CDA legt kabinetsbeleid uit en zoekt interactie met 'de massa' "Feiten en cijfe over Zuid-Holland Waterschap Goeree-Overflakkee in laatste vei^adering bijeen Kerstconcerten Jong Kamerkoor Tiori Musicali^ Verkoping zendingskrans Dorkas Kamerlid De Vries in het Diekhuus jamilieherichten 't begint bij www-zuid-holland.nl ËiiAtiDcn-niEuws EIÜVnDEn-tllEUWS Ophalen oud papier Stellendam Eilanden-Nieuws Kerstconcert voor Reinout van Heiningen MIDDELHARNIS - Zorg en sociale zekerheid. Dat was het thema dat dinsdagavond centraal stond tijdens een bijeenkomst van het eilandelijke CDA in het Diekhuus te Middelhar- nis. En natuurlijk werd er over deze onderwerpen uitgebreid van gedach ten gewisseld met Tweede Kamerlid en partijgenoot Jan de Vries. Maar in de huidige onzekere tijden - denk aan de niet meer zo vanzelfsprekende vei ligheid in de samenleving, de terreur dreiging en de teruglopende kiezers gunst voor de christen-democraten - kwamen uiteraard veel meer thema's aan de orde. Haagse kaasstolp provincie j^QLLAND ZUID MIDDELHARNIS - Het werd toch een wat weemoedige bijeenkomst, vrijdagmiddag 3 december in het waterschapshuis in Middelhamis. Voor de allerlaatste keer waren de bestuurders van het Waterschap Goe ree-Overflakkee in vergadering bij een om, voordat de fusie van de water schappen op 1 januari a.s. van kracht wordt, nog over een aantal belangrij ke zaken te beslissen. Zo werd op de valreep akkoord gegaan met de ver koop van het waterschapshuis aan het ISGO en deelname aan het Streekar chief Goeree-Overflakkee. En daar naast werden er diverse cadeautjes uitgewisseld en vele waarderende afscheidswoorden gesproken: door de hoofdingelanden, door de heemraden, door de secretaris en door de dijk graaf. Ook de publieke tribune, dit maal voller dan ooit tevoren, werd persoonlijk door de dijkgraaf bedankt voor de belangstelling die al die jaren was getoond voor het werk van het Waterschap Waterschapshuis Mijlpalen Cadeautjes ^liö-::i üsat Middelhamis - Op zaterdag 18 en vrijdag 24 december a.s. zal Jong Kamerkoor 'Fiori Musicali' een tweetal sfeervolle kerstconcerten ver zorgen. Het repertoire, dat alleen bestaat uit a cappella composities, is afkomstig uit alle stijlperioden van de klassieke koormuziek. Het nieuwe 'Flakkees Jongenskoor' zal medewer king verlenen aan enkele kerstcarols. Daarnaast is er de gelegenheid om met elkaar enkele bekende kerstliederen te zingen. PAGINA 2 713ECEMBER 2004 "Is het CDA nog gelukkig met de huidige coahtie", vroeg iemand aan het eind van de avond aan De Vries. "Een liefdesrelatie is het niet en dat hoeft ook niet", antwoordde het Kamerlid, "maar met deze coalitie heb ben we wel de mogelijkheid om het beleid uit te voeren dat wij voorstaan. Kijk naar de sociale zekerheid, kijk naar de zorg. Wij wil len een terugtredende overheid en minder regels. Ook doen we een oproep aan de samenleving om mee te doen en om de kern waarden waar we trots op zijn over te dra gen. Dat beleid krijgt brede steun in de Kamer. Het kabinet laat daadkracht zien en met een andere coalitie was dat niet mogelijk geweest." Het warme pleidooi voor het kabinetsbeleid leverde in het volle zaaltje in het Diekhuus wel instemming op. Maar er wrong ook iets. Eén van de aanwezigen sprak zijn zorgen uit over de peilingen. "Het CDA zakt weg naar 29 zetels. Dat betekent dat we iets verkeerds hebben gedaan. Het CDA moet op een ande re manier voor het voetlicht treden en de gro te massa's duidelijk maken waar we voor staan. We moeten het beleid beter verdedi gen, zoals Lubbers twintig jaar geleden deed." Jan de Vries, een vlotte prater met een dub bele academische titel, moest dat beamen. "Ik ben hier ook niet voor niets. We hebben wat uit te leggen, we hebben het perspectief onvoldoende geschetst. Het CDA is duide lijk bezig een inhaalslag te maken. Ik kom ook om te horen wat er leeft, en dat doen we allemaal