^f^:M Jubilerende woningbouwvereniging geeft gift voor stiltecentrum Ziekenhuis Trekvogelexcursie NLGO Tentoonstelling Kruistocht naar Leningrad Kunstverkoop groot succes 'Koningin Beatrixschool in Ouddorp CD Passie-Oratorium verschijnt gelijk met Nieuwe Bijbel Vertaling Werk mee aan gezond water! EIIAIIDBi-flIEIJWS Een gat in het dak VERVOLGVERHAAL De streek die hen inspireerde van 28 oktober 2004 tot 28 april 2005 Eerste gift Ophalen oud papier Nieuwe Tonge Aangepaste kerkdienst Rommelmarktspuilen gevraagd --«43** JÖRG VEENHOF 'PAGINA5 DINSDAG 19 OKTOBER 2004 Een kunstenares van de Ouddorpse school in actie. Dinsdagavond 12 oktober was het een grote drukte in de groepen 1 van de School met de Bijbei 'Koningin Beatrix' te Ouddorp. Ouders, broers, zussen, opa's, oma's, tante's en zelfs de kleuters waren naar school geko men om de kunstwerken te bewonderen die de kleuters de afgelopen weken gemaakt hadden. Schilderen, tekenen, boetseren, plakken en werken van Van Gogh, Monet en zelfs een echte Mondriaan was er gemaakt. Op de avond zelf was alles tentoongesteld en was er gelegenheid om te kijken en te kopen. Niet voor de spaarpot van de school of de kleuters, maar voor de W D kinderen in Malawi. De oogst in Malawi is grotendeels mislukt er dreigt opnieuw een groot voedsel te kort. Stichting Stephanos wil hier graag bij helpen en ook kleuters van de groepen 1Zij stelden hun eigen werk beschilcbaar om verkocht te worden voor de weeskinderen. En met groot succes! Aan het eind van de avond zat het netto bedrag van 735,- in de geldbak! Geweldig kinderen van groep 1Met jullie schilderij maken jullie de kinderen in Mala wi reuze blij 1 1 M ^M^wKm^immmMkj- Op woensdag 27 oktober wordt in Concert- en Congresgebouw De Doe len in Rotterdam de eerste bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling uitgereikt aan Koningin Beatrix. In het voetspoor van dit grote vertaalproject verschijnt de cd 'Een gat in het dak', een passie- oratorium met teksten van Michiel de Zeeuw en muziek van Mar van der Veer uit Zierikzee. Het bijzondere van deze cd is dat hierop een oratorium is opgenomen dat als eerste gebruik maakt van teksten uit De Nieuwe By- belvertaling. De zesdelige passie is ontstaan in de periode 2003-2004. Het Nederlands Bijbelgenoot schap verleende speciale toestemming om de nog niet gepubliceerde vertalingen te gebruiken. Bijzonder aspect is dat de ver haallijn van de bijbelgedeeltes eerder begint dan in andere passies. De verhalen van de mannen die een verlamde door het dak laten zakken, de boze geesten die zich in een kud de varkens storten en de man die van doof heid bevrijd wordt, gaan vooraf aan de tradi tionele lijdensverhalen zoals over de zal ving, het verraad en de kruisiging. Naast de verhalende recitatieven die gezongen wor den door een koor, kleinkoor of solisten bevat de passie beschouwende gedeelten en koralen. De teksten van deze liederen zijn van de hand van Michiel de Zeeuw. De eerste volledige uitvoering van de passie was in het voorjaar van 2003. Op verzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap werd besloten een cd uit te brengen van dit werk. Deze opnames zijn gedurende de zomerpe riode en kort daarna gemaakt in Studio 2 te Ouwerkerk. Samengesteld Vocaal Ensemble Een samengesteld Vocaal Ensemble bestaande uit zangers afkomstig uit Zeeland, Goeree Overflakkee en Rotterdam studeerde het werk in. De zangers kregen te maken met grote wijzigingen in de oorspronkelijke door het NBG uitgegeven partituur. De reden was dat er door de vertalers sinds de uitvoering in het voorjaar opnieuw verbeteringen in de De nieuw uitgegeven CD. vertalingen waren aangebracht. Deze moes ten in korte tijd ook in de muziek worden verwerkt hetgeen aanleiding gaf tot een vol ledige heruitgave van de partituur. Als voca le solisten werkten o.a. de zangers Jos Din- gemans, Liesbeth Noordhof, Liesbeth Fran ken en Nel Elenbaas. Belangrijke instrumentale partijen werden vertolkt door Greetje Buytendijk (cello), Annette Jumelet, viool. Dik Boon, fluit, Gert Jan