Tolitiek na Prinsjesdag' Het gaat góéd met de drieling! Winnaars prijsvraag ISGO zijn overtuigd: GFT-afval wordt wél apart verwerkt bij AVR www.buijze.nl Winnaars uitgenodigd bij afvalverwerker Afvalscheiding aan de basis voordelig voor gemeenten Ds. A.M. den Boer (74) overleden Reformatieherdenking te Middelharnis kievit warmte chr, streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Tweede Kamerlid Van der Staaij spreekt voor SGP-jongeren: Uw woning of bedrijfspand verkopen? actief in beeld en geluid Dinsdag 26 oktober 2004 77e jaargang nr. 7351 MIDDELHARNIS - In de aula van de Technische School belegden SGP-jon geren Flakkee op vrijdag 15 oktober jl. een bijeenkomst rond het onder werp 'Politiek na Prinsjesdag'. Mr. C.G. van der Staaij belichtte het kabi netsbeleid en daarnaast vooral de positie die de SGP hierbij inneemt. De voorzitter van SGP-jongeren Flakkee opende de avond met het lezen van Hoséa 6, waarin het gaat over Israels boete na bestraffing van hun ontrouw. Evenals in Israël is ook bij ons de terugkeer naar Gods geboden noodzakelijk. Prinsjesdag De heer Van der Staaij, Tweede Kamerlid voor de SGP, begon zijn betoog bij Prinsjes dag. Hij omschreef die dag als een plechtig moment omdat het de enige keer in het jaar is dat de volksvertegenwoordiging de konin gin ontmoet. In de troonrede wordt erg veel aandacht besteed aan economie. Andere belangrijke zaken worden terloops genoemd. Positiefis dat de bede er weer een plaats in kreeg. Actuele dilemma's Nu de betaalbaarheid van een aantal zaken kritisch moet worden bekeken, is alles in rep en roer. Kabinet en vakbonden staan tegen over elkaar en de machtsstrijd is een feit. De SGP, die bescherming van de zwakken als overheidstaak beschouwt, volgt de kabinets maatregelen nauwlettend om zonodig het kabinet hierop aan te spreken. Ook de nieu we problematiek ten aanzien van het interna tionaal terrorisme vergt de nodige aandacht. Mede door het tolerante beleid in het verle den was er veel ruimte voor allerlei organi saties. Om daadkrachtig op te kunnen tre den, moest de wetgeving veranderingen ondergaan. Zo werd bijvoorbeeld samen spannen strafbaar gesteld. De SGP bena drukt hierbij het belang van waarborgen ten aanzien van die regels. Het terrorisme nood zaakte ook tot verregaande internationale samenwerking en strenge beveiliging van bijvoorbeeld overheidsgebouwen. Het nieuwe kiesstelsel werpt ook de nodige vragen op, en vooral D66 maakt zich hier hard voor. De SGP verschilt hierin princi pieel van D66 en stelt niet de volkssoeve reiniteit voorop, maar Gods geboden. Ook mag terecht afgevraagd worden of de burger wel zo op het nieuwe kiesstelsel zit te wach ten. Lijn van de SGP Van der Staaij stelde dat de actuele punten voor de SGP van minder belang zijn dan zaken als abortus, euthanasie, het verdwij nen van het bordeelverbod en de intrede van het homohuwelijk. Gewenste beleidsveran deringen in verband met deze zaken komen moeizaam tot stand. Dit mede door de recen te totstandkoming van deze wetgeving. Toen men de aandacht probeerde te vestigen op het Engelse onderzoek ten aanzien van abor tus werd dit genegeerd of werd te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan herzie ning. Wel kan soms, doordat de media de aandacht vestigt op een bepaald probleem of schandaal, de politiek gedwongen worden haar koers te wijzigen. Om aan te geven hoe ver de Bijbelkeimis ook in politiek Den Haag verdwenen is, ver telde Van der Staaij dat SGP-er Van der Vlies tijdens de algemene beschouwingen sprak over 'manna uit de hemel'. Een CDA- er vroeg daarop: 'Wat is dat?' Dit geeft wel aan dat ook hiermee rekening moet worden gehouden. Aanpassen ten aanzien van verd wenen Bijbelkennis, maar niet ten aanzien van Gods Woord. Dat is de lijn die de SGP ook in de toekomst wil volgen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/laxalcur. lid NVM 0187-47655.'