P'JJLITI E UFA en 'IJmuiden' gaan samenwerken STRUi^K en \>J Plaatse woningbouw flink in de weer voor zorgwoningen VERKOPING 0900-8844 ISTRUUK De flakkeese makelaar f^'S van huis uit' Sinke benoemd tot waarnemend burgemeester van Ter Aar Promotie koren bij Albert Heijn Afsluiting wegen in centrum Middelharnis En dat is 3:ss*2L G-B ■(/Mirmaard w«ï? Karels ^^j Autoschade mcwA Derde fase bijna opgeleverd, inclusief multifunctioneel gebouw 'Ebbe en Vloed biedt ter plekke beperkte zorgverlening I chr. streekblad op gereformeerde voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilarLderi SOMMELSDUK (0187)68 47 21 Diefstal auto Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl Dr Station de Watertoren Spaar nu voor een gratis Viennetta ijstaart o( een gratis wasbeurt no 4! actief in beeld en geluid j.-rtV Reï ons/NVM Taxatie nodig-' i^ei v (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 V^ Visser Visser www.caravanschadeherstel.nl www.dereusvastgoed.nl 'fpMMIUTEIISCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Vrijdag 5 november 2004 77e jaargang nr. 7354 wmmism^mmm-,'i!iemtSiS^sum¥t^'-s»- Met ingang van heden is de heer C. Sinke uit Goedereede benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ter Aar. Hij volgt mevrouw Stollter-Nanninga op, die per 1 november deze functie heeft neergelegd. De Commissaris van de Koningin in Zuid- Holland, de heer J. Franssen, heeft de heer Sinke vanmorgen beëdigd. Zijn aanstelling kwam tot stand in goed overleg met de frac tievoorzitters van de gemeenteraad van Ter Aar. Sinke (lid van het CDA, 57 jaar) geldt als een zeer ervaren burgemeester. Van 1985 tot 1995 bestuurde hij de Zuid-Hollandse gemeente Valkenburg. Van 1995 tot dit voorjaar was hij burgemeester van Goede reede. Gelet op de in gang gezette gesprekken tus sen de gemeenten Ter Aar, Nieuwkoop en Liemeer over eventuele bestuurlijke samen werking heeft de Commissaris van de Koningin besloten om - in afwachting van de uitkomsten van dit overleg - de waarneming van het burgemeesterschap in Ter Aar te ver lengen. Vertrekkend burgemeester mevrouw ir. L.E. Stolker-Nanninga nam op 9 december 2003 de burgemeesterstaken over van de heer A.J. Epskamp, die wegens ziekte zijn functie moest neerleggen. Bij haar aantreden was Suidelijk dat mevrouw Stolker voor een t)eperkte periode het waarnemerschap op zich wilde nemen. De vrouwenvereniging "Liefde vindt werk" hoopt D.V. woensdag 10 november haar jaarlijkse verkoping te houden in gebouw Vita Nova, van Aerssenstraat 5. De aanvangstijden zijn 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. Er is weer van alles te koop: kruukplaetjes, pannekoeken, oliebollen, slaatjes, advo caat. De kerstkaarten zijn ook weer aan wezig. Natuurlijk kunt u ook een kopje koffie, thee of limonade gebruiken met cake. Wie voor deze dag nog iets wil bakken of geven voor de verkoping, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. U weet vast wel een adres om het af te geven. We heten u allen hartelijk welkom. Graag tot ziens! MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw won'mg Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Trappenbouw Staal - RVS - XtrClBttliÈ ao G'as - hout- V combinaties Eigen ontwerpen Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflaldcee OUDE-TONGE - Maandagochtend deed een 22-jarige man uit Sommelsdijk aangifte van diefstal van zijn auto. De man had zijn auto zondagavond op de Molenweg gepar keerd en zag de volgende ochtend dat de rode Mazda was gestolen. UMUIDEN/STELLENDAM - Zeeha ven IJmulden N.V., exploitant van de visafslag in Umuiden, en United Fish Auctions N.V. (UFA), exploitant van de visafslagen in Colijnsplaat, Scheve- ningen en Stellendam, hebben dins dag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel van de samenwerking is om de bedrijfsprocessen af te stemmen en kosten besparingen en schaalvoordelen te behalen. Wanneer over twee jaar voldoende resulta ten zijn geboekt, moet de samenwerking uit monden in een mogelijke fusie tussen de visafslagen. Beide bedrijven streven met de samenwerking naar marktleiderschap. De samenwerking zal zich in eerste