Verhage, klarinet en Mar van der Veer, vleugel. Voor de uitvoering van het booklet mocht gebruik worden gemaakt van werk van de kunstenaar Foke Stribos uit Dirksland. In het booklet zijn alle bijbeltek sten en liedteksten opgenomen. De lengte van de cd is ruim 70 minuten. Na de uitreiking van de eerste nieuwe bijbel is de cd verkrijgbaar in de hal van de Doelen en bij boekhandel Donner in Rotterdam. In deze boekhandel wordt birmenkort een bijbel-leesmarathpn gehouden. Ook is de cd verkrijgbaar op zaterdagmiddag 30 oktober in de Nieuwe Kerk van Zierikzee gedurende eenzelfde leesmarathon. Op de Uturgiedag van de Protestantse Kerk zal naast de cd ook de nieuwe partituur beschikbaar zijn. Verder wordt verwezen naar de website van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bij- belgenootschap.nl) De prijs van de cd bedraagt ca. 12 euro. Ter gelegenheid van het 121/2 jarig jubi leum van het Rien Poortvliet Museum, is er met medewerking van mevr. C. Poortvliet- Bouman een kleine tentoonstelling samen gesteld. Naast het werk van Rien Poortvliet worden er ook werken van de Flakkeese schilders Ras, Razenberg, Vogelaar en Wuite ten toongesteld. Net als Rien Poortvliet, lieten ook deze schilders zich inspireren door de mooie omgeving op Goeree-Overflakkee. De tentoonstelling wordt op 28 oktober 2004 geopend en de heer C. van der Sluijs uit Sommelsdijk zal een korte inleiding houden over deze tentoonstelling. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Reserveringen voor groepen en gidsen: Rien Poortvliet Museum, tel. (0187) 486725/Fax (0187) 483263. Rolstoelvriendelijk, Koffie-Zcadeau- shop. Trouwen in het museum. Prijzen: Volwassenen 4,00; Kinderen (5 t/m 12 jaar) 2,00; Groepen (vanaf 15 pers.) 2,00; CJP en 65+ 2,00; Museumkaart (geldig). Rondleiding (tot 25 pers.) 14,00. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden is op zoek naar mensen die willen helpen om de waterkwali teit te verbeteren. De organisatie vraagt geïnteresseerden om een acti viteit in eigen omgeving op te zetten en vergoedt een deel van de kosten die hierbij gemaakt worden. Het zuiveringsschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Zuid-Holland Zuid. Door de zuivering van afvalwater, het reguleren van lozingen en een goede inrichting en beheer van water gangen zorgt de organisatie dat het water in sloten, singels en meren gezond is. Dat wil zeggen dat het water er aantrekkelijk uitziet, niet stinkt en geen overlast veroorzaakt. Daarnaast komt in een gezond watersysteem een grote diversiteit aan planten en dieren voor. Naast de activiteiten van het zuive ringsschap zelf, hoopt de waterbeheerder nu ook inwoners van het gebied enthousiast te maken voor de zorg voor water. Particulieren, maar ook verenigingen, kun nen deelnemen aan een wateractie. Men kan bijvoorbeeld besluiten om het vuil in en om een watergang in de buurt te verwijderen of om het kroos uit een sloot te gaan scheppen. Ook het aanleggen van een natuurvriendelij ke oever in je eigen tuin maakt het water aantrekkelijker om aan te wonen. Alle acti viteiten die tot gevolg hebben dat de water kwaliteit verder verbetert, worden met een financiële bijdrage gesteund door het zuive ringsschap. Hiervoor is een speciale subsidie beschikbaar. Daarnaast beloont het zuive ringsschap de meest originele actie met een bedrag van 250,-. Dit jaar zijn er al meerdere initiatieven geweest. Zo is bijvoorbeeld in de Alblasser- waard een vuilvisdag georganiseerd. En een inwoner van Hellevoetsluis heeft een natuur vriendelijke oever in zijn tuin aangelegd. Op de website www.werkmeeaangezondwa- ter.zhew.nl kunt u meer lezen over deze acti viteiten. Tijdelijke regeling Deze regeling is onderdeel van een proef waarmee het zuiveringsschap na wil gaan in hoeverre particulieren bereid zijn om zelf een steentje bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. De proef loopt tot 31 december 2004. Tot deze datum kunnen aan vragen ingediend worden. De werkzaamhe den moeten voor 1 april 2005 zijn uitge voerd. Voor meer informatie kunt u contact