Pro Life: Toegang en gids tot christelijke zorg Damvereniging ENE0^52 Een feestgelegenheid voor Dirkslandse raddraaiers? Kerstconcert in Strijen Amnesty International met fakkels en verhalen op D'n Diek en Wintermarkt EIIAIIDai-rflEUWS Alle politieke partijen te gast bij Superpolitiek Uitslagen van de op maandag 29 november gespeelde partijen van dam- club ENEO 52 uit Melissant. Raadscommissie wordt het niet eens: 70 december in teken van geweld tegen vrouwen PAGINA 5 DINSDAG 7 DECEMBER 2004 Ziektekosten zijn te verzekeren via een christelijke verzekeraar. Pro Life is zo'n organisatie. Wat weinig men sen weten, is dat de organisatie 'verze keren' niet als hoofddoel heeft. Door Pro Life wordt hard gewerkt om christelijke zorg voor iedereen bereik baar te maken. De klant wordt meer geboden dan een vergoeding. Abwin Luteijn is marktmanager van Pro Life Zorgverzekeringen. "Wij zien onszelf meer ais beweging dan als zorgverzekeraar", vertelt hij. "We zijn geworteld in liet Pro Life-denken en dragen dat uit. Ons speer punt is: christelijke zorg bereikbaar maken voor de mensen." De afgelopen jaren is hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met suc ces. In recent klanttevredenheidsonderzoek kreeg Pro Life van de ondervraagden gemid deld een 8,3. Sterk punt van Pro Life is de inkoop van specifiek christelijke zorg bij christelijke zorgaanbieders. Dat is vooral van belang bij bijvoorbeeld psychosociale klachten. Luteijn: "Ook lobbyen we bij de overheid om in de wetgeving rekening te houden met christelijke nonnen en waarden. Een gratis lidmaatschap van de Nederlandse Patiënten vereniging zit in de polis. Zo doen we meer voor de klant dan verzekeren alleen. Pro Life wil toegang en gids zijn voor christelijke zorg in Nederland." Keuzes f{et christelijk denken is op vele manieren terug te vinden in datgene wat Pro Life ver goedt. Abwin Luteijn: "Wij vergoeden geen abortus of euthanasie. We zijn sterk ontwik keld in het vergoeden van palliatieve zorg aan mensen in hun levenseinde. Pro Life was de eerste die hulp in een hospice vergoedde. Onze organisatie biedt ook uitgestelde kraamzorg na een ziekenhuisbevalling en biedt in de aanvullende verzekeringen 8 tot 16 uur extra kraamzorg boven de indicatie stelling. Wij vergoeden ook specifiek christelijke hulp bij psychische problemen. Een christen kan zó geholpen zijn met iemand die hem uitlegt dat depressies bij meerdere bijbelse figuren terugkomt en hoe die ermee omgin gen.Wie wacht op een dagopname bieden we hulpgesprekken aan bij een christenthe rapeut tijdens de wachtlijstperiode." Ethisch "Ook iriscopie en esotherische therapeuten worden niet vergoed," vertelt Luteijn. "Op gebieden waar de meningen minder eendui- Pie! Koning.swoud. Pro Life-tussenpersoon voor Goeree-Overflakkee en Zeeland. dig zijn, bieden we de mensen keuzevrij heid. Bijvoorbeeld klassieke homeopathie en zaken als anticonceptiva (mits niet abor terend) of IVF kunnen op verzoek van de klant in het pakket worden opgenomen. Maar we doen meer.We zijn de eerste verze keraar die Natural Family Planning ver goedt. Dit is een wetenschappelijk bewezen natuurlijke methode om vruchtbare en onvruchtbare dagen vast te stellen. Deze methode is een verantwoord alternatief voor anticonceptiva, maar kan ook als alternatief voor IVF gebruikt worden bij een onvervul de kinderwens." Bemiddeling Als zorgverzekeraar is Pro Life eigentijds. Pro Life Zorgservice verzorgt wachtlijstbe- middeling voor operaties. Dankzij contacten met alle Nederlandse en diverse buitenland se ziekenhuizen kan het ziekenhuis met de kortste wachttijd worden opgezocht. Pro Life garandeert voor bepaalde ingrepen een maximale wachttijd. Pro Life Zorgservice kan ook helpen bij het vinden van een chris telijke hulpverlener. Denk aan een christelij