mm. Gemeente Oostflakkee ontplooit ondergrondse activiteiten Geslaagd seminar Belastingplan 2005 Zuiveringsscliap Hollandse Eilanden en Waarden draagt over Kerstconcert Woord Daad Zierikzee Gospelkoor op Kerstmarkt te Stellendam Kerstzangavond Nieuwe Tonge Tweede rioolbunker in gebruik gesteld Gezocht: Crisisopvanggezinnen: 'Ouders voor even' Surprisewedstrijd H.V. Krammer 'One More Voice' en 'Psallite Deo' in kerstconcert Open brief van de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht ËIII(ra3».lilEIJWS Nieuws van de Wereldwinkel Cursus voor potentiële vrijwilligers van Vrijwilli ge Terminale Thuiszorg Ingezonden: Show geborduurde schilderijen bij vdKAMP PAGINA 4 DINSDAG 7 DECEMBER 2004 DEN BOMMEL - De gemeente Oost flakkee werkt aan zijn rioleringssys teem. Precies een jaar geleden werd aan de Kolfweg de Oude-Tonge de riolering al grondig aangepakt en een bergbezinkbassin in gebruik gesteld. Momenteel wordt aan de Eisenho- werlaan, ook in Oude-Tonge, een tweede bergbezinkbassin gebouwd, en afgelopen donderdagmiddag werd een officieel tintje gegeven aan de ingebruikname van een bergbezink bassin aan de Kerkdreef in Den Bom mel, waarbij ook de omwonenden waren uitgenodigd. Milieuwethouder Andries van de gemeente Oostflak kee verrichtte de officiële ingebruik neming met het in werking zetten van de pomp binnenin het bassin. De doelstelling van de bouw van een berg bezinkbassin is tweeledig. Enerzijds bete kent het een grotere bergingscapaciteit van Dit najaar is Pleegzorg een wervings actie gestart voor crisisopvang in het kader van de campagne 'Ouders voor even'. Mensen die meer willen weten over pleegzorg zijn van harte welkom op de informatieavond op maandag 13 december a.s. Het komt regelmatig voor dat een kind enkele dagen tot enkele maanden opgevan gen moet worden omdat er een crisissituatie is ontstaan. Met name voor crisisopvang zijn we dringend op zoek naar gezinnen in het Rijnmondgebied die kinderen tijdelijk een veilige plek willen bieden. Daarnaast is er behoefte aan gezinnen die langere tijd een kind op kunnen vangen die niet thuis kan wonen. Eenoudergezinnen, samenwonenden of afvoerwater; anderzijds is het de bedoeling dat uit het afvoerwater vooral de vervuiling richting waterzuiveringsinstallatie wordt getransporteerd, en niet een grote hoeveel heid water die niet of nauwelijks is ver vuild, bijvoorbeeld regenwater, want dat zou slechts tot overmatige belasting van de waterzuivering leiden. Het bergbezinkbas sin biedt hierin een oplossing. Als onder deel van het rioleringssysteem vormt het een ondergrondse bunker, een enorme betonnen bak, waarin het afvoerwater terechtkomt en het vuil naar beneden zakt, dus bezinkt. Als in het bassin het opgevan gen water tot bepaalde hoogte is gekomen, is de vervuiling dusdanig bezonken dat bovenin het water schoon genoeg is om, middels een overstortsysteem, op het oppervlaktewater geloosd te worden. De vervuiling kan dan via andere kanalen rich ting waterzuivering worden gesluisd. Het hele systeem werkt volledig geautomati seerd, computergestuurd dus, maar kan uiteraard ook met de hand worden inge schakeld. Het bassin aan de Bonimelse Kerkdreef is 4 meter breed, ruim 2 meter hoog, 36 meter lang en kan 330 kuub water bevatten, dat in 10 uur tijd wordt wegge pompt. Binnenin het bassin is een diffusie muur gebouwd: een betonnen wand met gaten, waardoor de kracht van het instro mende water wordt gebroken en verdeeld. De totale bouwtijd van het bergbezinkbas sin bedroeg drie maanden. GOEREE- OVERFLAKKEe getrouwde stellen, partners van verschil lende of gelijke sekse, met of zonder eigen kinderen kunnen pleegouder worden. Pleeg ouders moeten boven de 21 jaar zijn en een kind een stabiel onderkomen kunnen bieden. Voor