LITI E Ophef over afsluiten van Brouwerssluizen Koninklijke ondersclieiding voor Pau Heerscliap Bewoners vakantiehuis ontkomen aan vuurzee /1-E Esselink rekent definitief af met kalkaanslag <2^'^ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Snorfietser in ziekenhuis overleden na aanrijding Automobilisten zonder rijbewijs na snelheidscontrole Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Faunabescherming in actie voor onbelemmerde palingtrek Minister Veerman gevraagd in te grijpen Het afsluiten van de spuisluis in de Brouwersdam (elk najaar opnieuw gedurende dertig dagen), heeft voor het eerst landelijk tot commotie geleid. Rijkswaterstaat zet de Brouwerssluis al sinds 1999 dicht en doet dat op verzoek van lokale palingvissers. De Faunabescherming is nu ech ter een protestactie begonnen tegen deze maatregel, omdat daardoor de palingtrek vanuit het Grevelingenmeer onmogelijk wordt gemaakt. Nadat het VARA-radioprogramma 'Vroege Vogels' over de actie bericht te, verzocht het Tweede-Kamerlid Marijke Vos (GroenLinks) minister Veerman van LNV om "per direct een einde te maken" aan de afsluiting. Sargossazee Kamervragen Nuancering Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Kerkdienst Ger. Gemeente gaat niet door Bingo in de Victoriahal Dinsdag 19 oktober 2004 77e jaargang nr. 7349 Rotterdam-Rijnmond SOMMELSDIJK - Donderdagochtend over leed een 67-jarige man uit Dirksland aan de verwondingen die hij ophep na een aanrij ding op de N215 omstreeks half drie op dins dag 5 oktober jl. Het slachtoffer reed toen met zijn snorfiets in de richting van de Dorpsweg en wilde de N215 oversteken. Hierbij zag hij vermoedeüjk een auto, bestuurd door een 27-jarige man uit Dirks land, over het hoofd. De 67-jarige snorfiet ser werd na de aanrijding met hoofdletsel overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar hij donderdag morgen aan zijn verwondingen bezweek. OOLTGENSPLAAT - Donderdagmiddag en -avond hielden politiemensen van het dis trict De Eilanden een snelheidscontrole op de Bosweg. Tussen half vier en half zeven reden 92 automobilisten daar te hard. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 145 km/uur in plaats van de toegestane '60'De rijbewijzen van twee automobilisten werden direct inge vorderd, zij reden respectievelijk 104 en 145 km/uur. Inbraak bedrijf DEN BOMMEL - Donderdagochtend deed een 56-jarige eigenaar van een bedrijf aan de Molendijk aangifte van inbraak. Onbeken den hadden in de nachtelijke uren een raam verbroken en namen vervolgens een nog onbekend geldbedrag uit het kantoor weg. Politiemensen van het district De Eilanden stellen een buurtonderzoek in. Inbraak bedrijf OUDDORP - Donderdagmorgen rond kwart Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakclaai/laxatcur. lid NVM 0187-47A.'ï.'S5 voor acht werd een inbraak in een bedrijf aan de Dirkdoensweg ontdekt. Na onderzoek bleek de achterdeur te zijn geforceerd waar na het pand werd doorzocht. Uit een kassa werd een geldbedrag van enkele duizenden euro's meegenomen. Snelheidscontroles STELLENDAM - Donderdagochtend hield personeel van de Verkeerspolitie (Bureau Verkeershandhaving) snelheidscontroles op de Plaatweg in Stellendam. Op deze weg reed tussen half elf en half twaalf 10% van de 155 passerende auto's harder dan de maximum snelheid van 80 km/uur. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 161 km/uur. door Gert van Engelen 'Red de paling!'is de inzet van de Faunabe scherming, vroeger bekend als de stichting Kritisch Faunabeheer. De organisatie beweert "als enige exclusief op te komen" voor de belangen van in het wild levende dieren. Dit keer is zij in de bres gesprongen voor de schieraal (geslachtsrijpe alen). Vol gens de Faunabescherming gaat het "vrese lijk slecht" met de aal. Uit onderzoek van het RIVO (Nederiands Instituut voor Visserij Onderzoek) in IJmuiden trekken er elk voor jaar minder glasaaltjes binnen vanuit de zee. Volgens de visserijbiologen is het na decen nia van teruggang dan