Overdenking ihdetalga Ouderendag in Dirksland uit de Heilige Schrift EiiAranai-tiiEuws Vergadering in de Ned. Hervormde Kerk van Nieuwenhoorn HET ^KIJKVENSTER Presentatiecoiicert orgelconcours op de radio Woont Christus in uw hart? Huurdersvereniging verzet zich tegen verlenging vergunning 5 Blik op kerk ^-,y en samenleving Cj - Godslastering - Lange tenen? - Wat mag en niet mag Waarnemer 'i^^^<;'^' Deze vraag- en antwoordrubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u stu ren aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8,3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd. HET ttCHTin mUELOVlONOta HONDA. Autobedrijf Jan van Dijk Brieile OE zmEPnaG "Opdat Christus door het geloof in uw harte wonen (ef. 3:17) Damverenlging 'Diritsland' Uitslagen maandag 15 november Alzheimerbljeenkomst 'De Christenvrouw' afd. Middelliarnis/Sommelsdijlt De Vereniging van Or gelvrienden organiseert op 27 november 2004 een vrije speelmiddag op het Batz-orgel in de Ned. Herv. Kerk van Nieuwenhoorn. De kerk dateert uit de vroege 16e eeuw. •3^a.iga-<rilogie - deel 2, PAGINA 5 VRIJDAG 19 NOVEMBER 2004 Sinds de gewelddadige dood van Theo van Gogh wordt er in ons land veel gesproken over het vrije woord, over de vrijheid van meningsuiting. In eerste instantie werd de moord op Van Gogh aangeduid ais een aan slag op het vrije woord; we zouden in dit land niet meer mogen zeggen wat we willen. Maar bij nader inzien werd er toch wel onderscheid gemaakt: het gaat niet alleen over watje zegt, maar ook over de manier waarop je het zegt. We hebben we) vrijheid van meningsuiting, en dat is een groot goed, maar dat betekent nog niet dat je anderen, die er niet zo over denken, mag beledigen en kwetsen. Want ook met woorden kun je je naaste schade toe brengen. In dit verband heeft de minister van justitie, Donner, op het partijcongres van het CDA gepleit voor handhaving van het wetsartikel over 'smadelijke godslastering'. Dat laatste is wel strafbaar, maar daar werd de hand niet aan gehouden. In de praktijk bleek telkens weer dat mensen die zich gekwetst voelden en naar de rechter stapten, in het ongelijk werden gesteld. Als minister Donner zijn zin krijgt gaat dat nu veranderen. Premier Balkenende sloot zich vrijwel onmiddellijk hierbij aan. Hij wil niets afdoen van de vrijheid van meningsui ting, ieder mag zijn eigen bewoordingen kie zen, maar, aldus de premier, we moeten ons er ook rekenschap van geven hoe onze woor den aankomen, want ook met onze woorden kunnen we wonden slaan. Minister Verdonk van Integratie was er als de kippen bij om te verklaren dat zij niets voel de voor het standpunt van Donner. Daarmee zou immers worden getornd aan het vrije woord! We moeten gewoon de vrijheid van meningsuiting met elkaar bewaken.Er zijn zeker grenzen aan die vrijheid, maar die zijn er ook als het gaat om het oproepen tot homo haat en het achterstellen van vrouwen. Zij voegde daar nog aan toe dat moslims lan gere tenen hebben dan rooms-katholieken en protestanten. Netjes gezegd: de islam-ge- meenschap heeft een lager incasseringsver mogen. Van de zijde van D'66 werd door Van der Laan opgemerkt dat we niet groepjes christe nen en moslims moeten bevoordelen, want daarmee zouden we anderen discrimineren! Zij leeft in de veronderstelling dat Donner en Balkenende deze leus maar hebben aangehe ven terwille van het