in de fractie." Betaalbaar en toegankelijk Om het interactieve te benadrukken, hield De Vries géén inleiding in Middelhamis. Daarvoor in de plaats stelden twee eilande lijke CDA-ers indringende vragen en kon de zaal daar lekker op inhaken. De eerste vraag ging over de toekomst van de zorg en het verzekeringsstelsel. "We beogen de gezond heidszorg toegankelijk en betaalbaar te hou den op de langere termijn. Dat is een grote zorg, want de kosten rijzen te pan uit. Kijk maar naar de AWBZ; nu betalen we 13 pro cent van ons inkomen aan premie, maar over tien jaar is dat - als er niets verandert - mis schien wel 20 procent. En dan heb rk het nog niet over de ziektekostenverzekering. Die stijgt namelijk ook gewoon door. Er komen nu eenmaal meer ouderen en die hebben meer zorg nodig," Ingrepen zijn dus nodig. Ook, zo vervolgde De Vries, omdat de zorg nog altijd aanbod- gericht is en de bureaucratie te veel kosten met zich mee brengt. Meer concurrentie is het toverwoord, aldus de CDA-er, "Er is dus een ander zorgstelsel nodig en wij willen een clir, streekblad op gerefonneerde grondslag voor de zuid-hollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187) 47 10 20 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 1020 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28: contracttarieven op aanvraag sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: lioofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, e-mall: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van Ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar 36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 CDA Tweede Kamerlid Jan de V, basisverzekering voor iedereen. Met voor iedereen een basispakket tegen een vastge stelde prijs. Wij willen de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Daarom moet er een toeslag komen voor iedereen die anders meer dan 10 procent van zijn inko men aan de zorgverzekering zou moeten besteden. Zo'n toeslag brengt evenwicht en zorgt ook voor minder armoedeval als men sen moeten overstappen van ziekenfonds naar particuliere verzekering." De Vries betoogde dat het kabinet ook de wachtlijsten aanpakt, "Het is raar dat je in België direct terecht kan voor een operatie en hier moet wachten. Het kabinet heeft de wachtlijsten voor levensbedreigende ziekten al aangepakt en dat is gelukt. Wat ook gelukt is, is dat er met ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt dat ze met hetzelfde geld meer mensen helpen," Nog een wapenfeit van het kabinet is het doorbreken van de almaar stij gende medicijnprijzen, aldus De Vries, Toch lukt niet alles even goed, moest het Kamer lid toegeven, "Het valt niet mee om de bureaucratie en de regels te verminderen. Dat gaat ons te langzaam, maar we jagen het kabinet wel hard op. Regels afschaffen is echt complexer dan het lijkt. Vaak liggen ze vast in wetten. Ook zijn veel regels er niet voor niets. Soms moet je een heel stelsel afschaffen en dat gaat niet zomaar," Ordinaire bezuiniging? Op de vraag of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (waarbij een deel van het AWBZ-pakket wordt ondergebracht bij de gemeenten) een ordinaire bezuiniging van de rijksoverheid is, antwoordde Jan de Vries ontkennend, "Via de WMO kan de gemeen te eigen beleid voeren en komt de nadruk meer bij de burger te liggen. De bureaucrati sche AWBZ wordt veranderd in een systeem dat dichter bij de mensen komt. De WMO is dus geen bezuinigingsoperatie, maar levert een beter product op met minder bureaucra tie," De CDA-er meldde dat het wel goed is als dat nieuwe systeem fasegewijs wordt ingevoerd. Een motie om aanvankelijk - per 1 januari 2006 - alleen de enkelvoudige thuishulp over te hevelen, kreeg brede steun in de Kamer, Voor grote verschillen tussen gemeenten hier wél een rollator, maar daar weer niet - hoeft geen angst te zijn, gaf Jan de Vries aan. Immers, de