ke psycholoog in de buurt of informatie over huisartsen die het Pro Life beleid ondersteunen. Voorn In 2006 zal de nieuwe wet behandeld wor den die de ziektekostenverzekering regelt. Pro Life heeft zich grondig verdiept in de Afdeling 1: A. het Jonk - J. Looij afg. B. van der Spaan - H. Zoonl-I C. VLsbeen - H. Visbeen l-I Afdeling 2: A. Visbeen - H. de Geus1-1 H. van Heukelen - J. Non 0-3 B. Grootenboer - T. de Geus3-0 Vanwege verschillende ziekmeldingen kon den deze avond niet alle partijen doorgaan. Toch werd er weer stevig achter de borden gestoeid. In de eerste afdeling wisten A. het Jonk en J. Looij deze avond weer niet tot een afronding te komen. Vanwege de tijd moest ook nu weer hun partij worden afgebroken. De vori ge afgebroken partij ligt ook nog steeds te wachten. Looij heeft weliswaar schijfvoor deel, maiu- dat hij hierdoor de partij in winst om kan zetten, moet nog worden bewezen. B. van der Spaan heeft tegen H. Zoon wel wat geluk gehad. Zoon kon half in de partij tot sehijfvoordeel komen, maar liet deze gelegenheid ongebruikt. Daarna ging de par tij gelijk op, zodat later een puntendeling werd overeengekomen. C. Visbeen en H. Visbeen lieten het deze keer niet zomaar op remise aankomen. H. Visbeen wist al gauw een extra schijf van zijn broer binnen te halen, maar tot winst kon hij daarmee toch niet komen. In de tweede afdeling was het H. de Geus die er weer eens goed voor ging zitten om zijn sterke tegenstander A. Visbeen van repliek te dienen. Na een mooie en spannen de partij konden beiden met hetzelfde aantal punten naar huis. H. van Heukelen had deze avond weer wat goed te maken na zijn nederlaag van vorige week. Echter, zijn tegenstander J. Non was daar schijnbaar niet zo van onder de indruk. Na een verkeerde keuzeslag door Van Heu kelen begon het 'bolletje' van Non te glim men. Met een daarna vrijkomende combina tie wist hij dan ook de koploper de tweede achtereenvolgende nederlaag toe te brengen. De nestor van de club heeft zijn oude vorm weer teruggevonden. Hij blijft een gevaarlij ke tegenstander. T. de Geus moest het opnemen tegen B. Grootenboer, één van de sterkste spelers uit haar afdeling. Ook deze keer had ze geen geluk en moest ze de punten onverwijld afstaan aan haar tegenstander. Het is uiter aard beslist geen schande om van een speler als Grootenboer te verliezen. komende veranderingen. Sinds kort biedt Pro Life een, op de toekomstige wet afge stemd, pakket aan. Daarin kan de klant kie zen uit negen varianten. Van een eenvoudi ge en goedkope verzekering tot een luxe en uitgebreide variant. Omdat de ouderen het grootste deel van de samenleving (gaan) uit maken, ontwikkelde Pro Life een uitsteken de verzekering voor senioren. Studenten kennen een goedkope variant. Wie zijn bedrijfspersoneel een collectieve verzeke ring wil bieden kan bij Pro Life terecht voor interessante pakketten. Pro Life is een kleine verzekeraar die alle zorgproducten biedt die grote verzekeraars ook bieden. Maar dan wel gebaseerd op de christelijke principes en de beschermwaardigheid van het leven. Agis Pro Life is een zelfstandig onderdeel van de grote zorgverzekeraar Agis. "Die keuze heeft te maken met de eisen van de over heid," legt Luteijn uit. "Pro Life heeft bewust gekozen voor Agis, omdat dit een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk is. Ook is Agis sterk vertegenwoordigd in de regio' s waar veel christenen wonen. Pro Life heeft binnen de organisatie een zelfstandige polis met eigen geldstromen. Het voordeel van de aansluiting bij Agis is duidelijk. Dankzij de aansluiting kan er grootschalig zorg ingekocht worden en worden (dure) investeringen gedeeld. Een groot concern biedt garanties voor continuïteit en landelij ke dekking. En de expertise van Agis staat ook Pro Life ter beschikking. We