GEZOND WEL Dagbesteding bij Pa mei jer lieerliri ng Grote opkomst tijdens slotavond 15e Omloop Knöps Groep pakt groots uit tijdens Ue Nationale Opel Testdag Maak kennis met muziek Vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' viert veertigjarig jubileum Borstvoeding en de oudere baby Springwedstrijden EIIIUMDBI-niEUWS Mulder en Mulder in concert in Bovenkerk Kampen t.b.v. Wereld Wijde Zending; N N N N H N N H N N N H H H M H N N N N N H N H N N N N it: Meisjes Dl Les Deux Interrmezzo tevreden over spel ondanks nederlaag bij Kwiek "Gedragen door Gods liefde" kaartverkoop nu reeds in volle gang Diaklankbeeld v* Programma 6 november: PAGINA 4 DINSDAG 2 NOVEMBER 2004 Ue jubilarissen van Vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' uit Goedereede. V.l.n.r.: de dames De Ronde-Redert, Tanis Reden, Van Hohen-v.d. Linden, De Ronde-Borsje en Van der Veer. Maandagavond 25 oktober vierde de vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' te Goedereede haar veertigjarig jubi leum in het verenigingsgebouw 'De Ark'. De presidente mevrouw A. den Hertog- Manschot opende deze avond met het voor lezen van de notulen van de allereerste ver gadering op 13 oktober 1964 te Goedereede. De vereniging startte toen met 14 leden. Mevrouw Den Hertog kon deze avond de genodigden hartelijk welkom heten. Velen waren gekomen om de jubileumviering bij te wonen, zoals de oud-bestuursleden, de spre kers van de avond, afgevaardigden van de kerkenraad, mannenvereniging, jeugdraad ter plaatse, diverse commissies, zondag school, kinderkoor en de vele afgevaardig den van de vrouwenverenigingen van uit de verschillende plaatsen op het eiland Goeree- Overflakkee. Ds. J. Willemsen uit Dirksland hield een meditatie naar aanleiding van het schriftge deelte 1 Johannes 4:7-13 Hij deed dit aan de hand van het thema: "Onze liefde wordt gedragen door Gods Liefde". De predikant wijst op Gods Liefde in het zenden van Zijn Zoon tot verzoening van zonden en de uit werking van de liefde tot de naaste, geleid door Zijn Heilige Geest. "God is Liefde, Hij wil ons behouden". De aanwezigen zongen daarna uit de Avondzang vers 1 en 7. Mevrouw M. Jongeneel-Nap uit Sliedrecht vertegenwoordigde op deze jubileumavond het Hoofdbestuur van de Bond van Ned. Herv. Vrouwenverenigingen op Ger. Grond slag. Zij overhandigde een zilveren lepeltje Op maandag 25 oktober is de kaart verkoop van start gegaan voor het WWZ-Concert op 13 november in de Bovenkerk te Kampen. De stichting 'Wereld Wijde Zending' orga niseert concerten waarvan de netto opbrengst gaat naar doelen die zich bezig houden met het zendingswerk wereldwijd zoals de MAF-zendingsvliegers,stichting IRS, hulp Christenen Roemenie,etc. WWZ-Concerten is het meest actief in de zuidwesthoek van Nederland en vierde onlangs voor 1100 aanwezigen haar eerste lustrum met een fantastisch concert in de Grote kerk te Dordrecht samen met het jong Chr. Mannenkoor 'Soü Deo Gloria' uit Urk. De week erop volgde een even zo mooi (uit- verkocht)concert in de Hervormde kerk te Tholen met het Urker visserskoor "Crescen do" en op 13 november hoopt de WWZ- Concerten haar eerste concert te organiseren in de bovenkerk te Kampen. De stichting WWZ-Concerten doet er alles aan om steeds weer opnieuw een mooi programma te ver zorgen voor een zo breed mogelijk publiek. Op deze avond hopen Klaas