Goeree-Overflakkee heeft nationale primeur met waterzaic Naar binnen met tuinplanten Samenzangavond Ger. Gem. Tholen Aanduwen of aanslepen van de auto: Ontreddering Leiden alle godsdiensten uiteindelijk tot dezelfde God? EIIAtlDBI-tllEUWS Hoe word ik verlost van mijn ongeloof? Inwoner van Middelharnis, enthousiast over regentonactie, is al stap verder Tip van de week VAN ANWB Nog wat extra algemene tips: Sluit de winter buiten de deur door binnen met tuin planten in de weer te gaan. Een enkele tuinplant zorgt samen met wat zorgvuldig uitgezochte accessoires voor een stijlvol binnentafereel. PAGINA 9 VRUDAG 19 NOVEMBER 2004 Overal in Nederland kunnen particu lieren die deelnemen aan de actie 'Een Ton voor Water' eind november bij het waterschap hun regenton ophalen, zo ook op Goeree-Overflakkee. Sinds 2000 zijn via honderd gemeenten twaalfduizend van deze waterbespa rende tonnen besteld. Door de lande lijke campagne uit te breiden met waterschappen hoopt de organisatie er duizenden meer af te zetten. Van elke verkochte waterton gaat vijf euro naar waterprojecten van de Novib in Bangladesh, Ethiopië, Nicaragua en Soedan. Eén inwoner op Goeree- Overflakkee is in zijn maatschappelij ke betrokkenheid - zo min mogelijk regenwater verspillen - al een stap verder gegaan: Fred Prins uit Middel harnis. Hij heeft in de kruipruimte onder zijn woning aan de Dieklaan een waterzak gelegd die zesduizend liter regenwater kan bergen! Bedui dend meer dan de 400 liter in de regenton. Die waterzak, die via een pomp is aangesloten op toiletten, was machine en tuinkranen, is zelfs een landelijke primeur: het was het aller eerste prototype. Wie is Fred Prins? Waarom is hij zo zuinig met regenwa ter? En hoe belandde de waterzak uit gerekend op Goeree-Overflakkee? door Gert van Engelen Fred Prins is lyrisch over de regentonnenac- tie. Niet alleen omdat daarmee een massa bruikbaar water eenvoudig kan worden opgevangen, maar veel meer omdat Neder landers zodoende misschien eens indringend gaan stilstaan bij dat probleem dat 'zo sterk onderschat' wordt: de dreigende rivierover stromingen, de extreme hoogwatergolven van Rijn en Maas. 'Water is mijn ding, mijn thema', zegt Prins, geboren in 1971 in Har- dinxveld en sinds 2,5 jaar wonend in Mid delharnis. Afgestudeerd aan de HTS in Enschede heeft hij zich ontwikkeld tot expert decentrale waterproblematiek. Met enig gezag kan hij daarom stellen dat de waterbeheersing in Nederland een 'reusach tig' probleem i's, en voorlopig blijft. 'Nederland is een polderland', zo begint hij zijn uiteenzetting over hoe regenton en waterzak de verontrustende rivierwateraf voeren kunnen indammen. 'Terwijl de pol ders inklinken, stijgt de zeespiegel. Wij zak ken steeds dieper weg. Ons hele waterbeheer is al jaien gericht op hogere dijken en land aanwinning door percelen land in te polde ren. Door de klimaatverandering blijkt de regenintensiteit heftiger te worden. Het regent veel meer en harder, in kortere tijd. 'Vroeger viel al dat regenwater moeiteloos weg; het stroomde de grond in en verdween langzaam en geleidelijk via beekjes en kreekjes. Tegenwoordig kan dat niet meer. Alles is bebouwd en bestraat. Het overvloe dige regenwater stort zich noodgedwongen met extreme hoeveelheden in de riolen, waardoor straten en kelders onder water komen te staan. Vervolgens gaat dat water met een bloedgang naar de Noordzee. Die enorme waterstroom begint al in Zwitser land. Het gevaar komt nu dus van twee kan ten.' Noodoverloop Nederland is zich de ernst van extreem hoge waterstanden zeer bewust. Het kabinet heeft ter voorkoming van een overstromingsramp een strategie aan de vork gestoken; een heel pakket aan mogelijke maatregelen, vastge legd in de Nota Ruimte. Fred Prins is kritisch over die aanpak. 