In Nieuwe-Tonge werd de achtste Jacob Hendrik in rij geboren Spuisluis in Brouwersdam blijft open voor schieraal KIEVIT Cor Wagemaker marmer Daad Fotostudio Arjo van der Graaff 20 jaar in Diriisiand eiiaudbi-hieuws Vier generaties geslachtsnaamdragers Najaarsverkoping Zendingswinkeltje Roemeniëavond Stellendam verzet! Z.AJ.W.-avonden Nimwegen Reklame^-«(oi8j)48j5 57 Wintermarkt RAC Hervormde Kerk Zaterdagavondwerk Nieuwe Tonge Bingo bij Trefpunt Uitvaartverzorging (0187)60 11 66 Nieuws van de werkgroep Uzon GRAF MONUMENTEN H. van der Veer wUi te Goedereede geeft opnieuw krant uit 1' -: Minister schaft 30-dagenre geling afin 2005 Palingvissers krijgen binnenkort bericht ZernikewTg 51 Middelharnis 06 26 368 886 Vanaf rotonde, na FORMIDO rechts, na 300 mtr. links EIIAIIDBI-rilELWS WWW, kievit-uitvaart, nl Goeree Overf lakkee Snelle levertijden Jarenlange ervaring waarborgt kwöliteit en deskundig advies mm"*Il'I' EIIAilDEtl-niEUWS ALTIJD IETS BIJZONDERS c c Bouw- en Timmerwerken Goeree A Overf lakkee PAGINA 4 ■iiiiiiiiSèe^mmB^ilMtëk - \iiM^Wsm»ai6iiëi^^ VRIJDAG 19 NOVEMBER 2004 De vier J.H. 's Koppelaar. Bij het jonge echtpaar Henk en Petra Koppelaar te Nieuwe-Tonge werd vorige week dinsdag, 9 november, hun eerste kind gebo ren. Een voorspoedige geboorte van een welgeschapen zoon: Henk. Dus: Henk van Henk. En het aardige is dat diens vader óók Henk heet en diens vader óók Henk en diens vader.Enfin, u begrijpt 't misschien al: de rij Henk van Henk van Henk loopt nog even door, naar verluid zelfs tot acht geslachten terug. En allemaal dragen en droegen ze ook dezelfde geboortenaam: Jacob Hend rik. Bij gelegenheid van de geboorte van de jongste Henk Koppelaar waren gisteren de vier generaties bij elkaar in Nieuwe-Ton ge en gingen ze op de foto: overgrootvader J.H. Koppelaar (geb. 1926), grootvader J.H. Koppelaar (geb. 1954), vader J.H. Kop pelaar (geb. 1982) en de vorige week geboren J.H. Koppelaar, ofwel: senior, 'midior', junior en 'minior'. De najaarsverkoping van het Zendingswin keltje in Ouddorp wordt donderdag 25 november in het Hervormd Verenigingsge bouw Eben-Haëzer aan de Preekhillaan gehouden. De openingstijden zijn van 9.00 tot 16.30 uur. Te koop; mooie cadeauartikelen, oude en nieuwe boeken, boerenkaas, fruit en noten, ondergoed, kaarten, planten en schoonmaakartikelen. Koffie, thee, ümona- de en cake is er ook. Allemaal hartelijk wel kom. Dit jaar is de opbrengst voor het zen dingswerk in Albanië. De Roemeniëavond in Stellendam, die eerst op donderdag 25 november zou worden gehouden is verzet naar dins dag 23 november. NIEUWE-TONGE - Ben jij 14 jaar of ouder? Dan ben je op zaterdagavond 20 en 27 november a.s. welkom in Hervormd Centrum Elim te Nieuwe-Tonge. Daar kun je op 20 november de discussie aangaan met of gewoon luisteren naar medewerkers van stichting 'Naar House'Muziek: er zit meer in of achter dan je misschien denkt. En op 27 november wordt je verwacht met een cadeautje van 1,00 a 1,50 voor net zo'n originele pakjesavond als vorig jaar Doe je best! Op beide avonden ben je van af 19.30 uur welkom! door Gert van Engelen DEN HAAG/OUDDORP - De spuisluis in de Brouwersdam wordt volgend jaar niet meer gedurende der tig dagen gesloten om de vangstlsan- sen van palingvissers op het Grevelin- genmeer te vergroten. De zogeheten '30-dagenregeling', die gold voor de maanden september tot en met december, vervalt. De uittrek van schieraal kan daardoor ongestoord verlopen. Minister Veerman van LNV zal de vissers "zeer binnenkort" op de hoogte brengen van deze maatregel. Hij deelt dit mee in antwoord op vra gen van het GroenLinks-kamerUd Marijke Vos. Vos had de minister begin oktober gevraagd om direct een einde te maken aan de 30- dagenregeling, zoals het Eilanden-Nieuws kort daarna openbaarde. In navolging van de Faunabescherming, die zojuist