ook "nu of nooit", in heel Europa trouwens. De beweringen van de Faunabescherming zijn niet zonder grond. Vorige week promo veerde RIVO-onderzoeker Willem Dekker aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn proefschrift 'Slipping through our hands; population dynamics of the European eel' stelt hij dat de Europese paling de afgelopen decermia "met negentig procent of meer" in aantal is afgenomen. Uitgebreid onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de achteruit gang heel geleidelijk is opgetreden in een periode van 20 tot 50 jaar, en dat de teloor gang verspreid over heel Europa is gecon stateerd. De aal slipt door onze handen, zegt dr. Dek ker met zoveel woorden. Een snelle en ade quate bescherming van de aal, zoals nu voor gesteld in Haagse en Brusselse herstelplan nen, is noodzakelijk om haar voortbestaan veilig te stellen, vindt hij. "Nergens in Nederland worden op dit ogenblik maatrege len genomen om de schieraal te bescher men", klaagt Dekker, terwijl dat volgens hem wel "acuut" dient te gebeuren. De Faunabescherming windt zich er met het oog op deze verontrustende ontwikkelingen over op dat "uitgerekend in deze zware tijd" Rijkswaterstaat de sluizen van de Brouwers- dam sluit. Dit heeft tot gevolg dat schieralen niet vanuit het Grevelingenmeer naar de Noordzee en de Atlantische Oceaan kunnen zwemmen, om vervolgens te gaan paaien in de Sargossazee. De Sargossazee is volgens de overlevering de paaigrond van de paling, hoewel ook de Faunabescherming er op attendeert dat "geen mens er ooit een paai ende aal heeft gezien". Door de sluizen af te sluiten wordt volgens de Faunabescherming de voortplanting van de schaarse schieralen "onmogelijk gemaakt en is iedere andere maatregel ter bescher ming van de aal sowieso vergeefse moeite", oordeelt de organisatie in een persbericht. Ook de Faunabescherming beklemtoont dat het om een "Europees probleem" gaat en dat de ernst van de kwestie de Europese Com missie heeft doen voorstellen om "direct maatregelen te treffen die de migratie van de schieraal naar zee vergemakkelijkt". De Faunabescherming vindt de tijd rijp voor een nationale actie. Zij roept medestanders daarom op om een "protestmail" te sturen naar de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Verkeer en Waters taat, respectievelijk dr. C.P. Veerman en mevrouw drs. K.M.H. Peijs. Op de website van de Faunabescherming staan de mail adressen van deze bewindslieden en een voorbeeld van de protestbrief. Minister Veerman wordt "met klem" verzocht, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Visserij raad én nu Nederland voorzitter is van de Europese Commissie, om "de vangst van schieralen te verbieden in een minimale poging de paling te redden". Minister Peijs wordt in de protestmail gevraagd de sluizen in de Brouwersdam gedurende de herfst open te laten, zodat de schieralen "ongehinderd naar de paargron- den kunnen vertrekken". 'Vroege Vogels', het radioprogramma van de Vara, haakte alert in op de actie. Dat leid de ertoe dat het KamerUd Marijke Vos, van oorsprong biologe, er vragen over stelde aan zowel minister Veerman als minister Peijs. "Is het zo", wilde zij onder meer weten, "dat Rijkswaterstaat de sluizen sluit juist op het moment dat de palingtrek in gang is? En deelt u de mening dat ter stimulering van de De Brouwerssluis, vanaf de Grevelingenzijde. palingstand de palingtrek ongestoord moet kunnen verlopen en dat Rijkswaterstaat daarom de palingtrek zoveel mogelijk moet bevorderen?" Op de website van GroenLinks wordt toege voegd dat de partij opheldering over de kwestie heeft gevraagd, omdat "voorkomen vooraf beter is dan excuses achteraf'. Ook meent Vos: "Onlangs bood minister Veer man de Korenwolf zijn excuses aan vanwe ge de gebrekkige inzet voor het voortbestaan van het beestje. Maar er zijn meer dieren waaraan de regering wel excuses zou kun nen aanbieden, de paling bijvoorbeeld." Volgens GroenLinks vereist de paUngstand "de grootste zorg". Ir. Erwin