Wilhelminabrug wordt geen rij ksmonument OJW Film De Kantbloem in herfsttooi! Kwade Hoek van groot belang voor strandplevier en bontbekplevier Femke Taaie wint 24e Solistenconcours van Sempre Crescendo PREDIKBEURTEN EIIAIIDEtl-niEUWS EIÜVriDEIi-IIIEUWS Tin deutsches Requiem' van Brahms DPN op zoek naar meer medewerkers Ophalen oud papier Dirksland Orkestproject Muziekschool voor deelname Muziekprijs door Roeland van Mourik 'lÊëÊÊm ■my A,„„ S-^'> '^FSmK^'K'J-^& Funerair project* Aan de lange lijst met winnaars van de 'Gerrit van Lente wisseltrofee' mag Femke Taaie sinds 9 oktober jongstleden haar naam toevoegen. Op indrukwekkende wijze behaalde zij tijdens het onderlinge solistencon- sours van Sempre Crescendo op haar bugel het hoogste aantal punten in de jeugdafdeling. Woensdag 3 november 2004 Dankdag Expositie en workshops handwerken in Nieuwe Tonge Petra de Vette van handwerkwinkel De Kantbloem in Nieuwe Tonge heeft zich laten inspireren door de schoon heid van de herfst en de sfeer van kerstmis. In de lesruimte van De Kantbloem is een tentoonstelling inge richt van mooie handwerken van klanten en cursisten. Vijftien jaar met De Kantbloem bezig Broedresultaten 2004 bekend Het natuurgebied de Kwade Hoek van Vereniging Natuurmonumenten is in Nederland nog steeds van eminent belang voor de strandplevier. De laat ste jaren broedt er geregeld 3 tot 5% van de totale Nederlandse populatie. Broedseizoen 2004 was geen uitzonde ring. Ook voor de bedreigde bontbek plevier blijft Kwade Hoek een wezen lijk broedgebied. Kale grond Overgevoelig Vogelbescherming PAGINA 2 DINSDAG 2 NOVEMBER 2004 4 m!(E3 'iV''-'.h\'''-''<'vH,'W ii'A' -''-■■'I':'-' MIDDELHARNIS - De Wilhelmina brug zal niet opgenomen worden in de Monumentenwet. Dat besloot de gemeenteraad van Middelliarnis vori ge week donderdag in haar raadsver gadering. Het verzoek van de Stich ting tot bescherming van het Dorpsge zicht om de Wilhelminabrug wel op te nemen in de Monumentenwet werd daarmee afgewezen. De stichting had de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gevraagd de Wilhemina- brug in de Monumentenwet op te nemen. Dat betelcent dat de Wilheminabrug rijksmo nument zou worden en dat er zowel aan de brug zelf als aan de ligging van de brug niets veranderd mocht worden. Voorzitter J. van der Slik van de Stichting tot bescherming van het Dorpsgezicht zette in de raadsverga dering van vorige week donderdag de stand punten van de vereniging nog eens op een rijtje. „De Wilhelminabrug hoort thuis in het historisch havengebied. Het is een beeldbe palend dorpsgezicht en mag daarom niet verplaatst worden. De entree van Sommels- dijk moet behouden blijven." Eventuele projectontwikkelaars zouden vol gens van der Slik hun plannen moeten aan passen aan de ligging van de brug. Van der Slik zei namens een heel aantal burgers te spreken. „Het is in het belang van deze bur gers dat de gemeenteraad stemt voor het opnemen van de Wilhelminabrug in de Monumentenwet als rijksmonument. Als dat niet gebeurt vinden wij dat echt een brug te ver." Applaus volgde vanaf de publieke tri bune van de raadszaal, waar ongeveer twin tig donateurs van de stichting plaats hadden genomen. Na de uiteenzetting van Van der Slik kwa men de verschillende politieke partijen aan het woord. Behalve Algemeen Burger Belang (ABB) was iedere partij voor het chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Versctiljning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)4710 20 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0.28: contracttarieven op aanvraag slultingsteimijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur; J. Villerius, tel. (0187)47 1022, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Villerius@gebr-dewaaI.