opne men met Klaas Sloots van het zuiverings schap op telefoonnummer (078) 6397391. Vorig jaar bestond Woningbouwver eniging 'Beter Wonen' uit Goedereede vijftig jaar. Diverse activiteiten rond om de jubileumviering hebben al plaatsgevonden. Vorige week vrijdag trad de woningbouwvereniging weer voor het voetlicht en nu kon zij een gift aanbieden voor een project, waar de gehele eilandelijke bevolking in de toekomst gebruik van kan maken: een nog te realiseren Stiltecentrum in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. De voorzitter van Woningbouwvereniging "Beter Wonen', de heer P.A, Braber, legde uit dat zijn organisatie niet alleen gericht is op 'wonen', maar ook op het "welbevinden van geheel Goeree-Overflakkee". Het heeft het bestuur van de woningbouwvereniging heel wat hoofdbrekens gekost voor dat ze het juiste doel voor hun jubileum gift hadden bepaald. "Er zijn heel wat goede doelen die voor de gift in aanmerking de revue gepas seerd en aan goede doelen is geen gebrek nu de verzorgingsstaat steeds meer afbrokkelt", aldus Braber. Uiteindelijk is de keus geval len op het nog te ontwikkelen Stiltecentrum in het DLrkslandse ziekenhuis. Tijdens de receptie van de jubilerende woningbouwvereniging werden haar relaties in de gelegenheid gesteld om een gift te geven. Dit leverde het mooie bedrag van 800,- op. De 'eigen' gift van 'Beter Wonen' - 7.500,-----werd vrijdagmiddag officieel aan een delegatie van het ziekenhuis in het kantoor van de woningbouwvereniging aan de Markt in Goedereede overhandigd. Algemeen directeur J.C. Moerland en gees telijk verzorger A. Dubbeld waren blij met deze eerste 'substantiële' gift voor het nog te realiseren stiltecentrum. Moerland verzeker de dat bij de komende verbouwing van het ziekenhuis ook een plaats ingeruimd zal worden voor een stiltecentrum. "De belang rijkste reden dat het er nog niet eerder van is gekomen het ontbreken van ruimte en geld", aldus Moerland. De heer Dubbeld heeft het plan opgevat een Uit handen van voorzitter Braber (rechts) ontvangt directeur Moerland van het ziekenhuis symbolisch de gift. fondsenwerving op te starten om de finan ciering van de bouw en inrichting van het stiltecentrum mogelijk te maken. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis heeft inmiddels toegezegd om bij de toe komstige bouwplannen voor de directe patiëntenzorg, het vinden van een juiste locatie voor het stiltecentrum mee te nemen. Bidden of mediteren Een stiltecentrum in een ziekenhuis is een besloten ruimte waarin mensen zich kunnen terugtrekken om te bidden, te mediteren of gewoon even stil te zijn. Het is een ruimte voor ontmoeting met zichzelf, een mede mens of met Goed. "Het is een plaats waar ruimte is voor onze gedachten over het leven; het begin, de zin en het einde ervan; over onze wil om te leven en tegelijkertijd over onze kwetsbaarheid", aldus het zieken huis. "Juist in ziekenhuizen, waar mensen voor ingrijpende keuzes staan en moeilijke beslissingen moeten nemen, waar bovendien vaak onzeker moet worden gewacht, is een stiltecentrum een plek van welkome rust en stilte, van meditatie en bezinning. In de zie kenhuiswereld ondergaat de patiënt voortdu rend onderzoeken en behandelingen. Belangrijk is dat er voor de patiënt ook een plek is waar hij of zij tot zichzelf kan komen," zo luidt de motivatie van het zie kenhuis om tot een stiltecentrum te komen. Waar het stiltecentrum zal worden ingericht is nog niet bekend. Geprobeerd zal worden het centrum op een centrale plaats in te rich ten. Het centrum zal sfeervol ingericht wor den met aangepaste verlichting en bij voor keur met getint glas. Er zal ook passend meubilair en kunt in geplaatst worden, even als diverse hulpmiddelen, zoals een intentie- of gedachtenisboek, lectuur en teksten, bloe men en kaarsen, zullen de ruimte geschikt maken als stiltecentrum. De inwoners uit de regio zullen binnenkort op de hoogte worden gebracht hoe het verder zal gaan met de fondswerving voor het stil tecentrum, waar voor naar schatting 100.000,- bij elkaar gebracht