'Wij zijn het enige land ter wereld met een oigaan als Rijkswaterstaat. bit is een dwarsdoorsnede van een huis dat is voorzien van het waterzak regenwatersysteem. Zit er ie weinig regenwater in de zak. dan schakelt het systeem automatisch over op drinkwater. Gemiddeld kan met de zak 57% worden bespaard op de waterrekening. (Illustratie: CEP Benelux). Fred Prins in de kruipruimte van -ijn waning bij het havenhoofd. Direct naast hem de pomp die alle regenwater naar toiletten en wasmachine dirigeert. Links is een deel van de waterzak te zien, die 6000 liter regenwater bevat, (foto üen van Engelen) land het watertarief opgedreven, zodat het vanzelf aanlokkelijk wordt om regenwater te sparen, voor bijvoorbeeld het wassen van je auto, het sproeien van je tuin. Ook is er een speciale belasting ingesteld: over alle water dat op bebouwing en bestrating valt en moet worden geloosd op het riool, moet jij belas ting betalen. Je krijgt alleen een vrijstelling als je op je eigen perceel aan waterbesparing doet.' Bewustwording Zo komt Fred Prins uit bij de regentonactie. 'Wil je het probleem van rivierafvoeren oplossen, dan moet je óók in het klein den ken. Wil je de bevolking meekrijgen, dan moet je een draagvlak maken, zodat burgers weten: hier heb ik tenminste wat aan. De praktijk in Duitsland bewijst dat als je bur gers verantwoordelijk maakt voor hun per ceel, als je hen stimuleert om regenwater op te vangen, er geen probleem meer is. Neder land is nog niet zover en daarom vind ik die regentonactie zo leuk, zo nuttig. Het publiek gaat ervan nadenken: waar komt water van daan, wat kost het, wat kan ik er mee, wat zijn achter de schermen de problemen? 'Technisch gezien is de regenton de meest simpele vorm van water vasthouden. Het is het begin en het is begrijpbaar. Visueel maakt de regenton voor iedereen duidelijk wat er gebeurt. Via tuinen sproeien, ramen lappen en auto's wassen dringt tot mensen het besef door hoevéél regen er valt en wat er allemaal mogelijk is met regenwater. Je kweekt bewustwording met zo'n actie. En vooral vind ik het sympathiek dat er een edu catief leerpakket aan is gekoppeld voor scholieren: ze krijgen les in de waterproble matiek. Ik ben geen wereldverbeteraar, maar zie wel in dat je via deze actie een steentje bijdraagt aan de oplossingen.' Primeur Zelf is Fred Prins de regenton al voorbij. Hij gebruikt in zijn huis de waterzak, die grote re hoeveelheden regenwater kan bergen. Hij heeft dit product zelf ontworpen, in opdracht van zijn werkgever, een bedrijf in Numans- dorp. Begin 2003 werd het prototype van de waterzak bij wijze van proef geïnstalleerd in zijn kruipruimte. Zo kreeg Goeree-Overflak kee de nationale primeur. Inmiddels voldoet de waterzak en zijn er verspreid door heel Nederland al zo'n vijftig aangebracht. De waterzak is bedacht als alternatief voor de waterput, licht Prins toe. 'Voor zo'n put moet je een gat graven in de tuin, drie meter diep, drie meter breed. Dat is veel werk. 