Brandweer rukt grootschalig uit Zorgverleners op Goeree-Overflakkee kiezen voor andere aanpak Magnificat zoekt alten Gemeenteraad veegt uitbreidingsplannen Gereformeerde Gemeente van tafel DoRROSTRUyK ■^Minnaard MAKELAARDIJ '^U 1. -12) chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Tegenstemmers Voorstemmers Nieuwbouw Zeer grote brandmelding in Dirksland: ERA jgel ons. Ill (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 >Na' ,nd- eo aiuw. OoK^°°;:e^e9^'^ :*'i bepalen de Opel van morgen www.opelnieuws.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? OBILITEITSCENTRUM Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! www.dereusvastgoed.nl V^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS» TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Suikerziekte neemt epidemiologische vormen aan: DIRKSLAND - Suikerziekte, allemaal kennen we deze naam voor de ziekte waarbij, grofweg gezegd, de natuurlijke bloedglucoseregeling ver stoord is - in ofHciële, Latijnse, benaming 'Diabetes mellitus' genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Diabetes mellitus type 1 en 2. Ouderdomssuikerziekte behoort tot het type 2, én... is hard op weg om volksziekte nummer 1 van de Westerse wereld te worden! Het aantal mensen met Diabetes mellitus type 2 - door overgewicht, familiare belas ting en vergrijzing - neemt momenteel zelfs epidemiologische vormen aan. De overheid heeft inmiddels bepaald dat suikerziekte een prioriteit is binnen de gezondheidszorg. Talrijke initiatieven, in de vorm van trans- murale werkgroepen, zijn in Nederland ontwikkeld en in de bestaande zorgstructuur ingebed, met de bedoeling om de zorg aan mensen met dia betes mellitus type 2 in de toekomst te kunnen garanderen en dat zorg verleners meer structuur en ondersteuning kunnen bieden, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Zo is sinds 1999 ook in de regio Goeree- Overflakkee een werkgroep bezig geweest om transmurale diabeteszorg vorm te geven. Zowel huisartsen, de thuiszorgorganisatie 'Zorg en Wel zijn' als het Van Weel-Bethesdaziekenhuis waren hierin vertegenwoor digd. Thans, anno 2004, is men zo ver dat de diabeteszorg meer is geor ganiseerd en dat er structurele vorm aan is gegeven, vastgelegd in het zogenaamde protocol 'Transmurale Diabeteszorg Goeree-Overflakkee'. Dit alles met de bedoeling om zowel voor de korte als de lange teriiiijn een kwalitatief goede diabeteszorg te kunnen verlenen, geprotocolleerd, mul tidisciplinair én transparant. Tijdens een minisymposium in het Van Weel-Bethesdaziekenhuis in Dirksland, afgelopen dinsdagmiddag, werd het protocol gepresenteerd en toegelicht. Sprekers waren onder andere de eilandelijke huisartsen P.R. de Vries en J.D. Wolters en de Dirkslandse internist dr. C. Kroon. Sluipmoordenaar Diabetesproject Samenwerkingsverband Weg over Haringvliet- sluizen deels afgesloten Vrijdag 15 oktober 2004 77e jaargang nr. 7348 Het straatbeeld van de Christiaan de Vrieslaan, dat tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond tot beschermd dorpsgezicht leek te worden verklaard. Op de foto het kerkgebouw, met rechts daarvan de kosterswoning. MIDDELHARNIS - Tijdens haar vergadering van vorige week donder dagavond heeft de gemeenteraad van Middelharnis een streep gehaald door de uitbreidingsplannen die de Gere formeerde Gemeente te Middelharnis had ten aanzien van zowel haar kerk gebouw als het bijbehorende vereni gingsgebouw aan de Christiaan de Vrieslaan. Het plan kwam in de gemeenteraad één stem tekort: negen raadsleden stemden tegen, acht stem den vóór. Tijdens de bespreking aan de raadstafel waren niet het kerk zijn of de aard daarvan in het geding, zo benadrukte ieder van de tegenstemmers, maar men achtte drie zaken als onoverkomeiijk bezwaar. Allereerst verwacht men na de verbouwing een verdere toename van het parkeerpro bleem ter plaatse. Niet alleen speelt dit nu al 's zondags, maar gevreesd wordt dat na de geplande forse uitbreiding van het vereni gingsgebouw ook het gebruik hiervan zal toenemen en daarmee ook de parkeerdruk, zo werd geredeneerd. Tevens wordt (te) bezwaarlijk gevonden dat de kosterswoning, naast het kerkgebouw, in het uitbreidingsplan met de grond gelijk wordt gemaakt, dit om ruimte te creëren voor uitbreiding van de kerkzaal. Sloop van de woning, zo werd gesteld, zou in de Chris tiaan de Vrieslaan het onderlinge verband in het straatbeeld te veel verloren doen gaan. Maar ook ketsten de plannen af op de esthe tica van de te realiseren uitbreiding van het kerkgebouw, dat in