dient te wor den. Woningbouwvereniging 'Beter Wonen' heeft in ieder geval de eerste aanzet gegeven met de schenking van in totaal 8.300,-. In Nieuwe Tonge zal morgen, woensdag 20 oktober het ouder papier weer worden opge haald, voor de Hervormde gemeente. U wordt verzocht het papier vóór 18.15 uur gebundeld aan de kant van de weg te zetten. Op zondag 24 oktober is er weer een inter kerkelijke dienst voor 'anders begaafden' in de Nederlandse Hervormde Kerk te Dirks land. In de dienst hoopt ds. G. van Meijeren voor te gaan. De aanvang van deze dienst om kwart vóór drie. Iedereen van harte welkom. STAD AAN 'T HARINGVLIET - De res tauratiecommissie van de Hervormde Gemeente te Stad aan't Haringvliet organi seert op 18 juni 2005 een marktdag. De opbrengst hiervan is bestemd voor het dak van de kerk. Voor deze dag ontvangt de commissie graag nog rommelmarktspullen. Hebt u nog spullen die u toch al weg wilde doen, breng deze dan bij de fam. G. van Ros- sum. Lieve Vrouwepoldersedijk 2b te Stad aan 't Haringvliet. Dat kan op de zaterdagen 6 november 2004, 12 februari 2005 en 4 juni 2005, tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor oudere mensen die spullen kwijt willen, is het mogelijk om deze af te laten halen. Belt u dan naar: (0187) 611984 of 06-51602018 Rosse Grutto's. Op zaterdag 23 oktober houdt de vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee (NLGO) een trekvogelexcursie op de Brouwersdam. Dit in het kader van het 25- jarig bestaan van de vereniging. Elk jaar trekken miljoenen vogels, vooral langs de kust naar warmere streken. Bij goed weer kunnen er heel veel vogels overkomen zoals bijv. vinken, roeken, kauwen, blauwe kiekendieven, sperwers en nog veel meer soorten. Bij de Brouwers- dam is deze stuwing van die trek heel duidelijk zichtbaar. Een aantal leden van de Vogel- werkgroep zullen tijdens deze excursie de zichtbare trekvogels tellen. Aanvang is om 8.00 uur boven op de Brouwersdam ter hoogte van de buitenste werkhaven aan de Noordzee kant. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Wel is het aan te raden warme kleding te dra gen en een verrekijker mee te nemen. •3?a.iga.-<rilogie deel 1 -81- Als het donker wordt, strompelen de overgeble ven manschappen naar hun uitgangsstellingen. Ze weten wat er gebeurt: Er moet een doorbraak geforceerd worden. Het gevecht dat losbarst is vreselijk. De stoot troepen vallen op de Russen aan met gevelde bajonet. Zelfs de pionierschop is nu een gevreesd wapen. De eerste klap komt hard aan, daar de Russen door de uitval totaal verrast wor den. Voor ze zich enigszins realiseren wat er aan de hand is, zijn de Duitsers een halve kilometer diep in hun linies gedrongen. Daar het effect van de verrassing nu voorbij is razen Tijger- en Pant- sertanks het opengeslagen gat binnen. Vlam- menwerpers sissen, mitrailleurs ratelen en in het uitwaaieren van de vlammen flikkeren de bajo netten. Er ligt een donkere baan van doden en gewonden op de plaats waar de wanhopige sol daten hun doorbraak bevechten. De doorbraak lukt en op tanks en buitgemaakte wagens vlucht het restant dat zich heeft vrijge vochten naar het westen, waar ze hun eigen linies hopen te bereiken. Het is een wanhopige terugtocht. Telkens raken ze verward tussen onderdelen van het rode leger, waarbij hevige gevechten ontstaan. Partizanen die zuiveringsacties uitvoeren slaan toe op het uitgemergelde restant van het Duitse leger, dat op leven en dood een doorbraak heeft bevochten. De benzine raakt op. Tanks en voertuigen moe ten worden achtergelaten. De strenge vorst eist meedogenloos zijn slachtoffers en er is niemand meer die weet waar de eigen troepen zich bevin den. Het is op het laatst een in lompen gehulde, vol komen gedesorganiseerde horde die door de kniehoge sneeuw naar het westen strompelt. De mannen die zich bij hun uitbraak nog eenmaal in alle felheid hebben ingezet worden apathisch. Ze kunnen niet meer denken. Automatisch zetten ze hun schreden. Soms blijft er een soldaat staan, kijkt met niet begrijpende blik om zich heen om dan in