IE JHowieeteinftH Gemeenteliuis en bibliotlieek Oude-Tonge doorstaan de toets glansrijlt! Voorlopige uitslag verkiezingen waterschap Hollandse Delta www.buijze.nl 0900-8844 Provincie start discussie Eerste fase op weg over toekomst landbouw; naar Landbouwnota kievit warmte Verkoping met rommelmarkt in Melissant ii) Oud-raadslid overleden chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Zeven eilandelijke afgevaardigden in nieuw waterschap Gewonden bij aanrijding Waarschuwing voor kattenbezitters Belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken Met de VW naar de Lion King Politiek na Prinsjesdag; Van der Staaij spreekt voor SGP jongeren Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? De Schutse actief in beeld en geluid Vrijwilligers gevraagd voor eilandbreed toegankelijkheidsonderzoek gebouwen A Met vlag en wimpel Toegankelijkheidsonderzoek Vrijwilligers gevraagd! Dinsdag 12 oktober 2004 77e jaargang nr. 7347 De voorlopige uitslag van de verkie zingen voor het nieuw op te richten waterschap Hollandse Delta is bekend. Tijdens een openbare zitting op vrijdag 8 oktober heeft het stembu reau vastgesteld hoeveel stenunen in totaal zijn uitgebracht en hoeveel stemmen iedere kandidaat heeft gekregen. Met een opkomstpercentage van bijna 20 procent scoort het nieuwe waterschap iets hoger dan gemiddeld in Zuid-Holland. Het op 1 januari 2005 te vormen waterschap Hollandse Delta bestaat uit waterschap De Brielse Dijkring, Goeree-Overflakkee, De Groote Waard, IJsselmonde en een deel van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Ruim 650.000 stemgerechtigden konden hun stem(men) uitbrengen in twee kiesdistricten. West en Oost, voor de catego rieën ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en bedrijfsgebouwd. Het opkomstpercentage bedraagt gemiddeld 19,4%. Voor de catego rie gebouwd bedraagt dit 20%, voor onge bouwd 42%, voor bedrijfsgebouwd 67% en voor de categorie ingezetenen 19%. Op woensdag 13 oktober komt het stembu reau bij elkaar om vast te stellen of er in de tussenliggende periode gegronde bezwaren zijn gemaakt tegen de stemopneming. Als deze er niet zijn, wordt de officiële uitslag van de verkiezingen dezelfde dag om 18.00 uur tijdens de openbare zitting van het stem bureau bekendgemaakt. De zitting vindt plaats in het kantoor van het Zuive ringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht. Een van de twee eerder in opspraak geraakte kandidaten heeft voldoende stemmen gekre gen om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het stembureau zal in de zitting van 13 okto ber een advies formuleren aangaande de toe lating van deze kandidaat voor het Alge meen Bestuur van ZHEW. Het Algemeen Bestuur van ZHEW zal op 28 oktober over de toelating van de gekozenen beslissen. Voorlopige uitslag: Ingezetenen: De categorie ingezetenen telt 15 zetels. De gekozenen voor District West zijn: .J.J. Kome Rockanje 4879 stemmen; A.W. van Essen-van Mazijk Spijkenisse 3613; J. Heijndijk Oostvoome 3611; A. van der Wende Ouddorp 3312; J.H. KaUe Herkin gen 3013; C.M. Beming - van Oostveen Brielle 2602. Gebouwd: De categorie gebouwd telt 9 zetels. De geko zenen voor District West zijn: J.J.L. Huber Brielle 2235 stemmen; J. Klepper Oud dorp 1943; T.C. Both - Verhoeven Dirks- land 1315; M.M.L. van Rossum-Gortzak Ooltgensplaat 1297. Ongebouwd: De categorie ongebouwd telt 7 zetels. De gekozenen voor District West zijn: A.P. Noordermeer Oudenhoom 384 stemmen; Joh. A. van Nieuwenhuyzen Melissant 269; Trouw Hellevoetsluis 192; E.A. Struik Melissant 145. Bedrijfsgebouwd: De categorie bedrijfsgebouwd telt 5 zetels. De gekozenen voor District West zijn: G.H. Karst Oostvoome 14 stemmen; H. Kap Hel levoetsluis 8. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee OOLTGENSPLAAT -Bij een aanrijding tussen een motor en een personenauto, vrij dagavond omstreeks kwart over negen op de Langeweg, zijn zowel de 32-jarige motorrij der afkomstig uit Ooltgensplaat als de 19- jarige bestuurster van de personenauto, afkomstig uit Dirksland gewond geraakt. Op de kruising van de Langeweg met de Bos weg wilde de bestuurster van de personen auto afslaan en kwam daarbij in botsing met de ook op de Langeweg in de richting van de Schaapsweg rijdende motorrijder. De motorrijder werd met arm en beenfractu- ren overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De bestuurster van de personenauto ging met schaafwonden, glassplinters in haar gezicht en diverse kneu zingen naar het ziekenhuis in Dirksland. De Technische Ongevallen Dienst stelt een onderzoek in. SOMMELSDIJK - De politie waarschuwt kattenbezitters extra alert te zijn op de gedra gingen van hun huisdier, wanneer deze regelmatig buiten verblijven. Donderdag avond constateerde een dierenarts dat twee katten, die een 42-jarige vrouw uit Som- melsdijk bij hem had gebracht, door fosfor- vergiftiging om het leven waren gekomen. Tevens bleek dat er nog andere katten bij de dierenarts waren gebracht, die echter net op tijd van de vergiftigingsdood konden wor den gered. Vermoedelijk was het fosfor ver stopt in voedsel dat de katten buiten hadden gevonden en verorberd in de omgeving van de Koninginnelaan, A.J. de Graaffstraat en Hobius de Krijgerlaan. De politie stelt een onderzoek in. Fosfor is overigens ook gevaarlijk voor mensen. Steeds meer agrariërs in Zuid-Hol land zien geen perspectief meer als ondernemer in de agrarische sector. De provincie wil het tij keren en start dit najaar een discussie met relevante partners over de toekomst van de landbouw. Dit gebeurt op basis van de Landbouwnota 'Landbouw - meer dan bouwland' en mondt uit in een actieprogramma voor onder meer de zogenaamde veenweidepacten en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). "De land- en tuinbouw zijn bepalend voor het landschap én voor het imago van Zuid- Holland", zegt Leen van der Sar, gedepu teerde plattelandsontwikkeHng. "Als regis seur van het landelijk gebied moet de pro vincie met partners op zoek gaan naar oplossingen voor een vitale landbouwsector en een vitaal platteland." Boer als ondernemer De provincie nodigt boeren, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organi saties uit mee te denken over de toekomst van de landbouw en het beheer van het lan delijk gebied. Dit wil de provincie doen aan de hand van thema's en stellingen. Een voorbeeld van zo'n stelling is dat een vitaal platteland niet zonder een vitale landbouw kan. Als het agrarisch beheer verdwijnt vormt dit een bedreiging voor het kenmer kende Hollandse cultuurlandschap. Ook zou het betekenen dat andere, vaak duurdere beheersvormen geïntroduceerd moeten wor den. Een ander thema, 'de boer als onderne mer', verkent de mogelijkheden voor meer ondememersruimte. Agrariërs zouden hun productenpakket kunnen uitbreiden met nieuwe agrarische producten, natuurbeheer en groen-blauwe diensten. Veenweidepacten In de discussie met partners wil de provincie ook de ontwikkeUngsmogelijkheden van de landbouwsector in een aantal regio's onder zoeken. Allereerst in de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke, waarvoor de provincie zogenaamde veenweidepacten gaat opstel len. Bij het kiezen van een