de straat te dominant zou worden. Voorstemmers bestreden echter bovenge noemde bezwaren. Immers, niet het aantal kerkleden - en het daaraan gerelateerde gebruik van het gebouw - breidt uit, maar alleen de huisvesting, die nu als te krap wordt ervaren. En opmerkelijk genoeg heb ben 'Welstand' en 'Stad en Land' de plan nen juist wél goedgekeurd en géén bezwaren gezien in de esthetica van het uitbreidings plan, noch in de gevolgen daarvan op het gehele straatbeeld, zo werd verdedigd. Toch lieten de tegenstemmers zich niet over tuigen; er werd zelfs geopperd om elders in Middelharnis of Sommelsdijk maar een geheel nieuwe kerk te bouwen. Toen de raadsleden dan ook werd gevraagd om in te stemmen met het collegevoorstel om akkoord te gaan met een artikel 19-pro- cedure voor uitbreiding van de Gereformeer de Gemeente - dit omdat voor het ingedien de uitbreidingsplan het vigerende bestem mingsplan niet geheel voorziet - werd het collegevoorstel, zij het door een nipte meer derheid, verworpen. De partijen SGP, Chris tenunie en CDA stemden vóór, PvdA, VVD, VDB'78 en ABB waren tegen. DIRKSLAND - En weer was het raak. Of liever: mis. Bij het Dirkslandse bedrijf LeDuc Finefood is afgelopen maandag avond rond half elf opnieuw brand ontstaan, vermoedelijk na een explosie in een ketel. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel heeft de politie de directe omgeving afgesloten voor publiek en werden de bewoners geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Dit vanwege de grote rookontwikkeling tijdens de brand en de mogelijkheid dat gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen. Dit laatste bleek na metingen niet het geval. De gealarmeerde brandweer gaf meteen na aankomst het sein 'middelbrand'. Dit vanwege de grote rookontwikkeling uit het pand en het vuur dat nabij de grote schoorsteen van het bedrijf door het dak begon te komen. Alhoewel de brand zich binnen in het gebouw voordeed, werd de situatie zo ernstig opgevat dat al vrij snel werd opgeschaald naar 'zeer grote brand', waarop een heerleger aan voertuigen werd gealarmeerd. Zo kwamen uit de omrin gende plaatsen vijf tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een dompelpomp ter plaatse, een hoogwerker uit Spijkenisse en een eenheid met schuimblusapparatuur uit Rozenburg. Rond kwart voor twee kon het sein 'brand meester' worden gegeven en werden de afzettingen opgeheven. De Tech nische Recherche stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM RAPCULTUUR 4. INSTALLATIETECHNIEK STATIONSWEC 4 1155 BLOUPETONAE TEL. (0187)643426 FAX (0187) 641210 Uw wensen van nu Opel. AI 35 joor de meest geliefde outo van Nederlond. www.opelnieuws.nl Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaaiVtaxaleur. lid NVM 0187-476555 www.cormelissant.nl ELISSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor IVIelissant 0187-6015 98 F/aArtee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Jweewielers 0187-6017 06 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de icoop of verlioop van uw woning DoetinchemsestfODt 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. {0187)482606 Kijk voor hel iioll&lig/nunbod op: TEL. 0187 - 688500 REGISTERACCOUNTANTS Huisartsen, specialisten, diabetesverpleegkundigen, patiëntenverenigingen, en verscheidene andct over de behandeling van suikerziekte. Op Goeree-Overflakkee hebben tenminste 2100 inwoners suikerziekte. Dit is 4,5% van de hele eilandelijke bevolking; 10% van alle eilandbewoners boven de 40 jaar heeft de ziekte. Diabetes leek in het verleden een probleem van een beetje te hoog suiker in het bloed. Het blijkt echter een sluipende aandoening te zijn die veel complicaties kan veroorza ken. Met name is de kans om een hart- en vaatziekte te krijgen veel hoger geworden. Het is de belangrijkste oorzaak van blind heid en amputaties van ledematen. De nier- dialysecentra liggen vol met suikerpatiën ten. Lange tijd stond men machteloos tegenover deze epidemie. Maar de laatste jaren is gebleken dat door adequaat aanpakken van aile belangrijke aandachtsvelden in de dia betesbehandeling - dus niet alleen de bloed glucose, maar ook de bloeddruk, cholesterol, de voeten en ogen, enz. - een sterke verbete ring van de vooruitzichten van suikerpatiën ten te bereiken valt door vermindering van complicaties. Zoals gezegd, zijn op het eiland enkele jaren geleden de gezamenlijke behandelaars - huisartsen, internisten. Zorg en Welzijn Groep, en anderen - aan de slag gegaan om de diabeteszorg te verbeteren en te profes sionaliseren