Kritiek van de zijde van een iierskiiistorica eti) i efe Nieuws PREDIKBEURTEN 500 in de knip met prijsvraag uit de kerken Donkerbos EIIAtlDGn-niEUWS EIÜVriDEn-tllEUWS Mediagekte Goereese jeugd welkom bij Trefpunt Kerstmarkt in Dirksland Wat is er gebeurd? Economie contra geestelijke waarden En het normen- en waardedebat dan? Er moet dieper gegraven worden W. H. Velema Zondag 14 november 2004 Ingezonden bericht voor alle huurders van Woongoed Flakkee: Beste huurders van Woongoed Flakkee, Door middel van dit bericht willen wij u er op wijzen dat alle huurders van een huurwoning van Woongoed Flak kee eind deze maand 50,- huur terugbetaald krijgen. PAGINA 2 .'i.srs=-:-?>'^3^~*ö'^'*' ■':M:^--:^[^d-ik>V VRUDAG 12 NOVEMBER 2004 Intolerant Nederland Het zal niet zo vaak voorkomen dat een kerkhistoricus een kritische analyse geeft van de huidige situatie in Nederland. O zeker, historisch onderzoek loopt wel vaak uit op een beoordeling van het heden in het licht van het verleden. Dat verleden is dan echter vaak de bron en de stoot voor een kri tische bespreking van wat nu speelt. Niet aldus mevrouw W. Otten, die decaan is van de theologische faculteit van de Uni versiteit in Utrecht. In Trouw van 21 oktober heeft zij een ongemeen scherp artikel ge schreven onder de titel 'Schijntolerant Nederland is veranderd in intolerant'. Zij vertelt dat zij als theoloog en kerkhis toricus met een midden-orthodoxe prote stantse achtergrond na een lang verblijf in Amerika enige jaren geleden naar Nederland is teruggekeerd. Ze zegt heel duidelijk en openhartig dat die terugkeer haar niet is meegevallen. Nederland was - in het verle den - toch het land van de tolerantie en de openheid. Bij haar terugkeer constateerde ze al spoedig dat tolerantie de keerzij was gewor den van onverschilligheid. Daartoe beperkte haar conclusie zich niet. Ze ging op zoek naar wat zich in Nederland had voorgedaan in de voorgaande jaren van haar lange afwe zigheid. Ik kan het verslag van deze zoek tocht evenmin als het resultaat daarvan niet uitvoerig natekenen. De lezer kan in het gedateerde nummer van Trouw terecht. Ik vermeld haar conclusie in het kort: Onder Paars is Religie verworden tot zoiets als het weer. Niemand weet er iets van maar iedereen waant zich deskundig. Niettemin mi.ssen we sinds 2002 elke greep op religie of andere cultuurvormen als mogelijk anker. De overheid denkt alleen aan economisch herstel en mist de interesse en de bereidheid op de een of andere manier vat te krijgen op onze nationale geestelijke situatie en ons erfgoed. De conclusie van het breder opgezet en gedocumenteerd overzicht luidt aldus: Het einde van het gedoogbeleid - mede te wijten aan het volledig ontbreken van onafhanke lijk wetenschappelijk onderzoek en onder wijs op het gebied van religie en de humani taire wetenschappen - dat einde leidt tot een geestelijke kaalslag. Erger nog, een gebrek aan een culturele visie maakt dat tolerantie gemakkelijk omslaat in intolerantie. De zojuist weergegeven passage laat zich niet zo gemakkelijk begrijpen. Laat ik trach ten in eigen woorden de gang van het betoog en de conclusie weer te geven. Onze samenleving, vooropgegaan door de overheid, richt zich in het bijzonder op inkomen, verdiensten en in die lijn nage streefde en verworven welvaart. Geestelijke factoren die in het verleden richtinggevend en zelfs koersbepalend waren, zijn weggevallen. Mijn conclusie is dat er daardoor een leegte is ontstaan. Wij hebben geen kennis meer van of zelfs behoefte aan