partijcongres, dus om de achterban wat tevreden te stellen. In de poli tieke praktijk zal het zo'n vaart niet lopen! Er zal in Den Haag nog wel veel over gespro ken worden. We weten nu echter, wat de VVD en D'66 betreft, hoe erover wordt gedacht. Je mag in dit land niets van homo's zeggen, geen vrouwen discrimineren, maar God en Christus lasteren valt onder de vrij heid van meningsuiting. li CaMEMQERT MONNIKENVÜERK? Op een doosje Franse kaas staat een monnik in tiruine pij, met daaronder 'Père Leonard' en erboven de naam Camembert. Komt deze kaas soms oorspronkelijk uit een klooster? Antwoord: Père Leonard (Vader Leonar- dus) moet volgens de overleveringen omstreeks de zesde eeuw als kluizenaar te Noblac bij Limoges in Frankrijk geleefd hebben. In de Middeleeuwen werden zijn goede daden nog geroemd, want hij zou veel aandacht hebben besteed aan de arme en zie ke mensen en aan de gevangenen. Hij werd heilig verklaard en is sindsdien de patroon van de Franse gestraften, zieken, kraam vrouwen en vooral van de boeren. Dat laat ste is hier van belang, want de camembert is volgens de historie van deze Franse kaas in 1791 voor 't eerst bereid door de boerin Marie Harel volgens het recept van een mon nik. Zij hield de bereidingswijze tijdens haar leven angstvallig geheim. Pas na haar dood heeft haar loslippige dochter het recept prijs gegeven. De figuur in bruine pij op dat ron de doosje zal dus Vader Leonard{us) zijn, de beschermheilige van de boeren, dus ook van de kaasmaaksters onder hen. Gezien de naam is het niet de onbekend gebleven mon nik van wie Marie Harel het recept voor haar kaas kreeg. Er staat nu een standbeeld voor de genoemde kaasmaakster in Vimoutiers (in Ome, arrondissement d'Argentan) ten zuidoosten van Caen. Het werd bij de inva sie in Normandië verwoest, maar na de oor log hersteld door 400 werknemers van een camembertfabriek in de Noord-Amerika- nanse staat Ohio. Omdat een monnik over het recept voor dit soort kaas beschikte, mag worden aangenomen dat die voordien al in een klooster gemaakt is. Over de zeven wereldwonderen vond ik alles in mijn encyclopedie, maar je hoort zo vaak over acht wereldwonderen. Wat was dan dat achtste? Antwoord: In de loop der eeuwen zijn heel verschillende bouwwerken 'het achtste wereldwonder' genoemd, maar meestal werd het praalgraf Taj-Mahal (1630-1648) in de stad Agra in India bedoeld. Het werd door de sjah Djehan opgericht voor zijn overleden echtgenote en bestond uit een groot hoofdgebouw, dat met zuiver wit mar mer bekleed werd en een lotusvormige koe pel op een marmeren terras. Andere 'achtste' wereldwonderen waren o.m. het winterpa leis van de Dalai Lama in Tibet uit de 7de eeuw, de terrasvormige Inka-stad Machoe- Picchoe op 1860 meter hoogte in Peru (die geheel zonder cement gebouwd werd met natuurstenen die precies in elkander passen), de moskee La Mezquita met zijn 850 mar meren zuilen en hoefijzervormige bogen, gebouwd tussen 786 en 990 te Cordoba in Spanje en later de stalen Eiffeltoren, die in korte tijd in Parijs verrees voor de wereld tentoonstelling van 1889, doch daarna niet meer, werd afgebroken omdat hij een enor me toeristische trekpleister werd. In onze tijd zijn er veel meer bezienswaardige bouw werken verrezen, maar dat zijn geen 'won deren' meer. The Power of Dreams Slagveld 19 3231 AN BRIELLE Telefoon: 0181 -41 37 77 www.janvandijk.nl In Zorgcentrum 'Geldershof aan het Pol- dersweegje in Dirksland wordt op donder dag 25 november weer de jaarlijkse Oude rendag gehouden. Tussen 9.30 en 10.00 uiu- is er ontvangst met koffie waarna drs. S. Stoop van de gemeen te Dirksland de opening van de Ouderendag hoopt te verrichten. Om 10.15 uur is er meer bewegen voor ouderen, gepresenteerd door Pieter Min- naard om 11.00 uur en om 14.45 uur is er Bingo en een drankje, waarna om 12.