werken kleinschalig en klantgericht en profiteren tegelijk van de voordelen van een grote part ner." Informatie: Pro Life: Postbus 1090, 3800 BB Amers foort, Tel: 033-4228188, Fax: 033-4969598, e-mail: info@prolife.nl, website: www.pro- Hfe.nl. Of via P.J. Koningswoud, telefoon: 0187 602365, email: p.koningswoud@flakkee.net. MIDDELHARNIS - Op vrijdag 10 decem ber is er weer een uitzending van Superpoli tiek op Radio Superstar. Rechtstreeks vanuit het Diekhuus presenteren Jan van Dop en Berend-Jan Bruggeman dit programma. Te gast zijn vertegenwoordigers van alle poli tieke partijen uit de gemeente Middelhamis. Superpolitiek begint om 19.00 uur. U kunt Radio Superstar beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelhamis), 107.3 FM (vrije ether) en via www.superpolitiek.tk. Op zaterdag 11 december wordt in de Lam- bertuskerk van Strijen een kerstconcert bij kaarslicht verzorgd door het Chr. Symfonie orkest Sjosjanim. Dit symfonieorkest con certeerde vorig jaar ook in Strijen en maakte grote indruk. Hieruit volgde al snel een afspraak voor een kerstconcert. Het Chr. symfonieorkest Sjosjanim bestaat groten deels uit leden uit de Gereformeerde gezind te. Dit heeft een onmiskenbare invloed op het repertoire. Het orkest werd in 1996 opgericht en heeft in de acht jaar van haar bestaan keihard gewerkt aan een goede, evenwichtige orkestklank. Onder leiding van hun dirigent André van Putten zijn klank en kwaliteit op een hoog niveau gekomen. Voor het concert in Strijen heeft het orkest werk op het programma staan van Fresco- baldi, Mozart (symfonie nr. 35 in D 'Haf- fner'). Handel (Hallelujah uit de Messiah) en Bach (Overture in D, BWV 1068 en koor uit cantate 147). Het kamerorkest, bestaande uit een gedeelte van het Symfonieorkest zal een sonate voor trompet en strijkers ten gehore brengen van Henry Purcell. Solist is de trompettist Klaas van der Wal. Verder zal Sjosjanim enkele malen de samenzang van bekende kerstliederen bege leiden en een tweetal bewerkingen over kerstliederen ten gehore brengen. Dit alles vindt plaats in de sfeervolle ambiance van de Grote of Sint-Larabertus- kerk te Strijen die verlicht zal worden met echte kaarsen in de kroonluchters. Nog een luttel aantal weken, en we staan weer voor de jaarwisseling. Wat zal dat deze keer brengen? Het college van bur gemeester en wethouders van de gemeente Dirksland heeft deze vraag ook onder ogen gezien. Want vorig jaar is het tijdens de 'viering' van oud en nieuw nogal geëscaleerd in de kern Dirksland. De ME moest er zelfs aan te pas komen, daar de menigte op straat het de politie en de brandweer onmoge lijk maakten om hun werk te doen: over last beperken, vuur uitmaken, orde handhaven. Functionarissen van deze discipUnes werden zelfs tegen hun voer tuigen gedrukt opdat ze functie niet zou den kunnen uitoefenen. Hel hele jaar heeft men de mond vol over normen en waarden en wordt ontoelaatbaar gedrag besUst veroordeeld, maar zie daar het niveau in Dirksland als het oudjaar- nacht is... Het college is er dan ook alles aan gelegen dat het niet weer zo'n situ atie wordt. Daarom stelde het de raads commissie Maatschappelijke Aangele genheden en Middelen (MAM) voor om, evenals in Melissant, de komende jaar wisseling ook de Dirkslandse 'feestvier ders' de gelegenheid te bieden om dit op een centrale plek te doen: in sporthal 'de Gooye'. Met de diverse betrokken par tijen (brandweer, politie, jongerenwerk, beveiliging en stichting 'De Gooye') is hierover reeds overleg gevoerd. Voor de geraamde kosten - U.OOO - zou de raad krediet beschikbaar moeten stellen. Over dit collegevoorstel werd de com missie MAM tijdens haar vergadering van afgelopen donderdagavond ge vraagd zich uit te willen spreken. Overi gens staat niet het voltallige college ach ter het door hem gedane