geestelijke waarden en nor men. Ieder moet zelf maar zijn koers kiezen en zo zijn eigen gang gaan. De innerlijke, geestelijke, cultureel-politiek bepaalde samenhang is weggevallen. Ieder komt op voor zichzelf en zijn eigen belang. Van daar uit beoordeelt hij de ander, en veroordeelt hij hem of haar die hem in de weg staat. Resultaat van dit zo radicale heroriënte ringsproces is het verlies van samenhang, een gebrek aan respect voor een medemens en zijn overtuiging. Wie mij in de weg loopt of mij hindert de door mij gekozen doelstel ling te bereiken, wijs ik af. Intolerantie is dan het kenmerk van de samenleving die voor geestelijke waarden van het verleden geen aandacht of respect meer heeft. Ik zeg nogmaals dat ik in dit laatste gedeelte eigen woorden heb gekozen om de boodschap van prof. Otten weer te geven. Ik meen echter mij te bewegen in de kritische koers die zij heeft uitgezet. Wel te verstaan: in de lijn van de kritiek die zij op de geeste lijke, a-religieuze koers van onze samenle ving heeft. Maar hebben Balkenende, Donner en De Geus dan niet de leus aangeheven dat er weer over nonnen en waarden moet worden gesproken? Ik citeer haar conclusie 'Met het drieman schap Balkenende, Donner en De Geus wordt ons geestelijk ontheemde landje geleid door trouwe broeders van de gerefor meerde jongelingsvereniging. Maar ik ont waar in hun beleid eerder een regressie naar de jaren vijftig dan een oplossing voor de huidige situatie van multiculturele integra tie'. Mevrouw Otten zegt eigenlijk: U grijpt naar een recept van vijftig, zestig jaar gele den, zonder een diepgaande analyse van de huidige situatie. Laat ik erop mogen wijzen dat wij als samenleving de smaak van en de waardering voor geestelijke waarden, en in het bijzonder voor godsdienst hebben verloren. Daardoor is er een geestelijke leegte ont staan waarin ieder vecht voor zijn eigen gelijk en voor zijn eigen recht. De prijs die onze samenleving daarvoor moet betalen is de intolerantie die zich alom manifesteert. Ik deel de conclusie van prof. Otten 'Voor de toekomst van onze ooit vermaarde tolerantie zie ik het dan ook somber in.' OUDDORP - Hersteld Herv. Gem. Dorps- kerk: 9.30 uur ds. J. D. Heikamp, Stap horst en 18.30 uur kand. H. Juffer, Elspeet. Eben-Haëzer: 9.30 uur kand. H. Juffer en 18.30 uur ds. J. D. Heikamp. Woensdag 17 november, Dorps kerk: 19.30 uur ds. L. Groenenberg, Oud- Beijerland - Oer. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. Tevel en 18.30 uur ds. H. C. van der Eijk - Doopsgezinde Gem. 9,30 en 18.30 uur geen opgave. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Blom, Katwijk en 18.30 uur ds. T. W. van Bennekom - Hersteld Herv. Gem. Jongkoenstraat 1 9.00 en 10.45 uur ds. J. W. van Estrik en 17.00 en 18.45 uur ds. K. Klopstra, Nieuwland-Oosterwijk. STELLENDAM - Herv. Gem. 9.00 uur ds. G. van Meijeren en 17.00 uur ds. P. H. van Harten, Ridderkerk - Hersteld Herv. Gem. 11.00 en 19.00 uur ds. W.L. Smelt - Ger. Kerk 10.00 uur de heer J. Seele en 18.30 uur leesdienst. MELISSANT - Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P. Korteweg - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 9.30 uur ds. W. Hartogs- veld-Ger.Gem.inNed. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. J. J. van der Dussen, Harmeien en 18.00 uur ds. G. van Meijeren - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur kand. dr. A. Teeuw, Ridderkerk en 18.00 uur ds. G. C. Kunz, Dordrecht - Her steld Herv. Gem. 'Prins Johan Friso- school' 10.00 en 18.