LITIE Bus na aanrijding op z'n l(ant JVIededeling 'Door een anti-jeugdbeleid, raak je hangjongeren niet kwijt' nieuwkom arden www.buijze.nl 325Z a.6 0900-S844 Raad van State stopt woningbouw havenkanaal Sommeisdijk Voor eerste maal Christmasfair in Goedereede Goereese kotter door Javazee vlot getrokken Kerstconcert 'Ons Koor' Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Kerstconcert te Oude-Tonge l^ievit warmte Ooitgensplaat bereidt zicli voor op Kerst 2004 Ongeveer 150 jongeren demonstreren voor een beter jeugdbeleid: „Eilanden-nieuws" chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Diefje aangehouden Poging overval op snackbar Uw woning of bedrijfspand verliopen? actief in beeld en geluid ituiiniMiamiiJiiiunmiiBBS Dinsdag 7 december 2004 77e jaargang nr. 7363 Rotterdam-Rijnmond MIDDELHARNIS - Zaterdagavond rond tien voor elf werd een 15-jarige jongen uit Sommeisdijk aangehouden nadat hij uit het recreatiecentrum aan de Olympiaweg had geprobeerd om een diefstal te plegen. De jongen werd meegenomen na verhoor en vervolgens heengezonden. De goederen werden in het complex teruggevonden. De recherche van district De Eilanden stelt een nader onderzoek in twee overige verdachten. OUDE-TONGE - Vrijdagavond probeerde een nog onbekende man de snackbar aan de Kaai te overvallen. De overvaller kwam de winkel binnen en bedreigde de eigenaresse met een keukenmes en riep om geld. De eigenaar, die de overval via een monitor, zag gebeuren rende de zaak binnen waarna de overvaller er van door ging in de richting van de Kerk. De recherche van district De Eilanden steit een nader onderzoek in naar deze overval. Zeven jongeren opgepakt voor vernieling STELLENDAM - Zes jongens variërend in leeftijd tussen de 16 en 17 jaar en één meis je van 16 jaar oud, afkomstig uit Goederee- de en Stellendam, werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat zij op de Brielestraat diverse vernielingen had den gepleegd. De jongelui bleken na een Sint Nicolaasavond een twintigtal ruiten te hebben vernield van Abri's, een fietsenstal ling en een telefooncel. De vandalen werden ingesloten voor verhoor. STELLENDAM - Maandag 6 december voer de noordzeekotter Jacob GO 7 uit ter visvangst, maar raakte even buiten de Stel- lendamse haven vast. Via de kustwachtpost in de vuurtoren van Ouddorp werd de Stel- lendamse reddingboot te hulp geroepen. Thans is daar gestationeerd de reserveboot van de KNRM, de Javazee. De bemanning werd ongeveer 07.45 uur gealarmeerd. Gezien de korte afstand vanaf het boothuis was zij zeer snel ter plaatse, maakte een sleepverbinding met de GO 7, trok het schip vlot, zodat het zijn visreis kon vervolgen en de reddingboot weer kon terugkeren naar haar station. SOMMELSDIJK - In de Exoduskerk te Sommeisdijk geeft mannenkoor 'Ons Koor' op maandagavond 20 december zijn jaarlijk se kerstconcert, met medewerking van man dolineorkest 'Estampida' en met Arjan de Vos aan het (nieuwe) orgel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Willem Christian Meyboom. Er zal een fraai gevarieerd, inter nationaal kerstprogramma worden geboden met samenzang. De avond begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. Tijdens de pauze zal u een kop koffie of thee worden aange boden. Voor de jongeren onder u is er limo nade. Allen hartelijk welkom. DEN HAAG - De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de bouw van wonin gen op en rond het Havenkanaal in Som meisdijk voorlopig opgeschort. Eerst wil de Raad van State de kwestie in de definitieve rechtszaak van 31 januari 2005 tot op de bodem uitzoeken. De vrijdag gepubliceerde tussenuitspraak is een opsteker voor de Stichting tot Bescher ming van het Dorpsgezicht. Zij vroeg het hoogste bestuursrechtscollege vorige maand het bestemmingsplan, dat de bouw van het bastion en een groot aantal woningen moge lijk maakt, tijdelijk buiten werking te stellen. Nu dit is gebeurd, zullen tevens de reeds door de gemeente Middelhamis aan project ontwikkelaar AM Woning verleende bouw vergunningen niet gebruikt mogen worden. Dat heeft vooral gevolgen voor een 56 tal in aanbouw zijnde woningen op het gedempte Havenkanaal. De Raad van State stelt vast dat een deel van de te bouwen woningen vallen binnen het oude dorpsgebied dat de minister van VROM al in 2000 heeft aangewezen als Beschermd Dorpsgebied. Die