voorstel: wet houder Koningswoud twijfelt aan het nut van zo'n feest in Dirksland. En ver deeld reageerde ook de raadcommissie. Geen optie Namens de ChristenUnie zei de heer Brug geman het geen optie te vinden om, terwijl de gemeente Dirksland zich juist in een bezuinigingstraject bevindt, nu nog eens 11.000 uit te gaan geven voor het organise ren van een oudjaarfeest. En bovendien: "als je al zo'n bedrag extra uit zou geven, doe het dan voor meer politie op straat!" De heer Baan (SGP) had geen enkel goed woord voor het voorstel van het college. "Bij de beraadslagingen, enkele jaren geleden, over een zelfde soort voorstel ten aanzien van de jaarwisseling in Melissant, hebben we reeds gewaarschuwd dat, als we daarin mee zouden gaan, er binnen de kortste keren óók aanvragen voor een feestgelegenheid zouden komen uit Herkingen en Dirksland. Ten stelligste werd toen beweerd dat dit niet het geval zou zijn; het zou alléén bij Melis sant blijven. En zie nü reeds. Ontoelaatbaar Maar Baans bedenkingen reiken verder, want: "de Achtergrond van het voorstel deugt niet: relschopperij, irritatie en wangedrag. En wat ga je nu doen? Degenen die zich op allerlei manieren zeer misdragen, er een jan- boel van maken, die ga je hiervoor belonen met een feesttent?! Ontoelaatbaar!!!" En bovendien: "wat voor feest wordt daar gevierd? Mef allerlei vormen van overlast voor de omgeving, en waarbij alcoholische dranken rijkelijk vloeien...?" Baan waar schuwde ervoor datje met zó'n feest "hoog uit een klein, jeugdig, deel van de bevolking dient, maar het overgrote deel van de Dirks landse bevolking juist niet." Ook moest Baan de constatering van het hart dat het Het concert vangt aan om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur geopend. De toegangs prijs bedraagt 7,00 p.p. Gezinnen met kin deren t/m 12 jaar betalen 20,00. Deze prijzen zijn inclusief programmaboekje en een kop koffie, thee of fris in de pauze. voor de jeugd kennelijk "een sport lijkt om de politie achter zich aan te krijgen" en "rot tigheid uit te halen". "Snotneuzen van twaalf jaar die midden in de nacht op het Spuikolk zwalken. Hébben die soms geen ouders...? Die mentaliteit zou veranderd moeten wor den!" Aan zó'n gloedvol betoog had de heer Tieks (CDA) niets meer toe te voegen, zo zei hij. De woorden bleken hem uit het hart gegre pen. Wel wilde ook hij gezegd hebben dat hetgeen tijdens de afgelopen jaarwisseling gebeurd is "ontoelaatbaar is". Succes De heer Overweg van Gemeentebelangen ziet de zaak juist anders. Als inwoner van Melissant weet hij bij ondervinding juist hóe zo'n feestgelegenheid de ongeregeldheden indammen. "Ook in Melissant waren er steeds calamiteiten tijdens de jaarwisseling, maar sinds er een feesttent is, zijn de vernie lingen drastisch afgenomen. Het succes is dus al bewezen, en dat kan ook in Dirksland. Je moet de mensen tegenwoordig iets te bie den hebben, en bovendien is zo'n tent, als ontmoetingsplaats, goed voor de onderlinge banden in de dorpsgemeenschap." De heer Robijn (PvdA) was in zijn mening kort: 'Aan de ene kant zeg ik: in Melissant is het gelukt, met zo'n tent. Zouden we 't dan in Dirksland ook niet eens kunnen proberen. Maar aan de andere kant, écht veel heil zie ik er nu ook weer niet in. En moet je daar dan nu 11.000 voor uitgeven?" Robijn hamer de er meer op dat "gekeken moet worden waar nu al die rottigheid vandaan komt, en dat aan te pakken!" Niettemin gaf hij aan "bij wijze van proef niet tégen het college voorstel te willen zijn". En ook de heer Driesprong (VVD) gaf aan vóór het voorstel te zijn. Immers: "je moet het doel niet vergeten, namelijk zoveel mogelijk de jeugd centreren." Maar, zo benadrukte hij, dat vereist wel een adequate organisatie; het is niet alleen een kwestie van keiharde muziek..." Verantwoordelijk In