Nieuws Feest voor de juf en de kleuters IE Zorgteam biedt ook 's avonds en in weekeinde hulp op Goeree-Overflakkee en Tholen Daad Natuurwerkdag Westhoofdvallei Nieuw geautomatiseerd kassasysteem voor De Staver Nieuwe musical van Mn Toucii' Begrotingsvoorstel Goedereede Programma Cursus Geestelijke Vorming uit de kerken Flessen Actie Mexico 0900-8844 EIUVtlDBI-niEUWS RSTZorgverleners breidt "persoonlijke verzorging" uit: Identiteitsgebonden zorg Kraamzorg en thuiszorg Jubileum Keurmerk 'Ervaar eens wat anders. EIÜVriDEtl-niEUWS Ingezonden: Goeree Overflakkee Goeree Overflakkee Unieke collectie luchtfoto's Hoeksche Waardse boerderijen Organisatie Kerkdiensten Ger. Gemeenten Jeugd Brom- en snorfiets controle Nieuwe Bijbel van GBS verschijnt in november Donderdag 14 oktober jl. is een nieuw geautomatiseerd kassa- en facturatie- systeem binnen Recreatiecentrum De Staver operationeel geworden. Met dit systeem is Recreatiecentrum De Staver weer geheel up-to-date en kun nen de bezoekers van het centrum nog beter geholpen worden. PAGINA 2 DINSDAG 19 OKTOBER 2004 GOES - Het zorgteam van de refor matorische thuiszorginstelling RST Zorgverleners in Goes gaat haar dienstverlening fors uitbreiden. Per soonlijke verzorging wordt met ingang van 15 oktober 2004 in de regio Goeree-Overflakkee, Schou- wen-Duiveland en Tholen ook in de avonduren en op zaterdag en zondag aangeboden. "Dat betekent dat we de steunkousen die we 's morgens helpen aantrekken nu ook 's avonds weer kunnen uittrekken," zegt Marieke Kalle, bij RST Zorgverleners ver antwoordelijk voor de uitbreiding van het zorgteam. Tot nu toe bood het zorgteam alleen van maandag t/m vrijdag overdag per soonlijke verzorging. Voor de hulp in de avonduren en in de weekeinden moest de cliënt een beroep doen op andere organisa ties. "Dat was geen ideale situatie, vandaar deze uitbreiding." Persoonlijke verzorging bestaat onder meer uit het uit bed helpen, ontbijt klaarzetten, douchen, tanden poetsen, haren kammen, aan- en uittrekken van steunkousen en 's avonds weer naar bed helpen. "Het zorgteam van RST Zorgverleners geeft deze zorg onder andere aan mensen met de chronische ziekte, zoals reuma, Parkinson of hulp aan mensen die minder mobiel zijn door het ouder worden. Of zorg aan mensen zodat ze op tijd naar de dagverzorging kunnen," aldus Marieke Kalle. Ook mensen die tijdelijk hulp nodig hebben na een ziekenhuisopname komen in aanmerking voor zorg. "We kofnen niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren en gezinnen." De zorgverlening strekt zich per 15 oktober uit over Goeree-Overflakkee, Schouwen- Duiveland en Tholen. "In deze regio is veel vraag naar identiteitsgebonden persoonlijke verzorging, hebben we gemerkt," aldus Kal le. Het is de bedoeling dat de personeelsbe zetting van het zorgteam gaat verdubbelen. RST Zorgverleners gaat ook de wijkzorg uitbreiden naar Goeree Overflakkee, Schou wen Duiveland en Tholen. Het gaat hier om verpleegkundige hulp als wondverzorging. De reformatorische thuiszorginstelliitg RST Zorgverleners in Goes gaat persoonlijke verzorging uii- breiden op Goeree-Overflakicee, Schouwen-Diiivelaiid en Tholen. Leidinggevenden Marieke Kalle (l.) en Danielle Bustraan voor het regiokantoor van RST Zorgverleners te Goes. iFoiu RST Zorgverleners) stoma, infuus, pijnbestrijding en terminale zorg. Voorheen waren de teams van de wijk verpleging alleen op Zuid-Beveland en Wal cheren in de avonden en weekenden actief. "Wij zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen," zegt Marieke Kalle. "Vooral rond het levensein de kunnen wij ook een stuk begeleiding geven vanuit onze identiteit. Cliënten erva ren dit als heel waardevol." RST Zorgverleners levert kraamzorg en thuiszorg, waaronder gespecialiseerde ver zorging en wijkverpleging. De kraamzorg bestaat onder meer uit hulp bij bevalling en de zorg voor moeder en kind. Onder thuis zorg valt alle zorg die in de thuissituatie gegeven kan worden. Dit kan variëren van licht huishoudelijk werk tot complexe ver pleegkundige zorg. RST Zorgverleners viert dit jaar haar 15- jarig jubileum en is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met ruim 600 personeels leden. In 1996 waren dat er nog ruim 100. Van het huidige personeelsbestand werkt iets meer dan de helft in de thuiszorg en de anderen in de kraamzorg. Bij RST Zorgver leners werken uitsluitend mensen met een reformatorische achtergrond. RST Zorgverleners heeft samenwerkings overeenkomsten met zorginstellingen in het hele land. De stichting draagt het kwaliteits keurmerk van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Alle diensten van RST Zorgverleners komen in aanmerking voor vergoeding (zieken fonds, particuliere verzekeraars, AWBZ, etc). Gospelkoor Tn Touch' heeft een nieuwe musical gemaakt: 'Experiencing God'. In de musical wil het koor zingend vertellen wat Gods liefde voor de mensen kan en mag betekenen. Ze worden muzikaal begeleid door het Hoeksche Waards Philharmonisch Orkest. Het geheel wordt gedirigeerd door Ad de Joode. Er wordt ook medewerking verleend door een kinderkoor, enige solisten en twee spre kers. "Je bent écht een ervaring rijker als u komt", aldus het koor. Op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 okto ber wordt dit muzikale stuk in de Exodus- kerk te Sommelsdijk gezongen. Beide avon den beginnen om 20.00 uur (de zaal is open om 19.30 uur). Kaarten a 7,50 zijn te ver krijgen bij Boekhandel Van der Boom en de Ekoshop. clir. streeliblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-liollandse en zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)47 10 20 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 email: AIgemeen@gebr-dewaaI.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28; contracttarieven op aanvraag sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Aduertentie-acquisitie: A. J. van der Velden. 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Villerlus@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEIMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per Jaar €36.00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 Ik heb enige weken geleden in Eilanden 'Nieuws het B&W begrotitigsvoorstel voor de gemeente Goedereede gelezen. Ik proef de uit het interview met het college een stukje vergenoegzaamheid over dit begro tingsvoorstel aan de raad. B&W vond dat zij voldoende bezuinigingen hadden aange bracht om de begroting sluitend te krijgen. Maar er werd bijgezegd dat daarvoor een aantal gemeentebelastingen verhoogd moe ten gaan worden. Volgens de burgemeester kan dit ook wel, omdat naar zijn mening de gemeentebelasting in Goedereede nogal mild was. Ik heb moeite met deze mening en met het begrotingsvoorstel 1) omdat de burgemeester voorbijgaat aan veel andere gemeente waar de gemeen tebelasting veel minder is. Het zou getuigen van creativiteit om je aan deze gemeente te spiegelen; 2) omdat ik vind