Website geopend voor de watersnoodslachtoffers Ruim 25 jaar geneeskunde van de dalende levenslijn POLITIE 0900-8844 ■(^innaard Afscheid verpleeghuisarts Van der Wulp KMIROSTRUIK Subsidie aan detailhandel beste stimulans voor consumptie biologische producten Ansichtkaartenbeurs in Zierikzee MAKELAARDIJ ERA gel ons: chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Duizenden scholieren verzocht herinneringen te verzamelen bij overlevenden Project bestrijkt het hele rampgebied Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? ^\L\MÈ^ (0187)68 47 21 Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! actief in beeld en geluid 11 www.opelnieuws.nl Toeristisch Imago Onderzoek in december van start (0187) 47 02 72 (0187) 88 45 45 1^ Ka reis Autoschade Inbraak woning 4"^ VisserScVisser BARENDRECHT*TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 22 oktober 2004 77e jaargang nr. 7350 Begin deze week is liet grootsclieepse project '1835+1' begonnen, dat moet leiden tot een 'on-line monument' voor de slachtoffers van de water snoodramp in 1953. Duizenden kin deren op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Bra- bant is via hun scholen verzocht om bij hun ouders, grootouders of ande re familieleden herinneringen aan rampslachtoffers te verzamelen en om die verhalen toe te voegen aan een speciale website (www.deramp.nl). Om zoveel mogelijk deelnemers te trekken, volgt de komende dagen een uitgebreide promotiecampagne. door Gert van Engelen Het project '1835+1' is een initiatief van Koert Davidse en Roel Wouters. Davidse bracht eervorig jaar de documentaire 'De Ramp'uit, waarin vijf vrouwen en drie man nen aangrijpend vertellen hoe zij ternauwer nood de watersnood hebben overleefd. Daarmee legde Davidse hun getuigenissen, oftewel mondelinge geschiedenis vast. Min stens zo belangrijk vindt Davidse het om de persoonlijke herinneringen aan de slacht offers van de ramp levend te houden, om hen zo te kunnen eren. Die doden, 1835 in totaal plus een pasgebo ren, verdronken, maar niet geregistreerde baby uit Capelle, zijn in de afgelopen decen nia grotendeels anoniem gebleven, behalve dan bij hun nabestaanden. Koert Davidse wil deze overledenen 'een gezicht en een stem geven', en zette daartoe samen met nieuwe mediamaker Roel Wouters een project op, in samenwerking met Omroep Zeeland. Het project heet '1835+1' om uit te drukken dat er ook mensen aan de gevolgen van de ramp zijn overleden. Langzaam krijgt dit project nu vorm. Op het internet is een website geopend, die bestaat uit 1836 donkerblauwe lijnen en namen. Soms licht een lijn op. Dat betekent dat bij een bepaalde naam al een verhaal is achter gelaten, waarin een kennis of familielid her inneringen ophaalt aan het slachtoffer. Tot nog toe zijn 23 lijnen 'gevuld' met feiten of anekdotes, in een enkel geval vergezeld van een foto. Alle slachtoffers zijn per woon plaats in alfabetische volgorde gerangschikt. Van Goeree-Overflakkee hebben zich nog geen nabestaanden op de site gemeld. Om toch een voorbeeld te geven, citeren we wat ene Corry Lems-Hendrikse (1942) heeft geschreven ter nagedachtenis van Adriana H. Hendrikse-Wandel uit Ouwerkerk, gebo ren in 1900: 'Zij was de moeder van mijn nichtje. Tante Joane genaamd. Ik ben er vaak geweest om met mijn nichtje te spelen. Helaas is het hele gezin verdronken. Ik weet nog dat zij veel lekkerder kon koken dan mijn moeder.' Massaal Dat er nog maar zo weinig herinneringen zijn 'ingekleurd', heeft ermee te maken dat de site nog vrij jong is en er haast geen rucht baarheid aan is gegeven. Zij is nog nauwe lijks operationeel. Maar binnenkort zullen meerdere mensen de site ongetwijfeld gaan bezoeken. Afgelopen dinsdag is naar 'een kleine duizend' scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, gezamenlijk goed voor duizenden scholieren, een brief verzon den met het verzoek de website aan te vul len. De website is, anders gezegd, 'klaar om in gebruik genomen te worden'. Deze