ontwikkelings richting spelen de karakteristieken van een gebied een belangrijke rol. In het veenwei- degebied worden de beheerslasten en kosten van waterbeheer onderzocht in relatie tot de gebruikerseisen van de landbouw. Het gebruiken van de landinrichting en kavelruil is een belangrijk instrument en oplossings richting. Recentelijk heeft de provincie het gebiedsplan 'agrarische gebieden met natuurlijke handicaps' vastgesteld. Boeren in die delen van de veenweidegebieden kun nen vanaf 2005 een (rijks)subsidie van 94 per hectare per jaar aanvragen, onder voor waarde dat zij ook aan agrarisch natuurbe heer doen. Digitale discussie De mening van agrarische ondernemers vindt de provincie van uitermate belang. Daarvoor worden zogenaamde keukentafel gesprekken georganiseerd. Ook kan ieder een die een mening heeft over de toekomst van de landbouw zijn boodschap binnenkort achterlaten op de website van de provincie www.zuid-holland.nl. De provincie zal daar voor een speciale discussiepagina openen. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING De VVV organiseert op 20 oktober en op 26 november een busreis naar de LION KING in het Cü'custheater in Scheveningen.Voor de beide data zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar, dus als u belangstelling heeft, reageer dan snel. Ook zijn er nog kaarten voor Holiday on Ice op 10 november en de Margriet Winterfair op 18 november U kunt opstappen in: Melissant, Stellendam, Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoome, Brielle, Zwartewaal en Spijkenisse. Voor meer informatie en boeken kunt u terecht bij de VVV kantoren in Middelhar- nis, Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoome, Brielle en de agentschappen in Abbenbroek (Gemeentehuis) en Spijkenisse (bibliotheek) of telefonisch 0181-401600. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: lnfo@ki6vltwarmtej)l www.ldevltyvarmte.nl Op vrijdag 15 oktober 2004 zal mr. C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid SGP, spreken voor SGP-Jongeren Flakkee. Deze avond zal beginnen om 20.00 uur en zal gehouden worden in de aula van de Technische School, Schoolstraat 11 te Middelharnis. Het thema van deze avond is "Politiek na Prinsjesdag". Het gaat niet goed üi Neder land! Hoe komt dit? En...hoe lossen we het op? Hierover is op deze avond de visie van mr. C.G. van der Staaij te beluisteren. Hij hoopt een boeiende lezing te houden waarin hij uitvoerig in zal gaan op actuele dilem ma's. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen of de heer Van der Staaij persoonlijk te spreken. Iedereen is van harte welkom! Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakciaar/laxalcur. lid NVM ()l87-4765.'i5 stichting tot varzorg Ing van verstande lijk gahandlcaptan Op zaterdag 16 oktober is iedereen weer van harte welkom om te komen snuffelen op de jaarlijkse 'Schutse-verkoping' in Melissant. Vers fruit, heerlijke oliebollen, bolussen en andere bakkersproducten, slaatjes, kaas, groente, snoep, advocaat, pannenkoeken, een uitgebreide boekentafel, speelgoed, handwerkartikelen, ondergoed en ander tex tiel, planten, kaarten en cadeau-artikelen zorgen ervoor dat ieder die iets van zijn of haar gading zal vinden. Voor de liefhebbers is er een rommelmarkt en tussendoor kunt u even uitblazen bij een kopje koffie met cake. De opbrengst van deze verkopmg, die dit jaar voor de 20e keer wordt gehouden, is bestemd voor 'De Schutse'Dit is een lande lijke stichting uitgaande van de Ger. Gem. in Ned. Deze stichting heeft in Kesteren een instelling voor verstandelijke gehandicap ten. Op het eiland