Nieuwe-Tonge lieeft, na een jaar, z'n toreniiaan weer terug... College verdient geen schoonheidsprijs voor ontwerpbegroting 2005 Met Wie??? Burgemeester Van Pelt reikt Draaginsigne Gewonden uit aan J. Beijer uit Ooitgensplaat VERKOPING www.buijze.nl kievit warmte Demonstratie Kerstkaarten maken Intocht Sinterklaas in gemeente Dirksland Diaserie bij CVB afd. Mlddelharnis/Sommelsdljk actief in beeld en geluid Uw woning of bedrijfspand verkopen? Ernstig verkeersongeval eist twee levens SOMMELSDUK Gospelkoor 'Per Amore' nodigt u uit... Dinsdag 9 november 2004 77e jaargang nr. 7355 Door Roeland van Mourik MroOELHARNIS - De aanpak van de ontwerpbegroting 2005 door het college van burgemeester en wethou ders verdient geen schoonheidsprijs. Daar zijn alle politieke partijen van de gemeenteraad van Middelharnis het over eens. De partijen kregen een enorm pak papier, dat volgens SGP- fractievoorzitter Van Dam "nog dik ker was dan alle begrotingen van Goeree-Overflakkee bij elkaar," en waar fractievoorzitter Dillingh van het CDA "door de getallen, de begro ting niet meer zag." "Hoe heeft het allemaal zo kunnen komen?", vroeg burgemeester De Vries zich in de commissievergadering van vorige week donderdag over de ontwerpbegroting af. Ze formuleerde zelf het antwoord. "In februari 2004 werd er een werkgroep ontwerpbegro ting 2005 in het leven geroepen. We konden toen nog niets vermoeden van de rampspoed die vanuit Den Haag over Nederland zou gaan. Er bleek enorm bezuinigd te worden op geld dat naar de gemeente gaat. In juni zou daarover meer bekend worden. Daar heeft de werkgroep op gewacht. Achteraf gezien was dat niet verstandig." In juni bleek dat er 1,2 miljoen euro bezui nigd moest worden. Er werd besloten om de kaasschaafmethode toe te passen. Daarvoor werd door gemeentesecretaris Scholtens een kleurenschema gemaakt. Verder moest het voorlopige ontwerp van de begroting weer bijgesteld worden. Vandaar dat de politieke partijen een enorme stapel papierwerk kre gen aangeboden. De burgemeester gaf toe dat deze aanpak van het college geen schoonheidsprijs verdient. Had wethouder De Jong voor de commissie vergadering al voorspeld dat de politieke OUDOOV- WtUittost UM.|0ll7)U1411hu iU7M partijen "hun kruit nog wel zouden sparen", daar bleek daar inderdaad sprake van te zijn. Zo had CDA-fractievoorzitter Dillingh "bezuinigingen gelezen waar ik absoluut niet mee kan leven". Maar hij verbond daar nu nog geen politie consequenties aan, al liet hij wel doorschemeren dat het college hier op wél kan rekenen in de raadsvergadering over de begroting 2005 in december. Wethouder Slootweg van financiën deed een dringende oproep om de begroting 2005 tot een goed einde te brengen. "We moeten ons met elkaar op de toekomst richten"', aldus Slootweg. Dat werd gedaan. De ontwerpbe groting werd per onderdeel doorgenomen, onder regie van burgemeester De Vries. Er kwamen veel vragen van de verschillende politieke partijen. Over de nieuwe cv-instal- latie van het gemeentehuis, de interactiviteit van de website van de gemeente, de bezuini gingen op de opleiding van de brandweer, de aanpak van de werkzaamheden aan de straatlantaarns en de afschaffing van het schoolzwemmen in augustus 2005. Stuk voor stuk werden de vragen daarover door de wethouders beantwoord. Op 2 december komt de gemeenteraad bij elkaar om de begroting 2005 goed- of af te keuren. In de rondvraag wilde SGP-fractie- voorzitter Van Dam weten hoe de begroting in de raadsvergadering word besproken. Aan het begin van de commissievergadering had hij al laten blijken dat hij niet ingelicht was over de aanpak van deze vergadering. Daar was hij niet blij mee. Burgemeester De Vries beloofde dat Van Dam over de aanpak van de raadsvergadering tijdig wordt ingelicht. Dinsdag 9 november is Yvonne van de Heuvel in de studio van Radio Flakkee om u weer bij te praten over belastingtechni sche zaken. Natuurlijk zal zij ook deze keer praktische tips voor u hebben. Yvonne werkt bij een accountantsbureau in Dirks- land. Zij is dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur te gast in het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Carla Hersbach. De herhaling is op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. Op 2 november jl. heeft de heer J. Beijer uit Ooitgensplaat uit handen van burgemeester A.J.C. van Pelt van de gemeente Oostflakkee de Draaginsigne Gewonden uitgereikt gekregen. Het Draaginsigne Gewonden wordt toegekend aan militairen die onder oor logsomstandigheden of daarmee overeenkomende situatie - inclusief internationale vre desmissies, een