aanwijzing heeft grote gevolgen voor de havenkom van Middelhamis en Sonmielsdijk. Echter de gemeente Middelhamis heeft nog steeds niet voldaan aan de verplichting het historische dorpsgebied in een beschermend bestem mingsplan onder te brengen. De vraag of dat fataal zal zijn voor de bouw plannen van Middelhamis zal in de rechts zaak van 31 januari worden uitgezocht. Zes weken daarna volgt de definitieve uitspraak. De bouw zal daarmee minimaal tot halver wege maart stilgelegd moeten worden. Wordt vervolgd. MELISSANT - Woensdag 8 december, 19.30 uur, ds. J.J. Tanis bed. H. Doop. OOLTGENSPLAAT - Woensdag 8 december, 19.30 uur, ds. W. Silfhout. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Don derdag 9 december, 19.30 uur, ds. A.A. Brugge. Aanstaande vrijdag, 10 december, is er een prachtig kerstconcert in de Hervormde Kerk te Oude-Tonge. Jongerenkoor 'Con Amore' onder leiding van dirigent Lennert Knöps en met medewerking van gelegenheidsorganist Bert Roest zal verschillende mooie kerstlie deren zingen. Ook zullen Maria Baas (harp) en Come van der Giessen (panfluit) aan deze avond meewerken en een gevarieerde pro- grarrmia's aan instrumentale intermezzo's ten gehore brengen. Natuurlijk staat er ook samenzang van verschillende kerstliederen op het programma. Kortom, een avond die u beslist niet wilt missen! Vrijdag 10 decem ber dus, aanvang 20.00 uur. De entree voor dit concert bedraagt 2 per persoon. De opbrengst komt ten goede aan Gevangenen- zorg Nederland. DIRKSLAND - Bij een ongeval op de kruising N215/Staakweg zijn vrijdagmorgen tegen half acht twee autoinobilisten gewond geraakt. De bestuurster van een Fiat per sonenwagen reed vanuit Dirksland de Staakweg op maar werd toen geschept door een bestelbus, die na de aanrijding op zijn kant belandde. De bestuurster van de Fiat raakte hierbij zwaar gewond. Zij moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. De bestuurder van de bestelbus kwam er met lichtere ver wondingen vanaf. Beide gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. (Foto Persburo Flakkee) Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/laxaleur. lid NVM ()lX7-476.'i.x'i Industrieweg 44 3241 MA Middelhamis Tel.: (0187) 482609 E-mail: fnfi3@ki6Vrtwarmtejil www.kievltvrarnntB.nl OUDDOIff-Wtititraot ]S M10117] blltll fox U37H Op maandagavond 20 december a.s. wordt in gebouw 't Centmm aan de van Weelstraat in Ooitgensplaat een kerstviering gehouden. Deze viering staat in het teken van de geboorte van Jezus Christus, maar ook zal het thema zijn 'Samen en mét elkaar op weg naar de toekomst'De avond is voor ieder een toegankelijk, waarbij de bezoekers 'te gast' zullen zijn bij de Gemengde Zangver eniging 'Advendo', het Jongerenkoor 'Jeho- sua' en het Burgemeester W.M. van der Harst Tamboer en Trompettercorps. Deze verenigingen hebben jarenlang medewer king verleend aan de kerstfeestviering die werd georganiseerd door de Stichting Wel zijnswerk Oostflakkee. Bovengenoemde verenigingen willen graag alle bewoners van Ooitgensplaat e.o. van harte uitnodigen met elkaar de voorbereiding op het kerstfeest te vieren. Om deze avond te plaatsen in het the ma dat voor deze tijd zo belangrijk is, heb ben de organisatoren een soliste uitgenodigd die op Ambon (Molukken) geboren is. Zij heeft in haar geboorteland deelgenomen aan Asia Bagus. Een soort Idols in het Verre Oosten. Zij heeft haar land Indonesië verte genwoordigd in de finale in Singapore en is daar derde geworden. Zij zal een aantal intemationaal bekend nummers ten gehore brengen, begeleid door een combo dat is samengesteld uit lokale musici. Het kerst verhaal zal gelezen worden door leerlingen van de basisscholen uit Ooitgensplaat. U bent hartelijk welkom. Aanvang 20.00 uur. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING In het prachtige maar vooral gezellige Goe dereede zal op 11 december voor de eerste keer een Christmasfair worden georgani seerd. Vanaf 12.00 tot 22.00 uur zal het klei ne maar zo knusse centrum van Goederee de geheel in het teken staan van de 'bele- vingsmarkt', die het volgens de organisatie MDCM vooral moet worden, en geen brade rie. De bomen aan de haven zullen met 8500 lichtjes verlicht worden, aan de bewoners aan de haven en de markt is gevraagd of zij hun huizen in 'kerstsfeer' willen brengen, er staat een kerstboom van 10 meter hoog, de markt zal in een sfeervolle wintertuin wor den omgetoverd door een plaatselijke hove nier, zo'n 25 mooi versierde kramen met vooral lokale ondememers die zich met kerstgerelateerde zaken presenteren, maar ook de wildbeheereenheid van Goeree geeft acte de presence, er is 'heete wi'n', bratwurst en nog meer lekkers, een zangkoor, een bluesband die kerstnummers speelt, terwijl kinderen de grote kerstboom met zelfge maakte versiering mogen optuigen, kerst stukjes kunnen maken en een ritje op een pony. De organisatie hoopt op een grote opkomst! I.v.m. de gevoerde procedure met de Gemeente Middelhamis en de Raad van State voor de bouw van 56 woningen Havenkanaal e.d. wordt via de media ver schillende keren de naam J. van der Sük genoemd, als woordvoerder van de Stich ting Beschermd Dorpsgezicht. In verband hiermee wil ik. Jan van der Slik van Begrafenisverzorging J. van der Sük, langs deze weg benadrukken dat ik in geen enkel opzicht hiermee te maken heb. Begrafenisverzorging J. van der Slik Nicolaas Beetsstraat 21 3245 RD Sommelsdük Door Roeland van Mourik MIDDELHARNIS - Zaterdagochtend tien uur. Op de parkeerplaats van het gemeentehuis staan verschillende groepjes jongeren. Oranje fluitjes in de mond, een button op de jas; 'Voor een beter jeugdbeleid,' staat erop. Har de muziek komt vanuit twee speakers die in de bosjes staan opgesteld. Een paar meisjes dansen op de muziek die klinkt. Op een pad niet ver van het parkeerterrein staan wethouder Van der Kamp en CDA-fractievoorzitter Dillingh. Ze praten over de raadsver gadering van een dag geleden. Ondertussen stroomt het parkeerterrein vol ler en voller met dikingepakte jongeren. De jongste ongeveer twaalf jaar, de oudste 28. Allemaal opgeroepen door Bj0m Noordzij uit Oude Tonge. Hij schreef een ingezonden brief voor verschillende kranten, waaronder het Eilandennieuws, waarin hij stelde dat het jeugdbeleid van de gemeente Middelhamis tekort schiet. En de opgeroepen jongeren zijn het met hem eens, getuige de spandoe ken die ze dragen. 'Door een anti-jeugdbe- leid, raak je hangjongeren niet kwijt,' is er onder andere te lezen. Deze jongeren willen het gesprek aangaan met de burgemeester en met de verantwoor delijke wethouder. Ze zijn positief ingesteld. Eén van de jongeren. Philip Hölzenspies (beige ribfluwelen pet, lange jas, typeert zichzelf als een VWO-type), doet aan de rest van de jongeren een oproep om de burge meester en de wethouder te ontvangen met luid applaus. Hij vindt het fantastisch dat er zoveel jongeren op de demonstratie zijn afgekomen. "Ik denk datje bij dit weer zelfs mag zeggen dat iedereen die hier is voor twee telt," houdt hij de joelende menigte voor. Voordat de burgemeester en de wethouder arriveren, houdt BjOm Noordzij, de schrijver van de ingezonden brief en herkenbaar aan twee felgele strepen op een zwarte jas, een indringende toespraak. "Het kan niet langer zo! Middelhamis moet meer voor de jeugd doen. Wij willen de gemeente helpen. En dat doen we niet door hard 'boe' te roepen, maar te zeggen dat het beter kan!" Volgens Noordzij leven we in een 'heftige tijd'. "Nederland is bang, Pim Fortuijn en Theo van Gogh zijn vermoord. Landelijk gezien heerst er angst. Maar plaatselijk mag er geen angst zijn! Nederland is een mislukt experi ment als we hier in Middelhamis niet nor maal als jongeren en ouderen met elkaar kunnen omgaan. Dan kunnen we beter de dijken doorsteken en het verder niet meer over Nederland hebben." Omdat Noordzij niet zoveel verstand van politiek heeft, leek het hem goed om iemand van de Nationale Jeugdraad uit te nodigen: Duco Hoogland. Deze jongen, met een flee- cetrui met logo van de Nationale Jeugdraad, wist wél hoe het jongerenbeleid politiek moet worden aangepakt. "Geef de jongeren een budget en een missie en laat ze zelf beslissen waar het geld aan besteed moet worden. Zet ze in een jongerenraad en laat ze meepraten over jeugdbeleid. Want jongeren hebben daar recht op." Dat staat zelfs in het VN-verdrag van de rechten van de mens, wist Hoogland te vertellen. Toen kwam het moment waar iedereen op had gewacht. Burgemeester De Vries-Hom- mes (gehaakte rode sjaal en een zwarte gleufhoed), geflankeerd door de wethouders De Jong (blauwe stropdas, gestreepte blouse en dikke winterjas) en Slootweg (pijp in de mond) komen aanlopen. Een