook jammer te vinden dat momenteel een aantal extremisten dit beeld zeer aantast. Toch zei hij zich gelukkig te voelen in Middelharnis te zijn uitgenodigd - "A beautiful place or city." Als ambassadeur spreekt hij uiteraard wel met Nederlanders, maar dat gebeurt op formeel niveau, met regeringen en ambassa des. Maar bij een gelegenheid als nu, hier in Middelharnis, leer je de mens veel beter ken nen, zo legde hij uit. Dan spreek je niet als overheid tegenover overheid, maar als mens tegenover mens. "It's closer". En je ontdek dan dat, ondanks de verschillende culturen, we juist óók gemeenschappelijke waarden bezitten. Eén van die waarden zal ongetwij feld zijn het gezellig met elkaar genieten van een hapje en drankje, na een officieel moment als een opening. Dat deed men vrij dagavond dan ook, terwijl men intussen rondwandelde langs het vele fraaie beeldma teriaal dat, zo merkte de ambassadeur op - een goede indruk geeft van de diversiteit van Yemen. U kunt de tentoonstelling 'Soera' in het Diekhuus de gehele maand december bezichtigen, 's maandags t/m vrijdags van 10.00-22.00 uur en 's zaterdags van 10.00- 16.00 uur. De entree is gratis. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/laxateur. lid NVM 0187-476555 Uw v/ensen van nu bepalen de Opel van morgen Op«l. At 35 jaor de meest geliefde auto van Nederland. www.opelnieuws.nl De kinderen hebben hard gestudeerd voor deze uitvoering en het belooft dan ook, evenals vorig jaar, een prachtige avond te worden. Allerlei bekende en minder beken de kerstliederen zullen, afgewisseld met samenzang, voordracht en instrumentale intermezzo's, ten gehore worden gebracht. Na afloop wordt er limonade, koffie en thee geschonken. De aanvang van de avond is 19.30 uur en de uitvoering zal ongeveer een uur duren. Groot en in het bijzonder ook klein, zijn van harte welkom om deze kerst avond mee te beleven. MAKELAARDIJ Voot de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 MIDDELHARNIS - In de kinderboerderij van Hemesseroord blijkt wat verwarring te zijn ontstaan naar aanleiding van de bericht geving omtrent het gemelde vertrek van medewerker Geert Volders. De kippen, de konijnen, de ezel, de schapen, de duiven, allemaal zijn ze geschrokken en spreken Geert er regelmatig over aan: "Je gaat toch niet écht weg...?!" "Nee hoor, nli nog niet", zegt Geert dan geduldig. "Ik heb alleen mijn functie als adviseur van de Stichting Kinderboerderij neergelegd, en daarvan alleen heb ik afscheid genomen. Maar verder ben ik nog een heel jaar in dienst van Zuidwester en blijf ik al die tijd nog gewoon voor jullie zor gen en in de kinderboerderij werken." "Oh, gelukkig", reageerden de dieren opge lucht, "maar Geert, zou je dat dan ook niet aan alle mensen vertellen, die hier zo dik wijls komen?" "Nee hoor, dat hoeft niet meer", was weer het geruststellende antwoord, "want dat lezen al die mensen nii in Eilanden Nieuws". [i_ ^g^ 2 beëdigde/gecertificeerde PS5 makelaars/taxateurs REG I STER ACCOUNTANTS BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Het is gelukt! Wethouder Van Oosterom knipte digitaal het lint door van de website www, geheiinvango.nl OUDDORP - Vrijdagmiddag werd in de bibliotheek van Ouddorp ofHcieel de website 'Het Geheim van Goeree- Overflakkee' gepresenteerd. Aan wet houder J. van Oosterom van de gemeente Goedereede was de eer om namens de vier eilandelijke gemeen ten de web in gebruik te nemen en ook het eerste 'weeswijskaartje' werd door hem in ontvangst genomen. De bijeenkomst in de bibliotheek in Oud dorp werd geopend door Vincent de Knegt preventiemedewerker van DeltaBouman Geestelijke Gezondheidszorg, hij kon ver schillende vertegenwoordigers van de eilan delijke colleges, ambtenaren en jongeren werkers welkom heten bij de presentatie van de website. Voorafgaand aan de officiële openingshan deling van de website werd een 'weeswijs kaartje' overhandigd aan wethouder J. van Oosterom van Goedereede. Dit kaartje wordt de komende tijd uitgedeeld op plaat sen waar grote concentraties jongeren aan wezig zijn. Via het kaartje worden de jonge ren op de website www.geheimvango.nl gewezen. Het 'weeswijskaartje' werd door jongerenwerker Ben van Stijn aan de heer Van Oosterom aangeboden. De kaartjes zijn genummerd en via de website kan gekeken worden of er op dat nummer een prijs is gevallen. Er zijn vijfentwintig cd-bonnen te winnen van 10,-. Er is de organisatie alles aan gelegen dat zoveel mogelijk jongeren de website bezoe ken. En van die noodzaak is ook wethouder Van Oosterom overtuigd. "Was u ook zo geschrokken?" zo vroeg Van Oosterom aan de aanwezigen. Hij doelde op het feit dat er in het najaar van 2002 door scholen en hulp verleningsinstanties de noodklok werd geluid. Het overmatig gebruik van verdo vende middelen bleek op