lichamelijke verwonding en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Voor hen die het Draaginsigne Gewonden toegekend krijgen, is het een belangrijke vorm van erkenning voor datgene wat zij gedaan hebben en waardoor zij, in welke vorm dan ook, gewond zijn geraakt. Het Draaginsigne Gewonden wordt, namens de Minister van Defensie, toegekend door het Veteraneninstituut. De heer J. Beijer heeft in 1949 in voormalig Nederlands-Indië gediend bij de Koninklij ke Landmacht, 1-15 Regiment Infanterie. Tijdens een vijandelijke aanval kreeg hij splin ters van een kogel in zijn ogen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/laxateur, lid NVM 0187-476555 Bij een tragisch verkeersongeval op de snel weg A29, ter hoogte van Oud-Beijerland, zijn zaterdagavond twee inwoners van Goe ree-Overflakkee om het leven gekomen: een 33-jarige vrouw uit Sommelsdijk en haar 70- jarige moeder uit Stellendam; ze zaten samen in één auto. Het ongeval zou zijn ont staan door een verkeerde inhaalmanoeuvre van een andere automobilist. In totaal waren drie auto's bij het ongeval betrokken; twee daarvan kwamen in de sloot terecht, waaron der het voertuig van de verongelukte inzit tenden. Drie anderen kwamen met de schrik vrij. De A29 is in de richting Zeeland een aantal uren afgesloten geweest. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Te).: (0187) 482609 E-mail: info@kievfcwarmte.nl www.ki6Vicwarmt6.nl De vrouwenvereniging "Liefde vindt werk" hoopt D.V. woensdag 10 november haar jaarlijkse verkoping te houden in gebouw Vita Nova, van Aerssenstraat 5. De aanvangstijden zijn 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. Er is weer van alles te koop: kruukplaetjes, pannekoeken, oliebollen, slaatjes, advo caat. De kerstkaarten zijn ook weer aan wezig. Natuurlijk kunt u ook een kopje koffie, thee of limonade gebruiken met cake. Wie voor deze dag nog iets wil bakken of geven voor de verkoping, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. U weet vast wel een adres om het af te geven. We heten u allen hartelijk welkom. Graag tot ziens! Wist u dat de koorleden van gospelkoor 'Per Amore' ook heel creatief kunnen zijn? U wordt dan ook uitgenodigd om woensdag 10 november a.s. een kijkje te komen nemen in het 'Forum' van de Gereformeerde Kerk te Stellendam, waar onder andere herfststuk- jes, kaarten, verzorgingsproducten, theeboe ketten, babybomkleertjes, enveloppentrek- ken, oliebollen, marsepein worden verkocht, en nog veel meer! De zaal is open van 14.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Daarnaast mag u van 19.30 tot 20.30 uur vrij binnenlopen tijdens de repetitieavond van het koor. De koorleden zouden dat heel gezellig vinden, en wie weet, wilt u wel bij het koor blijven zingen.In ieder geval bent u er hartelijk welkom; de koffie staat klaar! Bij de Wurft Kreatief in Dirksland wordt op donderdag 11 november een demonstratie gegeven voor het zelf maken van kerstkaar ten. Er wordt gewerkt met papier, stof en transparant stickers. De demonstratie wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. ledere bezoeker ontvangt een kleine attentie! Op zaterdag 13 november a.s. hopen Sint en zijn Pieten de gemeente Dirksland weer met een bezoek te vereren. Eerst doen zij Her kingen aan, waar ze om II .00 uur met de stoomboot aankomen. Na een welkomst woord en een rondgang door het dorp, met medewerking van muziekvereniging 'Aini- citia', trekt het gezelschap naar Melissant, waar ze om 13.00 uur aankomen. Vanaf fir ma Van der Wal aan de Julianaweg gaan ze richting Coopcompact Kool en worden daar welkom geheten door de heer Kool. Als laat ste doen Sint en de Pieten Dirksland aan, waar ze om 14.00 uur vanaf de Victoriahal een rondgang door het dorp maken, om 14.45 uur onderbroken door een officiële Joop van der Valk en Arie Wervers met 'hunhaan, vlak voordat die naar boven werd gebracht. 'Maar als straks alles gerepareerd is, kraait er geen haan m^tir naar', zo eindigden we eenjaar geleden in deze krant het verhaal over de onfortuinlijke torenhaan van Nieuwe- Tonge, die op donderdag 30 oktober vorig Jaar door een torenkraan werd geveld. Nu is dat 'straks' wel een beetje uitgelopen; al met al is het een jaar geworden. Maar, gere pareerd IS alles nu: afgelopen donderdagmiddag werd de torenhaan in ere hersteld. Of beter gezegd: een geheel nieuwe haan bekleedt nu die hoge func tie. Want het arme dier dat vorig jaar naar beneden kukelde, ach, mentaal heeft 'ie z'n val niet overleefd.voor geen goud durfde die meer naar boven, dus moest uitgezien worden naar een nieuwe kan didaat. Maar