mailing is verzorgd door 'Scoop', het Zeeuwse instituut voor sociale en culturele ontwikkeling in Middelburg. Willem Huij- breghs, adviseur culturele ontwikkeling van 'Scoop', vertelt dat dezelfde scholen zijn benaderd als in 2003 is gebeurd voor het watersnoodscholenproject 'Delta2003' Opnieuw is de doelgroep de tien- tot vijf tienjarige scholieren, een generatie die bovendien vertrouwd is met het internet. Gehoopt wordt dat zij massaal herinneringen aan watersnoodslachtoffers weten te verza melen, door opa's en oma's, ooms of tantes te interviewen. Huijbreghs denkt dat de respons groot wordt, dat de scholieren zullen slagen. Dat baseert hij op ervaringen die hij opdeed bij het vorige project. "De kinderen wisten toen, voor werkstukken of projecten, netwerken aan te spreken die groter waren dan die van de direct betrokkenen. Zij boor den een enorme laag menseri aan." Huijbreghs vermoedt dat juist het leeftijds verschil het de kinderen veel makkelijker maakte om verhalen over de ramp los te weken. "Kinderen zijn ontvankelijk en open en hebben geen ballast. Grootouders dragen aan hun kleinkinderen eerder hun levensver halen en herirmeringen over dan aan hun eigen kinderen. Ouders staan anders in het leven, waardoor het contact tussen ouders en voorouders soms stroever verloopt." Uitsterven De verhalen die scholieren aan kennissen of familieleden weten te ontfutselen, hoeven niet persé over de rampnacht te gaan, bena drukt Koert Davidse. "Het mag ook over hun schooltijd gaan, hun werk of over het leven in het dorp. Als ze maar een gezicht krijgen." Huijbreghs vindt verhalen over de water snoodslachtoffers bovenal van belang, omdat zij anders dreigen "uit te sterven". "Laten we hopen dat er van ieder slachtoffer nog herinneringen bestaan." Niet alleen scholen zijn benaderd. Er wordt ook promotiemateriaal, in de vorm van affi ches en toelichtende kaarten, gestuurd naar bibliotheken en verzorgingstehuizen. Hoe wel Omroep Zeeland via radio en tv inter views over het project heeft gemaakt en uit gezonden, ligt volgens Davidse en Huij breghs het accent allerminst op Zeeland alleen. Davidse; "Het hele voormalige ramp gebied wordt bij het project betrokken, dus Zuid-Holland-Zuid, Zeeland en West-Bra- bant." De website moet een 'on line monument' worden dat de watersnoodslachtoffers een gezicht geeft. Maar Davidse wil ze ook een stem geven. Dat gebeurt in het Nationaal Monument Watersnood 1953 in Ouwerkerk. Daar wordt in één van de nog ongebruikte caissons een computer geplaatst, "hopelijk in 2006", zegt Davidse. De bezoeker die in die ruimte een naam hardop noemt in een microfoon, hoort vervolgens een acteur het verhaal van het slachtoffer vertellen, zoals dat is ingevoerd op de website. Davidse: "De verzamelde herinneringen hebben dan een plek gekregen in het museum." Het kabinet wil dat in 2010 op 10% van het land- en tuinbouwareaal bio logisch wordt geproduceerd. De afzet van biologische producten stijgt hier voor echter nog onvoldoende. Een kleiner prijsverschil tussen biologi sche en gangbare producten zou de consument wellicht over de streep kunnen trekken. Het Ministerie van LNV vroeg het LEI (onderdeel van Wageningen UR) om een verkenning van de economische effecten en milieueffecten van een aantal mogelij ke maatregelen in die richting. Het LEI concludeert dat een subsidie aan de detailhandel het meest effectief zou zijn. Het vraagt zich echter tegelijk af of bevordering van biologische land bouw wel het beste aangrijpingspunt is om de achterliggende milieudoel stellingen te reaUseren. Subsidiëring kan de biologische consumptie aanzienlijk verhogen, mits die subsidie terechtkomt bij de Nederlandse consument. Dat laatste is niet vanzelfsprekend; verwer kende industrie en detailhandel geven lang niet elke verandering in de inkoopprijs door aan de consument. Van de onderzochte sub- sidiemaatregelen is een prijssubsidie via de detailhandel het meest effectief en haalbaar. Subsidies via de