! COIÏlBI 1 uur foto-ttrvia OUDDOtf-WttWrooi 3S M. (OUT) Ultn hu U17H VERENIGDE STATEN/DIRKSLAND - Na een kort ziekbed, en aan de gevolgen van een hartaandoening, is afgelopen vrij dag in Grand Rapids (VS) ds. A.M. den Boer overleden. Hij was daar predikant van de Netherlands Reformed Congrega tions, nadat hij van 1996-2002 predikant was van de Gereformeerde Gemeente in Dirksland. Ds. Den Boer werd in 1929 te Herkingen geboren, emigreerde later naar Amerika, waar hij in 1964 werd toegelaten tot de predikantenopleiding. Aansluitend studeerde hij aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rot terdam. De eerste gemeente die ds. Den Boer diende was die te Ridderkerk, gevolgd door Norwich (Canada), Sioux Center (VS), Lisse, Sunnyside (VS), Dirksland en Graiid Rapids Covell Ave nue. In Amerika bediende ds. Den Boer niet alleen het Woord, maar ook was hij er docent en later hulpdocent van de Theolo gische School en hoofdredacteur van het kerkelijke maandblad 'The Banner of Truth', terwijl hij recentelijk nog vice-pre- ses van de synode was. Ds. Den Boer was de langst in dienst zijnde predikant van de Gereformeerde Gemeenten. GOEDEREEDE - Gelukkig en wonderwel mag dit nu, bijna een jaar na de geboorte, worden gezegd: het gaat goed met de drieling! En dat heeft er in 't begin héél niet naar uitgezien. Integendeel zelfs. Na een zwangerschap van slechts zesen twintig weken - veertien weken te vroeg dus(!) - werd in het gezinnetje van papa Mart (29), mama Lydia (27) en zusje Emma (3'A) van de Kreeke de drieling Matthias, Naomi en Liza geboren. Dit was op 19 november vorig jaar, terwijl de bevalling pas februari dit jaar was uitgerekend. En u zult begrijpen dat met zó'n vroeggeboorte meteen een periode van grote zorg in het gezin aanbrak. Dat had zeker al het geval geweest als één baby'tje zo prematuur werd geboren, maar mi waren het er drie...! Nee, het gaat er niet om, om in deze kolommen breed uit te meten door welk diep dal het gezinne tje in de achterliggende tijd is gegaan; alleen het gegeven dat de doktoren maar weinig hoop hadden voor de drie prille leventjes en dat Mart en Lydia er zelfs meerdere malen afscheid van hebben moeten nemen, zegt al genoeg; zó kritiek is het geweest. Niettemin heeft in de strijd op leven en dood het wonder plaatsgehad dat ze alledrie - én Matthias, én Naomi, én Liza - in het leven zijn behouden! En daar zijn beide ouders, ook dat zult u begrijpen, heel dankbaar voor en ze ervaren dit als een zegen van Boven. Goed, alle zorgen zijn nog niet voorbij, want door de vroeggeboorte zijn de luchtwegen van de kleintjes nog niet voldoende 'gerijpt', waardoor ze nog een tijdlang kwetsbaar blijven en ook best nog wel eens in het ziekenhuis zullen moeten worden opgenomen. Lange tijd hébben ze daar natuurlijk al gelegen: pas half mei jl. zijn Matthias en Naomi uit het ziekenhuis gekomen en eind juni Liza. Maar nü kan tóch worden gezegd: het gaat goed met de drieling. En het is dan ook pas nü dat Mart en Lydia voorzichtig de moeite en spanning wat van zich af kunnen zetten, dat er ruimte komt om heerlijk van de kinde ren te kunnen genieten. Ook kan nu de drieling binnenkort worden gedoopt. Het feestelijke dat normaal gesproken bij een voorspoedige geboorte hoort, daar komen Mart en Lydia nu pas aan toe. Vandaar dat ze bin nenkort een 'kraam'middag willen houden. Immers, de belangstel ling die ze in de achterliggende tijd op velerlei wijze hebben onder vonden, was zó overweldigend; van het héle eiland waren de blijken van medeleven afkomstig, soms kregen ze wel veertig kaartjes of briefjes op één dag, zowel van bekenden als van onbekenden. "Het was hartverwarmend en t gaf een heel bijzonder gevoel", zegt Lydia. En graag willen Mart en Lydia vanaf deze plaats iedereen heel harte lijk hiervoor bedanken en door middel van deze foto laten zien hóe goed het nu gaat én.hoe lief de kindertjes zijn. Ja dat laatste ook, laat een trotse moeder Lydia weten: "ze zijn zo lief en makkelijk, je hoort ze eigenlijk nooit." Ook zusje Emma vindt het heel leuk, ondanks dat ze niet meer 'enigst kindje' is. Ze heeft nu ineens drie speelmaatjes en