Goeree-Overflak- kee de spuigaten uit te lopen. Uit onderzoek bleek dat de jongeren op Goeree-Overflak- kee meer alcohol en drugs gebruiken dan in de rest van Nederland en ook wordt er op steeds jongere leeftijd met het gebruik begonnen. Hier en daar werd gesproken over het 'witte eiland'. Van Oosterom verklaarde bij deze laatste term eerst te denken aan wit te stranden, maar het bleek ernstig het 'wit te' verwees naar de poeders en pillen van de druggebruikers. Werkgroep Volgens Van Oosterom waren de gemeen ten, scholen en hulpverleners geschrokken over het gebruik van verdovende middelen. yy Geheim van Introductie welkom op tie website van heï Geheim van Goeiee-Overtlakkee Maar wat is nou eigenlijk het Geheim ïliii;^ Oü Goeree-Oveftlaltkee yebrwiiivijongeren mfer<itug£ en dnnkeriionyer.?n meer a'i^oliol s dan in de re£l van Nederlend Ooit beginnen ze h«r op sleeds Jon^e leertijd mee, 3( vanaT 10-11 jaar Lange tijd is drt proWeem niet onderkerid. Om het drugsgebruik en de ov« matige alcohoicarisumptie onder jofsijeren tegen te gaan en om het probleem onder de aarAiclit te brengen vsn de lokale beviMnrig, Is m maart 20011 iet fjvoject hel Ceheim van Goeree-Overflskkee van üarl gegaiin He! prcjiect richt 2i!:h op hhA geven varï vooilichting, het ontiersteunen varv de handhaving tpoltre) en het opletten vari 4;, een duicte!ij?rehulpverlening.5triK^uur '^f!, fvlet vragen over het project o( over verslavingspieventie kunt utejectit bij uv/ gemeerde ot ^:i!ki0:'-:^'$0i u kunt cor^aci opnemen irict trrs Veitooren. propïclooórdinatofwerkzaam by de «^GO '!l!:$$É0llm Zuidhon^ifKJse Eilanden. v^';V'iife:-vI "Daarom werden door diverse instanties de koppen bij elkaar gestoken en een stuur groep en een werkgroep opgericht". In maart van dit jaar is het project 'Het geheim van Goeree-Overflakkee' van start gegaan. Naast het geven van voorlichting wil het project ook de handhaving ondersteunen en een duidelijke hulpverleningsstructuur opzetten. Er is volgens de wethouder al veel werk verricht. Het is de bedoeling dat het probleem nog verder uit de taboesfeer wordt getrokken, zodat jongeren, ouders en hulp verleners vrijuit over het 'Geheim van Goe ree-Overflakkee' kunnen spreken. De web site probeert evenwichtige voorlichting te geven aan zowel jongeren als ouderen op het gebied van het gebruik van verdovende mid delen. Van Oosterom vatte het geheel samen in een uitdrukking: "Wees wijs, begeef je niet op glad ijs!" Hij sprak de wens uit dat ook de website een middel kan zijn om het probleem van het gebruik van verdovende middelen "te tackelen". Nadat de wethouder met een digitale schaar een dito lint door knipte was de website officieel geopend. Bram Hoekman van het internetbedrijf Xsa- rus uit Dirksland, het bedrijf dat de website De .startpagina van de nieuwe website. ontwierp liet vervolgens de aanwezigen de website kennismaken met het product. De website is overzichtelijk van opzet en zal in de toekomst nog verder worden uitgebouwd. Er zijn verschillende adressen te vinden van hulpverleningsinstanties en ook zijn er publicaties en persberichten van de verschil lende activiteiten van de werkgroep in te zien. In zijn slotwoord verklaarde De Knegt dat de ingebruikname van de website een eerste stap is om het 'algemeen publiek' te betrek ken bij de problematiek van het overmatig gebruik van verdovende en verslavende middelen op Goeree-Overflakkee. Hij dank te ook de sponsoren van de website trans portbedrijf Van Dongen uit Dirksland en de gezamenlijke Rabobanken van het eiland. Ook de bibliotheek in Ouddorp werd dank- gezegd voor de gastvrijheid. Momenteel herbergt de bibliotheek de expositie 'Kic ken, Stressen en Ontspannen' over de geva ren van het gebruik van verdovende midde len. t Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden DIRKSLAND - Door nog onbekende oor zaak kwam woensdagavond, even na het middernachtelijk uur, een 24-jarige inwoner uit Herkingen met zijn auto in een sloot aan de Lageweg terecht. De man raakte hierbij niet gewond en kon op eigen gelegenheid de auto verlaten. Door een takelbedrijf werd de wagen uit de sloot gehaald. Morgen, zaterdag 11 december is er weer Jeugdkerk 'Enter the Fish' in Hellevoet sluis. Het thema is 'Extreme Makeover!' Het wordt een gave avond met muziek, film, een spreker en veel gezelligheid. Ben jij benieuwd wat God met een extre me makeover te maken heeft? Kom dan en hoor het zelf! De avond begint om 19.30 en het adres is: Oostzanddijk 3, Gebouw 'Oude Vesting', Hellevoetsluis. Verder info op: www.jeugdkerk.nl www.cormelissant.nl lUSSAHJL Nijverheldsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor MelJssant 0187-6015 98 Fialdcee Caravans 0187-60 5191 Cor Meiissant Tweewielers 0187-6017 06

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1