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar €36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 voorstel van het college om de Wilhelmina brug geen rijksmonument te maken. Dat voorstel werd door het college gedaan omdat in de toekomst de Wilhelminabrug wellicht verplaatst moet worden. Als er een rijksmo nument van gemaakt wordt, is dat niet meer mogelijk. Dat is nu juist tegen het zere been van het ABB, die bij monde van mevr. C. Kersten- Knops liet weten dat de Wilhelminabrug vanwege de cultuurhistorische waarde in de plannen voor het toekomstige havengebied moet worden geïntegreerd. „De brug moet op de huidige plek het beeld blijven bepa len." Voor de andere partijen hoeft de Wilhelmi nabrug niet persé op dezelfde plek te blijven. De heer J.L. Groenendijk van Vooruitstre vend Dorpsbelang '78 (VD'78)-. „Wij zijn voor het behoud van de beeldbepalende Wil helminabrug, maar dat hoeft niet op dezelf de plaats." De heer D.D.H, van Es van de VVD: ,,De Wilhelminabrug is nu al opgeno men in het bestemmingsplan als beeldbepa lend pand. Het besluit tot verplaatsing van de brug moet daarom niet lichtzinnig geno men worden. Maar we mogen het niet uit sluiten." De heer Dillingh van het CDA: „De Wilhelminabrug is al een gemeentemonu ment. Die status moet het houden, zodat we de brug eventueel een andere bestemming kunnen geven. Het moet dus geen rijksmo nument worden, want dan kan dat niet meer." De heer P. Vreeswijk van de SGP wist te vetlellen dat de Wilhelminabrug door een gerenommeerd bediijf uit Dordrecht is gemaakt. „Het is een unieke brug, waarvan we al besloten dat hij moet blijven. Maar of dat op de huidige plaats moet, dat ligt voor ons niet zo zwaar." Met de aantekening dat ABB tegen het voor stel van het college is, werd het voorstel van het college in meerderheid aangenomen. De Wilheminabrug wordt geen rijksmonument. Op zaterdag 20 november, aanvang 20.00 uur, vindt in de Ned. Hervormde kerk te Dirksland een bijzondere gebeurtenis plaats. Voor het eerst wordt dan op ons eiland het indrukwekkende 'Ein deutsches Requiem' van Johannes Brahms (1833- 1897) uitgevoerd. Dit monument uit de West-Europese muziekcultuur klinkt in een versie voor koor, solisten en twee vleugels; een versie die - naast de oorspronkelijke versie met groot orkest - door Brahms zelf is gemaakt. Naast deze compositie is er ook een veelzijdig voorprogramma met gedich ten, Bach-koralen en instrumentale/vocale muziek. Ook is er in het koor van de kerk een tentoonstelling met als thema 'rondom vergankelijkheid' Ruim eenjaar geleden ontstond het idee om een project te wijden aan funeraire cultuur. 'Cultuur' laat steeds weer zien hoe mensen hun samenleving vorm geven en daarmee het leven betekenis geven. 'Funerair' komt van het Latijnse funus dat dood betekent. De funeraire cultuur weerspiegelt dan ook onze houding tegenover het levenseinde. Dit thema heeft veel kunstenaars geïnspi reerd en op 20 november kunt u getuige zijn van beeldende, poëtische en musische kunst rondom dit gegeven. Voor de realisatie van dit project tekenen de koren "Laudando" en "Magnificat", de Stichting Beeldend Dirks land en de Stichting Podium G-O. De medewerkenden zijn: de C.O.V. 'Lau dando', het vocaal ensemble 'Magnificat', Wieke Ubels (sopraan), Wiard Witholt (bas), Wim Diepeiihorst (piano en orgel), Wim Soeters (piano), Rinus Verhage (diri gent) en Pau Heerschap (gedichten). De toegangsprijzen zijn: 12,00 voor vol wassenen, 8,00 voor 65-plussers en scho lieren, kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Voorverkoop: vanaf 3 november zijn de toegangsbewijzen (een programmaboekje met alle teksten en uitvoerige toelichtingen) verkrijgbaar bij de VVV's te Middelharnis en Ouddorp en bij de koorleden. Alleen als er nog toegangsbewijzen over zijn zullen die op 20 november ook aan de kerk ver krijgbaar zijn. Zin in een ontspannen avondje? Kom dan aanstaande zaterdagavond 6 november naar het OJW, want het enige wat je daar hoeft te doen is heerlijk onderuit zitten en genieten van de film 'Thom apart'Klinkt ontspannend aantrekkelijk, of niet? Jullie zijn allemaal weer van harte welkom in de Hoeksteen aan de Ring