(X) uur het ochtendprogramma wordt afgesloten. Tussen 12.15 en 13.30 uur is er een luxe broodmaaltijd met soep en kroket. Deelna me aan deze maaltijd kan als er telefonisch gereserveerd wordt via de receptie van 'Gel dershof, telefoon: 602055 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur). De kosten hiervoor bedragen 5,-. 's Middags is er van 13.30 tot 14.00 uur ont vangst met koffie en worden er tussen 14.00 en 14.45 uur zeemansliedjes gezongen met het Piratenkoor Dirksland, dit kan ook van tusse nl5.30 en 16.00 uur. Om 16.30 uur wordt de dag afgesloten. Als u geen vervoer hebt kunt u bellen met de volgende personen: Voor Dirksland: mevrouw A. Soldaat, tel. 601885 en mevrouw T. v.d. Kroon, tel. 601244. Voor Melissant: mevrouw G. Bestman, tel. 601845. Voor Herkingen: mevrouw L. de Geus, tel. 669313. Op 23 oktober j). werd in de Hervormde Kerk van Oude-Tonge weer een orgelcon cours gehouden. Dit werd georganiseerd door de Vereniging Van Orgel vrienden. Uit dit concours kwamen drie winnaars naar voren, te weten: Lenie van Wijk uit Herkin gen, Maps Hameeteman-van der Sluis uit Middelharnis en Matthias Stout uit Goede- reede. Zij gaven 's avonds na het concours een concert met de juryleden van die dag. Dat waren Erik van Bruggen, cantororga nist van de Waalse kerk te Leiden en Bas de Vroome, orgel- en methodiekdocent aan het Rotterdams conservatorium. Radio FHakkee maakte opnamen van het concert. Deze worden uitgezonden in het programma 'Muzikale Hartewensen' op maandag 22 november tussen 18.00 en 19.00 uur. Hoe komt het, datje met een touwtje alleen weinig hoort, maar dat het zwiept en knalt als je het aan een stok bindt? Antwoord: Een zweep zwiept als de lucht snel opzij wordt geslagen en knalt indien het (meestal leren) koord sneller wordt bewogen dan het geluid zich voortplant en dat is zo'n 1223 km per seconde. Met een zweep kunt u zo de geluidsbarrière doorbreken en dat krijgt u met een touwtje in de hand niet voor elkaar, want die knal ontstaat doordat de lucht hevig wordt opgestuwd en daarna plot seling het luchtledige vult, dat achter het koord is ontstaan. We zien de apostel Paulus in gebed. Hij is bezig een brief aan het schrijven naar de gemeente van Efeze. Maar nu heeft hij even de pen neergelegd. Hij is bezorgd over de jonge gemeente. Hoe zal het gaan in die bruisende havenstad? Met zoveel verleiding. Met zoveel tegenstand. Hoe gemakkelijk konden ze verslappen in het geloof, en daar om gaat Paulus in gebed. Hij bidt om ver sterking, door de kracht van de Heilige Geest. Hij bidt om groei in het geloofsleven. Leest u het hoofdstuk er maar op na En dan komt direct de vraag: kennen ook wij dat gebed. Voor ons zelf en voor elkaar. Of kunnen wij zelf heel goed geloven en hebben we de Heere daarbij maar zo weinig nodig? Paulus vraagt of de Heere door het geloof in hun harten wil wonen. En dat is voor ons allemaal nodig. Immers wat leeft en woont er van nature in ons hart? Wij hebben ons hart wagenwijd opengezet voor de zonde en de satan. We zitten vol van ons zelf en van allerlei wereldse dingen. Voor Christus is er geen plaats. Maar nu het wonder van Zijn liefde: in Zijn woord, ja ook door middel van deze meditatie komt Christus naar ons toe. En hij klopt aan de woning van ons hart: Indien iemand mijn stem hoort. Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal woning bij hem maken. Hebt u er erg in. Hij klopt misschien al zo lang. In feite is het een heel groot wonder dat Christus wil wonen in het hart van een zon daar. Want het hart van een zondaar is niets anders dan een uitgewoond huis. Wanneer we gaan verhuizen, komen we liever in een mooie woning: in een nieuw huis of in een huis dat opgeknapt is.. Christus wil wonen in een zondaarshart. In een uitgewoond huis, waar al zoveel gehuisd heeft. Waar de zonde nog niet helemaal is uitgedreven. Want onze oude natuur laat zich steeds maar weer gel den. Maar wanneer Christus woning maakt in ons hart dan neemt hij die woning in bezit. Hij wordt er Heer en Meester. Hij krijgt de leiding in ons leven. En dan wordt dat ook te merken in alle dingen. Want ons hart is het centrum. In Spreuken 4:23 lees ik: Het hart is de uitgang van het leven. Dan komt er gehoorzaamheid aan Hem. U leert Christus volgen op de levensweg. Dat betekent tege lijk sterven aan jezelf. Niet meer wat ik vind en wat ik wil. Maar Christus krijgt de leiding in mijn leven. Zoals Paulus zegt: Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. (Gal. 2:20) Als hier over wonen wordt gesproken, wijst dat op een blijvende verbondenheid. Als je op vakantie gaat is dat maar voor een poosje. Maar als je ergens gaat wonen, dan is dat een blijvende vestiging. Zo is dat nu ook ^Is Christus woning maakt in je hart. Naar Zijn Godheid, Majesteit en Geest wijkt hij nim mermeer van ons( HCZ 18) Dan mag u zijn persoonlijke nabijheid ervaren. De gemeen schap in het geloof Dan mag u leven uit zijn overvloeiende genade. Zelfs als er tijden komen dat het zo donker wordt, dat u niets meer van Gods nabijheid voelt. Als het lijkt alsof Christus de woning van Uw hart heeft verlaten. Dan is Hij er toch. Want Hij blijft getrouw. Lees deze tekst eens door. Hoe staat het er: door het geloof De inwoning van Christus is niet alleen een zaak van gevoel maar in de eerste plaats een zaak van geloof Het geloof gaat boven het gevoel uit. Immers het geloof is een band die de Heilige Geest zelfheeft gelegd. Een band die niet meer ver broken wordt. Omdat de Heere zelf vast houdt, wat Hij begonnen is. Het ligt vast in Hem. En als dat misschien voor u te groot lijkt, omdat u bij uzelf zoveel zonde, onge loof en ontrouw ziet, dan mag ik u wijzen op de overvloeiende genade die in de Heere Jezus Christus is. Hoe zegt Paulus dat aan het einde van dit hoofdstuk? Hem nu die mach tig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt(vs. 20) Hoort u het: Meer dan u ooit gedacht hebt. Meer dan u ooit gebeden hebt van de Heere, Kan Hij in uw, in jouw leven werken. En Hij wil het ook doen om Christus. Daarom houd aan in het gebed De lofzang klimt uit Sions zalen Tot u met stil ontzag Daar zal men U o God betalen geloften dag bij dag Gij hoort hen die uw heil verwacht O hoorder der gebeen Dies zullen allerlei geslachten Ootmoedig tot