de actie 'Red de paling!' was begonnen, wees zij erop dat de sluizen door Rijkswaterstaat worden gesloten, juist op het moment dat de schier aal (geslachtsrijpe alen) bezig is naar de zee te trekken, op weg naar de paaigronden in de Sargossazee. Omdat palingen verspreid over heel Europa met negentig percent in aantal zijn afgenomen, pleitte zij ervoor de spuisluis in de trekperiode open te houden. In zijn reactie benadrukt minister Veerman dat de spuisluis vroeger zes hele maanden werd gesloten. Om de uitwisseling tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer te bevor deren, kwam er een nieuwe aanpak, vervat in het Waterbeheerplan 1999-2003: gedurende vier maanden werd de sluis voortaan maxi maal dertig dagen gesloten. Dat was 25% van de tijd. Dit gebeurde om de economi sche schade voor de paHngsvissers te minde ren: met een spuisluis die slechts dertig dagen dicht is, hebben zij immers grotere vangstkansen. Ook de minister is nu van mening dat de palingtrek zo onbelemmerd mogelijk moet zijn. Maar volgens hem was het niet moge lijk om de 30-dagen regeling met onmiddel lijke ingang te beëindigen. "Dit zou een ern stige inbreuk betekenen op de afspraken die de palingvissers met Rijkswaterstaat hebben gemaakt en waarop zij mogen vertrouwen", vindt hijPer 1 j anuari 2005 treedt echter het nieuwe Waterbeheerplan 2004-2009 in wer king en daarin wordt de regeling stopgezet. Veerman erkent dat de achteruitgang van de aalstand een Europees probleem is. Hij ver wacht dan ook dat volgend jaar in alle EU- landen maatregelen worden genomen om de schieraal te beschermen. Het nieuwe water beheerplan loopt daar in feite op vooruit. Het kamerlid Vos had de minister ook gevraagd of het sluiten van de sluizen gedurende 30 dagen nog andere gevolgen heeft gehad voor de natuur in de Grevelingen. Veerman laat weten dat het sluisregiem een positief effect heeft op het zuurstofgehalte in met name de diepere delen van het Grevelingenmeer en dat het ook heeft geleid tot een toename van de biodiversiteit. De Restauratie- en Activiteitencommissie van de Hervormde kerk van Middelharnis houdt op vrijdag 26 november een gezellige wintermarkt. Deze markt zal worden gehou den bij verenigingsgebouw "De Hoek steen", van 15.00 tot 20.30 uur. Een gedeelte van de activiteiten zal zich in het verenigingsgebouw afspelen. Dus hoe het weer ook is, u kunt de markt altijd bezoeken. We nemen alvast een voorproefje op de winter met deze markt in winterse sfe ren. Ook het aanbod van de activiteiten is hier helemaal op afgestemd. Tijdens deze markt zal er van alles worden aangeboden, waarvan we u alvast het vol gende noemen: advocaat, nieuwe en twee dehands boeken voor de lange winteravon den. Erwtensoep, glühwein, groente en fruit met witlof en stoofpeertjes als typische win tergroenten. Jam, kruukplaetjes, oliebollen, allerlei cadeauartikelen, gebakken vis, wenskaarten en nog veel meer Voor de kin deren is er een grabbelton en er kan worden gesjoeld. Kortom: deze markt is beslist het bezoeken meer dan waard. Morgen, zaterdag 20 november is er weer zaterdagavondwerk in Nieuwe Tonge. De zaterdagavondwerkcomissie van de Her steld Hervormde Kerk organiseeit In de sporthal aan de Kerkstraat een sportieve avond. Deze avond begint om 19.30 uur Vergeet je sportkleding niet! Bedeiikt cte diiigeii, die boven zijit. liiet die op de aarde aijn. Kolosseitseii 3: 2 Op 27 november is er geen trefpunt in ver band met de gemeente avond. Deze avond is verzet naar morgenavond. We wilden met jullie naar het strand gaan. Maar gezien de weersomstandigheden kan dit waarschijnlijk niet doorgaan. We hebben een goed alterna tief en dat is elk jaar weer een spektakel Bin go. De deur is open vanaf 19.15 uur we begin nen om 19.30 uur en de avond eindigt om 21.30 uurHet thema uit de bijbel is "de barmhartige Samaritaan" dit in verband met het project waar de jeugdraad voor gekozen heeft "stichting internationaal China Con cern" Verdere uitieg over deze stichting komt zaterdag aan de orde en in de Klok kenluider van november. Tot morgen! HET TREFPUNTTEAM -■ »■-;■--;■; 4, "'=■-■-■> i - -- .