dat je bij het maken van een begroting moet uitgaan van de inkomsten, waarna je de uitgaven hierop moet aanpassen. Als dan blijkt dat de inkomsten niet toereikend zijn, moet het - zeker in deze tijd, waarin alle burgers te maken krijgen met het bevriezen van inkomens - verhoging van school- en collegegelden en vermindering van sub sidies, niet worden gegrepen naar het verhogen van de gemeentebelasting. Ik ben van mening dat gemeentebesturen meer moeten gaan denken als ondernemin gen. Het zou goed zijn om eens te denken aan 'Benchmarking' (jezelf vergelijken, of je minstens zo'n goed beleid voert als ver gelijkbare gemeenten), ofwel: beter te zijn dan andere gemeenten, zonder dat de bur gers het maximale aan belasting betaalt. Als blijkt datje als B&W minder goed (eco nomisch) functioneeit, zullen er maatrege len getroffen moeten worden, zoals: - bepaalde werken (nog) niet uitvoeren; - het inhuren van andere bureaus te beper ken; - de efficiëntie van het eigen personeel doorlichten (dit wel door een onafhan kelijke commissie laten beoordelen); - sportvelden (tennis, voetbal, etc.) over te dragen aan de vereniging. Eventueel de grond aan de vereniging verkopen. Het zal mij zeer benieuwen hoe de gemeen teraad op dit begrotingsvoorstel zal reage ren. De raadsleden dienen zich te realiseren dat zij door hun achterban, de burgers, zijn gekozen. Deze burgers zullen niet gelukkig zijn met de jaarlijkse verhoging van de gemeentelasten. A. van Noordenne Westduinweg 31 3253 LV Ouddorp ro' o 3 -4 '~J Tijdens de eerste verlichte boerderij enroute in Zuid-Holland in november a.s. is een unieke collectie van recent gemaakt luchtfoto's van boerderijen te zien. Van de helft van de veertig boerderijen die acht avonden lang in de gemeente Cromstrijen worden aangelicht, zijn eerder dit jaar lucht foto's gemaakt. Dit is gedaan door vrijwilligers van de Stichting Lande lijk Erfgoed Hoeksche Waard, die sinds vorig jaar alle historische boer derijen in de Hoeksche Waard inven tariseren. Willy Spaan van de Stichting Landelijk Erf goed Hoeksche Waard vertelt: "In vogel vlucht zien de bezoekers de boerderijen en erven als kleine bolwerken in het polder landschap hggen. De luchtfoto's geven een ongewoon overzicht van de grote variatie aan boerderijtypen die in Cromstrijen voor komen. Antiek en modern, schuur en woon huis los en aan elkaar vast, Vlaamse schuur en langgeveltype, hallehuis en kop-hals- romptype, dijkboerderijen en dwarshuis. Al deze bouwstijlen zijn vanuit de lucht vereeu wigd en op groot formaat afgedrukt. Na deze bijzondere excursie bekijkt men vast en zeker het agrarisch erfgoed met andere ogen." De verzameling luchtfoto's is op 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24 en 25 november tussen 19.30 en 22.30 uur te bekijken bij de familie Van der Waal aan de Middelweg in Numansdorp. Naast deze boerderij zetten nog vijf andere boerderijen en het Wellantcollege hun deu ren open voor de deelnemers aan de verlich te boerderijenroute. Doel van de verlichte boerderijenroute is de bezoekers nader ken nis te laten maken met de agrarische sector en het agrarisch erfgoed in de Hoeksche Waard. Startpunt van de route is het gemeentehuis aan de Buttervliet 1 in Numansdorp. Hier kan men op de bewuste avonden tussen 19.00 en 21.00 uur een routeboekje met ach tergrondinformatie over de boerderijen kopen. Er wordt een kopje koffie aangebo den en er is interessante informatie over boerderijen, de agrarische bedrijvigheid en de Hoeksche Waard te vergaren. De verlichte boerderijenroute te Cromstrijen is onderdeel van een groter project dat 'Ver volg Jaar van de Boerderij in Zuid-Holland' heet. Voor het realiseren van deze route wer ken samen: Erfgoedhuis Zuid-Holland, de gemeente Cromstrijen, de PR-commissie WLTO Hoeksche Waard, Stichting Lande lijk Erfgoed Hoeksche Waard en VVV Zuid- Holland Zuid. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bij drage van de Provincie Zuid-Holland, van de EU (Leader-t) en een aantal in de Hoeksche Waard opererende bedrijven. DIRKSLAND - Vanavond, dinsdag 19 oktober, 19.30 uur, ds. J.J. Tanis. MIDDELHARNIS - Woensdag 20 okto ber, 19.30 uur, ds. C. van Krimpen. OUDE TONGE - Donderdag 21 oktober, 19.30uur, ds. M. Karens. STAD aan 't HARINGVLIET - Woens dag 20 oktober, 19.30 uur, ds. W. Silf- hout. Hieronder volgt het programma voor de Cursus Geestelijke Vorming voor het .sei zoen 2004-1005: 14 oktober 2004 Ds. P. den Butter, Middelhamis "Het emotionele leven van de Heere Jezus" 11 november 2004 Ds. C. Harinck, Kortgene "Jezus ert de andere godsdiensten 9 december 2004 Ds. H. van der Belt, Delft "Hoe sta ik als christen in deze wereld". 20 januari 2005 Prof.dr.ir. H. Jochemsen, Bennekom "Nieuwe inerisen maken 17 februari 2005 Dr. W. van Vlastuin, Katwijk aan Zee "Het huwelijk, een heilige orde 17 maart 2005 Dr. R. Seldenrijk, Zeist "Alternatieve/aanvullende geneeswijze en christelijke ethiek". De avonden worden gehouden in de zaal achter de Christelijke Gereformeerde Kerk, Hoflaan41 te Middelhamis. Aanvang: 19.45 uur. Kosten: 15,- voor de 6 avonden; per avond 3,-. Bankrekening: 3420.77.139 t.n.v. Mw. K. Mulder, Azaleastraat 19, 3245 CB Som melsdijk. De lezingen worden opgenomen op een cas sette. De prijs is 5,- (bestellen bij Kati Mulder, Azaleastraat 19, 3245 CB Som melsdijk, tel. 0187 - 482443). De Stuurgroep: ds. J. C. den Toom, ds. C. Gielen, ds. P. den Butter, drs. M. H. Baan, dhr. J. van Hoorn, Kati Mulder. PROTESTANTSE KERK IN NEDERIAND Beroepen te Bergeijk, bijstand in het pasto raat, ds. C.J. Kraai te Hall, die dit beroep heeft aangenomen; te Dronten, kandidaat K. de Lange te Kampereiland; te Hardinxveld Giessendam (herv.; wijkgem. Elim), drs. R.W. de Koeijer te Giessendam-Neder- Hardinxveld; te Nijeveen (herv.; pt), ds. R. Kok te Gaanderen; te Nijeveen (herv.; pt), ds. M.W. van Hal te Gaanderen; te Ruurlo- Barchera, kandidaat mw. A. de Vries te Ruurlo, die dit beroep heeft aangenomen; te Uddel (herv.), ds. A.J. van den Herik te Oene; te Uithuizen (geref.), kandidaat J.H.van der Mark te Broeksterwoude, die dit beroep heeft aangenomen; te Waddinxveen (herv. Wijkgem. Oost), ds. J. Geene te Kat wijk aan Zee; te Zwolle (geref. Berkum), ds. L.A. Burggraaff te Leerdam. Aangenomen naar Everdingen (herv.), kan didaat M. van Leeuwen te Terschuur; naar Hardegarijp, ds. R. Praamsma te Jutrijp- Hommerts (Sow); naar Nijeveen (herv.; pt), ds. R. Kok te Gaanderen; naar Nijeveen (herv.; pt), ds. M.W. van Hal te Gaanderen; naar Vriezenveen (geref.), ds. J.P. van den Hout te Montfoort. Bedankt voor Bergambacht (herv.), ds. W.J. Dekker te Reeuwijk; voor Krimpen aan den IJssel (herv. W.B.A.), ds. W.J. Dekker te Reeuwijk; voor Veenendaal (herv. Wijk gem. 2 - midden), ds. E Versluis te Mole naarsgraaf Beroepbaar: kandidaat G.C. Buijs, Van Koetsveldstraat 21, 3532 EP Utrecht. E- mail: gcbuijs@hotmail.com; kandidaat A.N. Driebergen, Burggravenlaan 14, 2223 