Winter, eveneens werkzaam bij het RIVO, noemt desgevraagd de sluismaatre- gel van Rijkswaterstaat "vreemd". Sluizen dichthouden om de schieraal "beter vang- baar" te maken aan de binnenzijde ervan, past volgens hem inmiddels niet meer bin nen het huidige beleid. "Het staat namelijks haaks", legt hij uit, "op de grote inspannin gen die Rijkswaterstaat in geheel Nederland pleegt om migratiebarrières op te heffen - middels de aanleg van vistrappen en aange past sluisbeheer - en op de voornemens van de Europese Unie en het ministerie van LNV(aalherstelplan)om maatregelen ter bescherming van de aal te treffen." Ook Willem Dekker, de andere RIVO- onderzoeker, signaleert dat met het sluisbe heer in het Grevelingenmeer "normen wor den toegepast die tien jaar geleden hadden moeten gelden". "Maar dit is een politieke kwestie, een politieke keuze", geeft hij toe, waarin hij zich als wetenschapper verder niet wil mengen. Ook de voorlichter van de directie Zeeland van Rijkswaterstaat houdt zich afzijdig. Hij rept van "staand beleid", van afspraken die nu worden uitgevoerd. Hij licht toe dat Rijkswaterstaat niet inhoudelijk op de kwestie kan reageren, omdat de minis ters aan hun antwoorden op de Kamervragen werken, "en wij willen ze daarbij niet voor de voeten lopen". Een woordvoerster van Rijkswaterstaat in Den Haag geeft gedetailleerder commentaar, al laat ook zij het antwoord op de vraag of het tegenhouden van schieralen bij de Brou werssluis verstandig is, aan de minister over. Haar reactie betreft een nuancering van het woord "dichtzetten". In de praktijk, vertelt de woordvoerster, "is er geen sprake van een aaneengesloten periode." De spuisluizen zijn gedurende vier maanden - van septem ber tot en met december - maximaal dertig dagen gesloten, maar dat gebeurt in drie periodes en daartussen moeten de sluizen minstens vijf dagen open zijn." Zo bezien is de Brouwerssluis in totaal slechts "een kwart van de tijd dicht, en niet honderd procent van de tijd". "Dicht of open is dus nogal relatief', vat ze samen. "Bovendien", vervolgt zij, "zijn de spuislui zen normaal gesproken, dus van januari tot en met augustus, ongeveer acht procent van de tijd dicht." Dit is nodig om het vaste waterpeil in het Grevelingenmeer op min 20cm NAP te kunnen handhaven. "Rijkswa terstaat houdt de spuisluis zo vaak als moge lijk open voor een maximale uitwisseling tussen de Noordzee en het Grevelingen meer. Dit is goed voor de waterkwaliteit en de ecologie." Het - nu zo bekritiseerde - beheer van de sluizen vloeit voort uit het waterbeheerplan Grevelingenmeer, en geldt overigens al van af 1999. "De 'dertig-dagenmaatregel' is een compromis tussen het waterbeheer en de palingvisserij", zegt de woordvoerster. "We hebben alle belangen zorgvuldig afgewogen en dit is er uitgerold." Vóór 1999 bleven de spuisluizen jaarlijks overigens een halfjaar dicht. "Met andere woorden: de hinder voor de palingtrek is al aanzienlijk verminderd." De woordvoerster verwacht dat de ministers Veerman en Peijs een dezer dagen hun ant woorden bekendmaken. "Ik dienke niejt dat ik óöjt 'n lintje zal kriege", verzuchtte Pau Heerschap toen met Koninginnedag de koninklij ke onderscheidingen waren uitge reikt. Hij kon niet vermoeden dat hij een half jaar later tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd zou worden bij het 75-jarige jubileum van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Pau Heerschap vertegenwoordigt Goeree-Overflak- kee in het bestuur van deze vereni ging. Op de jaarlijkse dialectdag van de vereniging in het Zeeuwse Kapelle kreeg hij afgelopen zaterdagmorgen de koninklijke onderscheiding opge speld door de loco-burgemeester van Goedereede, wethouder A.Lokker. Autoriteit op het gebied van dialect Met veel genoegen deed wethouder Lokker een boekje open over de 59 jaar geleden in Ouddorp geboren en daar wonende Paulus Heerschap. Heerschap is leraar Nederlands aan de scholengemeenschap Prins Maurits in Middelhamis. Hij is een onbetwiste autori