gemeenteraad en de burgers fun geren als waakwond, "Het is de raad die de wethouder terugfluit als die zijn taak niet goed uitvoert. Daarnaast moet ook de inspraak van de burger goed geregeld wor den. Er is tegenwicht nodig. De kwaliteit zal ook gewaarborgd worden vanuit Den Haag," De Vries noemde het onverantwoord als WMO-geld in de gemeente zou worden uit gegeven aan heel wat anders, de vernieu wing van een havenkade bijvoorbeeld, "Gemeenten lopen het risico dat het budget in november op is, In december kun je geen 'nee' verkopen. Maar met wat meer ervaring moet het mogelijk zijn om op de markt con currenten te vinden, die dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs leveren," Vanuit de zaal kwam het pleidooi om eilandelijk samen te werken op dit gebied, zodat niet iedere gemeente een paar extra ambtenaren in dienst hoeft te nemen om de WMO te kun nen uitvoeren, Ook het jeugd- en jongerenbeleid kwam ter sprake. Een inspreker kon niet begrijpen dat de overheid pas met maatregelen komt na bijvoorbeeld het drama in Roermond en het meisje van Nulde. "Ik moet erkennen dat er dingen fout gaan, en als het kinderen betreft is dat des te schrijnender", vond Jan de Vries. "Maar zo zit de politiek een beetje in elkaar. Een zorgpunt is dat we vooral bezig zijn met het reageren op incidenten. Er is te weinig tijd voor verdieping en reflectie, voor het goed onderkennen van achtergronden en voor het werkelijk begrijpen van wat er leeft iii;.V. ifinc Persijurc) Flakkee) in de samenleving. We zijn na 2002 - na de opkomst van Fortuyn en de moord - weer snel in onze oude fouten vervallen en zitten te vaak onder onze Haagse kaasstolp. Daar om zijn avonden zoals hier een goed initia tief." Jongeren moeten niet buiten de boot vallen. Meer afstemming van begeleidende instan ties - zoals het consultatiebureau, de school, de politie - is nodig en aan de vrijblijvend heid moet een eind komen. De Vries: "Als de ouders de verantwoordelijkheid niet aan kunnen, is er verplichte ondersteuning nodig. Er moet een omslag in het denken komen, waarbij veel meer vanuit het belang van het kind wordt gedacht. Denk ook aan de uitval in het onderwijs. Dat moeten we niet meer accepteren: óf werken, óf naar school, óf een combinatie, en anders sancties." Maar er moet niet alleen repressief beleid zijn, betoogde een vrouw in de zaal. Geld voor leuke dingen, zoals de scouting, is nodig om iets preventiefs te doen op het gebied van jeugdbeleid. Het Kamerlid was het daarmee eens en meldde dat de scouting extra geld had gekregen, maar dat veel ande re initiatieven minder subsidie tegemoet kunnen zien omdat ze te afhankelijk zouden zijn geworden van de overheid. Vervreemdend "De opvoeding is te veel overgelaten aan instanties", meldde Jan de Vries. "We zijn duidelijk doorgeschoten. De ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het opvoeden van kinderen. Het CDA doet niet anders dan daarop te hameren." De vraag of al die grootschalige scholengemeenschap pen niet vervreemdend werken op de jeugd, moest het CDA-Kamerlid bevestigen. "Zoek de menselijke maat. Nu heb je monopolisten in de regio' s en dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Het bestuur staat heel ver van de werkvloer en dat is niet goed. Het hele idee van 'groot, groter, grootst' is niet het ideaal dat we zouden moeten nastre ven. Ook niet in de zorg trouwens." Doet minister Donner wel genoeg aan de veiligheid, wilde iemand weten. Jan de Vries, die complimenten kreeg voor zijn goede verdediging van het kabinetsbeleid, vond van wel. "De minister is bezig de straf wetgeving aan te passen, de privacy is bespreekbaar geworden en de informatie van de AIVD (de inlichtingendienst, red.) gaat een rol spelen in het strafproces. Justitie kan ook op basis van vermoedens processen van voorbereiding verstoren, al is er zeker Euro pese samenwerking nodig om het