Jan Mulder en Jan Mulder een prachtig programma ten gehore te brengen op orgel en vleugel. Tevens hopen de beide Mulders ook samen op de vleugel te spelen wat telkens opnieuw weer fascinerend is om te zien en te horen. Ook de samenzang zal tijdens dit concert niet ontbreken. Op 20 maart 2004 speelden beide Mulders een fantastisch programma in de Joriskerk te Amersfoort voor 700 bezoekers en dat dat concert bij vele bezoekers nog is bij geble ven kan nu reeds in de kaartverkoop worden opgemerkt omdat van alle hoeken van het land nu reeds kaarten worden besteld. Aanvang van het concert is om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. Toegang volwassenen 9,- en kinderen t/m 12 jaar: 5,- Evenals het concert in Amersfoort hoopt ook nu het RD i.s.m. WWZ-Concerten hun lezers weer een voordeel aan te bieden door op vertoon van de advertenties voor dit con cert 2,- lezersvoordeel aan te bieden. Kaarten zijn te koop bij Kerkvolk muziek te Kampen of te bestellen bij WWZ-Concerten tel: 0187-603510 of via e-mail www.wwz- concerten.nl In verband met de te verwachten drukte raden wij u aan om tijdig uw kaarten te kopen. Voor meer info over de WWZ-Concerten kijk op www.wwz-concerten.nl met bondsinsigne, gegraveerd met '40 jaar' aan mevr. J.C. de Ronde- Redert en Mevr. H.J. Tanis-Redert. De dames M.M. van Hol- ten-v.d. Linden, mevr. A. v.d. Veer-v.d.Bok en mevr. P.A. de Ronde-Borsje kregen de zilveren bondsinsigne opgespeld vanwege 25 jaar lidmaatschap, waarna Mevr. Jonge- neel een bewogen toespraak hield en de jubi larissen toe liet zingen vanuit psalm 74 en 116. De huldiging werd afgesloten met het zingen van het Bondslied. Namens de Mannenvereniging 'Tolle Lege' en de kerkvoogdij voert ouderling-kerkrent- meester de heer H. van der Haven het woord. Namens de Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Goedereede spreekt ouderling scriba de heer F. van Wijk. De drie woorden 'Bidt en Werkt' werden in zijn toespraak uit gewerkt ter bemoediging van de verdere voortgang van het verenigingswerk. "Door te volharden in het gebed zult u als christen geen verlies lijden, maar uit mogen zien naar de eeuwige winst. Verwacht hem biddende in al uw werkomstandigheden", aldus Van Wijk. Tijdens de jubileumavond was er ook ruim te voor declamatie door de oud- presidente/bestuurslid Mevrouw A. van Koppen. Na de pauze vertoonde mevrouw H. de Jong uit Ridderkerk het diaklankbeeld 'Uit zorg voor elkaar'Dit klankbeeld handelde over het vakantiewerk, dat georganiseerd wordt door de Bond van Ned. Herv. Vr. Ver. op G.G. Het zijn vakantieweken voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking, voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap en voor alleenstaan den. Voor dit doel werd op de jubileumavond een collecte gehouden. De opbrengst van de col lecte werd aangevuld met een gift van de jubilerende vrouwenvereniging en zo kon mevrouw De Jong een cheque overhandigd worden van driehonderd euro. Ben je zwanger of heb je al een kindje aan de borst en wil je meer weten over borst voeding dan ben je van harte welkom op de informatiebij eenkomst van Borstvoeding- organisatie LLL. Wij verzor gen telkens een serie van vier bijeenkomsten met daarin elke maand een ander onderwerp. Deze maand is het onderwerp 'borstvoeding en de oudere baby' aan de beurt. We gaan het dan hebben over een