En dat is^J V. STRU K M \>J il 'Ruim 73 duizend euro voor Oranje Nassausciiooi' 0900-8844 BSTRUÜK ^^sz a.B De nieuwe Bijbelvertaling Pieter Leendert Abraham Tïeieman ■^yMhnnaard Verkoop speculaas voor Adullam Thuis in de rl3,KKeese ^^^sp liuizenmarkt Wethouder De Jong tijdens jubileumdienst: Fraai jubileumboek gepresenteerd www.opelnieuws.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? In Memoriam: {il december 1922 - 16 november 2004) Diefstal uit containers Verlichtingscontrole MUJMJTSCENTRyM_ Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Taxatie tiodigr nm (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Visser Visser BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL0187-617300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 www.dereusvastgoed.nl Reusm \>^i^il I 1 - 'kMMaÜH' Mn ^vmi\ door Roeland van Mourik Gedenkstenen rtankbaarheid Vloedgolven Gedenkpenning Jubileumboek Rust Vrijdag 26 november 2004 77e jaargang nr. 7360 Stellendam Hoogaars 59 Keurig verzorgde vrijstaande woning met garage, gesitueerd aan de buitenrand van een nieuwbouwwijk. De woning is gelegen op 428 m^ eigen grond en grenst aan de achterzijde aan een waterpartij en een groenvoorziening. Koper dient economisch gebonden of inwoner te zijn van de gemeente Goedereede. Uitgebreide kleurenbrochure beschikbaar. Vraagprijs 399.500,- k.k. Zandpad 126, Middelhamis Telefoon 0187-486343 info@kdmakelaardij.nl www.kdmakelaardij.nl Nü onder eigen naam, dé zekerheid voor optimale aandacht. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35 jaar de meest geliefde auto von Nederland. www.opeInieiJws.nl Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/taxaleur, lid NVM 0187-476.^55 Vorige maand is de nieuwe Bijbelvert aling vrij gegeven. De Bijbel werd opeens een onderwerp waarover geschreven en gesproken werd. Sommi ge keuzes van de vertalers kwamen ruim in het nieuws met de vraag of je het woord "kribbe" mocht vervangen door "voederbak" in het verslag over de geboorte van Jezus. De vraag is of het nodig of gewenst is dat de Bijbel opnieuw wordt vertaald. "Was de oude vertaüng dan niet goed?" vragen sommi gen zich af. Dit onderwerp wordt op maandag 29 november om 21.00 uur besproken in het programma "Ontwaakt Radio" op Radio Flakkee. De presenta tie is in handen van Marjan van Peper straten. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. Zaterdag werd Piet Tieleman - het best bekend als 'de man van het keukencen trum' - onder grote belangsteUing begra ven. Daarbij bleek weer eens duidelijk welk een grote plaats deze man in de Flakkeese gemeenschap heeft ingeno men. En dat was ook geen wonder. Tie leman was een beminnelijk mens die naar iedereen toe openstond. Hij werd in Melissant geboren. Zijn vader was daar timmerman. Hij had geen gemakkelijke jeugd. Het gezin had het moeilijk om de crisisjaren door te komen. Al vroeg moest hij zijn moeder missen. Ook het verlies van zijn enige broer greep hem aan. Hij stond er samen met zijn vader alleen voor. Hij werkte mee in de timmermanswerkplaats. Daar bij ontwikkelde hij zich als ondememer. In die tijd leerde hij zijn vrouw kennen, met wie hij bijna 60 jaar een heel geluk kig huwelijk heeft gehad. Op gegeven moment nam hij de timmer manszaak van zijn vader over en bouwde dat, samen met compagnon De Blok, uit tot een gerenommeerd bouwbedrijf. Hij ver loor daarbij, ondanks alle drukte, zijn gezin niet uit het oog. Ook het kerkelijke en het maatschappelijke leven namen een voomame plaats bij hem in. Zo was hij zes jaar lang kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente van Melissant, in de tijd dat ds. Exalto er predikant was. Hij was twaalf jaar betrokken bij de brandweer, waarvan tien jaar als commandant. Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurslid van de Vereniging van Brandweercommandanten. Ook de jeugd had zijn aandacht. Van de Chr. School 'De Regenboog' was hij eerst bestuurslid, vervolgens vice-voorzitter en ten slot te voorzitter. Tien jaar lang had hij zitting in de Stichtingsraad van het Ziekenhuis te Dirksland. Verder was hij bestuurslid van de Rabobank te Melissant en van de Aanne mersbond. Met een voomitziende blik koppelde hij aan zijn bouwbedrijf een handel in keukens en bijbehorende artikelen. Hij gaf - met medewerking van zijn vrouw - de stoot tot het bedrijf dat het nü is: het beste keukencentrum van Nederland! Dat staat niet los van de wijze waarop hij zijn klanten hielp. Van afdingen moest hij niets hebben, maar de servi ce was bij hem boven alle lof verheven. Het moest, zoals het met alles bij hem was, tot in de puntjes toe verzorgd zijn. Na een arbeidzaam leven deed hij het bedrijf aan zijn drie zonen over en kwam er tijd om met zijn vrouw van een welverdiende rust te genieten. Om zijn jongens niet voor de voeten te lopen, vertrok hij van Melissant naar Middelhamis. Hier heeft hij nog een aan tal goede jaren gehad. Toen ook het verzorgen van de tuin wat zwaar begon te vallen, vertrok hij naar de Olympiaflat in Soramelsdijk. Vier jaar geleden openbaarde zich een ernstige ziekte. Dankzij een zware medische ingreep kwam Tieleman er weer bovenop. Hij deed er alles aan - zwemmen, fietsen, wandelen, enz. - om fit te blijven, zelfs toen de ziekte in alle hevigheid opnieuw de kop opstak. In de afgelopen maanden namen zijn krachten zienderogen af. De laatste week van zijn leven bracht Tieleman door in Calando, waar hij tot het laatste moment toe op de meest liefdevolle wijze werd verzorgd. De rouwdienst in de Lukaskapel werd geleid door ds. T.W. van Bennekom. Deze medi teerde over Lukas 22 31 en 32. Hierbij bleek ook iets van de sterke band die er in de laatste tijd tussen beiden was gegroeid. Vele malen heeft ds. Van Bennekom de heer Tie leman tijdens diens ziekte bezocht; en dan spraken ze met elkaar, van hart tot hart! Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS - Maandagochtend gin gen politiemensen van het district De Eilan den, naar aanleiding van een inbraakmel ding, naar een bedrijfsterrein aan de Huy- gens. Onbekenden waren het afgelopen weekend, door een hekwerk kapot te knip pen, het terrein opgegaan om vervolgens twee containers open te breken. Uit de con tainers werden onder meer printers en broodbakmachines weggenomen. DIRKSLAND - Maandagochtend en -avond hielden politiemensen van het district De Eilanden verlichtingscontrole aan het Korte- weegje in Dirksland. Tussen kwart over zeven en kwart voor acht 's ochtends werden zeven fietsers op de bon geslingerd voor het niet of onjuist voeren van de verlichting. www.cormelissant.nl ELISSAHT Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 MAKELAARDIJ Middelhamis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestrdaf 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 ^g^ 2 beëdigde/gecertificeerde FR? makelaars/taxateurs REGISTERACCOUNTANTS Morgen, zaterdag 27 november van 9.00 - 12.00 uur komt men weer met speculaas- koekjes langs de deuren in Ouddorp. Ook kunt u ze afhalen in 'Eben Haëzer' van 10.00 - 11.00 uur En er zijn taarten te koop bij mevr W Pikaart, Oosterweg 16, tel 681327. De opbrengst is voor stichting Adullam gehandicaptenzorg. iii»iLiuH<j) om-iBictmmmM Ixifiiiii.TDiifl KykworhetvoBed^mnbodop: TEL. 0187 - 688500 NIEUWE-TONGE - De c.b.s. 'Oranje Nas- sauschool' bestaat vijftig jaar. In verband met dit jubileum werd afgelopen zaterdag middag een jubileumdienst gehouden in de hervormde Dorpskerk te Nieuwe-Tonge. En tijdens die bijeenkomst maakte wethouder G. de Jong van de gemeente Middelhamis bekend dat de school het komende jaar mim 73 duizend euro krijgt voor onderwijskundi ge vernieuwing. Het bedrag is opgenomen in de conceptbegroting van 2005. Die wordt in december door de gemeenteraad van Mid delhamis besproken. Directeur Kees Villeri- us toonde zich verheugd over het bedrag en wenste de wethouder veel sterkte bij het ver dedigen van het bedrag in de raadsvergade ring van december. De drukbezochte jubileumbijeenkomst werd geopend door de heer Van Groningen, voor zitter van het bestuur van de Oranje Nas- sauschool. Hij las daarbij uit het bijbelboek Jozua, waarin wordt verteld over de twaalf gedenkstenen die in de rivier de Jordaan werden opgericht. "Als