geïnteresseerden in het pleegouder schap wordt op maandag 13 december een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in Rotterdam. Tijdens de voorlichtingsavond komen behalve crisisopvang ook alle andere vor men van pleegzorg aan bod. Een ervaren pleegouder en een pleegzorgwerker vertellen waarom kinderen niet bij hun ou ders kunnen wonen, wat de gevolgen zijn van een pleegkind in uw huis en hoe u pleeg ouder kunt worden. De avond is vrij toegankelijk. Voor aanvraag van een informatiepakket of inschrijving voor de voorlichtingsavond kunt u contact opnemen met het Centrum voor Pleegzorg (tel. 010- 271 88 88) of via e-mail: info@rotterdam.pleegzorg.nl. Meer infor matie: www .plee gzorgrotterdam.nl V./.n.r..- S.L. Visser, LJM. Peskens, A.JJ. van den Berge en J.A. Verhage. De belastingwetgeving in ons land verandert voortdurend. Door die ver anderingen is het vaak een hele puz zel om de zaken goed op een rij te zet ten. Daarom organiseerden Rabo bank Middelharnis en Visser Visser Registeraccountants op 25 november jl. een informatiebijeen komst over het Belastingplan 2005 in het trefpunt van de bank. Een semi nar met handige Tips Trucs voor belastingbesparing, toegespitst op concrete situaties. Ruim 100 aanwezi gen toonden belangstelling voor deze avond vol 'eindejaarstips'. Wetswijzigingen en maatregelen De heer J.A. Verhage MBA, onderdirecteur Bedrijven Rabobank, opende het seminar en heette de aanwezigen welkom. Daarna nam de heer Mr. A.J.J. van den Berge FB, hoofd fiscale afdeling Visser Visser Registerac countants, het woord. De heer Van den Ber ge lichtte de komende wetswijzigingen toe en gaf daarbij aan welke belastingbesparen- de maatregelen u nog dit jaar zou moeten treffen. Er is veel te doen voor het eind van 2004, maar ook veel te besparen! Bovendien is het belangrijk om u te laten begeleiden door een deskundige adviseur. Pensioenen Na de heer Van den Berge nam de heer L.J.M Peskens MFP, senior accountmanager bij Amev, het woord. De heer Peskens licht te de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenen toe. Thema's als Prinsjes dag, het sociaal akkoord, de leverslooprege- ling, gelijke behandeling, pensioenopbouw en lijfrentemogelijkheden passeerden de revue. De heer S.L. Visser RA, directeur van Visser Visser Registeraccountants, sloot de avond af met een woord van dank voor de sprekers. Tevens meldde de heer Visser dat de heer Van den Berge zal toetreden als ven noot bij Visser Visser Registeraccoun tants. De heer Visser feliciteerde de heer Van den Berge met zijn benoeming. Na afloop was er ruimte om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar van gedach ten te wisselen. ZIERIKZEE - Op zaterdag 11 decem ber wordt er een kerstconcert georga niseerd in de Nieuwe Kerk te Zierik zee ten bate van de stichting Woord Daad te Schouwen-Duiveland. Aan vang van de avond is 19.30 uur. Medewerkenden aan dit kerstconcert zijn het Christelijk gemengd Eilandenkoor uit Zier ikzee, dat momenteel zo'n 100 leden telt. Het kinderkoor Jedaja uit Nieuwerkerk met zo'n 60 leden. Beide koren staan onder lei ding van de bekende dirigent organist pia nist Peter Wildeman uit Tholen. Andere instrumentalisten van dit kerstcon cert zijn; Sjaak Berrevoets en Wilhelm Groenendijk als trompettisten, Martin West- strate organist, Jolanda Braam dwarsfluitiste en Christa de Keijzer panfluitiste. De ope ning en de meditatie van deze avond worden verzorgd door Ds. C. Gielen, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk te Middelhar nis. De collecte die tijdens dit concert wordt gehouden komt ten goede aan het project van de gezamenlijke comités van Woord Daad in de regio Zeeland, namelijk; Zeeland bouwt vakschool in Haïti. Vele jongeren in het straatarme Haïti zijn