baby vanaf 3 maanden en wat daarbij komt kijken. Ook a.s. moeders kunnen hun vragen kwijt en natuurlijk leren zij ook van de ervaringen van de al voedende moeders. Tijdig voorbereiden, al vroeg in de zwanger schap, kan veel problemen voorkomen. De datum voor deze maand is woensdag 10 november op het adres Venusstraat 12 in Oude Tonge (i.p.v. Sommelsdijk). De avond zal beginnen om 20.00 uur tot 22.00uur. De kosten van deze bijeenkomst zijn 2,50 voor donateurs en 3,50 voor niet-donateurs van LLL, kom je samen met je partner dan zijn de kosten 1,- hoger (kof fie en thee inbegrepen). Je baby of mensen uit de zorg zijn natuurlijk ook van harte wel kom. LLL heeft o.a. brochures, handboek borst voeding, zoogkompressen, borstkolven (ook voor verhuur pomp), lansinoh (zalf bij tepel problemen) en draagdoeken in de verkoop. Voor meer informatie of vragen over borst voeding kun je bellen met Carla van Gils (tel.631716). Gezondheid en Welzijn op de Zuidhollandse eilanden De Stichting PameijerKeerkring is een onderdeel van de Maaskring- groep. Deze organisatie, bestaande uit stichting PameijerKeerkring, RIBW Rijnmond en Maasstad houdt zich bezig met dienstverle ning aan mensen met een verstande lijke beperking of psychiatrische problemen. Zij doen dit op het gebied van wonen, werken, educa tie, vrije tijdsbesteding en sociale contacten. De locaties zijn gevestigd in Rotterdam, Nieuwe Waterweg Noord en op de Zuid Hollandse Eilanden. De PameijerKeerkring ziet het als haar taak om voorwaarden te scheppen waar door jongeren, volwassenen en ouderen met een handicap kansen krijgen en kun nen creëren om zelf keuzen te maken in het persoonlijk leven en om zich te vor men, te ontwikkelen en te ontplooien. Om een eigen plek in de maatschappij te kun nen vinden is het belangrijk om de eigen vaardigheden te kunnen gebruiken en om goede relaties te kunnen onderhouden met familie, vrienden en kennissen. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat men sen rnet een handicap thuis horen in de samenleving en dat juist de wel aanwezige mogelijkheden zo goed als mogelijk ont plooit moeten worden. Vragen die mensen met een handicap stellen aan de organisa tie zijn maatgevend voor de inhoud en de vorm van de dienstverlening. De organisatie is opgedeeld in divisies die zich elk richten op een aandachtsgebied. Divisie dagbesteding verstandelijk gehandicapten De divisie dagbesteding verstandelijk gehandicapten richt zich op het bieden van dagbesteding aan cliënten met een ver standelijke handicap. Dit wordt vormge geven in dagcentra of kleinschahge pro jecten. Uitgangspunt hierbij is dat er gewerkt wordt vanuit de vraag van de cliënt met betrekking tot dagbesteding. Daar wordt op zo goed mogelijke wijze vorm aan gegeven. Belangrijk is dat cliënten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien op een of meerdere werksoorten. Binnen de divisie worden regio's aange houden waarbinnen de cliënten hun dag besteding kunnen krijgen. Om lange reis tijden naar het dagcentrum te vermijden kunnen cüënten binnen de eigen woonre- gio terecht. Het dagcentrum In een dagcentrum wordt er vooral in groe pen gewerkt, waarbij elke groep zijn eigen werk heeft. Zo zijn er kantinegroepen, administratie groepen, creatieve groepen, tuinwerkzaamheden, houtbewerking en textiele vorming. Maar ook zijn er groe pen waar