teit als het gaat om kennis van de streektaal van Goeree-Overflakkee. Eén van zijn eerste publicaties op dat gebied verscheen in 1979, een artikel over de dia lecten op Goeree-Overflakkee in het boek 'Van Westvoome tot Sint-Adolfsland' van de historische vereniging De Motte. In 1979 werd de kenner van de eilandelijke dialecten lid van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dia lectonderzoek en in 1992 trad hij toe tot het bestuur. Samen met mevrouw D.K. Soldaat- Poortvliet stelde hij het regioboek 'Dialect op Goeree-Overflakkee' voor de vereniging samen. Hij verzorgde de illustraties voor het jubileumboek 'Tussen Holland en Vlaande ren', dat uitgegeven werd ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de Zeeuw sche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Sinds 1995 is hij lid en sinds 1999 voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de vereniging, die nauw samenwerkt met de Universiteit van Gent. Hij is ook lid van de redactieraad voor de uitgave van het Supple ment op het Woordenboek der Zeeuwse Dia lecten, dat vorig jaar na veertig jaar onder zoek en verzamelen is verschenen. Pau Heerschap heeft diverse publicaties over De kersverse ridder Pau Heerschap (rechts) samen met wethouder A.C. Loliker (links) van Goedereede. dialect op zijn naam staan en heeft op Goe ree-Overflakkee ook de nodige bekendheid verworven door zijn voordrachten en lezin gen. "Ik heb een aantal van deze optredens meegemaakt en dan is het zichtbaar genie ten", zei wethouder Lokker. "Pau Heerschap beschikt over een onnavolgbare voor drachtskunst in het dialect". De CD's 'Tus sen de haogten' en 'In't veurbiegóón', die Pau met pianist Piet Westhoeve maakte, zijn daar recente voorbeelden van. Veelheid aan culturele activiteiten Naast het omvangrijke werk voor het dia lectonderzoek op Goeree-Overflakkee en in Zeeland heeft de geschiedenis van Goeree- Overflakkee Pau Heerschap bezig gehou den. Hij is al vele jaren voorzitter van De Motte en hij is één van de initiatiefnemers en redactievoorzitter van 'De Ouwe Waerelt', het historische tijdschrift van De Motte. Verder is hij medeoprichter van de Stichting Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis in Ouddorp. Hij heeft daar de functies van secretaris en penningmeester bekleed en is nu algemeen bestuurslid van de stichting. Bij dit alles is Pau Heerschap ook nog voor zitter van de eilandelijke Muziekschool Goeree-Overflakkee, een functie die hij sinds 1994 bekleedt. Tussen de bedrijven door neemt Pau actief deel aan het regionale streekdracht Ensemble Eeuwkant. "Pau Heerschap heeft zich op diverse terrei nen zeer verdienstelijk gemaakt. Hij is een man die werkzaamheden heeft verricht en nog steeds mag verrichten, die voor de samenleving een bijzondere waarde heb ben", concludeerde wethouder Lokker. "U hebt zich vanaf 1978 op een buitengewone wijze ingezet voor het Zeeuwse en Zuid- Hollandse culturele erfgoed. Gelet op de aard, de uitstraling, de intensiteit en de cul turele betekenis van uw activiteiten heeft het Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oran je-Nassau". Gewoon doen en kwaliteit leveren Op de hem eigen ontwapenende manier reageerde Pau op de koninklijke onderschei ding. Hij zei dat hij de laatste dagen een vaag vermoeden had gekregen dat er iets in de lucht hing. Zijn zuster had er namelijk meer dan eens op aangedrongen dat hij zaterdag zijn nette bruine pak aan zou doen. "Doe noe je bruune pak an!", had ze hem op het hart gedrukt. Dat gaf wel te denken, maar een koninklijke onderscheiding had hij niet ver wacht. Ontroerd en dankbaar was hij met de koninklijke blijk van waardering. Blij met de aanwezigheid van familie en vrienden die voor hem naar Kapelle waren gekomen. In zijn dankwoord relativeerde hij zijn eigen culturele verdiensten voor de samenleving. 