U treden (psalm 65:1) Ds. W. Westland, Wezep MIDDELHARNIS - Tegen het voornemen van de provincie om de milieuvergunning van Fleuren BV te Middelharnis met 10 jaar te verlengen, brachten maar liefst 300 perso nen en instellingen bedenkingen in. Deson danks is de provincie bereid de vergunning met 10 jaar te verlengen. Op enkele punten bracht de provincie veranderingen aan in de definitieve vergunning. De provincie is ech ter niet tegemoet gekomen aan het verzoek van velen om aan de vergunning een proef periode te verbinden. Zij is van mening, dat Fleuren in de afgelopen jaren veel onder zoek heeft gedaan om tot oplossing van het stankprobleem te komen. Ondanks de inspanningen van Fleuren bleek het stank probleem in de huidige situatie niet oplos baar. De provincie heeft er vertrouwen in dat aan de hand van de ingediende berekenin gen, in de nieuwe situatie de stankoverlast tot een aanvaardbaar hindemiveau zal wor den teruggedrongen. Zij acht het niet reëel om na de aanzienlijke investeringen van Fleuren een proefperiode te verlangen In de nieuwe situatie kan de provincie de naleving van de voorschriften beter controleren. Op het punt van de gezondheidseffecten meent de provincie dat er geen schadelijke effecten te verwachten zijn. Ook de cumula tie van stank, veroorzaakt door Fleuren en van Genugten samen, is voor de provincie geen aanleiding om een degelijk onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van de bevolking in te stellen. Vooral het laatste punt acht Huurdersvereni ging Middelharnis (HVM) zeer belangrijk. De huurdersvereniging stond voor het maken van een afweging tussen het belang van Fleuren met zijn miljoeneninvestering enerzijds tegenover het belang van de gezondheid van de omwonenden anderzijds. Uiteindelijk heeft de vereniging besloten te kiezen voor de gezondheid van de bevol king. De Huurdersvereniging gaat bij de Raad van State in beroep. Zij zal aan de rech ter voorstellen van de provinciale overheid te eisen dat zij een gedegen onderzoek laat uitvoeren naar de gevolgen van stank voor de gezondheid van mens, dier en milieu in Middelharnis. Dat deze stap de nodige (financiële) consequenties voor de vereni ging heeft, moge duidelijk zijn. En daarom: het gironummer van de HVM is 4941449. Afdeling 1: J. Knöps - C. van Prooijen3 - O D. Wolfert - Jac. Wolfert1 - 1 M. van 't Geloof - John Wolfert3 - O Afdeling 2: W. Knöps - J. V. d. Groef3 - O M. Poortvliet - W. Stolk3 - O A. Jelier - A. LosO - 3 Woensdagavond 24 november a.s. hoopt de heer C. Besuyen uit Sommelsdijk voor Ver eniging 'De Christenvrouw' afd. Middelhar- nis/Sommelsdijk een lezing te houden over Alzheimer. Alle leden maar ook gasten zijn hartelijk welkom! De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw 'De Hoeksteen' aan de Ring te Middelharnis. Aanvang 19.45 uur. Op deze middag, die om 14.00 uur begint, staat het Batz-orgel, wat in 1821 door Gideon en zijn neven Jonathan en Johan Batz is gebouwd, centraal. Eind 19e eeuw werkte de orgelbouwer Van den Haspel aan het orgel. In 1899 werd het orgel geheel ver bouwd. Rond 1910 voerde A. Standaart voornamelijk onderhoudswerkzaamheden uit. In 1972 werd het orgel gerestaureerd door Ernst Leeflang orgelbouw te Apel doorn, waarbij terugkeer naar de toestand van 1821 het uitgangspunt was. De dispositie is als volgt: Hoofdwerk: Prestant 8 vt. discant