'Laat maar zitten', hoorden wij vaak van belangstellenden. Om zonder te hoeven gra ven toch iets te bedenken voor Nederlandse woningen, kom je al gauw op kruipruimtes. Maar die zijn dikwijls krap, dus zouden ook watertanks klein worden. Zo werd het de flexibele waterzak. Die neem je opgevou wen onder je arm mee naar beneden en leg je in de kruipruimte.' Er komt wel wat meer bij kijken. Het regen water wordt op het dak opgevangen en afge voerd via de regenpijpen. Daar kan allerlei vuil in terecht komen, bladeren bijvoor beeld. Om gefilterd, schoon water in de zak te laten belanden, zijn er allereerst filters in de regenpijpen nodig. Daarnaast moet het regenwater vanuit de zak (een rol van zwart, stevig dakbedekkingsfolie van 60 cm) naar toiletten en wasmachines kunnen worden gepompt. En bij een tekort aan regenwater moet automatisch omgeschakeld worden op drinkwater. Hiervoor zijn een pomp, sys teembesturing, drinkwateromschakeling en aansluitschacht nodig. Alles bij elkaar komt de aanschaf op 2100 euro. Doe-het-zelvers kunnen het systeem zelf aanleggen; anders moet een installateur worden ingeschakeld. Besparen Fred Prins woont in Park Nieuw Zeeland, een complex van 186 woningen. Niemand anders dan hij bezit er de waterzak, maar, verduidelijkt hij: 'Als iedereen hier voorzien zou worden van zo'n waterbuffer, zou dan 1,1 miljoen liter regenwater schelen. Dat water houd je uit het riool, een aardige hoe veelheid.' Persoonlijk bespaart hij zich veel drinkwater ('Theoretisch daalt je waterreke ning met 57%'), sinds de aanleg van de waterzaak heeft hij 'nooit meer' drinkwater hoeven gebruiken voor toilet en wasmachine - de zak was steeds vol genoeg. 'Maar ik moet hierbij de kanttekening maken dat ik M/ y -...; t Fred Prins wijst op het jjIter in de regenpijp dat alle regenwater schoon houdt van bladeren en ander vuil. (fmo Gen van Engelen) En die bekijkt het waterbeleid heel groot, zeg maar vanuit een helikopter. En wat zie je dan gebeuren? Onze overheid gaat retentie- gebieden maken, polders die tijdelijk alvast onder water kunnen worden gezet, voordat de piek in de hoogwatergolf komt. 'Van oudsher waren de uiterwaarden hier voor bedoeld, maar die zijn klein geworden voor al die rivieraanvoeren. Vandaar dat nu wordt gezocht noodoverloopgebieden. Als voorbeelden zijn genoemd de gebieden Rijn- strangen, Ooijpolder en de Beersche Over laat. In 2006 neemt het kabinet een definitief besluit. Het is geen slecht idee, die noodop vang. Het kan werken. Maar tegelijk is het raar dat Nederland als meest dichtbevolkte land ter wereld grote gebieden onder water gaat zetten. Grond die we eigenlijk niet heb ben, grond die schaars en peperduur is.' Duitsland Het is dat denken in het groot, dat centrale denken van Rijkswaterstaat, dat leidt tot zul ke scenario's, vervolgt Fred Prins. In Duits land, één van die landen die net zozeer wor stelen met de rivierafvoeren, wordt ook decentraal gedacht, in het klein. Hij geeft enkele voorbeelden die aantonen dat de Duitse aanpak minstens zo effectief is. 'Een onderzoek heeft uitgewezen dat, als aan weerszijden van de Rijn, over een breedte van dertig kilometer, alle betrokken bewo ners een betonnen put van drieduizend hter bij hun huis aanbrengen, de Rijn nooit meer zal overstromen! 