terrorisme en extremisme bij de wortel aan te pakken. Ik vind dat het kabinet met goede maatrege len is gekomen. Het kan natuurlijk sneller, maar ik ben ervan overtuigd dat het kabinet de urgentie ziet. Misschien niet altijd zicht baar, en dat is maar goed ook. Het blijft heel lastig om grip te krijgen op wat er wordt ver kondigd en de extremistische tendensen die daarmee te maken hebben. Daarom heeft het kabinet ook ons nodig. Iedereen moet signa leren, benoemen en waarschuwen," Tot slot waarschuwde De Vries nog voor de effecten van de prijzenoorlog in de super markten, "Het is niet verantwoord om pro ducten als melk onder de kostprijs in de schappen te hebben. Dat is slecht voor de agrarische sector, maar ook voor de consu ment. Straks blijft er maar één aanbieder over - Ahold - en dan gaan de prijzen weer omhoog," Het Kamerlid gaf aan dat het CDA via een motie een halt wil toeroepen aan het verkopen van producten onder de kostprijs. De man die de kwestie had aange kaart, knikte tevreden. Helemaal mee eens, leek zijn reactie. En dat gold min of meer voor de hele zaal en voor de hele avond. Jan de Vries had het kabi netsbeleid goed uitgelegd en alle vragen voorzien van een adequaat antwoord, vond de eilandelijke christen-democraten. Wat bleef was de lichte verontrusting over de opiniepeilingen. OUDDORP - Op woensdag 8 december hoopt zendingskrans Dorkas haar jaarlijkse verkoping te houden. Met de opbrengst wordt het werk van de Mbuma-zending gesteund. Er is van alles te koop, zoals: Handwerk, (schortjes, lakensets, sokken, enz.), kaarten, leuke kadootjes om weg te geven, ovenverse cakes, koekjes, schoonmaakartikelen, enz. Er is ook een boekenkraam met Bijbels, theologische boeken en leesboeken voor oud en jong. Verder is er boerenkaas te koop en zal er ook een lappenkraam aanwezig zijn. Appels en (stoof)peren worden eveneens te koop aangeboden. Iedereen is van harte welkom in het verenigingsgebouw 'Eben Haëzer', Preekhillaan 3 te Ouddorp, van 's morgens 9.30 tot 's middags 16.00 uur. De koffie staat klaar. Op zaterdag 11 december a,s, hoopt de Financiële commissie van het open Her vormd Jeugdwerk te Stellendam weer oud papier (ook karton) op te halen, te beginnen om 9,00 uur vanaf de Molenkade, Nieuwe weg en Schoolstraat, Wilt u het papier tijdig en goed gebundeld gereed zetten? is het blad voor uw Na het poseren voor een 'laatste' groepsfoto op de trap van het waterschapshuis verzocht dijkgraaf David Goekoop om een moment van stilte in verband met het overlijden van Prins Bernhaid, waarmee - heel symbolisch - eveneens een tijdperk wordt afgesloten. Ook het bepalen van de eerste stemmer door trekking uit de bekende beschuitbus gebeur de met enige nostalgie: "neem die bus maar mee naar Hollandse Delta," grapte Goekoop tegen secretaris-directeur Joop van Gerdin- gen. En vervolgens werd er toch nog even stevig vergaderd. Van Gerdingen, die de afgelopen maanden voortdurend heen en weer pendelde tussen Dordrecht en Middel- harnis, gaf een actueel overzicht van de stand van zaken rond Hollandse Delta, "Er is inmiddels al het nodige voorbereid en afge wikkeld. Op 3 januari a,s, wordt de eerste algemene bestuursvergadering gehouden waarin het Dagelijks Bestuur benoemd zal worden," Van Gerdingen toonde zich overi gens zeer tevreden over de uitslag van de verkiezingen, die naar zijn mening mede te danken was aan de goede opkomst op Goe ree-Overflakkee. "Met 7 bestuursleden van het Waterschap Goeree-Overflakkee in de nieuwe Hollandse Delta mogen wij niet ontevreden zijn." Als eventueel toekomstig heemraad van Hollandse Delta staat de Oud- dorper Hans Klepper voor de categorie Gebouwd genomineerd. Nadat de deelname aan het nieuw op te zet ten Streekarchief Goeree-Overflakkee zon der discussie was geaccordeerd, kwam de verkoop van het waterschapshuis aan het ISGO aan de orde. Dat bleek financieel gezien geen