dubbel Roorfluit 8 vt. Octaaf 4 vt. Fluit 4 vt. Quint 3 vt., gehalveerd Octaaf 2 vt. Mixtuur, 3 - 4 - 5 en 6 sterk, gehalveerd Cornet 5 sterk, discant Sexquialter 3 sterk, discant Trompet 8 vt., gehalveerd Positief: Holpijp 8 vt. Viool de Gambe 8 vt. discant Roorfluit 4 vt. Nachthoom 2 vt. Pedaal aangehangen. Klavierkoppel gehaly. Het orgel zal door de leden en andere aan wezigen deze middag worden bespeeld. Het is een mooie gelegenheid voor orgellief hebbers om het Batz-orgel te komen belui steren en te bespelen. Een ieder is hierbij van harte welkom. Het bestuur Deze ziet zijn hulpeloos gezicht en een brede glimlach plooit om zijn mond. Uit zijn zak haalt hij en aansteker en voorziet Franz van vuur. 'Bitte', hij buigt zich over de tafel. 'Danke.' Dan laat hij Franz de aansteker zien: 'Een aandenken aan Duitsland', licht hij toe. 'O?' Graag zou Franz de man gevraagd hebben, hoe het er in het vaderland uitzien. Maar men stelt een Rus geen vragen, hoewel de officier duidelijk de vragende blik in de ogen van de plenny ziet. Hij pakt een papier van een stapeltje en leest daarin enkele ogenblikken. Dan richt hij zich weer tot Franz: 'U bent krijgsgevangene nummer 3341-16?' 'Ja kapitein.' 'Van morgen af zult u tewerk gesteld worden in de bosbouw. Omdat het voor ons gemakkelijker is dit nummer niet te hoeven onthouden, bent u van dat moment af bosmedewerker. Zo zal men u noemen. Als krijgsgevangene heeft men geen recht op titels of ran gen.' 'Jawel kapitein.' 'Onder mijn supervisie zult u hier een proefproject opzetten, waarvoor u al onze medewerking zuh krij gen. Laat ik eerst even vaststellen, dat dit werk u geen enkel voordeel zal bieden. U werkt de normale tijden, zoals ook uw kameraden doen. U blijft gelegerd in de barak en begint hier 's morgens met het schoonmaken van de aan u toegewezen werkruimte. Als uw Russi sche collega's komen, kunt u gewoon doen wat nood zakelijk geacht wordt. Na het werk is het uw taak om de spullen van uw Russische collega's te onderhouden. Zelfs het reinigen van hun laarzen hoort daarbij. De verantwoordelijkheid voor het werk berust geheel bij mij, waarbij u gehoorzaamheid zult betrachten aan elke Rus.' 'Ik hoop dat ik veel van mijn Russische collega's mag leren.' De kapitein fronst zijn voorhoofd als Franz dit zegt en kijkt hem met half gesloten ogen aan. 'Ik krijg de indruk dat ik als assistent zal dienst doen', veronderstelt Franz in alle eeriijkheid. 'Nee, u zult het project hier gaan leiden.' 'Ik.het project leiden?' 'Zeker!' 'Ja, maar hoe moet dat dan. als iedere Rus mij een trap onder m'n achterste kan geven. Als er dan iets uit de hand loopt ben ik er altijd verantwoordelijk voor; en wat er dan gebeurt is mij meer dan duide lijk.' Franz is wanhopig. Wat hier wordt verondersteld is absurd. De Rus kijkt hem bedenkelijk aan: 'Alleen ik ben hier verantwoordelijk.' 'Ja maar', tracht Franz de man te overtaigen. Deze maakt met een brede armzwaai een eind aan de discussie, voor zover daar tenminste sprake van is. 'Morgen vroeg om vijf uur hier melden. Begrepen?' 'Jawel kapitein.' 'Gaat u.' De man beschouwt het gesprek voor geëin digd. Met lome schreden verlaat Franz de commandantura, niet wetend waar hij aan toe is en allerminst op z'n gemak. jin?' wil Karl weten, wanneer die hem binnen ziet -(komen. 'Ik geloof dat er grote narigheid op komst is', ant woordt Franz mistroostig. 