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. chr. streeltblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)47 1020 Fax (0187)48 5736 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28: contracttarieven op aanvraag sluttingstermijn zakelijke advertenttes: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. VlIIerlus, tel. (0187)4710 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Vlllerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar 36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze Ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. R. W. van Mourik, voorbereiding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. A. P. Voets - Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. T. W. van Bennekom, voorbereiding Heilig Avondmaal - Rem. Ger. Gem. 10.00 uur ds. T. R. Barnard Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. Sj. Bruin ing - CAMA Christengemeente, het Prieel, 10.00 uur R. Millenaar. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. P. Voets, bevestiging ambtsdra gers en 18.00 uur ds. L. Quist, Groot Ammers - Hersteld Herv. Gem. aula Chr. Scholengemeenschap 'Prins Mau- rits' 9.30 uur ds. J. C. den Toom en 17.00 uur ds. C. Gielen, voorbereiding Heilig Avondmaal - Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur kand. A. Huijgen - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. L. J. Lingen - Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur ds, A. J. Balk en 16.45 uur leesdienst. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. G. C. Kunz, Dordrecht, voorberei ding Heilig Avondmaal en 18.00 uur dr. T. E. van Spanje, (her-)bevestiging ambtsdragers - Hersteld Herv. Gem. 'Ons Dorpshuis' 9.00 uur ds. P. C. Hoek, Sint Annaland, voorbereiding Heilig Avondmaal en 18.45 uur ds. IJ. R. Bijl, Moordrecht - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst en 15.00 uur ds. C. de Jongste, bediening Heilige Doop OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. van Sliedrecht, Nunspeet en 18.00 uur ds. M. Verduin, Zeist - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Evangelie Gemeente Beréa, gebouw 'De Bron' 10.00 uur dienst. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur kand. D. Oskamp, Nieuw Lekkerland en 18.00 uur ds. L. D. Burger - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. Th. de Kok. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur kand. G. C. de Bok, Poederoijen en 18.00 uur ds. C. Doomeweerd - Ger. Kerk 10.00 uur ds. P. C. Koster en 18.00 uur ds. H. P. de Goede. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur dr. T. E. van Spanje en 18.00 uur ds. Th. W. H. van der Heijden - Hersteld Herv. Gem. (kerkgebouw Ger. Gem.) 11.30 uur ds. H. J. Boer, Nieuwe Tonge, bevestiging diaken en 16.00 uur ds. J. Koppelaar, Abbenbroek - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. B. J. Oldenhuis en 18.00 uur ds. C. G. Kant. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur kand. mr. J. Kooij, Barendrecht. Hoe was het ook al weer? Bij de besprekingen over de huurverhoging in het voorjaar 2004 is er door het kabinet en de huurdersbelangenvereniging HVM gepleit voor een gematigde huurverhoging. Woongoed Flakkee heeft hiernaar geluisterd en in overleg met de HVM besloten om in plaats van 2,9% (voorstel van het kabinet), 1,5% huurverhoging te vragen. Dit beleid leverde ons bij de Nederlandse Woonbond een plaats op de gouden lijst op. Wel heeft Woongoed Flakkee om bedrijfseconomi sche redenen besloten om vanaf afgelopen 