gevarieerde werkzaamheden of belevingsgerichte werkzaamheden aange boden worden. Binnen een dagcentrum kan de cliënt in meerdere werkgebieden werken en vaardigheden leren. Er wordt zoveel als mogelijk ingespron gen op de behoefte van de cliënt. Is een cliënt nog erg jong, of wordt men juist wat ouder, dan heeft men vaak wat extra zorg nodig. Projecten Om de cliënten zoveel als mogelijk te betrekken bij activiteiten in de maat schappij en hen daar ook daadwerkelijk deel van uit te laten maken zijn er ver schillende projecten/activiteiten die bui ten het dagcentrum plaatsvinden: meehel pen op een kinderboerderij, schoonmaak- werkzaamheden doen binnen een bedrijf, tuinwerkzaamheden bij particulieren. Dit gebeurt veelal in kleine groepjes met begeleiding. Persoonlijk ondersteuningsplan ledere chënt heeft een Persoonlijk Onder steuningsplan. Hierin staan de ondersteu- ningsvragen van de cliënt en deze zijn uit gewerkt in doelen. Dat is de leidraad waar aan de begeleiding van de cliënt moet voldoen. Dit ondersteuningsplan wordt samen met de cliënt (of zijn vertegen woordiger) gemaakt. En regelmatig be sproken en zo nodig bijgesteld. Extra ondersteuning Cliënten kunnen ook extra ondersteuning krijgen in de vorm van muziektherapie, fysiotherapie, beweging en zwemmen. De extra ondersteuning moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de cliënt, op persoonlijk vlak, op sociaal vlak of op gebied van vaardigheden. Informatie: Voor verdere informatie kunt u op de web site kijken van de Maaskringroep: www.maaskringgroep.nl. Op deze website vindt u verdere informa tie over dagbesteding bij PameijerKeer kring en staat er van elk dagcentrum een informatief stukje. Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij De Ingang van stichting PameijerKeer kring en RIBW Rijimiond. Adres: De Ingang Baan 50,3011 CC Rotterdam Tel. (010) 411 61 20 N N H H H H M M M M M M M H M H H N N N N N N N H N H N OUDE-TONGE - Vorige week don derdag vond in de Grutterswei in Oude-Tonge de slotavond plaats van de I5e Omloop van Goeree-Overflak- kee. Het was een drukbezochte avond. Niet alleen vertegenwoordigers van de goede doelen waren aanwezig, maar ook tal van vrijwilligers en deelne mers zaten in de zaal. Voorzitter Ewoud van den Ouden opende de avond en zei in zijn toespraak dat hij met plezier terugkeek op de jubileu meditie. Ruim 844 deelnemers vertrokken uit Oolt- gensplaat voor 110 kilometer. Ook de kin derloop, met ruim 250 deelnemertjes, en de route over D'n Diek in Middelhamis waren enthousiast ontvangen. "Het is echter wel jammer dat tijdens de voorbereiding voor de kinderloop onze medewerkers nogal onple zierig te woord werden gestaan, als ze scho len belden of ze mee wilden doen", aldus de voorzitter. "Daar de helft van het bedrag naar de school zou gaan lijkt het erop dat het financieel nog niet zo slecht gaat op de scho len..." De school die het meeste geld ophaalde voor het goede doel, Proteomics, was de Christe lijke Basischool 'De Bron' te Oude-Tonge. Zij kregen hiervoor een prachtige beker. Ook was het de bedoeling om deze avond aan een aantal jubilarissen, die de tocht voor de 15e maal liepen, te huldigen. Cock Don kersloot en Adwin Verhage moesten om diverse redenen verstek laten gaan. Rob Mes uit Dinteloord was wel aanwezig en vertel de, na de ontvangst van de 'Omloopspeld', de