verwerkende industrie kun nen de consumptie eveneens bevorderen, maar zij hebben als nadeel dat ook buiten landse bedrijven daarvan op grond van Brus selse voorschriften kunnen profiteren. Een differentiatie in BTW is minder effectief. Het rapport van het LEI begint met een essay over de vraag welke rol overheid en markt hebben bij het stimuleren van biologische consumptie. Landbouw gaat met maatschap pelijke kosten en baten gepaard die niet in de prijs van de producten tot uitdrukking komen (zogenaamde externe effecten). Op het gebied van milieu, biodiversiteit en die renwelzijn zijn de effecten van biologische landbouw gunstiger dan van gangbare land bouw. Het bedrijfsleven (de markt) kan hier op inspelen door de verkoop van biologische producten te stimuleren door middel van productdifferentiatie, koppelverkoop en tweeledige tarieven. De overheid kan de prijsverhouding tussen biologische en niet- biologische producten verbeteren door heffingen op niet-biologische producten of subsidies op biologische producten, of door het gebruik van het miUeu te koppelen aan Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-4765.";? Verzinken Poedercoaten r^ Spuiten RVS produkten Ufi MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voorde koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 www.cormelissant.nl ELISSANT OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 COMRI OllDDOI^ Wuhiraot 15 TeL (0117) it 1611 hm 6tl7U Gisteren, donderdag 21 oktober is Jantien van der Wende afgestudeerd aan de Univer siteit van Tilburg faculteit der Economische wetenschappen, departement organisatie en Strategie. De studie is afgerond met een onderzoek naar de werkelijke kosten van diabetes in Midden-Brabant. Van harte gefe liciteerd met het behaalde resultaat. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35 jaar de meest geliefde auto von Nederlond www.opelnieuws.nl In december zal een start worden gemaakt met het Toeristisch Imago Onderzoek. Niet alleen zal onderzocht gaan worden welke doelgroepen er precies naar de Kop van Goeree komen, ook zal onderzocht worden waarom zij komen en welke voorzieningen zij graag op de Kop van Goeree zouden zien. Of wellicht worden er helemaal geen voor zieningen gevraagd en is de consument tevreden met de Kop van Goeree als toeristi sche destinatie zoals deze nu is. Maar ook zal gekeken worden naar de potentiële gast. Waarom komt deze niet naar de Kop van Goeree of waarom overweegt deze juist wel om het gebied te bezoeken. Deze en nog veel meer zaken zullen gecombineerd worden in een grootschalig toeristisch onderzoek, waar Veero het initiatief voor genomen heeft. Momenteel is het onderzoek nog in voorbe reiding. Indien u nog vragen heeft die bepaalde data op kurmen leveren dan kunt u deze nog tot I november doorgeven aan Veero (0187-681678/ info@veero.info>. gebruiksrechten. Biologische productie vormt echter maar één van de aangrijpings punten om iets te doen aan de externe (miüeu-)effecten van de landbouw. De over heid zou die effecten wellicht ook op een minder dure manier kunnen opvangen dan door een subsidiëring van de biologische consumptie. SOMMELSDIJK - "Het was een fijne periode, ik heb een bevredigend arbeidzaam leven gehad." Vorige week donderdag, 14 oktober, nam dr. Hans van der Wulp afscheid als hoofd medische en paramedische dienst van verpleeghuis De Samaritaan in Som- melsdijk. Dat ging gepaard met een symposium over het actuele onder werp 'ketenzorg'. Eilanden Nieuws blikt met Van der Wulp terug op meer dan een kwart eeuw arbeid in De Samaritaan èn op het symposium. "Ik ben hier begonnen als medisch direc teur", vertelt Hans van der Wulp in zijn werkkamer op de eerste verdieping van het verpleeghuis. Zijn afscheid, een paar dagen eerder, betekende geen finale streep onder het werk in De Samaritaan. Ter overbrug ging naar de start van zijn opvolger is Van der Wulp nog één dag in de week present. "Als medisch directeur behoorde ik tot de