1 juli de 'normale huurverhoging' aan u door te rekenen en later in één keer een bedrag aan u uit te keren. Het verheugt ons dan ook u mede te kunnen delen dat dit huurbedrag - éénmalig 50 - deze maand aan u terug wordt betaald. U hoeft hier niets voor te doen. Wij storten het bedrag op uw rekening. Middelhamis, Woongoed Flakkee De stroom van berichten die na de dood van Theo van Gogh op gang kwam, wordt terecht een mediagekte genoemd. Het leek wel een orkaan. Journalisten zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. Objectieve berichtgeving is iets dat eigenlijk niet bestaat. Alleen de feiten weergeven volstaat niet. De berichtge ving bepaalt daarom in hoge mate de opinievorming. Het gaat over 'het dader- profiel', 'de oorlogsverklaring' en 'de dia loog' om maar eens enkele veelgenoemde thema's te noemen. Ook columnisten, commentatoren en talloze burgers doen mee in het mediacircus. Met name de internetforums worden overstelpt met bijdragen. Met simpele ja' of 'nee' stel lingen worden de deelnemers uitgeno digd tot discussies over 'de strijd tegen de moslims' of de gevolgen van de dood van Arafat. Is die wel of niet 'goed' voor de vrede in het Midden-Oosten? Dergelij ke jongleurs en trapezewerkers beschou wen zichzelf als politieke smaakmakers, maar in werkelijkheid spelen zij met vuur. De woorden van politici worden zorgvuldig afgetast en betrapt op even tuele 'fouten', maar de eigen verhalen becommentariëren onbekommerd het nieuws. Veel nieuwsjagers lopen de hele dag achter de feiten aan waarmee ze 's avonds uitentreuren kunnen geuren in hun nieuwsshows. Op zich is dat niet erg, maar dat veel kijkers en luisteraars wor den meegenomen door de waan van de dag is uiteindelijk slecht voor de bood schap. Die verliest z'n geloofwaardigheid en wordt een gekleurd berichtje in de marge. Eilander wordt niet vrolijk van de dagelijkse debatten en talkshows, hij ziet en hoort meer show dan zinvol gepraat. Gelukkig zijn er nog burgers bij wie het gaat om de inhoud en zijn er media die afstand nemen van het circus. Ook Flak kee deed, zij het in beperkte mate, mee met de stroom van berichten rond de moord op Van Gogh. Maar wat valt er verder nog toe te voegen aan de geweld dadige dood van Theo van Gogh? Dat de escalaties erna een direct gevolg zijn van de moord op de cineast is duidelijk. Maar de oorzaak van de verschillen tussen moslims en autochtone Nederlanders ligt dieper. Eerdaags is deze mediagekte, inclusief de rituelen rond de uitvaart van de cineast, voorbij. Zijn wij op weg naar de volgende mediacircusvoorstelling? Hallo, jongens en meisjes van Goedereede! Jullie zijn weer van harte welkom op het Trefpunt van morgenavond. We gaan begin nen met een thema uit de bijbel en gebed. Daarna is er pauze, en dan een film. Maar waar die over gaat? Gewoon komen en neem je vrienden en vriendinnen maar mee. Het Trefpunt is weer gewoon op de oude locatie. Je bent vanaf 19.15 van harte welkom. Tot Het trefpuntteam PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Beroepen te Amstelveen-Buitenveldert (g.v. De Buitenhof), ds. S. van der Hoek te Amsterdam (De Buitenhof g.v.), die dit beroep heeft aangenomen; te Buurmalsen (herv.), kandidaat G. Doorn te Buurmalsen, die dit beroep heeft aangenomen; te Does burg, ds. H. Pais te Vlieland (pt; protest, gem. i.w.), die dit beroep heeft aangenomen; te Marum (gerefds. J. Paans-Spoelstra te Leimuiden; te Vriezenveen (herv. Wijkg. 