ongeschoold, wer keloos en dus financieel tot last van het gezin. Zij leven zonder uitzicht op betaald werk en komen gemakkelijk terecht in een neerwaartse spiraal. Omdat er in Haïti behoefte is aan geschoolde vakmensen, vat te Parole et Action, partner van Woord Daad, het plan op een oude school in Leoga- ne om te bouwen tot een vakschool. Geeft u deze jongeren een kans? De Nationale Com missie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) verdub belt uw gift! De NCDO wil zo de plaatselij ke initiatieven in Nederland voor hulppro jecten in ontwikkelingslanden steunen. De entree voor deze avond bedraagt voor iedereen 2,50 per persoon. Iedereen is van harte welkom. Voor de afsluiting van het jaar is H.V. 'Krammer' gewend om een surprise wed strijd te houden. Dit houdt in dat, hoe veel of hoe weinig vis je ook vangt, er voor iedereen altijd wel een verassing is. Wat wil je nog meer? Gezellig vissen, en zeker weten dat je een prijs krijgt! Komende zaterdag, 11 december, is het zover. Waar schijnlijk zal dan worden gevist in het Cal- landkanaal. Inschrijven van 8.00 tot 8.30 uur in restaurant 'De Goede Reede', Zui- derdiepstraatweg 28 te Stellendam. Vissen van 9.30 tot 13.30 uur De inschrijfkosten bedragen voor vaste wedstrijdvissers 2,50. Anderen zijn zeker welkom, maar betalen voor deelname aan deze wedstrijd 7,50 inschrijfgeld. Omdat het deze keer een surprisewedstrijd is, moet u zich wel op tijd opgeven. Tot donderdagavond kunt u zich aanmelden (en evt. aas bestellen) via onder staand telefoonnummer. Ook voor inlich tingen of andere vragen (geen vervoer mis schien?) belt u met: 0187-603051, of u mailt naar: hvkrammer@hotmail.com. ■'vf^^W^^Wi^'''' Zaterdag 11 december kan men op drie plaatsen zijn inkopen doen bij de Wereld winkel, dat is boffen! Natuurlijk kan men terecht in de Wereld winkel op het Spuiplein, achter d'n Diek in Middeüiamis. Maar ook in den Bommel, op de Kerstmarkt in de Bommelstee zijn ze aanwezig, én op de Kerstmarkt van de Katholieke Kerk in Mid delharnis, aan de Langeweg, waar dan tevens heel veel kerststallen te bewonderen zijn. Dus: voor alle Kerst inkopen naar de Wereldwinkel in Middelharnis, naar de Bommelstee in den Bommel, óf naar de Katholieke Kerk in Middelharnis!. De openingstijden van de winkel zijn: woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, vrij dag van 14.00 uur tot 21.00 uur, en zaterdag van 10,00 uur tot 17.00 uur. Let op! Vanaf 1 januari 2005 gewijzigde openingstijden. Dan gaat de wereldwinkel op vrijdag open van lO.uur tot 18.00 uur. STELLENDAM - Op vrijdag 10 december wordt er door de ondernemersvereniging van Stellendam een gezellige kerstmarkt georganiseerd op het Oranjeplein te Stellen dam. De bezoekers van de kerstmarkt kun nen rekenen op scherpe kerstaanbiedingen, zoals mooi versierde kerstballen, schitterend opgemaakte kerststukjes, prachtige kerstver lichting, heerlijke WeihnachtstoUen en bij zondere kaarsen. Verder zijn er diverse hap jes en drankjes verkrijgbaar. De avond zal worden opgeluisterd door het Ouddorpse Gospelkoor dat de mooiste kerst liederen ten gehore zal brengen. Deze kerstmarkt, waarbij gezelligheid voor op staat, begint om 17.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De Stellendamse ondernemers rekenen op uw komst. HELLEVOETSLUIS - Vrijwilligers van Vrijwillige Terminale Thuiszorg bieden ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase, en hun naasten. Dit is een dank bare, maar vaak ook mentaal belastende taak. Mensen die interesse hebben in het bie den van deze ondersteuning worden goed begeleid én opgeleid door professionele medewerkers van Vrijwillige Terminale Thuiszorg. Daarom wordt potentiële vrijwil ligers of geïnteresseerden kosteloos een introductiecursus