elkaar te zakken. Een spoor van doden ach terlatend slepen ze zich verder. Van het leger dat uitbrak is nog slechts een paar honderd man over. Tussen hen bevinden zich Karl-Heinz en Franz. Karl ondersteunt zijn vriend, die uitgeput en aan het eind van zijn krachten voortstrompelt. Ze merken niet dat ze reeds meer dan een dag zijn omgeven door mannen in pelsjassen gehuld die, rijdend op kleine, vlugge paardjes, wachten om te kunnen toeslaan. Dat gebeurt op een avond als de soldaten zich voor de nacht willen klaar maken. In de sneeuw maken ze holen, die ze met stukken zeil afdekken, om er enige beschutting te vinden. Plotseling wemelt het van de Russen, die met gevelde sabel het bivak doorkruisen. Hun hoeree geschreeuw lijkt van alle kanten te komen. Hier en daar kraakt nog een schot en wordt wanhopig nog enig verzet geboden, maar de kleine ruiters maken de kring rond de Duitsers steeds kleiner en drijven het restant samen. Nog voor de duisternis over de Russische velden daalt zijn allen in krijgsgevangenschap geraakt. Het is een grote zware massa, die tegen de sneeuw afsteekt en bewaakt wordt door ruiters, die zin gend om hen heen galopperen. Zonder elen of dringen blijven ze een paar dagen op dezelfde plaats. Er worden verhoren afgenomen en een paar keer klinkt een mitrailleur-salvo als er iemand geëxecuteerd wordt. Dan horen ze, dat ze morgen allen afgevoerd zul len worden in Russische krijgsgevangenschap. Overal vandaan worden nog andere krijgsgevan genen bij hen gebracht en het aantal blijft groei en. De volgende dag gaan ze op weg naar een toe komst die vooreerst nog niet te voorspellen valt. Het is een troosteloze, armzalige hoop ellende die door de sneeuw oostwaarts strompelt. 'Karl, jongen, dit zal het begin van het einde zijn.' Ze lopen gebogen naast elkaar en zeggen weinig. Zelfs het spreken vermoeit en elk is met z'n eigen gedachten bezig. Na een poosje klinkt de stem van Karl-Heinz: 'Franz, we moeten ons er niet onder laten bren gen. Tot nog toe hebben we het hoofd boven water kunnen houden; waarschijnlijk zal hieraan ook wel eens een eind komen.' 'Dacht je?' De stem van Franz klinkt zwak en moedeloos. Ze lopen, eindeloos, dagen lang en het eind van hun barre tocht schijnt tiog niet in zich te zijn. Waar ze heen gaan weet niemand en telkens val len er slachtoffers. Ze zakken zonder een woord te zeggen in elkaar en blijven liggen in de sneeuw. Er is niemand die zich om hen bekommert, allen hebben genoeg met zichzelf te stellen. Franz denkt aan Elsa, aan de tijd toen alles nog mooi en goed was. Ook hij weet niet waar zijn vrouw nu is, maar in gedachten is ze bij hem, nu hij moeizaam door de eindeloosheid van Rusland sjouwt. Het begint te sneeuwen. Spoedig zijn de krijgsge vangenen gehuld in een grijze sluier die hen geheel omhult. Het legerbericht die dag meldt: Aan het front is het rustig, zware sneeuwval maakt iedere activi teit onmogelijk. Ook in Duitsland, waar op sommige plaatsen de Russen de grens hebben overschreden, valt de sneeuw in eentonige regelmaat omlaag. In de ver te dreunt geschut en over de wegen strompelt een onafzienbare rij vluchtelingen; een rij waarvan geen mens het einde weet. Soldaten, vluchtend naar een onbekende bestemming. In Duitsland lopen twee vrouwen, een jongere en een wat oudere. Hanna Fleischmann houdt de hand van Kurt Schenck vast. Aan de andere kant loopt Elsa Fischer, het hoofd gebogen. Ze denkt aan Franz en een hete angst kruipt in haar omhoog. Naast haar lopen twee jonge mensen, die ondanks dat de wereld verscheurd wordt, elkaar hebben gevon den. Liefde is hetgeen de wereld altijd weer tot leven roept. Elsa ziet het en denkt daaraan. Waar zal deze tocht eindigen? Ze weet het niet. Ieder gaat mee tot het eindpunt, eens zullen allen het weten. Kameraadschap en liefde. In de sneeuw die de fronten stil legt, vluchten mensen of begeven zich in krijgsgevangenschap. Ze gaan naar het oosten of naar het westen. De vallende sneeuw bedekt al spoedig al hun sporen. Einde deel 1

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 5