daar geniet ze zichtbaar van. "Ja, je hele leven staat wel ineens op z'n kop als er drie bijkomen", vertellen Mart en Lydia. Ook in huis moest daarvoor het nodige wor den aangepast, met als uiteindelijk gevolg een grondige verbouwing en fikse uitbreiding, die eigenlijk hol over bol gerealiseerd moest worden. "Maar", zegt Lydia, "na alles wat er gebeurd is, voel ik me weer kerngezond". En dat zie en hoor je ook als ze zich met aandacht en toewijding aan haar kindertjes geeft, terwijl haar gulle lach en jubelende moederstem door de woning klinkt. Op de foto het gelukkige gezin. Eind augustus schreef het ISGO, het samenwerkingsverband van de vier eilandelijke gemeenten dat onder meer ook de afvalinzameling onder haar hoede heeft, een prijsvraag uit. De vraag was hoeveel groente- fruit en tuinafval (gft) er in 2003 op Goe- ree-Overflakkee werd opgehaald. De winnaars zijn inmiddels bekend en ze kregen een excursie naar het afvalver werkingsbedrijf AVR aangeboden. Van elke eilandelijke gemeente was er één winnaar en deze konden in gezel schap van hun partners, wethouder N.C. Andries van Oostflakkee en enkele functionarissen van het ISGO een kijkje nemen bij het Rozenburgse bedrijf. In de bus op de heenweg legde wethouder Andries uit dat het de bedoeling was dat er van iedere gemeente een wethouder verte genwoordigd zou zijn, maar door drukke werkzaamheden van de overige wethouders was alleen het college van Oostflakkee ver tegenwoordigd. Andries benadrukte dat het uitstapje naar de AVR een tweeledig doel beoogde. Allereerst was er natuurlijk de beloning voor de prijswinnaars maar het andere doel van de reis was evenzeer belang rijk, want er blijkt op Goeree-Overflakkee een hardnekkig gerucht rond te waren en dat zouden zowel de bestuurders, het ISGO en de AVR graag willen ontzenuwen. Alles verbrand De eilandbewoners plegen met name op ver jaardagen nog al eens het verhaal door te vertellen dat het gescheiden ophalen van De interkerkelijke herdenking van de kerk hervorming zal dit jaar a.s. donderdag avond 28 oktober plaatsvinden in het kerk gebouw van de Hervormde Gemeente aan de Ring te Middelharnis. Aanvang half acht. De opening wordt verzorgd door ds. T.W. van Bennekom. hervormd predikant en verbonden aan verpleegtehuis 'De Samaritaan' te Sommelsdijk. Hij hoopt deze avond te spreken over 'Onuitsprekeüj- ke liefde voor zondaren!' Ds. A.C. Uitslag, predikant van de Christe lijke Gereformeerde Kerk te Kerkwerve, zal spreken over het thema: 'Vergeving der zonden?... Wie weet?!' Ook zal hij de slui ting van de avond verzorgen. \'erder zal medewerking worden verleend door de bekende Hervormde zangvereni ging 'Jeduthun' uit Middelharnis o.l.v. Jan Vv'isse. Organist Bart Jaap de Bakker bege leidt het koor; de samenzang wordt bege leid door de plaatselijke organist Paul Kie viet. De herdenkingssamenkomst zal worden uitgezonden via de kerktelefoons van zowel (je Chr. Geref. Kerk als de Hervormde De winnaars van de prijsvraag van het ISGO, voor het tot compostverwerkte gft-afval, v.l.n.r.: de heer en mevrouw Pille, de heer en mevrouw Klepper, de heer en mevrouw Hanenberg en de heer en mevrouw v.d. Marel. afval weinig zin heeft "want zowel de inhoud van de groene als de bruine container verdwijnt in de verbrandingsoven", zo is de redenering. Wethouder Andries legt uit dat er verschil lende tarieven worden gehanteerd door de AVR bij de inname van huishoudelijk afval door de het bedrijf "Een ton gft-afval kost dertig euro minder dan het restafval uit de groene container", zo verzekerde Andries. "De conclusie is dus dat de eilandelijke gemeenten en indirect ook de burgers gebaat zijn bij het gescheiden ophalen van afval". De 'eilanders' werden met alle egards ont vangen bij de afvalverwerker in Rozenburg. Onder het genot van 'koffie met gebak' werd er door verschillende functionarissen van AVR uitleg gegeven over het functioneren van het bedrijf. De vervolgens getoonde bedrijfsfilm liet zien dat AVR niet alleen maar zorgt voor de verwerking van