'Hoe dat zo?' 'Morgen vroeg om vijf uur moet ik mij op de com mandantura melden. Verder ben ik ondergeschikt aan iedere Rus, terwijl mij de leiding over het circus wordt gegeven. Een klein kind snapt wel wat daar uit voort kan komen. Als ik verantwoordelijk ben en daarbij ondergeschikt aan iedere Rus, wil dat zeggen dat ik bij het minste of geringste foutje op m'n dak krijg. Je kent dat wel: sabotage tegen de Russische staat.' 'Maar wat ga jij daar om vijf uur in de morgen uitspo ken! Het is dan amper licht en wat is er dan al voor jou te doen?' 'Waarschijnlijk ga ik de toiletten schoonmaken voor het personeel waarvan ik de baas wordt, maar die mij in de hoek kunnen trappen als ze daar zin in hebben." 'Hoe was de grote baas verder te spreken', wil Karl- Heinz weten. 'Heel best. Hij maakte zelfs een prettige indruk en pre senteerde mij een sigaret. Overigens die kerel spreekt vloeiend Duits. Hij schijnt ook in het vaderland geweest te zijn. Hij liet mij een sigarettenaansteker zien. Aandenken uit Duitsland, zei hij.' Karl denkt diep na en zegt dan: 'De geloof, Franz, dat je je voor niets bang maakt. Geloof me: de Russen zien iets in jou, anders zijn ze heus niet zo vriendelijk.' 'Ik vermoed toch dat er iets achter steekt. Weet je. ze kunnen me zelfs dwingen om voor hen te werken, waarbij de resultaten gelijk zullen zijn. Ze leren je wel naar hun pijpen te dansen.' 'Dat is niet helemaal waar. Natuurlijk kunnen ze je dwingen, maar daar zal de prestatie niet mee gebaat zijn. Dat is iets wat namelijk geen Rus kan controleren. Ik ben van mening dat ze je trachten te lijmen; dat zal jouw prestaties zeker ten goede komen.' 'Hm', bromt Franz, in het geheel niet overtuigd. In de barak wordt ijverig verder gewerkt aan de oven en het hakken van brandhout. Hoe onplezierig de plen- nies het ook mogen hebben, het ontbreekt hun niet aan humor. Soms schatert een lach door de stille avond. Franz is er niet zo bij. Doorgaans is hij trouw van de partij als er gewerkt wordt, maar nu loopt hij met een bedenkelijk gezicht rond, waarbij zijn aandeel in het werk bijna nihil is. Hans Pinter is één der laatsten die de commandantura verlaat. Opgewonden komt hij de barak binnen en voert opgewekt het hoogste woord. 'Ik ga als instrumentmaker werken. Geen houthakken meer, geen blaren meer, kameraden; over een jaar krijgt ondergetekende een vetleren medaille, wegens zijn verdienste als klokkenmaker in de rode armee.' Rupert Reinhardt, die op z'n knieën liggend aan de oven werkt, schampert: 'Kerel, stel je niet zo aan. Een schop tegen je achterste zul je van de Russen krijgen. Wat wil jij met je domme gezicht hier klaar maken? In jouw hersens zitten al verschillende radertjes los, tracht die eerst maar eens op een rijtje te zetten.' Er klinkt zacht gelach, met een ondertoon van leedver maak. 'Jullie gunnen mij zeker m'n baantje niet, hè?' 'Zeker gunnen we jou het grote geluk. Je zult zien, bin nen een week loopje met molentjes.' 'Ach, klets niet.' Hans Pinter scharrelt in de richting van Franz: 'Hé Fischer, denk jij dat de Russen ons er tussen zullen nemen?' Franz, die daarvan het zijne denkt, stelt zijn maat gerust: 'Welnee man.' Hans lacht gelukkig als een kind. Hij is niet zwaar gebouwd en het werk in de bossen gaat zijn krachten ver te boven. {wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 5