aangeboden. De cursus 'Thuis sterven' wordt gegeven, om de des kundigheid van nieuwe vrijwilligers bij het begeleiden van ernstig zieken, te bevorde ren. De cursus wordt op negen dagdelen vanaf 12 januari aangeboden. Indien u eerst nog wat meer informatie wilt, kunt u naar de infor matieavond komen. Deze vindt plaats op maandag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur op de locatie van Informele Zorg Zuid- Holland Zuid, aan de Christiaan Huygens- weg 38 F, te Hellevoetsluis. Voor meer informatie of om u voor de cur sus aan te melden, kunt u ook contact opne men met Informele Zorg Zuid-Holland op telefoonnummer 0900 202 06 72. Vrijwillige Terminale Thuiszorg is een afde- üng van Informele Zorg Zuid-Holland Zuid. Naast ondersteuning aan mensen in hun laat ste levensfase biedt Informele Zorg Zuid- Holland Zuid met behulp van vrijwiUigers ondersteuning aan mensen met een beper king, chronische aandoening of levensbe dreigende ziekte, dementie of psychiatrische achtergrond. Ook mensen die zorgen voor een naaste met een beperking of aandoening kunnen bij Informele Zorg Zuid-Holland Zuid terecht. DIRKSLAND - In de Hervormde Kerk te Dirksland wordt a.s. vrijdag, 10 december, een kerstconcert gegeven door het Christe lijk Vocaal ensemble 'One More Voice' en Christelijk Jongerenkoor Psallite Deo. Op het programmaa staan minder traditionele én bijzonder te noemen werken, onder andere het Franstahge psalm 150 van Cesar Franck het in het Russisch gezongen Bogoroditsye Dyevo van Rachmaninov en het Abendlied van Rheinberger. Maar ook worden meer bekende werken ten gehore gebracht zoals Jesu, meine Freude van J.S.Bach en Canti- que de Jean Racine van Fauré. De uitvoering van het Christelijk vocaal ensemble 'One More Voice' staat onder lei ding van dirigent Willem Christiaan Mey- boom. Het dit jaar hun derde lustrum vieren de Chr. jongerenkoor 'Psallite Deo' staat onder leiding van Johan Nijsse. Begeleider op orgel en klavecimbel is Anton Weenink; hij zal tevens enkele solowerken ten gehore brengen op het Künckel-orgel van de Herv. Kerk. Aanvang 20.15 uur, kerk open 19.45 uur. De entree bedraagt 3. Iedereen harte lijk welkom. De Nederlandse waterwereld heeft afscheid genomen van Zuiverings schap Hollandse Eilanden en Waar den (ZHEW). Dat gebeurde dinsdag 30 november in Dordrecht tijdens een symposium met als titel 'Het zuive ringsschap en zijn omgeving'. Diverse prominenten, onder wie oud- bestuurslid Cees Veerman, momen teel minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, lieten hun licht schijnen over de rol die het zuive ringsschap 25 jaar heeft gespeeld in de zorg voor schoon oppervlaktewater. Jan Boeve, die twintig jaar deel uitmaakte van het bestuur van ZHEW, waarvan veer tien jaar als voorzitter, maakte van de gele genheid gebruik om afscheid te nemen. Ook Willemien Dingemans nam na een dienst verband van twintig jaar afscheid van het zuiveringsschap. Sinds 1994 vervulde zij de functie van secretaris. Het symposium markeert een belangrijke mijlpaal. ZHEW houdt na een kwart eeuw op te bestaan en draagt zijn taken over. De zorg voor de waterkwaliteit komt per 1 janu ari 2005 in handen van drie all-in water schappen: Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland en Hoogheem raadschap van Schieland en de Krimpener- waard. De toevoeging all-in houdt in dat deze waterschappen verantwoordelijk zijn voor de waterkwantiteit (dijken en water peil) én de waterkwaliteit (zorg voor schoon water in sloten, singels en plassen). ZHEW heeft zijn eigen geschiedenis vastge legd in 'Een kwart eeuw waterschap van kwaliteit'. Dit jubileumboek, van de hand van de auteurs Rob Bijnsdorp en Wim van Wijk, beschrijft onder meer de moeizame aanloop naar de oprichting van het