EX Katwijk a/d Rijn. E-mail: an3bergen@aduijndam.cistron.nl; kandidaat mw. M.J. Euwema, Merelstraat 14-b, 9713 VS Groningen; kandidaat mw. G.L. Keijzer, Noorderrandweg 22, 8267 AN Kampen; kandidaat A. de Vries, Garvelinkkampweg 30, 7261 CJ Ruurio; kandidaat mw. W.C. de Vroe, Grote Kerk 22, 5251 AA Vlijmen. E- mail: v.d.eijnde@hccnet.nl. GEREF. KERKEN (VRIJG.) Beroepen te Assen-Marsdijk (wijk west), ds. H. Geertsma te Zuidhom; te Rotterdam- Hilligersberg-Schiebroek ism Berkel en Rodenrijs (voor evangelisatie- en gemeente- opbouw in de Vinex-wijken), ds. R.F. Tel genhof te Oegstgeest. Benoemd te Hardenberg-B aalder, tot hulp predikant, ds. A.H. Verbree, emerims-predi- kant te Gramsbergen, die deze benoeming heeft aanvaard. Bedankt voor Haren (Gr.), ds. P.J. Trimp te Heemse. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Aagtekerke en Stolwijk, ds. D. de Wit te Nieuw Beijerland; te Utrecht, ds. F. van Ruitenberg te Chilliwack (Can.); te H.l. Ambacht, ds G. Clements te Gouda. Aangenomen naar Kampen, ds. J.J. Tanis te Kapelle-Biezelinge, die bedankte voor de overige op hem uitgebrachte beroepen. Bedankt voor Doetinchem, ds. D.W. Tui nier te Terwolde-De Vecht; voor Temeuzen, ds. M. Karens te Werkendam; voor Veenen daal, ds. G.J.N. Moens te Goes; voor Vlaar- dingen, ds. G. Clements te Gouda. In Stad aan 't Haringvliet start een nieuwe actie voor het GZB zendingwerk in Mexico. De actie wordt georganiseerd door de Her vormde Gemeente. U kunt er Nu mee begin nen door lege statiegeldflessen te verzame len. De actie eindigt in de ochtend van zater dag 30 oktober. Dan worden de lege statiegeldflessen bij u opgehaald. De opbrengst is bestemd voor hulp aan straat kinderen, diaconaal werk en armoedebestrij ding in Mexico. Alvast bedankt voor uw steun! /^-i,- Voor de kindenjcs van groep 2b van de Prins Mauritsschool te Dirksland was het vorige week donderdag feest. En als u de foto ziet, begrijpt u 't natuuriijk al: de juf ging trouwen! Dus was het die dag vooral feest voor haar en haar bruidegom. Het waren Margnet Komngswoud uit Dirksland en Eric Ju uit Meüssant, die elkaar in het gemeentehuis van Dirksland het ja-woord gaven, niet alleen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar ook in het bijzijn van de kleuters uit jufs klas, die hun best hadden gedaan op 'n stel fraaie erebogen voor 'n eervoUe ontvangst bij het gemeentehuis. OUDDORP - Zaterdag 6 november gaan duizenden deelnemers in Nederland weer een dag actief aan de slag in bos, heide, ven nen, trilveen of duingebied. In Zuid-Holland wordt op 28 locaties gezamenlijk gewerkt aan het onderhoud van natuur en landschap. In korte tijd krijgen de deelnemers een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden die natuur- en landschapsorganisaties ver richten. De werkzaamheden verschillen per locatie. Men kan onder meer jonge boom pjes uittrekken om open plekken te behou den. Ook zijn er werkzaamheden als wilgen knotten, snoeien, plaggen en maaien. In vier jaar tijd is het aantal deelnemers van deze landelijke dag gestegen van 1.150 naar 7.500 enthousiaste mensen vorig jaar. In Zuid-Holland doen inmiddels honderden mensen mee aan de Natuurwerkdag. Er wordt meegewerkt worden met locale vrij- willigersgroepen. Voor Goeree-Overflakkee is dit met Natuur en Landschap Goeree Overflakkee. Op dit moment zijn er kinderen die zelden of nooit in natuur en landschap komen en er niets van af weten. De Natuurwerkdag zorgt voor actie op