'Dat is een geweldig resul taat. En hier gaat nu dus aan gewerkt wor den. Zoals het in Duitsland ook al lAiger ver boden is om te bouwen in de uiterwaarden. Ze worden bouwvrij gehouden. Als je in Limburg zo streng zou zijn, zou er een volksopstand uitbreken. Verder heeft Duits- In september 2003 is het nieuwe kerkge bouw van de Gereformeerde Gemeente te Tholen in gebruik genomen. Zoals velen zich nog herinneren was de ruimte boven de preekstoel een lege ruimte. Een ruimte die later nog opgevuld zou gaan worden. In december van datzelfde jaar kon orgelmake- rij Steendam een begin maken met de plaat sing van een historisch instrument, dat door deze Orgelmakerij geheel was gerestau reerd. Deze restauratie was geheel in stijl van de oorspronkelijke orgelbouwer Van Oeckelen. Een geheel verloren gegane kast werd in historische stijl opnieuw vervaar digd. Groot was de belangstelling toen in april 2004 het orgel in gebruik kon worden genomen. De verwachtingen waren hoog gespannen! Hoe zou het orgel klinken? De orgelbouwcommissie had het orgel nog nooit gehoord! Het lag voorde restauratie en de plaatsing opgeslagen op de zolder van genoemde orgelbouwer. Toen de eerste tonen werden gehoord, hadden velen niet verwacht zo'n mooie, warme klank te horen. Maar ook de draagkracht ontbreekt niet. Daar komt ook de goede akoestische kerk- zaal nog bij, en de basis voor een gevoelvol le en imponerende samenzang is gelegd. In dit kerkgebouw wordt zaterdag 27 november een samenzangavond gehouden. Op deze avond zullen Psalmen gezongen worden in de berijming van 1773. Het orgel zal op deze avond worden bespeeld door Bram Bout, één van de vaste organisten ter plaatse. Zoals velen ongetwijfeld weten, hoort men in Tholen bij veel Psalmen een spontane bovenstem. Dit zal ook het karakter zijn van deze avond. Tevens zullen de samenzangen worden opgenomen om een CD uit te kunnen geven. De toegang van deze avond is vrij. Wel zal er een collecte worden gehouden, deze col lecte is bestemd voor Graag nodigen we u uit om deze avond, die aan zal vangen om 19.30 uur, aanwezig te zijn. De deuren gaan om 19.00 uur open. De opening van deze samenzangavond zal worden verzorgd door de weleerwaarde heer ds. de Jongste, terwijl ouderling Aamoudse de sluiting van deze avond voor zijn reke ning hoopt te nemen. Aanduwen: Alarmlichten aan; Contact aan; In de 2e versnelling zetten; Koppeling in; Zo hard mogelijk duwen; Koppeling vol ledig los; Klein beetje gas; Motor loopt. Aanslepen: Alarmlichten aan; Contact aan; In de 2e versnelling; Koppeling in; Wegrijden; Koppeling volledig los; Klein beetje gas; Motor slaat aan. Trap direct de koppeling in om te voorko men dat u tegen de voorste auto rijdt. Stop als de motor niet direct aanslaat, want dan kan de katalysator beschadigen. (Uit: "Pech voorkomen of verhelpen", gratis brochure voor ANWB leden, verkrijg baar bij VVV/ANWB Middelharnis en VVV/ANWB Hellevoetsluis). alleen woon. Met een gezin van vijf mensen zou de zak af en toe leeg zijn.' Bijkomend klein voordeel van de waterzak is dat Fred Prins niet uitsluitend van zonnig weer geniet. Glimlachend: 'Als het regent, denk ik: Dat gaat goed, de zak wordt nu gevuld.' Op de vraag of al dat water, dat in de zak terechtkomt, niet gaat geuren of broeien, schudt hij gedecideerd het hoofd: 'Alleen licht en temperatuur beïnvloeden de kwali teit van water. Hoe warmer het water en hoe meer licht er op valt, hoe slechter het water. Maar de waterzak is een donkere zak die koel in de kruipruimte ligt. Je kunt het water er lang laten liggen. Voor de wasmachine maakt drink- of regenwater bovendien ook geen verschil uit, is gebleken uit lang onder zoek van het Hygiëne Instituut in Bremen. Je hebt niet eens een speciaal wasmiddel nodig, zelfs minder.' De verslagenheid en de woede na de moord op Theo van Gogh was groot. Woede vooral bij