zuive ringsschap. De noodzaak van waterkwali teitsbeheer heeft nooit ter discussie gestaan, wél de manier waarop die het best kon wor den georganiseerd. In 1980 ging het zuive ringsschap uiteindelijk van start. Wapenfeiten In de bijna kwart eeuw van zijn bestaan heeft het zuiveringsschap diverse wapenfeiten verricht. Er kwam een einde aan de onge breidelde lozing van industrieel afvalwater. En voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater werden op tientallen plaatsen in Zuid-Holland Zuid nieuwe installaties gebouwd en bestaande gemoderniseerd. Met de ondergronds gelegen installatie Dokha- ven, geopend in 1987, als onbetwist parade paardje. Dankzij de modernste zuiverings technologie wordt daar het afvalwater van enkele honderdduizenden Rotterdammers gezuiverd. Naast de aanpak van puntbronnen, vervui ling afkomstig uit één duidelijke bron, richt- Op vrijdagavond 10 december zal er weer de jaarlijkse kerstzangavond zijn in de Her vormde Kerk van Nieuwe Tonge. De avond begint om half acht. De kerk is om zeven uur open. De volgende koren zullen hun mede werking aan de avond verlenen: Het Kinder koor 'Bidt en Zing' uit Nieuwe Tonge, o.l.v. Peter Wildeman en het gemengd koor 'Soli Deo Gloria' uit Stad aan 't Haringvliet, o.l.v. Paul Kieviet. De samenzang zal worden begeleid door Peter Wildeman. Ook zal een panfluitist zijn medewerking geven aan deze zangavond, namelijk Gerco Brouwer. De collecte deze avond is voor de Straatkin deren van 'Belo Horizonte' in Brazilië. Het belooft weer een mooie avond te worden. Op verzoek van onze stichting heeft de Raad van State de bouw van de kadewoningen binnen het Bestemmingsplan Havenkanaal geschorst. In deze brief willen wij nogmaals uitleggen waarom wij dit verzoek hebben gedaan en dat wij het uiterst vervelend vin den dat sommigen daardoor nu worden gedupeerd. Wij hebben de kopers overigens onlangs op dit risico attent gemaakt. Ook hebben wij meermalen de gemeente de vraag gesteld of het verstandig is de woning door A.M. Wonen te laten verkopen zolang de inspraakprocedures nog niet zijn afge rond. De wethouder deelde ons mee dat dat voor risico van A.M, Wonen is. Al vanaf mei 2003 volgt onze stichting de bodemprocedure tegen dh bestemmings plan. A.M. Wonen heeft met toestemming van de gemeente, lopende deze procedure, besloten de woningen alvast te verkopen en te gaan bouwen. Dit in de wetenschap dat 'Het Knooppunt' nog steeds stil zou liggen als de bezwaarmaker zijn beroep niet had ingetrok ken. Er is n.l. nog geen bestemmingsplan 'Beschermd Dorpsgezicht Middelhamis- Sommelsdijk' door de gemeenteraad vastge steld. De gemeente heeft van de minister bij de aanwijzing van het Beschermd Dorpsge zicht in 2000 de opdracht gekregen om bin nen drie jaar dit bestemmingsplan rond te hebben. Nu vier en een half jaar later is dit nog steeds niet gebeurd. Dat de bouw is geschorst is toch een teken dat deze gang van zaken niet klopt. In feite heeft de gemeente met A.M. Wonen de kopers wil lens en wetens misleid. Het havengebied is door minister (overigens tegen de wil van de gemeente) mede aangewezen als vallend binnen het Beschermd Dorpsgezicht. Dit Oiid-bestiiurslid en LNV-minisler Cees Veerman tijdens zijn betoog over de toekomst van de waterschappen. te het zuiveringsschap zijn pijlen van liever lee steeds meer op het terugdringen van ver vuiling door zogenaamde diffuse bronnen. Dit is een verzamelnaam van een veelheid van kleine, sterk verspreid voorkomende lozingen, zoals dierlijke mest in de land bouw, bestrijdingsmiddelen in het gemeen telijk groenbeheer, en zware metalen in bouwmaterialen. De aanpak resulteerde onder meer in de invoering van regels voor de milieuvriendelijke teelten in land- en tuinbouw. Het zuiveringsschap legde