driehoofdige directie van het verpleeghuis. Later is er een reorganisatie geweest; De Samaritaan ging samen met verzorgingshuis De Goede Ree en toen werd ik hoofd medi sche dienst. In de praktijk veranderde er niets. Ik hield dezelfde mensen onder me en ook het werk bleef hetzelfde, alleen zat ik iets anders in de organisatie." Van der Wulp geeft aan dat hij geen enkele moeite had met die verandering. "De combinatie dokter - directeur was echt uit de tijd. Als directeur moest je onderhand een echte manager zijn; dat deed je er niet zomaar even bij. Trou wens, als hoofd medische dienst had ik nog genoeg te managen." De fusie met De Goe de Ree had geen gevolgen voor het werk; Hans van der Wulp kreeg er geen patiënten bij, maar bleef "de dokter voor de mensen in De Samaritaan, de mensen met een AWBZ- indicatie." Bewuste stap Hij begon in 1977 in het verpleeghuis.Vóór die tijd was hij acht jaar huisarts geweest - in Sommelsdijk - en had hij er een paar jaar op zitten in de Rotterdamse ziekenhuizen Daniël den Hoed en Dijkzigt. Zijn overgang van een huisartsenpraktijk naar de 'instel lingswereld' presenteert Van der Wulp als een bewuste stap. "In de eerste plaats van wege mijn interesse in de chronische zorg. Maar ook omdat het leven van een platte- landsarts in die tijd toch wel heel enerverend was. Je moest bij nacht en ontij beschikbaar zijn." Toen hij arriveerde in De Samaritaan was het verpleeghuis net nieuw. "Het draaide misschien een halfjaar." Volgens Hans van der Wulp is er sinds zijn entree het nodige veranderd. In 27 jaar tijd heeft hij de 'zorg zwaarte' zien toenemen. "Tegenwoordig ga je naar een verpleeghuis als het echt niet anders kan, tóen lag dat wel wat anders. De zorg is duidelijk toegenomen. En er zijn veel meer afspraken, richtlijnen en protocollen gekomen. In die begintijd moest je het wiel uitvinden, echt pionieren. Op zich was dat leuk. Wat het vak van verpleeghuisarts inhield, wist niemand. Niemand kon je ver tellen wat je precies moest doen." Van der Wulp pionierde door goed naar col lega's te kijken en veel contacten te onder houden. Zo droeg hij ook zijn steentje bij aan De heer en mevrouw Van der Wulp, tijdens de afscheidsreceptie in 'De Samaritaan {foto Persbïiro Flakkee de ontwikkeling van het vak in nationale zin. "In 1989 is het vak van verpleeghuisarts een specialisatie geworden. Als bestuurder van de vereniging van verpleeghuisartsen heb ik daar aan mogen meewerken. Ook heb ik onderzoek gedaan op dit gebied. Dat leidde in 1986 tot mijn promotie. Het onderwerp was de verwerking van ziekte en handicaps bij verpleeghuispatiënten." Volwaardige tak "Nu heeft het vak inhoud en een eigen oplei ding", vervolgt Van der Wulp. "Op dit moment zijn er drie universitaire centra waar het vak wordt onderwezen en volgend jaar komt er een vierde hoogleraarspost bij, in Maastricht. Toen de opleiding eind jaren tachtig van start ging, gebeurde dat in vijf tien verpleeghuizen. De Samaritaan was daarbij. En nog steeds wordt hier opgeleid. Alleen gebeurt het nu overal in Nederland, in 160 tot 180 verpleeghuizen. Dat alles betekent dat het vak een volwaardige tak is geworden in de medische wereld." Een volwaardige tak, die duidelijk anders is. Die zich onderscheidt van andere takken aan de medische boom. "Wat is er anders? Datje jezelf heel vaak de vraag stelt wat je niet doet in plaats van wel. Verpleeghuisartsen houden zich bezig met de geneeskunde van de dalende levenslijn. Een lijn waarin je nog genoeg kwaliteit van leven kunt bieden. Of dat gelukt is in al die jaren? Tja, dat is lastig te beantwoorden. Je hebt er geen evaluatie momenten voor. Maar er is in ieder geval veel beleid ontwikkeld, bijvoorbeeld voor medisch-ethische zaken, voor het verzorgen van doorligwonden - decubitus - en voor het behandelen van infecties. Dat zijn geen loca le beleidslijnen, hoewel het medisch-ethi sche beleid, onder meer door de signatuur, redelijk huisgebonden is." Van der Wulp - die in De Samaritaan