Tholen is er een dagacti- viteitencentrum voor gehandicapten kinde ren en volwassenen en in Achterberg is er een woon- en zorgboerderij. Een deel van genoemde voorzieningen wordt uit opbreng sten van verkopingen, acties, giften, e.d. gefinancierd! Om hieraan een steentje bij te dragen, bent u op 16 oktober tussen 10.00 en 15.30 uur in Herv. Verenigingsgebouw 'De Poort', Voorstraat 14 te MeUssant. COMBI 1 uur foto-frvicm I O0»»»b»ralJiMmi7)6llllIfaU)ra Vorige week werd 'de Week van de Toegankelijkheid' gehouden, dagen waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor de toegankelijkheid van met name gebouwen met een openbare functie. Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Over- flékkee leverde hieraan ook een bij drage. En niet alleen deze week, maar ook in de nabije toekomst gaat dit Platform zich beijveren voor een zo optimaal mogelijke toegankelijkheid voor gehandicapten van gebouwen met een publieksfunctie, dit door mid del van grootschalig toegankelijk heidsonderzoek op heel Goeree-Over flakkee. Vorig jaar al heeft het Plat form Gehandicaptenbeleid Goeree- Overflakkee een proefonderzoek gehouden in Middelharnis, maar de start van het echte onderzoek heeft z'n beslag gekregen in Oude-Tonge, waar het vernieuwde gemeentehuis en de nieuwe bibliotheek - onder één dak, maar elk met een eigen ingang - onder de loep werden genomen. Bij gelegenheid van de Week van de Toe gankelijkheid presenteerde het Plat form vorige week dinsdagmiddag de uitslag van dit onderzoek, in het gemeentehuis van Oostflakkee en in het bijzijn van onder andere burge meester Van Pelt en wethouder De Vries. Toegankelijkheid hoog in het vaandel Van Pelt verwelkomde de Platformleden de heer Prinsen en mevrouw Noteboom en leg de tevens uit dat de gemeente Oostflakkee hecht aan een zo optimaal mogelijke toegan kelijkheid van het gemeentehuis, "het huis voor de burgers". In het reeds bestaande deel van het gemeentehuis was de toegankelijk heid al redelijk goed, zei Van Pelt, maar zéker bij de bouw van het nieuwe gedeelte - inclusief de bibliotheek - werd er bij de architect op gehamerd dat dit, óók voor gehandicapten, "absoluut toegankelijk" moest zijn. Daarom is er een aantal voorzie ningen bijgekomen. Bijvoorbeeld een twee de invalidentoilet, nu ook op de verdieping. Of voor gehoorgestoorden een ringleiding in de raadzaal, niet langs het plafond maar via .>*ii%~ "'t De heer Prinsen reiki burgemeester Van Pelt het toegankelijkheidssticicer uil. de vloer, wat veel beter werkt. En de tribune in de raadzaal is opgebouwd uit losse stoe len, die verwijderd kunnen worden om ruim te te bieden aan rolstoelers, 't Gaat echter niet alleen om fysieke toegan kelijkheid, maar om toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord. En ook daar in, aldus Van Pelt, heeft de gemeente Oost flakkee veel energie gestoken. Zo is al in 2001 de gemeentelijke website de lucht ingegaan, waarmee in toenemende mate bur gers op elk gewenst moment vanaf huis bepaalde zaken kunnen regelen. En waar dit voor visueel gehandicapten juist een pro bleem kan vormen, heeft de website van Oostflakkee, als enige van de andere gemeenten op het eiland, een 'knop' op het scherm waardoor daar veel grotere letters op verschijnen - óók een vorm van toeganke lijkheid. En niet te vergeten de wekelijkse avondopenstelling van het gemeentehuis, waarvan fors gebruik wordt gemaakt. En sinds kort beschikt het gemeentehuis zelfs over een pasfotoautomaat, ten behoeve van bijvoorbeeld de afgifte van identiteitsbewij zen of rijbewijzen. Maar natuurlijk was burgemeester Van