een reactie op de besprekingen gaf burge meester Stoop aan dat het collegevoorstel is ingegeven door de onregelmatigheden tij dens de vorige jaarwisseling, hoewel hij er meteen aan toevoegde "emotioneel hetzelf de te gevoelen als hetgeen de heer Baan heeft verwoord". Het is echter, zo benadruk te hij, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan het scheppen van een zelfde voorziening als in Melissant, een feestgelegenheid. "Zie het dus niet als 'beloning' voor een bepaald gedrag." Overi gens gaf de burgemeester ook aan dat de rel schoppers van vorig jaar niet alleen onder de jeugdigen moeten worden gezocht maar zéker ook onder de andere generaties. En de restrictie destijds, dat een feestgele genheid tijdens de jaarwisseling alleen voor Melissant zou zijn, was omdat er toen alleen voor Melissant een indicatie was om iets altematiefs te organiseren. Nu ook Dirks land zo'n indicatie heeft, zou dat ook in Dirksland kunnen, zo legde burgemeester Stoop uit. "Het zou me een lief ding zijn als we dit jaar niet opnieuw de ME hier zouden zien". Tevens zei hij persoonlijk het initiatief te hebben opgevat om in contact te treden met de kerkenraden van zowel de PKN als de Geref. Gemeente te Dirksland, omdat tijdens de jaarwisseling ook uit hun gelederen rel schoppers aanwezig bleken te zijn. "Ik heb beide kerkenraden verzocht om hun jonge ren, bijvoorbeeld tijdens de catechese, aan te spreken op het vieren van oudjaar. En ik ben voornemens om daarna ook zélf met de jon geren in gesprek te gaan. De gevoerde besprekingen binnen de com missie MAM bleken leidden niet tot eensge zindheid. Toen het op stemmen aankwam, bleken drie commissieleden vóór te zijn en drie tegen. Met een verdeeld advies gaat het collegevoorstel dus nu naar de gemeente raad. Het is nog niet bekend of het voorstel ook werkelijk op de raadsagenda zal prijken of dat het college in haar komende overleg besluit van zijn voorstel af te zullen zien. MIDDELHARNIS - Op en rond vrij dag 10 december is Amnesty Interna tional elk jaar extra actief in het hele land. Op die datum, maar dan in 1948, werd door de VN de Universele Ver klaring van de Rechten van de Mens aangenomen. De bedoelingen waren goed, zo vlak na de Tweede Wereld oorlog. Maar wat zijn die waard als daden uitblijven? Anno nu is er weinig reden tot optimisme en met name niet waar het vrouwen betreft. 10 decem ber 2004 staat daarom bij Amnesty International geheel in het teken van de grote campagne 'Stop Geweld tegen Vrouwen', die loopt van maart 2004 tot december 2005. Overal ter wereld worden vrouwen gesla gen, verkracht, verminkt of gedood. Dit gebeurt thuis, op politiebureaus en in gevan genissen. In tijden van oorlog en in tijden van vrede, in rijke en in arme samenlevin gen, in alle culturen. Veel regeringen weige ren er tegen op te treden. Doordat vrouwen vaak gezien worden als tweederangs burgers wordt het geweld tegen hen niet onderzocht en bestraft. Andere factoren die geweld tegen vrouwen in de hand werken zijn armoede, aids- besmetting, tradities en discriminatoire wet- stelsels. De campagne Amnesty International confronteert de inter nationale gemeenschap met de harde feiten en het onnoemelijke leed dat ze veroorza ken. Het vraagt de VN om maatregelen tegen regeringen die dit geweld niet aanpak ken. Waarvoor Amnesty bewijzen levert. Maar, wil een petitie aan de VN kans van slagen hebben, dan is brede ondersteuning vereist. Veel handte keningen zijn nodig. De vier V's Geweld tegen vrou wen is nooit gerecht-* vaardigd en cultuur, traditie of geloof is nooit een excuus. Amnesty doet daarom aan de VN de volgen de aanbevelingen; - Staten moeten onomwonden alle vormen van geweld tegen vrouwen Veroordelen; - Het geweld moet worden Voorkomen; - Daders moeten worden Vervolgd; - Er moeten