aanwezigen over zijn ervaringen. "Het is een bijzondere tocht en daarom loop ik hem graag. De verzorging tijdens de omloop is uitstekend", vertelde hij aan de aanwezigen. De loper die het meeste geld ophaalde was wederom Bram Maliepaard. De inwoner van Stad a/h Haringvliet haalde maar liefst 11.283,30 op. "We wisten eigenlijk niet meer wat we je moesten geven. Je bent de laatste jaren al een aantal malen gehuldigd", gaf Ewoud van den Ouden aan. Maar dit keer kreeg Maliepaard een rondvlucht boven het eiland aangeboden. Ook bedankte voorzitter Van den Ouden een aantal vrijwilligers. Ineke Taaie had de lei ding over de post van het Havenhoofd en nam afscheid. Haar opvolger is Pia Rentes. In de medische hoek nam fysiotherapeut Willem Rijpert afscheid. "Ook hier hebben l€S T '%0"i Deelnemer Rob Mes (r.) deed alle 15 keren mee met de omloop en werd daarvoor gehuldigd door Omloopvoorzitter Ewoud van den Ouden, (foto Persburo Flakkee) gaf hij nog een korte uitleg over de werking van het apparaat. Voorzitter Van den Ouden we reeds een opvolger voor gevonden", ver zekerde Van den Ouden de lopers. Verder oogstte hij luid applaus met de opmerking dat ook volgend jaar de Omloop door Mid delhamis zou gaan en ook de Kinderomloop doorgang zal vinden. Hierna vond de uitreiking plaats van de che ques. In verband met de 15e editie kregen het Rode Kruis, de Reddingsbrigade en Natuurmonumenten elk 1500. Deze orga nisaties zijn al jaren nauw betrokken bij de Omloop. Het Rode Kruis gaat het bedrag besteden aan een jongerenreis voor gehandicapten. De Ouddorpse Reddingbrigade koopt nieu we communicatieapparatuur en Natuurmo numenten zou in haar gebieden nieuwe bankjes plaatsen. Het verzoek van een loper om ook een bankje in de Slikken te zetten werd met de nodige hilariteit ontvangen. Namens Proteomics was Theo Luiden aan wezig. Hij zal met het nieuw aan te schaffen apparaat gaan werken. Voor de uitreiking vroeg Bram Maliepaard op het podium om als 'Ambassadeur van de Omloop' de che que mede te overhandigen. Het prachtige bedrag van 50.424,40 kwam tevoorschijn. Maar het bedrag zou nog worden aangevuld. Jan Tieleman, één van de hoofdsponsors en deelnemer van de 15e editie, rondde het bedrag af naar 52.500. Namens de geza menlijke Rabobanken Goeree-Overflakkee was Jan Verhage aanwezig. "Wij willen de Omloop voor volgend jaar alvast een start kapitaal geven van 1.500", aldus de direc teur. Voorzitter van den Ouden schonk de ontvangen cheque op zijn beurt weer door aan Proteomics, zodat het totale bedrag op 54.000 kwam. Tijdens de slotavond van de Omloop kon men ook nog kijken naar de DVD van Flakkee TV. Deze is te koop voor 10 via flakkee@slof.nl. De helft van dit bedrag wordt geschonken aan Proteomics. De 16e Omloop wordt gehouden op 26 en 27 augustus 2005. Op zaterdag 13 november organiseert het rayon Goeree-Overflakkee van de K.N.G.U. in sportcomplex "De Gooije in Dirksland de jaarlijkse Springwedstrijden., Op deze turn wedstrijden zal voor de eerste keer gewerkt worden met de voorgeschre ven oefenstof van de K.N.G.U., de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Er wordt geturnd op de volgende drie springtoestellen; Lange mat. Kast/plank en Minitramp. Van te voren is er ingeschreven op 1, 2 of 3 toestellen en er kan gekozen worden uit 3 niveaus. De springwedstrijden zijn groepswedstrij