hier mee de basis voor nieuwe landelijke wet- en regelgeving. Het belang van samenwerking Voor het gezond maken van het water in slo ten, singels en plassen heeft ZHEW altijd de samenwerking gezocht met andere partijen. Met andere waterschappen in Zuid-Holland Zuid, landbouworganisaties en belangenor ganisaties werkte ZHEW intensief samen aan integrale gebiedsgerichte projecten. Op tal van plaatsen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en watergangen uitgebag gerd. Gemeenten zijn al jaren een belangrij ke partner voor het inzamelen van rioolwater en het maken van stedelijke waterplannen. De strategie van samenwerking en overleg heeft het zuiveringsschap ook steeds gevolgd bij de controle op de naleving van wetten en vergunningen. Liever dan politie agent te spelen stak het zuiveringsschap energie in onderzoek en gedragsbeïnvloe ding door middel van goede communicatie. Resultaten Hebben al die inspanningen resultaat gehad, is de vraag die resteert na 25 jaar zuiverings schap. Het antwoord luidt positief Het water is inderdaad schoner geworden. Er hgt min der kroos in het water, terwijl stankoverlast en vissterfte nauwelijks meer voorkomen. Het water bevat meer zuurstof, hoewel dat niet altijd voor het blote oog zichtbaar is. MIDDELHARNIS - Zaterdag 11 december is er bij vdKAMP in winkel centrum 'D'n Diek' een grote show van geborduurde schilderijen en kussens. De schilderijen zijn te bewonderen van 10.00 tot 17.00 uur in het atelier achter de winkel. Tijdens deze show is er op alle borduurpakketten 10% korting. Tijdens de midwintermarkt zaterdag 11 december worden in winkelcentrum 'D'n Diek' weer tal van muziekoptredens gege ven voor en in diverse winkels, georgani seerd door de Soroptimistenclub Goeree- Overflakkee. VdKAMP heeft deze gelegen heid aangegrepen om die dag een grote show te organiseren van meer dan honderd gebor duurde schilderijen en affiches van borduur werken van verschillende leveranciers van borduurpakketten. Er zullen borduurwerken ten toon gesteld worden van de firma's VERVACO, Lanarte, PAKO, Maria van Scharrenburg en DMC. Vaak moet men een pakket uitkiezen naar aanleiding van een kleine foto op het pakket of in de catalogus. Deze dag kan men de borduurwerken op ware grootte en veelal echt geborduurd zien in een sfeer die mede gemaakt wordt door de verschillende muzi kanten die over de dag verspreid hun kunnen ten gehore zullen geven in voornoemd ate lier. Tijdens de show die duurt van 10.00 tot 17.00 uur krijgt men 10% korting op de aan koop van een borduurpakket. Alleszins de moeite waard om zaterdag 11 december eens een kijkje te gaan nemen bij vdKAMP in Winkelcentrum'd'n Diek'. vanwege de cultuurhistorische waardevolle structuur. In het bestemmingsplan Westplaat is dan ook bepaald dat het Havenkanaal mag wor den gedempt onder voorwaarde dat de Havendijk blijft gehandhaafd. Deze krijgt dan een functie als groene zone en vormt een buffer tussen het beschermd dorpsgezicht en de nieuwbouwwijk. Zoals u nu kunt zien is de historische struc tuur geheel verdwenen en zijn de gronden ingelijfd bij de nieuwbouwwijk. Een inspraakprocedure zou toch geen enkele zin hebben als de uitspraak pas komt terwijl de huizen al klaai' zijn. Daarom is het logisch dat de Raad van State in afwachting van de definitieve afhandeling van de bodemprocedure de bouw heeft geschorst. We vinden dit t.o.v. de kopers een hele vervelende situatie die wij niet hebben gezocht, maar die alleen te wijten is aan de verantwoordelijken van de bouw en de juist heid van de bestemmingsplannen. Het Bestuur van de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht p/a Voorstraat 27, 3245 BG Sommelsdijk, telefoon: 0187-482917

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4