instantie richten op het veilsysteem, de administratie, logistiek en het management. Daarnaast zijn in het 'Alliantie Businessplan 2005" richtlij nen vastgelegd voor de ontwikkeling en bewerking van nieuwe markten om tot een verbeterde afzet van de aangevoerde verse vis te komen. Nadat vorige week de raden van commissarissen akkoord zijn gegaan, hebben dinsdag de directies de samenwer kingsovereenkomst ondertekend. Concentratie Vorige week nog riep Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op tot concentratie en sanering in de sector. Diverse rapporten geven aan dat de sector kampt met overcapaciteit, verbrokkeling en onvoldoende afstemming. De alsmaar dalende aanvoer van verse vis, voornamelijk het gevolg van de lagere visquota, is hiervan de oorzaak. Als gevolg hiervan is ook het aantal visserijschepen verder gedaald. Tege lijkertijd heeft aan de inkoopkant een con centratieslag plaatsgevonden. Het aantal vis afslagen 11is daarentegen in het afgelopen decennium gelijk gebleven, waardoor exploitaties onder druk zijn komen te staan. Afslanking Zeehaven Umuiden en UFA erkennen deze ontwikkeling al langer en hebben de laatste jaren afslankoperaties doorgevoerd. De bei de bedrijven zijn eerder dit jaar gestart met studies naar toekomstige marktontwikkelin gen en de gevolgen daarvan voor de afsla gen. Zeehaven Umuiden en UPA beant woorden daarmee ook de oproep van Minis ter Veerman. De directies van beide bedrijven sluiten op termijn verdere schaal vergroting overigens niet uit. Het marktaandeel van de Hollandse Visvei- ling Umuiden BV bedraagt ruim 14 Samen met 14% aandeel van de visafslagen in 'de Zuid" - Colijnsplaat, Scheveningen en Stellendam - komt het marktaandeel op ca. 28 Alleen de afslag in Urk is op dit moment, met een marktaandeel van circa 30% iets groter. De Nederlandse platvissec- tor is marktleider in Europa. Afstappen van tradities Volgens Peter van de Meerakker, directeur van Zeehaven Umuiden, zal de combinatie meer kunnen investeren in toegevoegde waarde voor zowel de aanvoer als de afne mers. "We beschikken nu al over de meest efficiënte havens. Van belang is nog veel beter en flexibeler in te spelen op de vragen uit de markt. Alleen dan is er perspectief voor de sector. Daarvoor zijn tradities, gemeentelijke belangen en coöperatieve structuren niet langer leidend en vanzelf sprekend. De samenwerking die we vandaag beginnen is daarom een eerste stap op weg naar de noodzakelijke hervorming", aldus Van de Meerakker. In de ogen van Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van UFA, biedt de nieuwe alliantie meer dan voldoende perspectief om nieuwe markten tot ontwikkeling te brengen en de rendementen van de bedrijven te verbeteren. "We kunnen onze wederzijdse kermis en ervaring delen, meer investeren in vers, innovatie en nieuwe produkt-markt-combi- naties ontwikkelen. Zo kunnen we de kwali teit nog verder verbeteren en staan we ster ker in onze positie naar de markt", aldus Van Nieuwenhuijzen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van r\{x bepalen de Opel van morgen Op*l A( dbjoor de meest gelietde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl CARWASHCENTRUM Kopteweegle 75, Dirksland tiri. 0187-601122 COMBI OUDOOU^ WutirrootU T*L (OUT) 611611 l(u U37» Enkele kinderen, leden en bestuursleden van de Chr. koren 'Jong Begonnen', 'Van Knop tot Bloem" en 'Hart en Stem' zullen, mor gen, zaterdag 6 november van 9.00-16.00 uur hun vereniging promoten. Dit doen zij met een kraam in de winkel van Albert Heijn. te Ouddorp. U kunt daar uw sponsor- punten kwijt en een kans wagen om een prijs te winnen door mee te doen met een prijs vraag. Ook kunt u de jubileum cd. van 'Hart en Stem' of de herdenkingscantate(1953) bestellen. Verder kunt u zien wat er o.a. voor muziek gezongen wordt en informatie over de des betreffende koren inwinnen. Tevens willen de koren van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan een ieder van u die over muzikale kwalitei ten beschikt en instemt met de Chr.Levens- overtuiging van de koren. Zij zijn op zoek naar een dirigent(e) om ons kinder- en jeugdkoor op maandagavond