IE IVIet invoering van Wijkteampius levert politiedistrict 'maatwerk' Blijft besluit Tweede Maasvlakte in stand? Afsluiting Vissersdijii en Spuiplein te Middelliarnis Zweep of leidsels 0900-8844 DcIRROSTRU K ■(^innaard Koekverkoop SG Trins Maurits' voor adoptiekinderen Karels Autoschade 3-^5:1 0-6 chr. streekblad op gereformeerde gn voor de zuid-hollandse en zeeuwse ei Visser Visser Snelheidscontroles Diefstal personenauto actief in beeld en geluid Hoop voor vissers: Tevreden MAKELAAI I Taxatie nodid^ Kfl E (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 www.opelnieuws.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? JM Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! XQjgtiEtX^g (0187) 68 47 21 Kapspanten Portalen Liggers Lateien Politiezorg start vanuit Middelharnis Goeree-Overflakkee krijgt weer 'eigen agenten Wie zijn oren bij diverse officiële of onolïlciëie bijeenliomsten te luisteren legde, ving nogal eens kritische geluiden op aangaande de politiezorg op Goeree-Overflakkee. "Je ziet ze nooit", of "ze komen altijd veel te laat" waren kreten die nogal eens opgetekend konden worden. De plaatsen waar deze geluiden klonken, waren niet alleen te kwaliflceren tijdens de borrelpraat, maar ook gerespecteerde bestuurders spraken hun bezorgd heid regelmatig uit richting de politieorganisatie. Nu loopt ook de korps leiding van Rotterdam Rijnmond niet met oogkleppen op, want deze heeft ook geconstateerd dat bijvoorbeeld bij calamiteiten de snelle aan- rijtijd op Goeree-Overflakkee nogal eens te wensen overliet. Het ontbe ren van adequate politiezorg lijkt nu tot het verleden te behoren, want vanaf zaterdag 2 oktober is het Wijkteampius actief op Goeree-Over flakkee. Gescheiden werkprocessen www.caravanschadeherstel.nl Meer personeel Burgers medeverantwoordelijk Vrijdag 8 oktober 2004 77e jaargang nr. 7346 Van schakers - in andere takken van (denkjsport gebeurt liet ook - is bekend dat zij na de wedstrijd de matct) analyseren. De partij wordt nagespeeld en men gaat na waar het fout ging (voor de tegenstander goed) en hoe het beter had gekund. Soms zou je de tijd een stukje terug willen draaien en om die periode nog eens over te doen. Dat gevoel was er ook toen deze week de zoveelste aflevering van het LPF-treurspel zich voor onze ogen ontrolde. Hoe zou het gegaan zijn als de heer Fortuyn niet was neerge schoten? Zou hij de gave en de kracht gehad hebben om al die ego 's bijeen te houden? Zou hij als een die rentemmer zijn partij en zijn fractie bij elkaar gehou den kunnen hebben met de zweep van het woord? We zullen het nooit weten, maar er valt wel wat te leren. Nu staan we bij de onttakeling van een beweging en kij ken ernaar Het lijkt alweer zo lang geleden dat Fortuyn het nieuwe elan in de politiek preekte. Dat was dan wel zoais hij het zag. Zijn wijze van optreden riep weerstand op bij gevestigde politici. Dat is hét middel om gelijk te krijgen: je zegt wat over de tegenstander, die gaat er geprikkeld op In en dan is het prijsschieten. Zie je wei, ik heb hem schaak. Aan het mat is Fortuyn niet toege komen. Mat Herben moest het karwei afmaken. Ondertussen werd Fortuyn via de voordeur binnenge haald bij Leefbaar Nederland, een nieuwe partij en na verloop van tijd via de achterdeur er weer uitgezet. Zoiets kun je en/aren als een afgang, Fortuyn wist het om te buigen tot een overwinning: de Lijst Pim For tuyn was het gevolg. Het programma werd ontleend aan zijn verzamelde werken. Dat IS niet spottend bedoeld, maar het geeft aan hoe deze nieuwe partij vanaf het begin heei sterk persoonsgebonden was. Dat is gevaarlijk. Veel mensen voelden zich aangetrokken tot deze lijst Wat Pim zei, sprak aan. De bestaande politiek was ook toe aan een stevige portie kritiek Voor velen was zijn optreden een verademing en een reden om zich achter hem te scharen. Dat laatste kan op twee manieren. Men was het intellectueel of zakelijk met hem eens, met zijn kritiek en met zijn oplossingen, voorzover die bekend werden. Er waren ook veel mensen van plan om hem te steunen, alleen al omdat zijn optreden voor hen een verademing was. Die twee groepen meedenkers en potentiële stem- mers-op-het-gevoel lagen qua achtergrond nogal ver uit elkaar. De eerste groep