4), ds. G.J. Mantel te Hattem; te Wageningen (herv. wijkg, 1), ds. M. van Campen, predi kant bgw werkz. Kerk in haar geheel (docent Chr. Hogeschool Ede); te Wijk en Aalburg (herv.; gem. Wijk - bij Heusden), ds. J. van Dijk te Ridderkerk; te Zwolle (herv.; Sions- kerk), kandidaat (mr. dr.) H. Oostenbrink- Evers te Zwolle, die dit beroep heeft aange nomen. Aangenomen naar Doorn (docent Hyde- park), ds. G.F. Struijs te Wageningen (g.v. Gelderse Roos); naar Meeuwen (herv.), kan didaat W. Stijf te Hoofddorp; naar Nijverdal (herv.), ds. W. Kaljouw te Ingen; naar Papendrecht (herv.; wijk oost), ds. P.J. Teeuw te Veenendaal; naar Waarde (herv.), kandidaat W.F. van de Woestijne te Utrecht. Bedankt voor Hendrik Ido Ambacht (wijk- gem. Elim), ds. R.W. de Koeijer te Giessen- dam-Neder-Hardinxveld; voor Waddinx- veen (herv. Wijkgem. Oost), ds. J. Geene te Katwijk aan Zee. Beroepbaar: kandidaat B. Gras, Paramaribostraat 18, 9715 RP Groningen; kandidaat J. Visser- Sonneveld, Wijenburglaan 7, 6826 CA Am- hem; kandidaat C.J. Barth, Burg. Reijerslaan 13, 3471 CH Kamerik; kandidaat W. Stijf, Lettenburg 47, 2135 DE Hoofddorp. Tel. 023-5643461. E-mail: stijfwCgplanet.nl; kandidaat L.M. de Jong, Enny Vredelaan 95, 3584 ZC Utrecht; kandidaat M. de Jager, Steenhuis 21, 9932 CH Delfzijl, E-mail: marjadejager@home.nl; kandidaat mw. F.S. Karelse, Langakkers 32, 9469 RA Schip- borg; kandidaat M. Knol, Banne Buiksloot laan 226, 1034 BH Amsterdam (kan op dit moment nog geen beroep in overweging nemen); kandidaat G, Doom, Pastorielaan 1, 4197 BH Buurmalsen. Tel. 0345-582399. HERSTELD HERVORMDE KERK Aangenomen naar Garderen, ds. W. Pieters te Springford (Can). GEREF. KERKEN(VRIJG.) Beroepen te Stadskanaal (wijk Zuid), ds. J. van der Wal te Hardenberg-Baalderveld; te Surhuisterveen (pt), kandidaat G. Roorda te Kampen; te Ureterp (wijk noord), ds. R. van Wijnen te Middelburg. Bedankt voor Rotterdam-Hilligersberg- Schiebroek ism Berkel en R, ds. R.F. Tel genhof te Oegstgeest. Beroepbaar: kandidaat A. van der Lugt, Oude Nijkerker- weg 135-16, 3853 JP Ermelo. Tel. 0341- 556360; kandiaat L.H.Th. Kooij, Lortzings- traat 79, 8031 PK Zwolle. Tel. 038- 3330073. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Rotterdam-Alexanderpolder (samenw. gem. CGK-NGK), ds. E.J. van der Linde te Almelo, die bedankte voor Zierik- Aangenomen naar Haamstede, ds. A.G. Boogaard te Lutten. Bedankt voor Veenendaal (Pniëlkerk), ds. B. de Graaf te Nunspeet. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Goudswaard, ds. W.J. Karels te Hardinxveld-Giessendam; te Groningen, ds. B. van der Heiden te Alblasserdam; te Stol- wijk, ds. D. de Wit te Nieuw Beijerland. Bedankt voor Hendrik Ido Ambacht, ds. G. Clements te Gouda. "Dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond. - Wanneer ik zondagmorgen in de hadkamer kom, is de spiegel boven de wastafel doormidden gebarsten. De barst loopt scheef van boven naar beneden. Ik kijk langdurig naar mijn verwrongen beeld en begin geluidloos te huilen. Voor het eerst in al die maanden geeft de spiegel mijn ware gezicht weer: ik hen kapot, doormidden gebarsten. Ikben uit elkaar gevallen, ik lig in twee stukken. Wie zorgt ervoor dat ik ooit weer héél word, wie kan mij weer aan elkaar lijmen (85). Dit boek is vertaald uit het Afrikaans. De oorspronkelijke titel luidt: 'Donkerbosver- dwaal'. Het geeft de dreiging, de verwarring en de paniek die in deze roman beschreven worden nog iets beter weer dan de titel in vertaling. Dit is niet zomaar een boek. Het is een moedig boek. Het bevat een autobi ografische schets, een