't Is allemaele eigelek per ongelok ebeurd, van 't êêne kwam 't aore". Pau Heerschap wil graag zo doorgaan. Bij al zijn culturele activiteiten is zijn uitgangspunt: "Geweun doewe in kwaliteit levere". Het was bijzonder attent en gastvrij van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonder zoek om familie en vrienden van de gedeco reerde uit te nodigen voor de lunch. In een ongedwongen en warme sfeer was het voor en met Pau Heerschap zichtbaar genieten. Sinds kort heeft Imabo Esselink in Mid- delharnis haar assortiment uitgebreid met 'de waterontharder'. Dit 70 cm hoge apparaat verwijdert alle schadelijke kalk steen uit het water en belooft naast gebruiksgemak ook financieel voordeel. Kalksteen is een verzamelnaam voor natuur lijke mineralen die in het leidingwater kun nen voorkomen zoals magnesium en calci um. De mate waarin bepaalt de zogenaamde hardheid van het water. Bekend is dat Zuid- Holland en omgeving te maken hebben met hard' water. De gevolgen voor de bewoners zijn niet alleen zichtbaar maar ook voelbaar. Witte kalkaanslag op de 'natte plaatsen' zoals wasbakken, aanrechten en toiletten is een veelvoorkomende ergernis. Wordt de aanslag niet tijdig verwijderd dan treedt ver stopping op van douchekop, koffiezetappa raat en strijkijzer. Ook kan dure apparatuur, zoals wasmachine, vaatwasser en boiler ern stig worden aangetast. Bij de persoonlijke verzorging laat hard water sporen na op het lichaam. De gevolgen zijn: een droge huid en dof haar. Al deze problemen worden vaak bestreden met hulpmiddelen in de vorm van antikalk, wasverzachter en huidcrèmes. Deze binden wel de strijd aan met de symptomen maar niet met de kwaal. Na verloop van tijd komen de ongemakken weer terug. Hieraan ma^ de waterontharder definitief een eind. Met de montage van de wateront harder na de watermeter worden alle Calci um en Magnesium uit het water gehaald op basis van lonenwisseling. Het water dat ver volgens door kranen en apparaten spoelt heeft een hardheid van O (Duitse hard- heids)graden terwijl het zonder ontharder in Zuid-Holland rond de 15 graden balanceert. De eenmalige investering levert in eerste instantie veel gebruiksgemak op. Geen OOLTGENSPLAAT - De eerder aange kondigde kerkdienst van morgen, woensdag 20 oktober, waarin ds. A. Gunst zou voor gaan gaat wegens omstandigheden niet door. gepoets en extra behandelingen met diverse middeltjes. De badkamer en keuken behou den hun glans. En na verloop van tijd werkt het zelfs kos tenbesparend want de aanschaf van schoon- maakrniddelen, wordt aanzienlijk vermin derd en wasverzachter en glansspoelmiddel behoren zelfs helemaal tot het verleden. Bovendien gaat de apparatuur langer mee en werkt het energiebesparend. Voor Imabo Esselink staan de voordelen van de waterontharder onomstotelijk vast. Zij beloven daarom na de montage onvoorwaar delijk 6 maanden garantie. Donderdagavond 28 oktober a.s. organi seert de Stichting Verenigd In Kracht weer een gezellige bingoavond in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg te Dirksland. De eerste avonden werden druk bezocht en waren zeer succesvol. Er worden 8 rondes en 2 superronde gespeeld. De aanvang is 20.00 uur. de deuren gaan open om 19.30 uur. Stichting Verenigd In Kracht staat, zoals altijd, weer garant voor een klinkend prijzen pakket. OUDDORP - De eigenaren van een vakantiewoning aan de Klingendaal, grenzend aan het Ouddorpse duingebied, werden maandagmorgen, gisteren dus, even na achten zeer onaange naam verrast. Met de gedachte dat het knappende geluid dat ze hoorden, terwijl ze nog op bed lagen, mogelijk afkomstig was van reeën die in de bossage rond de woning liepen, wilden ze dat voorzichtig eens bekijken. Tot hun schrik was het echter geen lieftallig wild dat hun aan dacht had getrokken maar om zich heen grijpen vuur, dat een tegen de woning aangebouwde schuur reeds geheel in vlam had gezet en ook de gevel van het huis al aantaste. Zowel de eige naren als de buren hebben het alarmnummer gebeld, waarop zowel de brandweer van Oud dorp als Goedereede werden gealarmeerd. De schade is aanzienlijk.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1