gelukkig heeft de gemeente Middelharnis die gevonden, weliswaar met minder ervaring dan z'n voorganger, maar dat scheen niet bezwaarlijk. Zelfs deed 't er nu niets toe of 't een republikein of een democraat was. Als er maar niet opnieuw een torenkraan in de buurt kwam... Maar alsof 't zo zijn moest, toch werd het wéér een torenkraan die de nieuwkomer tot op eenzame hoogte zou brengen. En zo was er donderdagmiddag iets na enen, evenals vorig jaar weer heel wat bekijks in de Kerkring. De nieuwe torenhaan werd in eigen beheer vervaardigd bij de gemeente Middelharnis. De medewerkers Joop van der Valk en Arie Wervers hebben in de gemeentelijke werkplaats zeer hun best gedaan De haan is geplaatst. y*^ om tot een nieuwe creatie te komen - op koperplaten het model afte kenen, uitsnijden, uithameren, polijsten, e.d. En 't gebeurde ook wel dat het karwei opzij moest worden gelegd omdat andere, urgentere, klussen een poosje de aandacht vroegen. Verder moest ook het kruis op de torenspits, waar de haan bovenop staat, worden opgeknapt. Al met al duurde het dus een jaar voordat alles gereed was. De nieuwe haan, trots als 'ie van nature is, is een stuk groter dan z'n voorganger, en dat is van beneden af goed te zien. Z'n makers schat ten 'em donderdagmiddag, vlak voordat 'ie naar boven werd gehe sen, op een gewicht van 20 a 25 kilo. Maar direct valt ook op hoe ijdel die is. Want was het oude haantje gehéél van geelkoper, de nieuwe heeft een kam en staart van róódkoper. En zo staat 'ie daar nu te pron ken, niet als haantje de voorste, maar als haantje de bovenste. Ja, gelukkig ging nu alles goed, ondanks de torenkraan. Eerst werd het kruis weer op de torenspits geplaatst, toen de haan daarop gezet en ten slotte moest ook de bliksemafleiding worden hersteld, want die bleek eveneens beschadigd. Door omwonenden werden, ook net als vorig jaar, weer heel wat fotootjes van de werkzaamheden geschoten en videootjes gemaakt. Dat verschillenden van hen blij zijn dat er weer een trouwe wachter over Nieuwe-Tonge spiedt, mag wel worden afgeleid uit de verschei dene telefoontjes die de gemeente Middelharnis in het achterliggen de jaar al heeft ontvangen uit Nieuwe-Tonge, met de vraag waar nu toch hun haan bleef.Eén van hen (E. Zweerus, wonend aan West- dijk 11) stuurde juist deze week nog een hartenkreet hierover naar onze redactie, niet vermoedend dat al enkele dagen later alles goed zou komen... Desondanks willen we u zijn dichterlijke gaven niet onthouden: Er was eens een hele mooie grote haan, die op een hoge plaats mocht staan. Al vele jaren stond hij daar op wacht, zomer en winter, dag en nacht. Zijn baas was trots op hem, al was hij oud; hij gaf hem zelfs veren van goud. Daardoor blonk hij in de zonnegloed, ja, men verzorgde hem heel goed. Velen keken dan ook naar hem op, zoals hij daar stond, op zijn hoge top. En als was 't dan ook dat hij niet kraaide, wél liet hij altijd zien uit welke hoek de wind waaide! Maar op zekere dag kwam er een grote kraan, die pikte naar deze mooie haan; die viel daardoor en brak zijn been, en kwam in duikvlucht naar beneên. Door zijn baas werd hij toen naar het asiel gebracht, alwaar men bijna niet meer aan hem dacht. Maar velen missen sindsdien wel de haan die zo lang op de toren van Nieuwe-Tonge heeft gestaan! Maar, zoals u net hebt kunnen lezen: zo kwam alles tóch nog goed! En: hopelijk leeft dit haantje nog lang en gelukkig. Alléén...: waarschijnlijk moeten de mannen die donderdag het kruis en het haantje zo ijverig op de kerktoren hebben teruggezet, toch nóg een keer naar boven! Want blijkens verschillende reacties uit Nieu we-Tonge, die onze redactie inmiddels heeft ontvangen, zou de windwijzer niet goed zijn gezet; die moet noord/zuid staan, maar vol gens opmerkzame Nieuwe-Tongenaars is 'ie in onjuiste richting geplaatst.De stelling waarmee dit artikel begon - 'Maar als straks alles gerepareerd is, kraait er geen haan meer naar' - blijkt dus toch niet op te gaan. En daarom: opnieuw met de kraan naar die haan. ontvangst door burgemeester Stoop bij het gemeentehuis. Daarna zal de rondgang wor den vervolgd. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING De Christelijke Vrouwen Bond, afdeling Middelhamis/Sommelsdijk, nodigt u uit op 16 november in verenigingsgebouw 'De Hoeksteen' te Mid delharnis. De dames Wildevank en Gerards hopen dan het tweede deel te laten zien van de mooie diaserie 'Ronde de Rijn en Grift'. Aanvang 14.30 uur. Allen hartelijk welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar Taxi op Maat.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1