de zorg had voor circa negentig psycho-geria- trische en circa zestig somatische patiënten - noemt als belangrijke ontwikkelingen van de laatste jaren, naast de toename van protocol len en richtlijnen èn de erkenning van het vak, ook de start van de dagbehandeling, de opening van verpleeghuisunits in de eilande- lijke verzorgingshuizen en de schakelunit in het ziekenhuis te Dirksland. "De schakelunit ging in de huidige omvang - elf plaatsen - van start in september 2003. Vóór die tijd, vanaf 1999, waren er vier bedden en was er sprake van een zorgbeperking. Het idee ach ter de schakelunit is dat je extra kwaliteit van zorg biedt aan mensen die niet langer in het ziekenhuis horen te liggen. Je geeft zorg die is afgestemd op de aandoening." Volgens Hans van der Wulp wordt er intensief gebruik gemaakt van de schakelunit in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. "De elf plaatsen zijn altijd gevuld." Ketenzorg Van der Wulp, die in februari 63 jaar wordt, gaat met pre-pensioen. Om zijn afscheid - dat dus nog geen definitief afscheid is - te markeren, werd vorige week donderdag een symposium gehouden over het onderwerp ketenzorg. Verschillende bekende sprekers gingen in op het 'schotloos' maken van de zorg in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. "Een actueel onderwerp", blikt de scheidende verpleeghuisarts terug. "Mijn samenvatting van het symposium is dat er nog veel te doen is om ketenzorg echt goed van de grond te tillen. Je hebt goede projecten, goede afspraken en goede regels nodig. Eén van de succesvolle projecten op het gebied van ketenzorg is de schakelunit in het ziekenhuis. Dat loopt erg goed, al zijn we ook daar nog niet helemaal klaar met het opstellen van de afspraken en regels." Nog zit het hoofd medische en paramedische dienst achter het bureau van zijn werkkamer. Nog enkele weken. Maar het is niet te vroeg om te constateren dat de jaren hier bevredi gend zijn verlopen. "Het mooie van mijn vak", besluit Hans van der Wulp, "is dat je voor mensen waarvoor eigenlijk niet veel belangstelling is, iets kunt betekenen. En als je goed kijkt, blijkt dat veel meer te zijn dan je zou verwachten." Op zaterdag 30 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging van Prentbriefkaar- tenverzamelaars een ansichtkaartenbeurs in Zierikzee in Multi Functioneel Centrum, De Huyberstraat 35. De openingstijden zijn van 10.00 tot 14.30 uur. Voor leden is de beurs open vanaf 9.30 uur. Voor hondderdduizenden oude ansichtkaar ten, waaronder stads- en dorpsgezichten, buurtschappen van voor 1900 tot 1960, waarvan die van voor 1906 met de hand ingekleurd zijn kan men bij de standhouders terecht. Natuurlijk betreffen het niet alleen de Nederlandse, maar natuurlijk ook buiten- Uindse ansichtkaarten. Verder zijn er zo'n zevenhonderd verschil lende onderwerpen. De bezoekers kunnen de door hen zelf mee- 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM of gebrachte ansichtkaarten gratis laten taxe ren. Informatie over deze of één van de andere zesentwintig beurzen die de vereniging in heel Nederland organiseert, kan men verkrij gen op tel.nr.: 06-12277769 of kijken op; www.ansichtkaartenbeurzermvvp.nl Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Jonge Tel. (0187)6513 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CARAVAN- EN CAMPERSERVICE BJROGAR/mEBWHIJF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: www.caravanschadeherstel.nl ■'t Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS - Dinsdag werd op klaarlichte dag, tussen half twee en half zeven, ingebroken in een woning aan de West-Havendijk. Met behulp van een breek ijzer werd de deur geforceerd, waarna het gehele huis werd doorzocht. Er werden onder andere horloges, sieraden, een tele foon, een camera en diverse bankpasjes meegenomen. Door het wijkteam werd een buurtonderzoek ingesteld. Dit bleef echter zonder resultaat. REGISTER ACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1