- p f- Dag en nacht bereikbaar Kijk ook op internet: Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. (0187)60 11 66 Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. (0181)48 80 88 Rouwcentrum: Nieuweweg 2, Melissant Zaterdag 20 november houden wij weer inzameling van goederen voor onze zus tergemeente van Uzon. Begin van deze maand is er weer een vrachtwagen vol ver trokken naar Uzon. We hebben dus weer plaats genoeg op ons vertrouwde adres aan de Heerendijk bij 'Transportbedrijf Hend riks' te Oude-Tonge. Van 10.00 tot 12.00 uur staan de deuren weer open. In december houden wij geen inzameling! Contactpersoon is dhr. G. Groenendijk, tel: 0187-641934. De werkgroep Uzon van de Her vormde Gemeente te Oude-Tonge. •o Garantiecertificaat van de Alg. Bond van Natuursteènbedrijven, PASCAL 6 INDUSTRIETERRElNiöOSTPLAAT MIDDELHARNIS TEL. 0187-489088 FAX 0187-485088 v\AAAA^.corwagemaker, nl info@corwagemaker,nl O) CD Tel. (0187)683759 De SGP te Goedereede heeft vorige week opnieuw een 'SGP NIEUWS' uitgegeven, waarin wordt ingegaan op het gemeentelijk beleid. Dit jaar waren er voor het eerst geen algemene beschouwingen. Daarom is SGP NIEUWS voor het eerst na de begro tingsbehandeling verschenen. Wel konden de diverse partijen vragen stellen over de voorgestelde program mabegroting. De SGP-fractie heeft hiervan gebruik gemaakt. In het jongste nummer van SGP NIEUWS, wat huis-aan-huis in de gemeente Goede reede werd verspreid, geeft wethouder A.C.Lokker aan dat ondanks de forse ingrepen op de gemeentebegroting het college niet somber is gestemd. Diverse werken die op de rol staan, zullen dan ook de komende jaren worden uitgevoerd. Ook het dit jaar in het leven geroepen SGP Ombudsteam presenteert zich in deze krant. De actieve SGP-Jongeren geven hun mening over het bedrijven van poli tiek in de gemeente en brengen verslag uit van hun aanwezigheid tijdens een fractie vergadering. In dit nummer geeft de SGP aan dat het specifieke karakter van de zon dag bewaard moet blijven. Naar de over tuiging van de SGP dient de overheid juist als Gods dienares het specifieke karakter van de zondag te waarborgen. Verder wordt er gewezen op het kwijtscheldings- beleid wat de gemeente voert en gaat men in op de steun met betrekking tot het inge diende amendement inzake de begraaf- rechten. Uitgebreid wordt ingegaan op het programma wat in 2005 gestalte gaat krij gen in de gemeente Goedereede. Ook nodigt de SGP burgers uit om te reageren op de stelling: 'De gemeente Goedereede communiceert goed met haar burgers!' U kunt uw reactie op deze stelling geven op website: www.sgp-goedereede.nl/stelling. /^&SÈIi^fc;v^ ..^-^^^.'^'V.' Zowel in als buiten Dirksland, en zowel óp als buiten het eiland is de naam Arjo van der Graaff een begrip als het over fotografie gaat. Het is precies twintig jaar geleden dat Arjo zich in Dirksland vestigde met zijn winkel en fotostudio, op de hoek van de Voorstraat en de Heul. En nu, twintig jaar later, zit hij daar nog, met nog vrijwel dezelfde winkeUnrich- ting als toen - knus en nostalgisch, en daarmee eigenlijk ook tijdloos. Arjo's activiteiten op zijn vakgebied zijn echter wél met de tijd mee ontwikkeld. Jaren lang al koesteren vele aanstaande bruid spaartjes de Dirkslandse fotograaf als hun bruidsfotograaf. En daarin mag hij besUst een speciaUst worden genoemd - trouwens, ook Arjo's vrouw Astrid foto grafeert al weer tien jaar bruidspaartjes. Maar daarnaast heeft Arjo, zo vertelt hij, enkele specialisaties opgebouwd: bedrij fsfotografie en portret- en groeps