in Middelhamis. We starten deze avond om 20.00, vanaf 19.30 is de zaal open. De kosten zijn 2,- Tot zaterdagavond, be there! Mogen we alvast even jullie aandacht voor het jaarlijkse schaatsfestijn van het OJW? Zaterdag 11 december is het alweer zover, dus houdt deze datum alvast vrij in je agenda en mis het niet! Een hartelijke filmgroet, het OJW team In Sempre's overvolle repetitiegebouw 'De Notenkraker' streden zaterdagavond 9 okto ber zo'n 20 jeugdige muzikanten om de eer ste prijs. Juryhd Leo Simons had de moeilij ke taak de deelnemende muzikanten te beoordelen. Dat het een moeilijke taak was, bleek uit de behaalde puntenaantallen, die heel dicht bij elkaar lagen. Onder begelei ding van pianist Wim Soeters, die de solisten weer vakkundig begeleidde, behaalde de elf jarige Femke Taaie met haar gekozen werk 'Aria en Menuet' van Handel maar liefst 8,4 punten. Hiermee bleef ze slechts 0,1 punt voor op Pepijn Fest en Wies Mourik, die bei den 8,3 punten behaalden. Uit handen van mevrouw Leneke van Lente kreeg Femke de 'Gerrit van Lente-wisseltrofee' overhan digd. Datje al op zeer jonge leeftijd talentvol kan zijn, bewees onder meer Pepijn Fest. Pepijn is 9 jaar jong en, met nog maar één jaar op bugelles, de jongste deelnemer van de avond. Het aanwezige publiek genoot zicht baar van de prestaties van de jeugdige Semp- re-leerlingen. Van een prestatie mag zeker worden gespro ken, want het is niet zomaar wat om voor een volle zaal mensen 'even' te laten horen wat je kunt op een blaasinstrument of slagwerk instrument. Veel thuisstudie en wekelijkse lessen liggen ten grondslag aan het succes vol bespelen van een instrument. Alle leer lingen van Sempre Crescendo krijgen muziekles aan de Regionale Muziekschool van bevoegde docenten, te weten Anno Appelo (slagwerk), Max Nunnemakers (saxofoon), André Leer en Joop Nijholt (bei de klein en groot koper). Sempre Crescendo mag zich de laatste jaren mede dankzij de goede jeugdwerving en de vruchtbare samenwerking met de muziekschool verheu gen op een toenemend aantal jeugdleden en een verbetering van het niveau van de leer lingen. Zowel het aantal deelnemers als de goede prestaties tijdens het solistenconcours van 9 oktober jl. getuigen hiervan. Het hoogste aantal punten van de avond werd behaald door Cees Jongejan en Filip den Eerzamen. In de senior afdeling speel den zij respectievelijk op sopraan-sax en bugel samen met pianist Wim Soeters het werk 'Getekend' ten gehore. De jury beoor deelde hun uitvoering met 9.5 punten. Het werk 'Getekend' werd door Wim Soeters gecomponeerd ter gelegenheid van de her denking van de watersnoodramp vorig jaar februari in opdracht van de Stichting Podi um Goeree-Overflakkee. Al enkele jaren verzorgt Sempre Crescendo gratis proeflessen in samenwerking met de Regionale Muziekschool. Ook in het voor jaar van 2005 zullen deze weer worden geor ganiseerd. Lijkt u het leuk en (ont)spannend om een muziekinstrument te leren bespelen, dan kunt u voor informatie contact opnemen met Will van Vliet, 0187-485890. De totale uitslag luidt als volgt: Jeugd: Mareille de Blok/Wies Mourik (bugel-duo): 7,6; Lisette Dijkgraaf (tenor saxofoon): 7,5; Wim Hartman (cornet): 7,7: Mies Koopman (bugel) 7,9; Mark Helmig (cornet): 7,5; Kimberley Koetsier (drum stel): 7,9; Boaz Iselaar euphonium): 7,7; Dylan van Olffen (bugel): 7,6; Pepijn Fest (bugel) 8,3; Wibo van Dis (bugel): 8,2; Lowie van Eek, Lisette Dijkgraaf, Karien van den Doel, Claudia van de Pol (saxofoon kwartet): 7,2; Roderik Kiewiet (bugel): 7,6; Jos de Water (drumstel): 7,3; Fernke Taaie (bugel): 8,4; Wies Mourik (bugel) 8,3; Adri- aan Heystek (cornet): 7,6. Senior: Arie Noordijk, Will van Vliet, Hans Suilen, Richard van Lente, Martin Schelle- vis (koper kwintet): 8,4; Cees Jongejan, Filip den Eerzamen (Sopraan-saxofoon, bugel): 9,5. Politieke partij DPN Middelhamis groeit en dat houdt automatisch in dat er meer mensen nodig zijn om de lopende en nog komende dossiers