het spraakmakende deel van de natie, verslagenheid bij veel burgers. En dat waren niet alleen autochtone inwoners van ons land. De internetforums stonden al snel bol van reacties op de moord en op allerlei standpunten die werden gelanceerd. Pagina na pagina regen de korte en lange opmerkingen zich aaneen. Dat is begrijpelijk, maar het werd de herhaling van de herhaling. Uiteenlopend geschrijf over religie, radicale moslims en de vrijheid van meningsuiting deden de virtuele gemoederen soms hoog oplopen. Uiteindelijk mondden al deze opiniemarktplaatsen uit op een Babylonische spraakverwarring en een kakofonie van geluid. Woorden en nog eens woorden. Een stroom die zich zou blijven voortzetten. Een stroom ook die misverstanden opriep. De woordkeus van minister Zalm werd veroordeeld terwijl precies dezelfde kamerleden een week later boos waren op het kabinet en om toerbeurt riepen om krachtige maatregelen. De ontreddering was inmiddels omges lagen in verbijstering toen op verschillende plaatsen in ons land aanslagen en brandstichting bij islamitische scholen, moskeeën en kerken plaatsvon den. De verslagenheid in Uden was groot. De terroristische aanslag in Den Haag was het bewijs van de stelling dat terroristen in ons land meestal moslim zijn. Wie neemt dit standpunt over? De pers speelde af en toe een minder positieve rol door voortdurend de ene oneliner na de andere te lanceren. Ons land was voor korte tijd niet in de ban van terreur, maar van terroristische activiteiten. Of in Den Haag een bloedbad werd voorkomen is nog maar de vraag. De vraag is: hoe nu verder? In de allereerste plaats moet worden gezegd dat de gebeurtenissen niet onderschat moeten worden. Ook al is er geen sprake van een wijdvertakt en goed georganiseerd netwerk van moslimter roristen, toch zijn de gebeurtenissen op z'n zachtst gezegd beangstigend. De verschillende (impulsieve) uitingen zijn ook begrijpelijk, maar een aantal reacties waren ronduit bedenkelijk. Met het oppakken en het land uitsturen van een x aantal moslims is het 'probleem' niet opgelost. De dis cussie en de aanpak van moslimterrorisme moet beginnen met een dis cussie over de verhouding tussen de grondslagen van onze cultuur en die van de Islam. Een van de gevaren die onze samenleving bedreigt is misken ning. Bepaalde moslimgroepen voelen zich miskend, maar bepaalde groepen Nederlanders, onder wie jongeren, zien dat ook zo. Deze ver houding van wederzijdse miskenning wordt in het ergste geval de lont in het kruidvat. Ondanks succesvolle integratie van moslims moet worden geconstateerd dat de islam in wezen vreemd is aan onze cultuur en aan de christelijke en joodse religie. Veel moslimjongeren leven in twee werelden. Onze liberale en tolerante maatschappij is voor menig immi grant een vreemde samenleving. Die positie heeft trouwens niets met 'aan passen' te maken. De 'alles mag' cultuur werkt naar beide kanten averechts. Op dit moment staat de derde generatie op het punt 'vol wassen' te worden. Zullen zij zich de liberale waarden en 'normen' van onze samenleving eigen maken of trekken zij zich terug in hun bastions? Er is nog veel te doen op het gebied van integratie. Doen wij mee door te vertellen dat onze maatschappij ons, ondanks tekortkomingen en man co's, veel waard is? Of geven wij de moed op? Over deze vraag gaat de dienst voor belang stellenden, die zondagavond 21 november a.s. wordt gehouden in de Gereformeerde kerk te Ouddorp. Vandaag reizen we met