slechte zaak te zijn geweest. Op verzoek haalde Van Gerdingen nog even de MIDDELHARNIS - In de Nederiands Her vormde Kerk in Middelhamis wordt vrijdag avond 10 december een kerstzangavond gehouden t,b,v, de Overzeese zendings gemeenschap, Aan deze avond werken mee het Christelijk "Krimpens" mannenkoor o,l,v, Hans Blij- derveen en Cliristelijk gemengd Koor Vox Humana o,l.v. Peter Burger. Deze avond wordt het orgel bespeeld door Arie v/d Vlist. De aanvang van de avond is om half acht en de kerk is zeven uur open. Iedereen is harte lijk welkom toegang is gratis. Deze avond wordt er een collecte gehouden voor Reinout van Heiningen uit Middelhar- nis. Hij weet zich geroepen om zijn leven in dienst van de zending te stellen. Reinout werkt voor de Overzeese Zendings Gemeen schap in Oost-Azië samen met een ander Nederlands echtpaar. Ze proberen een bevolkingsgroep van 1,2 miljoen mensen te bereiken met het evange lie. De mensen wonen in een land waar geen godsdienstvrijheid is. Van de 1,2 miljoen mensen zijn er maar 221 christen. Een taak die naar de mens gesproken onmogelijk lijkt. Aan de ene kant het communisme; aan de ander kant het animisme met grote angst voor de geestenwereld. Toch werken ze van uit het vertrouwen dat God deze mensen op het oog heeft en wil dat ze het evangelie horen. Daarom willen wij graag voor dit werk een zangavond houden. Komt u ook luisteren?? Tevens is er een cd te koop deze avond van het Christelijk gemengd koor Vox Huma na met als titel "Gods Regenboog" waarbij van elke verkochte cd één euro wordt geschonken aan het zendingswerk van Rei nout van Heiningen. cijfers van destijds erbij: "Wij hebben toen voor deze accommodatie, inclusief de inrichting, 5,9 miljoen gulden betaald. Wij verkopen dit pand nu, eveneens met een gedeelte van de inventaris, voor 2,540,000 euro, We hebben hier dus praktisch voor niets gewoond," zo stelde hij tevreden vast. De waterschappers bleken er een goed gevoel over te hebben dat het ISGO de nieu we eigenaar van het pand gaat worden. "Er zijn hier al diverse mensen van het ISGO komen kijken en zij zien er naar uit om hier te komen werken," aldus dijkgraaf Goekoop. De kunst blijft overigens niet hangen, die wordt meeverhuisd naar het nieuwe onder komen. In de rondvraag uitte hoofdingeland Klepper zijn verbazing over de lijn die aangehouden is bij de zandsuppletie bij het Flaauwe Werk bij Ouddorp. Hij had het logischer gevonden wanneer het zand nog tweehonderd meter verder naar het noorden zou zijn opgespoten. "Nu stopt het zo maar." Volgens dijkgraaf Goekoop is dat een keuze van Rijkswaters taat, waar het Waterschap geen invloed op heeft gehad. "Maar zand heeft de eigenschap zich te verplaatsen, dus wellicht spoelt het in de komende tijd toch nog wat verder naar het noorden toe," troostte hij Klepper. Overi gens deelde Goekoop in dit verband mee dat volgend jaar een miljoen kubieke meter zand zal worden toegevoegd aan de kustlijn tus sen de Brouwersdam en de vuurtoren van Ouddorp. Thea Both, een van de zogeheten 'groene waterschappers', maakte van de gelegenheid gebruik om een dankwoord uit te spreken. Toen zij in 1995 tot het waterschapsbestuur toetrad, werd deze groepering ook wel de 'groene maffia' genoemd, zo vertelde zij. Both was echter blij te kunnen constateren dat er in de loop der jaren een hele goede samenwerking is gegroeid. Dat kon de dijkgraaf volledig beamen, net zoals ook hij de grote eenheid en de samen werking prees met zijn bestuurders. In een korte toespraak tot de aanwezigen haalde hij enige mijlpalen aan die in bijna 25 jaar Waterschap Goeree-Overflakkee zijn bereikt. De ruilverkaveling Flakkee, de ver betering van de diverse ontsluitingswegen en het onderhoud ervan, de invoering van Duurzaam Veilig. En niet te vergeten de vele veranderingen in het waterbeheer, zeker na de grote regenvloed van september 1998. Inmiddels zijn er