den, d.w.z. dat de gymnasten niet om een individuele prijs strijden, maar om een groepsprijs. Een groep bestaat in dit geval uit 6-9 personen; gemengd of meisjes/dames. Van de 11 gymnastiekverenigingen op ons eiland hebben 6 verenigingen ingeschre ven, met in totaal 80 groepen. De wedstrijd begint om 8.30 uur en zal tot 13.00 uur duren. Belangstellenden zijn van harte welkom! Bruinisse-Coach Jitske van het meisjes Dl volleybalteam van Les Deux Intermezzo was heel tevreden over het spel van haar team in Bruinisse tegen VV Kwiek, ze zag dat de spelvreugde heel nadrukkelijk aanwe zig was bij de meisjes. Sommigen spelen voor eerst competitie en dan is dit een belangrijke start. De wil om te winnen is ook aanwezig. De eerste set werd namelijk met 24-26 gewonnen. Uiteindelijk won het team van Kwiek met de setstanden 25-20, 25-8 en 25-21, maar dit kon de pret niet drukken. Kwiek staat eerste in de stand maar Les Deux Intermezzo staat nog op een prima tweede plaats, DVO 1 staat derde. Bij de senioren deed Heren 2 goede zaken bij Hol- lemare in Zwartewaal, het team van de erva ring staat tweede in de derde klasse A met evenveel punten als koploper Vovero. Vovero heeft echter een wedstrijd minder gespeeld. Dames 1 moet nog steeds de eesr- te overwinning behalen. In Maassluis was MVC 1 de sterkste. Volgende week zijn er thuiswedstrijden in de Staver te Sommelsdijk. Uitslagen: MVC I-Heren 13-1 Hollemare-Heren 2 1-3 Valeas 2-Heren 3n-b MVC I-Dames 1 3-1 Kwiek 3-Dames 2 3-1 Rijnmond 1- Jongens BI 2-2 Rijnmond 1- Jongens Cl 1-3 Kwiek 1- Jongens Dl4-0 Kwiek I-Meisjes BI 0-4 Vovero I-Meisjes BI0-4 V. Voome 2- Meisjes B2n-b Kwiek 1- Meisjes Cl 4-0 Kwiek I-Meisjes Dl 3-1 V.Voome 1-Meisjes D2 n-b Op zaterdag 6 november a.s. is het weer zover. De regionale Opel-dealers Knöps (Middelharnis/Sommelsdijk), Akkerdaas (Noordgouwe) en De Jon ge (Poortvliet) organiseren voor de elfde keer in successie de Nationale Opel Testdag. ledere Opel-rijd(st)er kan deze dag zijn of haar auto uitge breid laten controleren op maar liefst I8-wintergevoelige punten; waarna u met een gerust hart de komende win ter tegemoet kunt gaan. Vertouwde formule De formule van de Nationale Opel Testdag blijft ook deze editie ongewijzigd. Na de zgn. gratis 18-punten-check' ontvangt u een rapport van de gecontroleerde onderdelen. Indien de gecontroleerde punten in orde zijn bevonden, kan het Opel Winterplan Certifi caat worden aangeschaft. Dit certificaat biedt de garantie dat uw Opel zonder techni sche problemen de winter door zal komen. Mocht er dan onverhoopt toch iets misgaan met de gecontroleerde onderdelen, dan wordt de reparatie hiervoor gratis uitge voerd. Het Opel Winterplan Certificaat geeft tot april 2005 zekerheid en kan tijdens de Nationale Opel Testdag voor slechts 12,50 worden aangeschaft (de normale prijs bedraagt 17,50). Ook dit jaar zal de belangstelling ongetwijfeld enorm zijn. Naast de gratis 18-punten check kan men ook meedoen met de inmiddels tradionele Opel Testdag Quiz, waarbij uiteraard hele mooie Opel-prijzen te winnen zijn. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om geheel gratis uw 'trouwe kijkertjes' aan een uitvoe rige inspectie door de erkende opticiens van HisschemöUer Optiek uit Middelhamis te onderwerpen. De inwendige mens wordt bij de Knöps Groep zeker niet vergeten. Zo kunt u in Middelhamis genieten van een over heerlijk saladebuffet; terwijl Akkerdaas (Noordgouwe) de feestelijke Hollandse- Oliebollenkraam wederom voor u uitstalt. Aanbiedingen De Nationale Opel Testdag zou de Nationa le Opel Testdag niet zijn als niet te profiteren 1230 Meisjes BI - VOLLEY VOORNE 2000 2 1230 Meisjes D2 - VOLLEY VOORNE 2000 2 1230 Heren 2 - VOLLEY VOORNE 2000 3 1230 Meisjes Cl- VOLLEY VOORNE 2000 2 1345 Meisjes Dl- VOLLEY VOORNE 2000 2 1430 Dames 1 - VOLLEY VOORNE 2000 2 1430 Jongens BI- VOLLEY VOORNE 2000 1 1430 Heren 3 - BENEVIA 6 1500 Jongens Dl-DVO 2 1630 Meisjes B2 - YUM 1 1630 Heren 1 - BERNISSE 1 1630 Jongens Dl- VOLLEY VOORNE 2000 1 viel van veel aanbiedingen. Die zijn ook dit jaar weer extra aantrekkelijk Zo kunnen de bezoekers onder andere profiteren van kor tingen op het vervangen van de accu, een Winter Pack voor slechts 8 (waarmee de Opel bestand is tegen het komende winter weer) en kortingen op allesdragers, dakac cessoires en startkabels. Naast het gratis laten controleren van de Opel is de Nationa le Opel Testdag voor u natuurlijk dé dag om eens een testrit te maken in de nieuwe Opel Astra Stationwagon, de Opel Tigra TwinTop of een gebraikte Opel naar uw keuze. Ook is er op deze dag een mooi en extra feestelijk aanbod voor mensen die op zoek zijn naar een goede gebmikte Opel. Kopers van een gebruikte Opel Corsa of Astra kunnen een set lichtmetalen wielen aanschaffen voor slechts 250. Feest met Spongebob bij Knöps Car- wash In en om de dealerbedrijven worden nog allerlei andere gezellige activiteiten georga niseerd, zodat de Nationale Opel Testdag een feest wordt voor het hele gezin - het héle gezin, omdat de eregasten op deze dag de kinderen zijn. Speciaal voor hen zal het voorterrein van Knöps Carwash aan de Lan- geweg te Sommelsdijk - de ultramoderne wasgelegenheid welke sedert maart dit jaar operationeel is - veranderen in een waar kin- derspeelterrein. De veelzijdige Kellog's Kindertmck (met o.a. klimrekken, ballen bak, glijbanen, computereiland, etc.) zal de gehele dag op het terrein aanwezig zijn. En als klap op de vuurpijl zal de populaire SpongeBob Squarepants zijn opwachting maken bij de hypermodeme wasgelegen heid. Een ieder krijgt de mogelijkheid om de beroemde TV-spons de hand te schudden en met hem op de foto te gaan. Dus ouders neem uw camera mee! Vanzelfsprekend wordt er een kleurwedstrijd georganiseerd en natuurlijk zullen de kinderen worden voorzien van een feestelijke attentie. De medewerkers van de Knöps Groep begroe ten u van 08.30 tot 17.00 uur graag in één van de dealervestigingen op zaterdag 6 november 2004 tijdens de 11e Nationale Opel Testdag. Muziekschool De Deltastreek biedt kinderen vanaf 8 jaar lessen aan op bugel en trompet. De lessen zijn op woensdagmiddag van 13,30 - 14.30 uur in het Haegse Huus te Stellendam. Docent André Leer leert in 4 weken eenvoudige liedjes aan met CD bege leiding. Er moet natuurlijk wel thuis worden geoefend. De instmmenten worden in bmik- leen gegeven door de blaasorkesten in de gemeente Goedereede. Een heus concert wordt gegeven op woensdagmiddag 8 december. De eerste les is op woensdag 10 november. Er zijn geen kosten aan verbon den. Bel voor informatie naar Akkeline van Lenten,tel. 492849 of mail naar p.vanlenten@planet.nl Kijk ook op www.deltastreek.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4