gemak naar de andere kant van de wereld. We zien mensen van andere godsdiensten en culturen. We ontdekken dat ook die men sen vaak bijzonder vriendelijk en gastvrij zijn. De gedachte dat die mensen allemaal verloren zouden gaan, omdat ze Jezus Chrisms niet kennen stuit ons al gauw tegen de borst. En vervolgens trekken we al snel de conclusie dat, als mensen maar oprecht godsdienstig zijn, het dan wel goed komt: alle godsdienst is toch dienst aan God? Die gedachte lijkt heel aantrekkelijk. Je bent meteen van alle moeilijke vragen af. Maar IS dat ook echt zo? Leiden alle godsdiensten inderdaad tot dezelfde God? Of maken we ons op die manier toch te gemakkelijk van moeilijke vragen af? En wat zegt God daar Zelf over? Hierover wordt nagedacht op zondagavond 21 november Voorganger is ds. C.G. Kant. Het interkerkelijk koor 'Rejoice' uit Zuidland verleent medewer king aan de dienst. Iedereen is hartelijk wel kom. Aanvang half zeven. SOMMELSDIJK - Op dinsdagavond 23 november hoopt kandidaat. P.C.H. Klein- bloesem uit Goudswaard een lezing te hou den over het onderwerp 'Hoe word ik verlost van mijn ongeloof?'. Aan alle jongeren wordt een dringende oproep gedaan om deze avond, georganiseerd door de Stichting Reformatorisch Appèl, te bezoeken. De sprekers tijdens deze avonden zijn predikan ten uit verschillende kerkverbanden die een onvoorwaardelijk aanbod van genade predi ken. De avonden worden gehouden in ver enigingsgebouw 'Vita Nova' aan de van Aerssenstraat in Sommelsdijk. De avond begint om 19.30 uur zowel jong als oud is van harte welkom! Met de jongerenavonden wil de SRA het volgende bereiken: - Elkaar als jongeren opzoeken rondom Gods Woord, vanuit een verlangen naar een herleving van het geestelijke leven in Neder land; tot Gods eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. - Gelegenheid bieden voor jongeren om per soonlijke gesprekken te voeren over geloofs zaken en geestelijke vragen. - Samen nadenken over Gods Woord om zodoende duidelijkheid te krijgen over geloofsvragen. Wil je meer weten over de Stichting Refor matorisch Appèl? Kijk dan op www.jonge- renavonden.nl of bel: 0187-681342. Ook 's winters zijn er tuinplanten te koop. Bekende tuinplanten, waarvoor 's winters biimen een plekje wordt ingeruimd zijn kleine struikjes met bessen, zoals bergthee (Gaultheria) en Skimmia reeve- siana. Steeds populairder worden de kerstrozen en ook verschillende soorten dop- en struikheide doen het goed in de winterse huiskamer. Purperklokje Voor wie eens wat anders wil, kan experimenteren met vaste planten in de huiskamer. Heuchera bijvoorbeeld, ook wel purperklokje genoemd, is 's winters een aanwinst binnen. Heuchera's zijn geliefd vanwege hun bladeren in diverse groene en rode tinten. Bijzonder is Heuchera micrantha 'Palace Purple' met mooi, donker chocoladekleurig blad. Ook verschillende soorten Euphorbia's, die 's winters te koop zijn, versieren de huiskamer op eigen wijze. Natuurlijk is de winterse huiskamer niet optimaal om buitenplanten lang mooi te houden. Het is er te warm, te donker en de lucht is vaak te droog. Toch bUjven de planten een aantal weken hun sierwaarde behouden. Toegevoegde materialen De planten komen het best tot hun recht als ze in een voldoende diepe bak worden gezet. Een grillig stuk hout en metaalkleurige knikkers maken het tafereeltje van Heuchera micrantha 'Palace Purple' compleet. Naar binnen met tuinplanten.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 13