Pelt best nieuwsgierig of ook het rapport van het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree- f II Samen met de heer Prinsen plakt burgmeester Van Pelt de verdiende sticker op de entree van het gemeentehuis. Overflakkee uitwijst dat de gemeente Oost flakkee werkelijk zo toegankelijk is als hij zelf suggereerde... En dat bleek inderdaad het geval. "Zowel het gemeentehuis als de nieuwe bibliotheek hebben de toets met vlag en wimpel doorstaan", zo verklaarde de heer Prinsen van het Platform. Het énige kleine minpuntje bij de bibliotheek was dat een kast een beetje - enkele luttele centimeters - in de weg stond, waardoor voor gehandicapten, bijvoorbeeld met een rolstoel, de doorgang minder werd. Maar dat 'minpuntje' was natuurlijk zo te verhelpen. Als bewijs dat beide gebouwen voldoen aan de toeganke- lijkheidsnormen voor gehandicapten, kregen zowel het gemeentehuis als de bibliotheek een sticker uitgereikt, die op het glas van de entree kan worden geplakt. En dat werd natuurlijk meteen gedaan! Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree- Overflakkee werd in 1995 opgericht om, zo legde Prinsen uit, op divers terrein op Goe ree-Overflakkee, de toegankelijkheid voor gehandicapten te vergroten, zodat zij zo optimaal mogelijk zouden kunnen deelne men aan het maatschappelijk verkeer. Inmiddels zijn naar aanleiding van de inbreng van het Platform al diverse zaken en onveilige situaties verbeterd. Zoals gezegd, heeft het Platform voor de toekomst een eilandbreed toegankelijkheidsonderzoek op het programma staan, waarvoor zoveel mogelijk gebouwen met een publieksfunctie zullen worden gevraagd mee te willen wer ken. Te denken valt daarbij niet alleen aan gemeentehuizen en bibliotheken, maar bij voorbeeld ook aan postkantoren, sportac commodaties, horecagelegenheden, apothe ken, artsenpraktijken, ziekenhuizen, win kels, enz., enz. "Graag willen we nagaan welke gebouwen er met een kleine moeite beter toegankelijk kunnen worden", zei Prinsen. Gebouwen zullen dan onder andere worden beoordeeld op de aanwezigheid van hellingen (en hoe stijl deze zijn), trappen, stoepen of drempels voor de ingang, inva lidentoilet, de zwaarte van deurdrangers, de doorgang van deuren, verplaatsbaarheid van pinautomaten, baliehoogtes, enz. In totaal staan momenteel zo'n veertig gebouwen op de nominatie om getoetst te worden. Een hele klus, waarvoor het Plat form heel goed vrijwilligers kan gebruiken, mensen zonder handicap maar zéker ook mét handicap! Laatstgenoemden weten immers als geen ander hoe het is als een gebouw minder toegankelijk is. En samen met een niet gehandicapte, die wellicht beter in staat is om pas- en meetwerk te verrichten, zouden ze dan aan de slag kunnen. Langs deze weg doet het Platform dan ook graag een beroep op vrijwilligers, die een steentje aan het onderzoek willen bijdragen. Bent u geïnteresseerd, bel dan naar de heer Prinsen, tel: (0187) 641303. OOLTGENSPLAAT - Op de leeftijd van bijna 79 jaar is vrijdag 8 oktober jl., na een kortstondige ziekte, de heer Jan Hendrik van Dam overleden. De heer Van Dam heeft tot voor een aantal jaren de gemeente gediend met enkele bestuurlijke functies, etc. Hij was onder andere voorzitter van de Christelijke Nationale Schoolvereniging, raadslid voor de S.G.P. te Ooltgensplaat en Oostflakkee. Voorzitter van de Staatkundige Gerefor meerde Kiesvereniging en ouderling van de Ned. Herv. Kerk. Verder had hij zitting in diverse commissies op gemeentelijk en regionaal terrein. De heer Van Dam was begiftigd met de Ereme daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1