Voorzieingen komen voor de slachtoffers. Fakkels, verhalen, handtekeningen In Middelhamis zal het winkelend publiek op de Westdijk worden gevraagd petitielijs- ten te tekenen op vrijdagavond 10 december, tijdens de fakkelwake van de eilandelijke Amnesty-groep. Ook kan dat op zaterdag 11 december bij de Amnesty-kraam op de Wintermarkt op het Diekhuusplein. En tenslotte kan het ook nog in de gemeentebibliotheek aan het Kerke pad. Hier hangen ook verhalen ter lezing van vrouwen in verschillende landen, slacht offers van geweld. Geweld tegen vrouwen raakt iedereen! Voor meer informatie, ook over andere acties van Amnesty International, kunt u terecht op www.amnesty.nl of www.amne- sty.flakkee.net of bellen met Annet Tuinen- burg, telefoon: 485452. -14- Echt, de horloges die de gevangenen waren ontnomen, bewijzen goede diensten. Niet alleen dat er nu door velen ernstig geleerd wordt hoe je op zo'n ding kunt zien hoe laat het is; nee, het wordt een zekere bron van inkomsten, waarvan allen in de barak profiteren. Zo nu en dan komt er 's avonds een Rus de barak binnen: 'Kameraad plenny, jij maken mijn uur?' Hans neemt het uurwerk in ontvangst en fronst beden kelijk zijn wenkbrauwen. Dan schudt hij het klokje heen en weer en kijkt, na er aan geluisterd te hebben, nog bedenkelijker. 'Erg kaputt?' Het horloge wordt nog eens aandacht aan alle kanten bekeken, geschud en zelfs beroken. 'Ja kameraad, het horloge is heel erg kapot.' 'Jij maken?' De Rus lacht met kinderlijke blijdschap en herhaalt: 'Kameraad plenny, jij maken uur?' 'Ik weet het niet, het vraagt heel veel werk en het zal lange tijd duren voor het klaar is, tenminste, als het nog te repareren is.' Dat is het moment waarop het horloge wordt openge maakt. Het gezicht van de Rus straalt. Want wat hij ziet aan radertjes en veren gaat zijn verstand te boven. Wie van zoiets verstand heeft is meer dan niets; een soort wonderman zogezegd. Met een fijn schroevendraaier- tje prutst Hans in het inwendige van het uurwerk en steh, als een dokter, zijn diagnose. Dat er iets weleens helemaal niet meer gerepareerd kan worden, beseffen de meeste soldaten niet. En als Hans ziet dat een uur werk niet meer te repareren is, past hij er wel voor dat te zeggen. De Russen zouden dat overigens niet geloofd hebben ook. Voor hen is Hans een man die alles kan. Als hij gezegd had: Dat kan niet, wordt dat opgevat als: Hij wil dat voor mij niet doen. Dan veran dert de vriendelijke Rus in een briesende leeuw waar bij zijn vuisten erg los zitten. Maar Hans als vakman kan na enige ogenblikken al wel vaststellen, of een horloge gemaakt kan worden of niet. In het laatste geval zegt hij dat het heel lang zal duren en maakt een gebaar van opereren, waarbij hij snijbewegingen in de buurt van zijn hartstreek demon streert. Dat maakt indruk op de Rus. Zijn horioge zal dus een heel ernstige, langdunge behandeling moeten ondergaan. Dat zal overigens zijn horloge alleen maar waardevoller doen zijn. Stel je voor; Een horioge dat een hartoperatie heeft ondergaan! Wie van zijn kame raden heeft zo'n ding? Hans moet in de tijd van 'de baas' aan het ding werken. Soms wordt een heel nieuw uurwerk ingebouwd. Falen kan hij zich niet veroorloven. Overigens is dat ook niet nodig, want in zijn werkplaats heeft hij de beschikking over de meest moderne apparatuur en onderdelen om zelfs de fijnste instrumenten te repareren. 