brede sloten gekomen met piasbermen en stuwen om het water vast te houden, aldus Goekoop. "Dit alles was niet mogelijk geweest zonder uw instemming en goedgekeurde begroting," zo richtte Goe koop zich tot de hoofdingelanden. En ook de medewerkers van het waterschap kregen een pluim: 'Vele werken konden uitgevoerd worden, steeds voorbereid en uitgevoerd door uitstekende medewerkers met veel gevoel voor hun werk en met liefde voor het gebied. Ik ben blij en trots dat we zo'n goed medewerkers-team hadden. Met hun inzet en kennis zuUen ze zeker hun plaats binnen Hollandse Delta verwerven." Vervolgens overhandigde de dijkgraaf een eerste exemplaar van het boek "Water en Land" aan de nestor van het waterschapsbe stuur, de heer Gerrit Joppe. De overige aan wezigen ontvingen dit boekje eveneens, al dan niet voorzien van een handgeschreven opdracht van de dijkgraaf op het schutblad. Joop van Gerdingen mocht, als nieuwe secretaris van Hollandse Delta, een fraai glas met inscriptie in bewaring nemen om in het nieuwe kantoor neer te zetten, met de woor den "secretaris, je levert een geweldig waterschap in! Gezond en krachtig!" Van Gerdingen zegde uiteraard toe het glas een goede plek bij Hollandse Delta te geven. Ook hij ondervond gevoelens van weemoed om het afscheid, maar tegelijkertijd was hij vol goede moed over de toekomstige ont wikkelingen. Uit handen van heemraad Jan van der Vlugt tenslotte ontving Van Gerdin gen nog een kristallen schaal, voor eigen gebruik ditmaal. Dijkgraaf Goekoop werd verblijd met een waterschapskaraf. "Je was een man van de praktijk, die veel voor ons eiland bereikt heeft," complimenteerde Van der Vlugt. Met deze laatste vergadering is nu het doek gevallen voor het Waterschap Goeree-Over flakkee. De zeven bestuurders die vanaf 1 januari a.s. zitting zullen nemen in het nieu we waterschap Hollandse Delta, hebben echter allen toegezegd hun uiterste best te zullen doen om dit eiland goed te vertegen woordigen. 1-mt: Op het programma staan onder andere bekende Engelse carols, zoals 'Once in roy al Davids city' (volgens de traditie solo gezongen door een van de jongenssopra nen). Verder hoort u de carols 'Sussex carol", 'Away in a manger', 'The first Noweir en andere. De klassieke koorwer ken die worden uitgevoerd zijn o.a. de vijf- stemmige motetten 'Ab oriente' en 'Hodie virgo' van J.P. Sweelinck, het 'Magnum Mysterium' van de Spaanse Victoria en het zesstemmige 'Ein Kind ist uns geboren" van H. Schutz. Verder composities uit de romantiek, zoals 'A spotless Rose' van Howells, en 'The three Kings' van Cornelius. Uit de 20e eeuw kunt u vier prachtige kerstmotetten horen: de 'Quattre motets pour Ie Temps de Noël' van F. Poulenc. Zijn muziek wordt gekenmerkt door tegengestelde karakters: in Poulenc komen twee persoonlijkheden tot uitdruk king. Zijn stijl is van soms mierzoet tot pro vocerend dissonant, en veelal in close-har- mony accoorden. De vocale werken van Poulenc behoren tot de hoogtepunten van de 20e eeuw. Het concert op zaterdag 18 december vindt plaats in de Rooms Katholieke Kerk te Mid delhamis, aanvang 20.00 uur. Op vrijdag 24 december zal het programma worden uitge voerd in de sfeervolle toren van Goedereede, aanvang 20,00 uur. Toegangsprijs is EUR 4,00 voor volwassenen, EUR 2,50 voor kin deren t/m 12 jaar. Er is een speciaal gezinds- tarief: voor uw hele gezin betaalt u maxi maal EUR 15,00! Jong Kamerkoor 'Fiori Musicali", dat onder leiding staat van Sietse van Wijgerden, heeft in korte tijd reeds verschillende program ma's ten gehore gebracht, zoals een aantal concerten met cantates van J,S,Bach, het 'Dixit Dominus" van Handel, het 'Requiem" van Howells, het 'Misere Mei' van Alleori en vele andere. Kenmerkend voor het koor is dat het bestaat uit jonge, vitale stemmen en streeft naar een breed, hoogwaardig reper toire.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2