middels het transmuraal diabe tesproject. Daartoe werden gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen ingezet in de huisartsenpraktijken die aan het project deel namen, er werden protocollen vastgelegd om de zorg te optimaliseren, en de verleende zorg werd voortdurend geëvalueerd. Gedu rende enkele jaren heeft het project in een aantal huisartsenpraktijken gedraaid. En inmiddels is het protocol 'Transmurale Dia beteszorg Goeree-Overflakkee" te boek gesteld, zodat nu alle diabetesbehandelaars op het eiland het kunnen gebruiken. Het diabetesprotocol omvat onder andere een Medisch behandelprotocol, multidiscip- hnaire werkafspraken, een Communicatie- Magnificat is een vocaal ensemble met 28 leden. We richten ons op de vocale kerkmuziek van vroeg Barok tot heden, leder jaar hebben we in november ons traditionele concert in de Nederlands Hervormde kerk te Dirksland. Daarnaast zingen we op uitnodiging elders in de regio. Onze leden komen van Goeree Overflakkee en Voome Putten. We zijn op zoek naar enkele enthousiaste alten voor wie zingen een passie is. Bent u nieuwsgierig geworden? Op 20 november geven we samen met C.O.V. Laudando een concert in de Hervormde kerk van Dirksland. Komt u gerust eens luisteren. We repeteren iedere vrijdagavond van 18.45 uur tot 20.15 uur in het 'Diekhuus' te Middelharnis. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de dirigent Rinus Verhage, op telefoonnum mer 0187-484704, of met de voorzitter Aren Grootenboer, op telefoonnummer 0187-491948. betrokkenen waren te gast bij het symposium protocol, een Juridisch protocol en een Eva luatieprotocol. Bovendien voorziet het in richtlijnen voor nascholing én om het gehele diabetesprotocol succesvol te implemente ren in de huisartsenpraktijk - het Implemen tatieprotocol. Ten dienste hiervan kunnen huisartsenpraktijken met behulp van een consulent de geprotocolleerde diabeteszorg binnenhalen middels het zogenaamde Dia betes Implementatie Traject. De volgende stap is dat men de geprotocol leerde diabeteszorg wil uitbreiden naar alle praktijken op het eiland, wat nu dus nog niet het geval is. Waar in het verleden iedere dia beteszorgverlener min of meer zelfstandig een eigen invulling kon geven aan de wijze waarop men deze zorg verleende, wordt nü beoogd dat alle diabetespatiënten, ongeacht tot welke praktijk ze behoren, dezelfde opti male professionele diabeteszorg krijgen. Beoogd wordt dus een multidisciplinaire diabeteszorg, waarin overigens de diabetes verpleegkundige een centrale rol zal krijgen, uiteraard binnen de kaders van diens profes sionele functiebeschrijving. Voor dit alles gaat zich in de toekomst de tot stand gebrachte projectgroep beijveren: een samenwerkingsverband tussen enkele huis artsen, het ziekenhuis (internist en diabetes verpleegkundigen), de Zorg en Welzijn Groep, en Novo Nordisk Farma. De plaats van de huisartsen, internist en diabetesver pleegkundigen hierin spreekt voor zich; de Zorg en Welzijn Groep is vertegenwoordigd onder andere omdat zij veel kennis over dia beteszorg in huis heeft, en Novo Nordisk, uit Alphen aan den Rijn, is in het project verte genwoordigd, mede omdat het marktleider is op het gebied van diabetes. In verband met het uitvoeren van reparaties aan het betonnen wegdek op de hoofdrijbaan van de Haringvlietsluizen dient rijksweg 57 van km 19,5 tot en met km 14,3 (tussen afrit Stellendam-Havens en afslag Hellevoet- sluis) in de rijrichting Hellevoetsluis tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten. Deze afsluiting vindt plaats gedurende de periode in week 43 van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2004 tussen 9.00 en 15.00 uur of zoveel korter als moge lijk of zoveel langer dan noodzakelijk. Het verkeer zal door middel van omleiding route nr. 15 (afslag Stellendam-Havens, Meester Snijderweg, Zuiderdiepstraatweg, via de parallelweg van de Haringvlietslui zen, Haringvlietweg, N497 en toerit naar rijksweg 57) omgeleid worden. Deze omlei ding wordt ter plaatse aangegeven. Tijdens deze omleiding zal de parallelweg voor het langzaam verkeer richting Stellen- dam geheel zijn afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers die van de parallelweg van de Haringvlietsluizen gebruik willen maken, worden d.m.v. werkbussen overgezet. Aangezien de uit te voeren werkzaamheden sterk weersafhankelijk zijn is er een reser- ve/uitloopweek gepland in week 44 van maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2004 tussen 9.00 en 15.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1