'Ik zal jouw horloge maken, maar het zal heel lang duren.' De soldaat wordt aan zijn verstand gebracht, hoelang de reparatie wel in beslag zal nemen. Pas als hij er ter dege van overtuigd is, dat de Rus precies weet hoelang het zal duren, wordt het werk aangenomen, na eerst nog over de prijs te hebben gepraat. Dat is meestal sigaretten of wodka die kameraadschappelijk worden verdeeld. Het grootste succes van Hans zal echter nog komen en wel in de vorm van een zilveren roos, een prachtig stuk handwerk, eigendom van kolonel Iwan Sokorsky de kampcommandant. De roos wordt door de commandant bewaard in een zwart leren doosje, bekleed met rood fluweel. Slechts een enkeling mag een blik in het doosje werpen, en bij heel hoge uitzondering wordt het toegestaan het stukje edelsmeedkunst in de hand te nemen. De kolonel heeft het ergens vandaan en bestemde het voor Alja, bij wie hij binnenkort zijn verlof zal gaan doorbrengen. Bij de gedachte aan Alja heeft kolonel Iwan Sokorsky het doosje gepakt om het zilveren kleinood nog eens te bewonderen. Toen het deksel geopend werd verschoot de kolonel van kleur; enkele van de prachtig bewerkte bloembladen waren verdwenen. Zo waar, de roos leek verwelkt, als de bloemen van de taigaroos om deze tijd van het jaar. Werkelijk een zeer trieste aanblik biedt een zilveren roos, die enkele van zijn kostbare bloemblaadjes mist. Iwan Sokorsky fronst zijn borstelige wenkbrauwen en gaat in gedachten na wie er rijp is om naar de IJszee getransporteerd te worden. Nadenkend gaat hij achter zijn bureau zitten om na te gaan wie de dader kan zijn. Slechts een paar officieren, die overigens volkomen betrouwbaar zijn, weten van de roos. Geen van deze mensen acht hij in staat om zijn zilveren roos te ruïneren. Een plenny komt niet in aan merking, want die beven al bij de gedachte dat ze op de commandantura moeten verschijnen. De dader moet dus een Rus zijn. 'Welke Rus heeft de roos van mijn Alja geplunderd?' Hij zegt het hardop, waarbij zijn ogen een gevaarlijke glans krijgen. Maar hoe hij zijn hersens ook pijnigt, het is en blijft een raadsel wie hem deze poets gebakken heeft. Met zijn officieren bespreekt hij het geval. Die stellen hem voor om coinmissaris Boetiloflf van het gebeurde op de hoogte te stellen. Immers, als de com missaris er geen raad mee weet, wie zou er dan nog een oplossing kunnen vinden? Maar zelfs de commissaris blijft in zijn onderzoek steken en niet dan nadat alle Russen in de rang van onderofficier en daar onder door de molen zijn gedraaid. Het is en blijft voor altijd een raadsel wie de zilveren roos vernield heeft. En daar kolonel Iwan Sokorsky niet met lege handen bij zijn Alja wil aankomen, moet er wat op gevonden worden. Hij wil zijn geliefde iets geven, dat waardevol is; en wat is er dan mooier dan een handgewreven zilveren roos, verpakt in een zwart lederen doos, met rood flu weel bekleed? Toch denkt kapitein Stephan Bemerian nog een oplos sing te weten en wel in de persoon van Hans Pinter, die de naam van wonderman heeft gekregen. Die is waar schijnlijk wel in staat om de gehavende roos weer in zijn oude luister te herstellen. Een sergeant van de wacht wordt naar de werkplaats van Hans gezonden met de opdracht om zich direct op de commandantura, bij de kolonel te melden. Een bezoek op de commandantura is iets dat nooit veel goeds betekenen kan, zodat de arme plermy niet zonder zorgen informeert, waarom de kolonel hem wenst te spreken. 'Ik niet weten. Jij vlug!' De soldaat maakt een gejaag de armbeweging. Want om nu een Russische kolonel te laten wachten staat bijna gelijk aan heiligheids- schermis. 'Dawai, dawai!' De Rus jaagt Hans het gebouw uit en draaft achter hem aan naar de commandantura. Kolonel Iwan Sokorsky zit achter een groot bureau als Hans Pinter wordt binnengelaten. Aan de wand hangt een groot portret van Stairn die met harde ogen het ver trek in staart. 'Hans Pinter.' De plenny meldt zich, dreunt zijn gevangennummer en persoonlijke gegevens op. De kolonel kijkt hem met gelronste wenkbrauwen aan. Die moffen! Die kerels kunnen letterlijk alles. Ze moesten er niet één meer naar Duitsland terug laten keren, denkt hij. {wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 5