relaas eigenlijk, van een depressie. De hoofdpersoon is een Zuidafrikaanse domineesvrouw die ten onder lijkt te gaan aan haar verplichtingen. Ze voelt zich als in een donker bos. Hoe dieper ze erin terechtkomt, des te donkerder wordt het - beangstigend en beklemmend. Het boek is in Zuid-Afrika bekroond met de nationale CNW-mediaprijs voor christelijke Afrikaanse journalistiek en daarnaast nog met een aantal nominaties. De schrijfster had al eerdere publicaties op haar naam staan. Korte verhalen waarin ze aandacht gaf aan mensen in allerlei leven somstandigheden, onder meer ook aan hen die aan depressies lijden en overgeleverd zijn aan de ingrijpende symptomen van die verschrikkelijke ziekte. Maar nu is het anders. Nu betreft het haar zelf. In dit ver band dringt zich een vergelijking op met het ego-document van wijlen prof. P.C. Kuiper, de beroemde hoogleraar in de psychiatrie, bekend door zijn alom gebruikte leerboeken als Hoofdsom der psychiatrie en Nieuwe Neurosenleer, een autoriteit in zijn vak en erkend tot ver over de grenzen. Maar dan wordt hij zelf getroffen door een psychische aandoening. In zijn eerlijke boek 'Ver heen' vertelt hij over zijn eigen aangetaste bestaan. En over zijn weg naar genezing. Zo gebeurt ook in deze roman van Sielie Laubscher. De belangrijkste verhaallijn is de autobi ografische. Wat een depressie is en wat het is om die te moeten doormaken, heeft zij aan den lijve ervaren. Wat merkwaardig zijn de in een ander lettertype gezette kleine blokjes tekst waarin Hans en Grietje uit het bekende sprookje het woord krijgen. Ze vormen als het ware de tegenstem uit het donkere, onheilspellende bos. Veel functioneler zijn de geciteerde Psalmen, gedichten en Bijbel teksten, waarvan diverse in het Afrikaans, die de inneriijke gesteldheid van de schrijf ster weergeven. Sielie Laubscher heeft tot dusver een gevuld leven. Als 'pastoorse' wordt er van alles en nog wat van haar gevergd. Altijd moet ze er maar zijn. Telkens wordt er op haar gere kend. Haar man moet er voor de gemeente zijn, dat gaat altijd voor. En zij is degene die hem in staat moet stellen dat te kunnen doen. Naast al haar eigenlijke en oneigenlijke ta ken. "Altijd jachten en jagen. Altijd opschie ten. Snel. Haastig. ledere dag. Week in, week uit. Altijd moet er nóg iets gedaan wor den, altijd voel je je schuldig over zo vele dingen die achterwege bleven. Ik hen moe. Doodmoe.(37). En dan treedt de depressie in. Onafwendbaar en ongenaakbaar. Het is als een donker mon ster dat haar meesleurt dat angstige bos in. Het is een leven met alleen maar dreigingen. "Elke dag opnieuw sta je sterk onder invloed van een angst die zich nestelt in jouw borst. Met een droge mond, een akelig hol gevoel in je maag en een beverigheid die je je zo zwak laat voelen dat je in de gang steun zoekt tegen de muur, slinger je naar de keuken toe om een hegin te maken met jouw plichten van die dag. Mijn handen klemmen zich nat van het zweet vast aan de rand van de tafel. Ineens weet ik het: ik ben niet bang om te sterven, ik ben hang om te leven. (35). Ik denk dat de te boek gestelde ervaringen van de schrijfster veel herkenbaars ople veren voor anderen. Ik weet het wel zeker. De gedachte dat je onbegrepen je weg moet gaan. De idee dat je voor anderen alleen maar last oplevert - een blok aan zijn been, in plaats van dat ik hem help... (31). De ervaring van het door allen veriaten zijn. ben een lege schuur een lover een landweg op het middaguur een afgezette passagier een aan de muur