mooie plekken buiten. Kennis over natuur en landschap leidt tot respect voor de eigen omgeving. Met speciaal inge richte jongerenlocaties en Essent gezinslo caties speelt de Natuurwerkdag in op alle leeftijden. Op de gezinslocaties zijn ouders met jonge kinderen welkom om hun kinde ren op speelse wijze in contact te brengen met de natuur. Kinderen kunnen onder bege leiding takken opruimen, kmiwagens volla- den, maar ook nestkasten bouwen. Op de jongerenlocaties wordt gezorgd voor 'stoe re' werkzaamheden zoals het vellen van gro te bomen, trilveen maaien en het hooien van riet. Ouddorp In Ouddorp gaat het om het verwijderen van stmiken, vooral duindoom en wegdoom, om de dichtgegroeide duinen weer het open karakter te geven. Een open duin is belang rijk voor insecten, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en de zandhagedis. Deze locatie is een gezinslocatie. Dat wil zeggen dat hier ook kinderen ook aan de slag kunnen. Twij felt u, neem dan contact op met de locatie Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS - Vrijdagmiddag werd tussen twee uur en kwart voor acht door politiepersoneel een brom- en snorfiets con trole gehouden op diverse locaties in Mid delhamis. Vier bestuurders kregen een bekeuring voor het o.a. rijden zonder helm, het niet in bezit zijn van een bromfietscerti ficaat en het overschrijden van de construc tiesnelheid. BARNEVELD - De nieuwe Bijbel in de Statenvertaling met de bijbehorende kant tekeningen zal eind november a.s. verschij nen. Dit deelde ds. P.Blok zaterdagmiddag mee op de landelijke toogdag van de Gere formeerde Bijbelstichting (GBS). Diverse sprekers wezen op het grote belang van deze Bijbel. De GBS hoopt dat de kant tekeningen ook gebruikt zulen worden bij het bijbellezen na de maaltijden. De kantte keningen geven een getrouwe toelichting bij vele teksten. Ds. P. Blok memoreerde het overlijden van ir. L.R.T Oskam uit Dordrecht. Hij was 30 jaar secretaris van de GBS. De gehouden collectes brachten in totaal 15.000 euro op. Er werd voor 4.000 euro aan uitgaven verkocht. leider of provinciale coördinator. Hun gege vens staan hieronder. U kunt zich aanmelden voor deze dag via website www.natuurwerkdag.nl. Of lokaal via Natuur en Landschap Goeree-Overflak kee, Cees Appel: e-mail: pcappel@hetnet.nl, tel. 0187-681105. De actie duurt van 10.00 uur tot 15.00 en start vanaf de parkeerplaats aan de Groenedijk te Ouddorp. Voor alle abonnementen en leskaarten wordt geen gebruik meer gemaakt van stempel kaarten, maar van magneetpassen. Wanneer een pas door de kassa gelezen wordt, zal er automatisch één bezoek afgeschreven wor den. Ook de horeca-afdeling werkt met een kassa welke gekoppeld is aan dit systeem. Uiteraard is het voor zowel de bezoeker als voor de medewerker even wennen in het begin, maar de ervaring die door het auto matiseringsbedrijf opgedaan is binnen accommodaties in zowel Nederiand als in België, verzekert dat het een zeer gebruiks vriendelijk systeem is. In het systeem wor den de gegevens van de bezoekers inge bracht. De managementinformatie die dit systeem genereert, zorgt ervoor dat Recre- atiecentram De Staver beter in kan spelen op de behoeften van zijn bezoekers. Het sys teem kan in de toekomst nog verder uitge breid worden met o.a. een reserveringsmo dule voor de zalen en de sport- en tennisbal en een energiebeheersprogramma voor het gebouw, (foto Persburo Flakkee)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2