van 18.15- 19.45 uur te leiden. Deze koren, die al zo lang bestaan en waar kinderen en jeugd ple zier aan beleven zouden toch moeten blij ven? Weet of bent u iemand die dit op zich zou willen en kunnen nemen? Neemt u dan contact op met Cor Grin wis tel.Ol 87-684085 of Annie Admiraal tel.0187-683613. BADCULTUUR 6. INSTALLATIETECHNIEK STATIONSWEC 4 )255 BLOUDETONAE TEL. <0187) 642416 FAX (0187) 64U10 ^g^ 2 beëdigde/gecertificeerde FR T makelaars/taxateurs REGISTERACCOUNTANTS BARENDRECHT*TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Jonge Tel. (0187)65 13 96 www.lorels.coni Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CABAVAN- EN CAMPERSERVICE BiRosmmEBsmuF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: Met de huidige bouw van zes levens- loopbestendige woningen met een zorgcomplex heeft de woningbouw vereniging van Ooitgensplaat 'Beter Wonen' weer een belangrijke stap voorwaarts gezet op het terrein van de sociale voorzieningen in Ooitgens plaat. In totaal werden er vanaf 2000 maar liefst vijfentwintig levensloop- bestendige woningen gerealiseerd, verdeeld over drie fasen. De derde fase, die thans wordt gebouwd, kan bijna worden opgeleverd. En daaraan werd jl. dinsdagmiddag een ofHcieel tintje gegeven door het leggen van de 'eerste steen'. Een gedenksteen wel te verstaan, die in één van de gevels van het complex werd aangebracht door de secretaris van de Plaatse woning bouwvereniging, de heer Taco Pee- man. Al in 2000 werd de eerste fase opgeleverd, die behelsde negen levensloopbestendige woningen aan de Irenestraat. De tweede fase bestond uit tien levensloopbestendige woningen aan de Marijkestraat en de Mar grietstraat, deze werden opgeleverd in 2002. En dan nu de derde fase, waarbij een zorg- complex is inbegrepen, een soort multifunc tioneel gebouw; dit gebouw had eigenlijk al in de tweede fase meegenomen moeten wor- ^p, echter daarvoor was destijds de ruimte nog niet beschikbaar. Zorgsteunpunt De woningbouwvereniging hecht waarde aan zo'n gebouw omdat ze als woningcorpo ratie wil inspelen op de landelijke, en dus ook plaatselijke, vergrijzing en de daarmee samenhangende veranderende woonbehoef ten en zorgverlening. "Voor mensen moet het mogelijk worden gemaakt om langer in hun eigen woonkern te kunnen blijven", lichtte Peeman dinsdagmiddag toe, nadat hij de gedenksteen had ingemetseld. "Met in de directe nabijheid een multifunctioneel gebouw, van waaruit beperkte zorg kan wor den geregeld en diensten worden aangebo den, denken wij als woningbouwbestuur hierin positief bij te dragen". Het hoofdgebruik van dit multifunctionele gebouw zal bestaan uit een fysiotherapie- praktijk, door fysiotherapeut de heer Rijpert, en een tandartsenpraktijk, door tandarts Kroon. Verder zal vanuit dit gebouw beperk te zorg worden verleend door verzorgings huis 'Ebbe en Vloed" te Oude-Tonge. Voor Ebbe en Vloed is het financieel uiteraard niet mogelijk om met een klein aantal cliënten ter plaatse een 24-uurs beschikbaarheid en lil verband met het aanbrengen van de definitieve straten rondom het bouwwerk 'Holland-Zeeland', voorheen het 'Knoop punt' worden er enkele straten in het cen trum van Middelharnis voor alle verkeer afgesloten. Dit zijn de Langeweg tussen de Binnenweg en de Oost-Krakeelstraat, het Beneden Zandpad tussen de Langeweg en de Ruijterstraat en de Oost-Krakeelstraat tussen de Langeweg en de Oostelijke Ach terweg. Deze afsluiting duurt vanaf maan dag 8 november 2004 t/m vrijdag 10 decem ber 2004, of zoveel korter als mogelijk of J:inger dan noodzakelijk is. In deze periode kan er voor een bezoek aan het Postkantoor geparkeerd worden op het parkeerterrein bij de HEMA. Dit terrein is \ia borden en een routenummering aange geven. Ook het centrum en de Westplaat is ia borden en een routenummering aange geven. Bovendien wordt de kruising Kaai- Vissersdijk in Middelharnis vanaf maandag 8 november 2004 weer voor het verkeer opengesteld, zodat vanaf de Kaai weer geparkeerd kan worden op het Spuiplein. Door deze afsluiting is het noodzakelijk dat busmaatschappij Connexxion een andere riiute kiest. Hiervoor zal zij in deze periode de