gezette fiets I vergeten koffer offerdier..." (73). De klacht.Zelfs de Heere weet van mijn droe vig lot niet... "Waarom verstoot U mij, Heere? Waarom trekt UZich van mij terug? Waarom houdt U zelfs mijn vrienden en ken nissen, zelfs mede-gelovigen, ver bij mij van daan?" (72). Er is kwaadheid en wrevel. En op een andere keer gelaten bemsting. Nie mand begrijpt me toch. Niemand stelt me ook in de gelegenheid om erover te praten. Ik moet gewoon mijn mond houden en kalm zijn. Dat is wat van mij verwacht wordt. Mevrouw Laubscher schreef een boek dat uit het leven gegrepen is. Helaas. Ervarings deskundige als ze is, begiftigd met een pen die de dingen trefzeker beschrijft. Wie zich door dit boek laat aanspreken, herinnert zich de woorden van wijlen prins Claus die deze ziekte als een van de meest verschrikkelijke heeft ervaren en dat ook uitsprak. Daarnaast is het een boek dat iets weergeeft van wat specifiek aan het leven in een pastorie eigen kan zijn. Ik zie af van het citeren van pag. 93, maar daar staat het wat ook anderen kennen. De schrijfster heeft het voonecht ontvangen te mogen genezen. Dat is niet iedereen gegeven. Toch wordt een mens na zo'n 'bos- ervaring' nooit meer precies dezelfde als je voorheen was. De pijnlijke wond heeft een litteken achtergelaten. Het boek eindigt met een belijdenis: "Als God mij leidt/kan ik de tijd/van duisternis verdragen: ik zal Zijn licht zien dagen" (169). Na.v.: Sielie Laubscher, Donkerbos. Roman. Uitgeverij Voorhoeve te Kamp en. Paperback. 172 pag., ISBN-num- mer 90-297-1726-2. Prijs €15,50. J.M.J. Kieviet Op zaterdag 11 december, van 10.00 tot 16.00 uur zal er in en om de Victoriahal, aan de Philipshoofjesweg te Dirksland een sfeer volle Kerstmarkt worden gehouden. De organisatie hiervan is in handen van Stich ting Verenigd In Kracht, Peuterspeelzaal de Hummelhoek en een tiental ondernemers uit Dirksland en omstreken. U kunt hier, geheel in Kerstsfeer, genieten van de traditionele seizoenslekkemijen, zoals Glühwein, erw tensoep, warme worst, vers gebakken olie bollen en andere bakkerslekkemijen. Ook voor uw laatste kerstcadeau-inkopen zult u hier kunnen slagen, maar oök voor een lek kere likeur of één van de beste wijnen. Tevens is er een groot aanbod van schitte rende Kerstkaarten en creamaterialen. Ook aan de kleintjes is gedacht. Deze kunnen genieten van een ritje door Dirksland in een gezellige arrenslee, of deelnemen aan de leu ke activiteiten in de peuterspeelzaal. De volgende ondernemers zullen het team van S.V.I.K. en peuterspeelzaal "de Hum melhoek versterken: DA Hisschemoller, Kadoshop 'mijn Nestje', Cl000 Van der Velde, Bloemsierkunst Viskil, van den Boogert Vuurwerk/kerstbomen, Bakkerij 't Stoepje, Diëgo Groenendijk Vismaterialen. De organisatoren zien u graag op deze Kerst markt in de Victoriahal. De heer Van Weenen, Financieel Adviseur bij Rabobank West-Flakkee overhandigt de heer Bezemer (r.) zijn prijs. De heer M. Bezemer uit Stellendam heeft afgelopen week de prijs in ontvangst genomen die hij won met een prijsvraag over beleggen bij de Rabobaiik. Door een aantS vragen over Rabo Direct Beleggen via het internet juist te beantwoorden en een slagzin op een originele manier af te maken, won de heer Bezemer een bedrag van 500. De Rabobank feliciteert de heer Bezemer nogmaals met zijn prijs! Heeft u interesse in beleggen bij de Rabobank? Maak dan vrijblijvend een afspraak met één van de adviseurs, via telefoonnummer (0187) 498010.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2