er een monument wordt opgericht is er iets bijzonders gebeurd", hield Van Groningen de bezoe kers voor. "De Heere had een pad gemaakt door de Jordaan. Dat moest herdacht wor den. Deze dienst staat ook in het teken van herdenken. De trouw, de weldaden en de goedheid die God ons de afgelopen 50 jaar heeft gegeven, mogen centraal staan in deze dienst." Vervolgens spraken drie vertegenwoordi gers van de kerken in Nieuwe-Tonge een overdenking uit. Ds. H.J. Boer waarschuwde in zijn overdenking dat bij alle feestelijkhe den rondom een jubileum God niet uit het oog moet worden verloren. "Als je jarig bent, krijg je een cadeau. Het gevaar is groot dat je dan blijer bent met het cadeau zelf dan dat je dankbaar bent voor de gever van het cadeau. Christelijk onderwijs ontvangen we van de Heere en we moeten Hem daar dank baar voor zijn." Ds. W. Arkeraats vergeleek in zijn overden king de vloedgolven die in 1953 over het eiland Goeree-Overflakkee stroomden met de vloedgolven van secularisatie en onge loof die het christelijk onderwijs bedreigen. Ook de kerk heeft te maken met deze vloed golven waar geen dijk tegen bestand lijkt, stelde de hervormd predikant. "Kerk en school hoeven gelukkig niet alleen te delen in dezelfde nood," gaf Arkeraats aan. "We delen ook in dezelfde hoop. Want er is een God in de hemel. Die in Christus bescher ming wil bieden tegen de vloedgolven van secularisatie en ongeloof Over die hoop moet op school veel gesproken worden, zodat kinderen leren schuilen achter het kmis van Christus." Ouderling E.S.P. van Kranenburg vertelde het verhaal van een schip dat naar Engeland voer. In dat schip waren Spaanse galeislaven aanwezig die gingen vechten tegen Enge land, omdat de Spaanse koning Philips ook daar de baas wilde worden. De belegering van Engeland mislukte op een wonderlijke manier, gaf de ouderling uit de Gerefor meerde Gemeenten aan. "Door een hevige an (Ie leerlingen overhandigt het jubileumboek. wind sloegen de schepen tegen de rotsen van de kust van Engeland en Schotland. Veel schepen vergingen. Ter gelegenheid van dit wonder van de Heere werd een gedenkpen ning gemaakt." De geschiedenis van de vijf tigjarige Oranje Nassauschool, maar ook van het persoonlijke leven, moet volgens Van Kranenburg op de gedenkpenning van ons hart bewaard worden. "Dan kan er gezongen worden wat in psalm 77 vers 7 staat: 'k Zal gedenken hoe voor dezen, ons de Heer" heeft gunst bewezen". Deze psalm werd na de overdenkingen ook gezongen. Daarna was er een muzikale bijdrage van directeur Villerius en Deborah van Loon. Villerius speelde op een spinet en Van Loon op een dwarsfluit. De kinderen uit de kleu terklassen zongen 'In Den Haag daar woont een graaf en 'Schaapje, schaapje, heb je witte wol', waarna Jan in 't Veld namens de kleuterklassen een gedicht voordroeg. Tijdens de jubileumbijeenkomst werd door Heleen Buth-Villerius, zus van directeur Villerius het jubileumboek van de Oranje Nassauschool gepresenteerd. Zij werd door haar broer gevraagd het jubileumboek te schrijven en heeft daar raim 150 uur in gestoken. Ze sprak de hoop uit dat het boek met veel plezier doorgebladerd wordt en dat de lezer er mooie ogenblikken in mag bele ven. Het boek werd door drie leerlingen op originele wijze aangeboden aan de heer Van Alphen, die vooral na het schrijven van het boek veel tijd heeft gestoken in de correctie van de tekst en het verzamelen van foto's daarbij. Het boek bevat vele foto's, die bij talloze (oud-)leerUngen de nodige herinne ringen zullen oproepen. Aan het einde van de bijeenkomst sprak directeur Villerius een dankwoord uit. Daar bij deed hij een klemmende oproep tot rust in de komende periode van de school. "Rust is erg belangrijk voor kinderen, dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt." Hij deed een oproep aan de ouders om "de school de school te laten", en aan het bestuur "besliss ingen te nemen ter opbouw van het onder wijs". Na de jubileumbijeenkomst was er voor oud-leerlingen en docenten een reünie in de school aan het Korteweegje in Nieuwe Tonge.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1