huisvuil. Grof vuil, puin maar ook het verwerken van chemisch afval rekent het concem tot haar taken. Evenals het direct ingrijpen bij cala miteiten in het Botlekgebied of elders of als er olielekkages in de haven of bij de bedrij ven zijn en het afval van ziekenhuizen, krijgt na ontsmetting weer een speciale bewerking. Uit alles blijkt dat AVR er alles aan gelegen is om zoveel mogelijk afval her te gebrui ken. Ruim tien jaar geleden begon het bedrijf met het inzamelen van gft-afval in het Rijn mondgebied in de beginjaren werd er onge veer 50.000 ton afval verwerkt en momen teel is dit 100.000 ton en hoe deze hoeveel heden verwerkt worden kon het gezelschap Gemeenten van Middelharnis en Sommels dijk. Tijdens de samenkomst zal er één collecte worden gehouden voor de kleine protestan te gemeente in het Belgische Tongeren, die ondersteund wordt door de Stichting 'In de Rechte Straat'. Het comité Goeree-Over flakkee van de Stichting 'In de Rechte Straat' nodigt iedereen hartelijk uit om de herdenkingssamenkomst van de kerkher vorming op deze avond bij te wonen. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail; info@kievttwarmte.nl www.kievitwarmta.nt INKOIHENS- EN VERNIOGENSP L.\NMN G met eigen ogen aanschouwen. In bescher mende kledij gestoken en mét helm trokken de prijswinnaars naar het buitenterrein waar ze met eigen ogen konden aanschouwen hoe er met de inhoud van hun bruine rolcontainer wordt omgegaan. Composteerinstallaties Het hoofddoel van het gezelschap was natuurlijk een bezoek aan de composteerin- stallatie van de AVR, op behoorlijke afstand van de vuilverbrandingsoven. Het bedrijf verwerkt jaarlijks zo'n 100.000 ton gft-afval en de gasten konden een inmen- se berg gft-afval afval wat gereed lag voor de verwerking aan schouwen. Volgens de AVR duurt het ongeveer vijf weken voordat de inhoud van de bruine containers is omgezet in compost. Het GFT-afval in Rozenburg is voornamelijk afkomstig van de gemeenten uit de Randstad én van Goeree-Overflakkee. Een eerste blik op het 'vers' aangevoerde gft-afval leert dat de bewoners van het afzet gebied niet zo nauwkeurig kijken naar wat er in de bruine containers wordt gedeponeerd. Veel plastic en andere zaken blijken zich nog tussen het groente- fruit- en tuinafval te bevinden. Uit het pas aangevoerde gft-afval worden eerst via magneten de metalen verwijderd en met behulp van zeven worden andere zaken, die er niet in thuishoren verwijderd. Het plastic wordt met behulp van een sterke luchtstroom uit het gft-afval verwijderd. Vervolgens komt het gft-afval terecht in een grote hal waar de ideale omstandigheden voor compostering zijn gecreëerd. In die hal heerst een temperatuur van ongeveer 60 gra den Celsius en door de toevoeging van de juiste luchtvochtigheid wordt in vijf weken tijd omgezet tot bruikbare compost. Van het toevoegen van chemische zaken is geen sprake, zo benadrukken de mensen van AVR. Het behoeft geen betoog dat er maat regelen genomen moeten worden om de stank die bij het composteringsproces vrij komt te zuiveren voor dat het in de buiten lucht terechtkomt. Bij de AVR maakt men bij die zuivering van de lucht onder andere gebruik van een bio-filter, wat voornamelijk bestaat uit boomschors, dat de lucht neutra- Hseert. Aan het eind van het proces wordt de com post door trommelzeven in drie verschillen de diktes gescheiden: Fijne en grove korrels compost. Korrels die groter zijn dan 0,40 rrun zijn te groot om te verwerken en daarom worden deze nog eens gecomposteerd. De verkregen compost blijkt heel geschikt te zijn om gebruikt te worden in tuinen, van zowel particulieren als bedrijven, maar ook in de plantsoenen van gemeenten. Deze goede voedingsbodem kan vrijwel gra tis worden afgehaald bij de AVR. Enkele jaren terug hebben ook de eilandelijke gemeenten deze compost gratis aan haar inwoners uitgedeeld. Maar volgens wethou der Andries bleek hiervoor niet zo veel belangstelling. Vervolg op pagina 2 rechts onder.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1