gematigd applaus komt op gang. Er worden stoeltjes en een tafeltje in het plantsoen naast het par keerterrein gezet. Het gesprek moét daar wel plaatsvinden, omdat het microfoonsnoer van de opgestelde geluidsinstallatie niet lang genoeg is om het parkeerterrein te bereiken. Wethouder De Jong en burgemeester De Vries-Hommes nemen plaats. Bj0m Noordzij vertelt namens de verzamel de jongeren aan hen de twee aanleidingen van het gesprek dat ze in het plantsoen wil len aangaan: de sluiting om twaalf uur 's nachts van café De Parel in Middelhamis voor de maand januari. "Daardoor is er geen plek meer voor ons als jongeren waar we kunnen uitgaan." Én, de twee containers die de gemeente net buiten Middelhamis heeft neergezet voorzien niet in een behoefte. "Als je nog geen kennisgemaakt hebt met racis me, dan leer je dat daar wel, gezien alle leu zen die er op de container zijn gekalkt," aldus de actievoerende Noordzij. Het antwoord van de burgemeester was De verrassende combi- De verrassende combi natie van een heerlijk geurende hyacinth in een bijpassende, frisse kleur gel. Nu bij Life Garden. Uw nieuwe tuincentrum. per stuk Tuincentrum Life Garden Dirksland Vroonweg 23 3247 CG Dirksland 0187-601354 geldig t/m één week na plaatsing zolang de voorraad strekt streng doch rechtvaardig: "Het hangt ook van jullie zelf af. Als jullie geen Overlast bij café De Parel hadden veroorzaakt, was het café niet zo vroeg al gesloten." En: "Die twee containers waren in het begin een pri ma voorziening voor jongeren." De Vries wees de jongeren op hun eigen verantwoor delijkheid: "Spreek elkaar aan op je gedrag. Hou op met het gesodemieter op straat. Als ik een jeugdvoorziening wil opzetten krijg ik 101 bezwaren op mijn bordje van buurtbe woners die overlast verwachten." Duco Hoogland van de Nationale Jeugdraad vond de reactie van de burgemeester "netjes gezegd, stuitend". Hij kwam nogmaals met het VN-verdrag van de rechten van het mens. "Ik weet niet of de burgemeester dat kent. Ieder kind heeft recht op jeugdpartici- patie, staat daarin. Het opzetten van jeugd beleid is dus een recht van de jeugd", hield hij de burgemeester voor. Het feit dat de bur gemeester en de wethouder naar het parkeer terrein waren gekomen vond Hoogland van lef getuigen. "Ik ken ook bestuurder die wegblijven als jongeren actievoeren." Wethouder De Jong, verantwoordelijk voor jeugdbeleid kwam ook nog aan het woord. Hij ziet in de jeugd een belangrijke gesprekspartner. "Ik wil best in gesprek gaan met een vertegenwoordiging van jullie", hield hij de jongeren voor. "Maar dan moe ten jullie je wel organiseren." Belangrijk is volgens De Jong dat de jeugd woordvoer ders aanwijst die rustig op het gemeentehuis hun plannen kenbaar kunnen maken. Voor de jongeren zijn de woorden van de politieke bestuurders weinig concreet. Regelmatig klinkt boegeroep als de burge meester of de wethouder het woord hebben. Het tweetal Bj0m Noordzij en Duco Hoog land daarentegen, worden alleen maar toege juicht. Dit tweetal kan de verschillende jon geren verenigen. Jongeren die nogal ver schillend zijn. De één met een Lonsdale-jas, de ander met een wijde skatebroek. Volgens Philip Hölzenspies is het een zware klus om deze jongeren bij elkaar te houden. Zelf heeft hij weinig tijd om hen te vertegen woordigen ("Ik ben bezig met afstuderen.") Toch zal daar in de toekomst over nagedacht moeten worden. Want de gemeente wil in ieder geval het gesprek aangaan, heeft ze laten weten. Langzaam stroomt het parkeerterrein leeg. Iemand loopt rond met een plastic vuilnis zak. Het afval moet netjes opgemimd. Twee politieagenten houden een oogje in het zeil. Verschillende jongeren blijven met een bekertje soep of een blikje energydrank, die bij een witte bus worden uitgedeeld, nog even staan. Straks gaan ze naar café De Parel om verder na te praten. 'Wordt tolerant, ik ben geen terrorist'. Het spandoek met deze tekst wordt opgerold. De geluidsinstallatie wordt in een auto geladen. Jongeren staan bij de bushalte te wachten op de bus die ze naar huis brengt. Anderen vertrekken op de fiets. Het wordt weer stil op het parkeerterrein van het gemeentehuis. (foto Persburo Flakkee) telt duizenden abonnees en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huis-aan-huis gelezen!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1