en activiteiten te bemensen. Woord voerder Lucas Hartong noemt er een paar: "We hebben de problematiek rondom de stankoverlast van onder andere Kunst Eco Service, het financiële en beleidsmatige gestuntel rondom WeBeGo/Binnenhof en De Staver, de inefficiëntie van de gemeente Middelhamis zelf en de lopende en nog komende bouw- c.q. renovatieprojecten in het centrum van Middelhamis en de West plaat. Als je daar de zaken bij optelt die we nu noodgedwongen moeten laten msten dan kun je je voorstellen dat we zitten te sprin gen om mensen. Op korte termijn volgt de bespreking van de financiële situatie van de gemeente Middelhamis en ook daar hebben we grote aandacht voor." DPN zoekt in dat kader gemotiveerde men sen die vanuit hun vakkennis graag een steentje zouden willen bijdragen om Middel hamis en omliggende plaatsen te dienen in maatschappelijk-politiek opzicht, met name op bestuurlijk en juridisch-beleidsmatig vlak. "DPN heeft reeds een goed netwerk aan contacten met integere en betrouwbare mensen, maar het is gewoon prettig als je op een behoorlijk vaste kemgroep van mensen kunt bouwen. Dat heeft een politieke partij gewoon nodig om goed te kunnen functione ren. Dat wil dus niet zeggen datje avond aan avond zit te vergaderen, maar wel dat er doelbewust en praktisch gewerkt wordt", aldus Hartong. Verder is DPN op zoek naar personen die zich op termijn kandidaat willen gaan stellen voor een politieke functie als gemeente raadslid of fractiemedewerker. De gemeen teraadsverkiezingen zijn pas in 2006, maar de partij vindt het belangrijk om nu al gesprekken met geïnteresseerden aan te gaan. "Ook daarvoor geldt dat het prettig is een vaste kern van medewerkers te krijgen die de tijd nemen om zich op hun aanstaan de taak en werkgebied voor te bereiden. Politiek is ontzettend mooi werk, maar vraagt tegelijkertijd ook taaie en trouwe voorbereiding. Daarbij is de factor tijd van belang." Inwoners van Middelhamis, Sommelsdijk, Stad aan 't Haringvliet of Nieuwe Tonge die interesse hebben om een gesprek aan te gaan met DPN zijn van harte welkom om contact op te nemen. Een dergelijke stap zetten kan best moeilijk zijn, maar tegelijkertijd het begin inhouden van een zeer boeiende, inhoudsvolle en dankbare tijdsbesteding. Voor meer informatie en/of een reactie kunt u reageren via lucas@democratischplat- form.nl of 0187 484255. Meer informatie over DPN is te vinden op de website www.democratischplatform.nl OUDDORP - Herv. Gem. (ihv) Dorpskerk: 9.30 uur ds. J. G. Blom, Poortvliet en 19.30 uur ds. A. Vüetstra, Katwijk aan Zee - Ger. Kerk 19.30 uur ds. C. G. Kant - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 19.30 uur ds. J. Willemsen. STELLENDAM - Herv. Gem. 14.00 uur dr. T. E. van Spanje en 17.00 uur ds. H. van Ginkel, Goes - Ger. Kerk 19.30 uur ds. C. G. Kant, in Ouddorp. MELISSANT - Herv. Gem. (ihv) 10.00 en 19.00 uur ds. P. Korteweg. DIRKSLAND -Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. G. van Meijeren, 's middags kin- derdienst. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Goedvree, Amemuiden en 19.00 uur kand. J. Kooij, Barendrecht - Herv. Gem. (ihv) 'Prins Johan Frisoschool' 10.00 en 19.00 uur ds. A. van Wijk. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 14.30 uur ds. E. F. Vergunst, Ridderkerk en 19.00 uur ds. R. W. van Mourik. Vrijdag 5 november: 14.30 uur ds. T. W. van Bennekom, bevestiging en inzegening van het huwelijk van Dio Stmijk en Ans Schellevis - Lukaskapel HDG 10.15 en 19.00 uur ds. T. W. van Bennekom. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 14.30 uur ds. A. P. Voets en 19.00 uur ds. L. Quist, Groot Ammers - Herv. Gem. (ihv) 15.00 uur ds. J. C. den Toom en 19.00 uur ds. C. Gielen - Chr. Ger. Kerk 14.30 en 19.00 uur ds. P. den Butter - Ger. Kerk 19.30 uur ds. L. J. Lingen. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 14.30 uur ds. Messemaker, Oud-Beijerland en 19.00 uur ds. J. C. de Groot, Dordrecht. OUDE TONGE - Herv. Gem. 14.30 uur ds. H. J. Catsburg, Goes en 19.00 uur ds. L. de Wit. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. Belder - Ger. Kerk 19.00 uur ds. P. A. Broere. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.45 uur ds. C. Doomeweerd (i.s.m. basisschool) en 19.00 uur ds. C. Doomeweerd - Ger. Kerk donderdag 4 november 19.00 uur ds. A. S. Rienstra. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 14.30 uur ds. T. W. van Bennekom en 19.00 uur dr. T. E. van Spanje - Herv. Gem. (ihv) in kerkgebouw Ger. Gem. 14.30 uur ds. G. Meuleman en 19.00 uur kand. B. D. Bonman - Ger. Kerk 19.30 uur de heer P. de Jong. In Dirksland zal a.s. zaterdag het oud papier weer worden opgehaald. U wordt verzocht het papier vóór 8.30 uur gebundeld aan de weg te zetten, waarvoor de vrijwilligers u bij voorbaat danken. Een deel van de herfst expositie in Als we haar complimenteren zegt Petra: "De tentoonstelling is er gekomen met hulp van leuke mensen. Die hulp is belangrijk. Voor een verantwoorde expositie is veel nodig. Er gaat heel veel energie in zitten en we probe ren toch jaarlijks een tentoonstelling te maken. Het borduurwerk en de quilts die er hangen, zijn gemaakt door klanten en men sen die hier les hebben". De cursisten en klanten van De Kantbloem komen overal vandaan, want Petra de Vette is door de jaren bekend geworden bij de lief hebbers van mooie handwerken en smaak volle stofjes. Velen hebben de weg naar de winkel op de Westdijk in Nieuwe Tonge gevonden. Tijdschriften als Landleven en Seasons besteedden aandacht aan Petra's werk. de Kantbloem in Nieuwe Tonge. Van de twintig jaar die ze nu in Nieuwe Ton ge woont, houdt Petra zich al vijftien jaar met De Kantbloem bezig. "Ik ben begonnen met lessen in kantklossen en borduren", ver telt ze. "Daar kwam al gauw quilten bij. Er is hier al jaren een enthousiaste quiltgroep onder leiding van Kok de Jager". Om over goede stoffen te beschikken, begon Petra met de verkoop van stoffen. De stoffenverkoop is gaandeweg uitgebreid. De Kantbloem is regelmatig met stoffen en quiltpakketten te vinden op handwerkbeur- zen. "Ik ga bijvoorbeeld naar Mechelen en Waalre. Dat zijn grote gespecialiseerde beurzen". De winkel drijft eigenlijk op de beurzen. Thuis in Nieuwe Tonge gaat het vooral om het maken en helpen maken van mooie dingen in een gezellige sfeer. Quilten en borduren zijn momenteel de populairste handwerken. Daarom worden tijdens de expositie in De Kantbloem demonstraties en korte workshops op dat gebied gegeven. Ook is er aandacht voor weefwerk. De expositie in De Kantbloem duurt nog tot en met zaterdag 6 november. De opening stijden zijn: donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Graag wil de regionale Muziekschool 'Goeree-Overflakkee' iedereen uitnodigen om deel te nemen aan een orkestproject dat opgestart wordt om mee te doen aan het Ensembleconcours op 5 februari 2005 te Oude-Tonge. Dit concours wil een stimu lans zijn voor het samen muziek maken en als wisselprijs valt de 'Muziekprijs Goeree- Overflakkee' te winnen. Uiteraard gaat het meer om het meedoen dan om het winnen en om educatieve aanwijzingen te krijgen van een deskundige jury. De samenstelling van dit ad hoc orkest onder leiding van Piet Westhoeve is zo breed mogelijk. Gitaristen, blokfuitisten, violisten, trompettisten, dwarsfluitisten, cellisten, welk instmment u ook bespeeld, komt u vooral meespelen. Wel is het een vereiste dat u alle repetities kunt bijwonen en dat u minimaal op het A-niveau van de Muziekschool speelt. In een vijftal repetities zal dit orkest zich voorbereiden op dit optreden. De repetities zijn steeds op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de grote zaal van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelhamis. De data zijn 4 december, 15 januari, 22 januari. 