fotografie. En het is juist die mix van specialiteiten die het werk zo boeiend en afwisselend maakt, niet in het minst door de vele contacten met allerhande mensen. Maar de belangrijkste ontwik- keUng in de achterliggende twintig jaar is wel de omslag naar digitale fotografie, waar Arjo zich inmiddels ook geheel van bedient, met alle mogelijkheden die dit met zich meebrengt. Voor particulieren... Ja, voor particuliere klanten is Arjo van der Graaff wellicht het meest bekend om zijn trouw- en portret-Zgroepsfotografie. Nieuw hierin is dat klanten hun portret- of groeps foto's die in de studio zijn gemaakt meteen mee kunnen nemen. Dat is wel even anders dan vroeger; toen kon daar wel enkele weken levertijd aan verbonden zijn. Mede doordat de foto's direct mee kunnen worden genomen, ziet Arjo ook dat de vraag naar portretten en groepsfoto's de laatste tijd toe neemt. Overigens maakt hij portretten en groepen niet alleen in de studio, maar ook 'op locatie', op de plek waar de klant dat 't liefst wil. En dat niet alleen op Goeree-Over- flakkee, maar de ene dag zit hij voor een reportage in Yerseke, en de andere dag weer ergens op de Veluwe. Terwijl hij vertelt, zoekt hij naar een noviteit op het gebied van trouwalbums. En even later legt hij inderdaad een bijzonderheid op tafel: een album waarin de trouwfoto's niet óp de albumbladen zijn geplakt, maar als pagina zijn gedrukt; de foto's zijn dus 'm' de stevige pagina's gedrukt en vormen als zodanig één geheel, net als in een boek. Ver der drukt Arjo ook foto's af op linnen en kunnen ze op een spanraam worden gespan nen. ...en bedrijven Wat bedrijfsfotografie betreft kent u 'em vast wel, die fraaie kleurencatalogus van College Style, boordevol poserende model letjes tegen een sfeervolle, gezellige of land schappelijke achtergrond. Dat is allemaal fotografie van Arjo van der Graaff. Hij noemt College Style ook als een hele goede klant, met wie hij zegt zeer plezierig samen te werken. Maar datzelfde geldt ook zijn 'oudste' klant, de opdrachtgever voor wie hij al 23 jaar werkt, dus al vóórdat Arjo zich in Dirksland vestigde: Keukencentrum Tiele- man. Digitaal Zoals reeds gezegd, is voor Arjo digitale fotografie de belangrijkste doorbraak geweest in de achteriiggende jaren. En dat biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden, ook na het maken van een foto. Overigens zegt Arjo wél te vinden dat een foto gewoon de foto moet blijven, waarmee hij eigenlijk aangeeft de gemaakte opname op zichzelf niet aan te willen tasten, maar wel van de mogelijkheden profiteert om digitaal correc ties aan te brengen. "Bovendien", zo zegt hij opgelucht, "ben je van die ongezonde che micaliën af, waar je jezelf maar al te dikwijls aan blootstelde." Een ander gevolg van de digitale wereld is dat tussen het moment waarop een foto wordt gemaakt - voor bijvoorbeeld een bro chure - en het moment waarop die brochure gereed is, er geen enkele fotoafdruk meer aan te pas komt. Het gaat allemaal via de computer. Daarnaast hoopt Arjo in de nabije toekomst zover te zijn dat hij zojuist gemaakt fotowerk direct naar zijn opdracht gever kan versturen. En niet te vergeten: het internet, waarmee je als fotograaf een actu ele digitale 'etalage' kunt maken (zie www.fotograaff.nl). Dankbaar Zo gaan de ontwikkelingen maar door. Twintig jaar fotografenervaring heeft Arjo er nu opzitten en hij hoopt het nóg twintig jaar vol te kunnen en mogen houden. "Maar", zo relativeert hij: "elke dag blijf je leren. Je bent in je vak net zo goed als je laatst gemaakte foto, maar dit houdt niet in dat je het resultaat van de vorige dag ook morgen weer hebt. In ieder geval ben ik dankbaar dat ik al zo lang in Dirksland foto graaf heb mogen zijn en dat al die klanten toch steeds maar weer naar je toekomen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4