Christiaan de Vrieslaan gebruiken. Voor het passeren van de bussen in deze straat is het noodzakelijk dat er voor gedeelten van de straat een parkeerverbod wordt ingesteld. De bushahes langs het Beneden Zandpad worden verplaatst naar de kruising met het Burg. Boumanplein. De bushaltes in de West-Krakeelstraat in Sommelsdijk verval len in deze periode. Op de haltepalen bij de hushahes zal door de busmaatschappij hier over informatie worden verstrekt. Woningbouwsecretaris T. Peeman metselde een i^icliiik.slicii in. met daarop zijn eii;en naam. bereikbaarheid aan te bieden. Maar wel kan op beperkte schaal zorg worden verleend, met andere woorden: alleen tijdens 'kantoor uren"; dus niet 's avonds en 's nachts. Dit laatste zou een onmogelijkheid zijn, die niet alleen in Ooitgensplaat maar ook elders speelt. Eilandbreed zijn daarom de zorgver leners via de stuurgroep 'Zorgvernieuwing" al in overleg met elkaar om een eilandelijke organisatie op te zetten voor deze zorgyorm. Overigens biedt het multifunctionele gebouw zelf in zijn huidige vorm ook voor niets anders ruimte dan alleen een functie als zorgsteunpunt. Haalbaarheidsonderzoek Wel is inmiddels een haalbaarheidsonder zoek uitgevoerd naar een multifunctioneel centrum in Ooitgensplaat, waarin ook de huisvesting van onder meer de openbare school en bibliotheek is voorzien. Middels dit onderzoek moet worden aangetoond dat een volwaardig steunpunt in Ooitgensplaat tot de mogelijkheden behoort. "Het rapport is inmiddels overhandigd aan de gemeente Oostflakkee"", zo liet Peeman dinsdagmid dag weten, "maar we vragen ons wel af wat thans de status van dit plan is. Ik kan u in ieder geval verzekeren dat woningbouwver eniging 'Beter Wonen" graag hieraan wil meewerken." Daarbij sprak Peeman wel de wens uit dat de woningbouwvereniging dan niet opnieuw als een commerciële projectontwikkelaar zal worden gezien en dat eventuele grond dan HIODELNHKIi DttDE-TOUSE STElUÏDtH KtfDWE-rOKlif Kijk voar het voUedigeaanboiloly. TEL. 0187 - 688500 tegen een schappelijke{r) prijs kan worden aangekocht. Nu heeft de gemeente bijvoor beeld voor grond die straks als tuin zal wor den gebruikt, de prijs van bouwgrond bere kend. "Wij als bestuur vinden dat jammer." Vierde fase in 't verschiet? Nu de bouw van de derde fase zo"n eind vor dert, tekent zich een mooi geheel af. Alle woningen zijn voorzien van een kleine voor- en achtertuin, terwijl aan de achterzijde van de woningen een gemeenschappelijke tuin ligt, waarin bewoners de onderlinge sociale contacten met elkaar kunnen verstevigen. Architectenbureau Partisio GSTL te Middel harnis tekende voor de vormgeving van het project, terwijl aannemersbedrijf J. Kroon&Zn. te Den Bommel de bouw reali seert. Overigens hoeft de woningbouwvereniging geen enkele moeite te doen om - middels indicering door 'Ebbe en Vloed" - de nieuwe woningen aan te man te brengen. De vraag ernaar is zo groot dat het bestuur het hele maal niet zo vreemd zal vinden als er in de toekomst zelfs nog een vierde fase komt. "Laten we voor de toekomst hopen dat wij als sociale bouwvereniging de hiervoor bestemde doelgroep kunnen blijven huisves ten"", aldus Peeman. "Misschien wel op de plaats waar nu verenigingsgebouw "t Cen trum staat? In ieder geval zullen wij onze uiterste best doen en we hopen dat wij samen met de gemeente Oostflakkee het vervolg van onze bouwplannen kunnen waarmaken." wvm.cormellssant.nl ELISSANT Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Royaal woon-/winkelpand met veel gebruiksmogelijk heden, gesitueerd in het centrum op 120 m' eigen grond. Zowel de w/oning als de winkel hebben een eigen entree en zijn afzondedijk in gebruik te nemen, desgewenst te verhuren. Totale inhoud drca 810 m'. De winkeloppervlakte is circa 120 m' en het royale woonappartement is verdeeld over 3 woonlagen. Uitgebreide kleurenbrochure beschikbaar. Vraagprijs 245.000,- k.k. Zandpad 126 ..__i—ü- Middelharnis Telefoon 0187-486343 infD@kdmakelaardij.nl 1*;^,, www.kdmakelaardij.nl S**». NO onder eigen naam, dé zekerheid voor optimale aandacht. Achterdorp 20 Dirksland

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1