29 januari en 5 februari (generale repetitie van 10.00 tot 11.00 uur en optreden in het middagprogramma van het concours). De composities die ingestudeerd worden zijn: Hongaarse Dans nr. 5 van J.Brahms en West Side Story van L. Bernstein. Als van ouds is de leiding in handen van muziek- schooldocent Piet Westhoeve die op enthousiaste en gedreven wijze met u aan de slag zal gaan. Piet Westhoeve is piano- docent en heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met het leiden van ensembles en orkesten. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden opgeven bij de administratie van de Muziekschool in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7, 3241 GA Middelhamis met ver melding van naam, adres, telefoonnummer en instrument. U kunt zich ook aanmelden via telefoonnummer 482400 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of via E-mail muziekschool® hetdiekhuusnl Verder kunt u zich aanmelden via de docen ten van de muziekschool of via dirigent Piet Westhoeve, Zouthoek 4, 3253 EN Ouddorp (tel. 482764). Aan de deelname zijn geen kosten verbonden en voor alle duidelijk heid: ook niet leerlingen van de Muziek school zijn welkom! We rekenen weer op een orkest met ongeveer 70 spelers die fan tastisch musiceren! Nederland telt slechts ongeveer 250 broed- paar strandplevier en mim 350 bontbekple- vieren. In 2002 broedden er op de Kwade Hoek respectievelijk 15 en 6 paar. Ook de jaren daarvoor waren de broedaantallen ongeveer gelijk. In 2003 broedden er inci denteel minder strand- en bontbekplevieren; de oorzaak is onbekend maar te denken valt aan predatie of verstoring. Dit jaar was het aantal broedparen weer bijna gelijk aan dat van twee jaar temg: 14 paar strandplevier en 4 paar bontbekplevier. Strandplevier en bontbekplevier broeden op kale grond. Dat is, op tijdelijke en incidente le bouwplaatsen na, zeldzaam in Nederland. Kale grond blijft immers alleen kaal als het geregeld door zout water wordt overspoeld. Mede door de Deltawerken en de moderne zeewering is de dynamiek in ons land sterk verminderd en daarmee het aantal natuurlij ke kale plekken gedecimeerd. De Kwade Hoek kent die dynamiek nog wel. Jaar op jaar worden door de zee aan de oost zijde van het natuurgebied nieuw (en kaal) zand afgezet. Omdat van de 380 hectares buitendijks natuurgebied ruim de helft bij springvloed of extreem hoogwater, onder water loopt, blijft de kale grond daar kaal. Daardoor broeden er op het strand en de zee- reep nu al deze bijzondere soorten en Sovon Vogelonderzoek Nederland sluit niet uit dat ook dwergstem en grote stem - alle twee behoorlijk zeldzaam - op de Kwade Hoek gaan broeden. Kale-grondbroeders zoals de strandplevier en de bontbekplevier zijn extreem gevoelig voor verstoring. In hitte of koude overleeft een embryo in het ei nog geen uur afwezig heid van de broedende en beschermende vogel. Bovendien is een in de steek gelaten ei makkelijk prooi van een predator. Op de Kwade Hoek broeden weliswaar relatief veel strand- en bontbekplevieren. De absolu te aantallen broedpaar zijn echter ook op de Kwade Hoek uiterst klein. Dat maakt ook de populatie op de Kwade Hoek kwetsbaar. Daarom is het strand en de zeereep in het oostelijk deel van de Kwade Hoek tijdens het broedseizoen afgesloten. Het mstgebied is met borden aangegeven. 'En we surveille ren daar intensief. Eén loslopende hond of brommer op het strand kan het broedseizoen volledig verpesten. Strandplevier en bont bekplevier zijn té zeldzaam en té kwetsbaar om dat te kunnen laten gebeuren. Gelukkig hebben verreweg de meeste bezoekers begrip voor het feit dat we de broedende vogels hun rast gunnen', aldus beheerder Gert de Groot van de Kwade Hoek. De extra zorg voor de plevieren is temeer van belang daar de duin- en kustvogels in heel Nederiand in de knel zitten. Door het ontbreken van dynamiek én de toegenomen recreatiedrak kunnen de vogels op steeds minder plekken broeden. Vogelbescherming Nederiand stelt de komende maanden dan ook een Beschermingsplan Kust- en Duin- vogels op.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2