kwam terecht in de partij structuur en dus voor een deel op de lijst Duidelijk was dat Fortuyn op beiden invloed had. Er zijn mensen die nogal lacherig reageren op het feit dat sommige politieke partijen een respectabele leef tijd hebben. Wie de geschiedenis van partijen nagaat, ziet dat wat de LPF in een paar weken (na de moord) moest doormaken aan ontwikkeling en afbakening van persoonlijke en zakelijke belangen, waar andere partijen jaren over konden doen. Een beginnende par tij wordtin deze jachtige tijd geacht gelijk volwassen te zijn. Wacht je eerst een aantal jaren om de partij structuur degelijk op te zetten en het gedachtegoed onderbouwd uit te lijnen, dan kan men het vergeten. De kiezer Is je dan alweer vergeten. Overigens is het wel de vraag waar de kiezers van de LPF gebleven zijn. Of blijven zij thuis en zien om in wrok? Het is na de dood van Fortuyn sukkelen geweest Het bindmiddel was weg, de delen van het partijorgaan bleken met verschillende agenda's aan de slag te zijn gegaan. Het leidde via een voortdurende bestuurlijke conflictenreeks tot, ja tot wat? Ook politiek is er heel wat gebeurd. Onder aanvoering van Mat Hertien betrad men de politieke arena en accepteerde men gelijk maar regerings verantwoording. REGISTERACCOUNTANTS BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS* TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Geen doortimmerd programma, maarPims gedachte goed, personen die elkaar nauwelijks of niet kenden vanuit een partijcultuur, groepjes vriendjes, onerva renheid en nog een aantal kenmerken meer leidden tot afgang en bijna-ondergang. Toen de fractie zich losgemaakt had van de partij leek het vrij goed te gaan Waarschijnlijk bedroog die schijn. Deze week meldde Herben zich weer aan om LPF-lld te worden Dat deed hij overigens om de naam LPF te kun nen blijven dragen. Direct bleek dat deze fractie nog steeds bestaat uit mensen die elkaar In de LPF hebben gevonden en daar nu samenleven. Eén van hen zei deze week- we zijn het eens dat we het niet eens zijn. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht De belangstelling voor de ideologie achter de praktijk taant Onze politieke partijen, althans de gevestigde, zijn voortgekomen uit een bepaalde visie op de samenleving. Zij hebben het doel de samenleving te veranderen volgens dat patroon. Daarbij kan men zich beroepen op stromingen in de geschiedenis. Leden van zo 'n partij vinden elkaar op zo 'n ideologie. Partij en die op een onderwerp gefocust zijn, of die geënt zijn op zakelijke belangen of onvrede, brengen perso nen bij elkaar die voor de korte termijn min of meer gelijke doelen hebben. Ze komen echter uit verschil lende achtergronden - met verschillende ideologieën, in de politiek moet men zoeken naar een gemeen schappelijke levensbeschouwelijke basis. Die bindt en Is niet persoonsgebonden. Fortuyn gebruikte de zweep van zijn woord. HIJ zou er waarschijnlijk succes mee gehad hebben, zijn politieke nazaten weten er niet mee om te gaan. Je kunt ook kiezen voor de leidsels van het Woord e Rotterdam-Rijnmond district De Eiianden BasiseenKeid Goeree-Overfiakicee OOLTGENSPLAAT/STELLENDAM/OU DE-TONGE - Personeel van de Verkeerspo litie (Bureau Verkeershandhaving) hield maandagochtend snelheidscontroles op de Bosweg in Ooltgensplaat, de N57 in Stellen- dam en de Stationsweg in Oude-Tonge. Op de Bosweg werden 55 van de 104 passeren de automobilisten bekeurd omdat zij harder reden dan de toegestane snelheid van 60 km/uur. Tussen half acht en negen uur bedroeg de hoogst gemeten snelheid 106 km/uur. Tussen kwart voor acht en kwart over elf flitste de radar 450 van de 2303 auto's op de N57. Hoogst gemeten snelheid bedroeg '148' in plaats van de toegestane snelheid van 100 km/uur. Op de Stationsweg lapten tussen tien uur en kwart over elf 20 van de 310 automobilisten de maximum snelheid van 50 kin/uur aan hun laars. Hoogst gemeten overtreding: 99 km/uur. OUDDORP - Maandagmiddag deed een 61- jarige inwoner van het Belgische Hoboken aangifte van diefstal van zijn auto. De man had zijn zilver/grijze Mercedes zondagmid dag in Port Zelande geparkeerd en zag de volgende ochtend dat de auto was gestolen. COMBI WtmiToat U U. (0117)611611 fflx&U7U Afgelopen maandag behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen tegen planologische kernbeslissing voor de Tweede Maasvlakte. Het beroep schrift dat namens het Productschap Vis en de visserijverenigingen was ingediend, stond tijdens de behande ling volop in de schijnwerpers. De drie rechters van de Afdeling waren zeer kritisch, vooral ook over het geplande zeereservaat en de zandwinning in zee. Het is daardoor de vraag of het besluit over de Tweede Maasvlakte wel in stand zal blijven. Het Productschap Vis en de visserijvereni gingen tekenden in november 2003 beroep aan tegen drie zogeheten concrete beleidsbe slissingen die de Ministerraad in de planlo- gische kernbeslissing heeft opgenomen: de landaanwinning, de zandwinning en de aan leg van een zeereservaat. Het beroepschrift werd voorbereid en opgesteld door Den Hol lander Advocaten uit Middelhamis. Maandag haalde mr. A.A. den Hollander de belangrijkste onderdelen van het beroep nog eens voor het voetlicht. Zijn pleidooi viel kennelijk in goede aarde, getuige de vragen die daarna door vooral staatsraad mr. L.H. Lauwaars aan de landsadvocaat, mr. Besse- link, werden gesteld. Veel van de vragen waren gebaseerd op het pleidooi en het eer der door hem en zijn kantoorgenoot mr. A.P. Comelissen ingediende beroepschrift. Voor al over de zandwinning - voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte moeten op zee enke le honderden miljoenen kubieke meters zand worden gewonnen - en het zeereservaat kwam de landsadvocaat onder een waar spervuur van vragen te Uggen. Meer dan eens moest hij het antwoord op de aange voerde beroepsgronden schuldig blijven. Zo moest mr. Besselink toegeven dat de beleidsbeslissingen op enkele onderdelen inderdaad in strijd met de Wet op de Ruim telijke Ordening waren en moest hij erken nen dat het aanleggen van een zeereservaat waarschijnlijk strijdig is met de Europese regelgeving. Als de Afdeling het beroep op deze onderdelen gegrond verklaart, bestaat er een grote kans dat een streep wordt gezet door essentiële onderdelen van het project. Welke gevolgen dat zal hebben, valt nu nog niet te zeggen, maar zeker is wel dat het pro ject dan een aanzienlijke vertraging zal oplo pen. De beide advocaten, Nathalie Steins van het Productschap Vis, bestuursleden van de vis serijvereniging Kop van Goeree en vissers toonden zich na afloop van de bijna zes uur durende zitting tevreden. Wel wezen zij erop dat de Afdeling nog geen uitspraak heeft gedaan. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. De wettelijke termijn bedraagt ech ter zes weken, die de Afdehng eventueel met een periode van nog eens zes weken kan ver lengen. Dit betekent dat de uitslag uiterlijk op 27 december bekend zal zijn. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Uv/ wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. At 35 jaar de meest geliefde outo van Nederland. www.opelnieuws.nl Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/taxaleur, lid NVM 0187-476.'i.5.'S www.comielissant.nl ELISSANT OBILITEITSCENTRUJVL Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. {0187)482606 Donderdag 14 oktober kunnen de inwoners van Goeree-Overflakkee opnieuw leerlingen van de scholengemeenschap 'Prins Maurits' aan de deur verwachten, die boterkoek en speculaas te koop aanbieden. Jaarlijks wordt een koekverkoopactie gehouden, om geld te verzamelen voor de financiële adoptie van 28 kinderen in diverse ontwikkelingslanden. De zevenduizend euro die hiervoor nodig zijn, maken het mogelijk deze kinderen te voorzien van voedsel, medische zorg, kle ding en onderwijs. Met uw steun willen de leerlingen zich graag voor hun minderbe deelde leeftijdsgenoten inzetten. De koekverkoop vindt voor het grootste gedeelte van Goeree-Overflakkee, Schou- wen-Duiveland, St. Philipsland en Tholen plaats vanaf 12.30 uur. In de plaatsten Mid delhamis, Oude Tonge, Nieuwe Tonge, Dirksland en Bruinisse wordt om 16.30 uur gestart. Enerzijds terreileii en anderzijd.s afwucinend waren de aanwezigen hij de pre.sentalie van het Wijicteamplus. V.l.n.r.: Wijicteam ciief Scluammeijer, de burgemeesters Van Pelt, Stoop, De Prieèlle en De Vries en mevrouw Van der Ham. Met enige voldoening konden maandag de eilandelijke gemeentelijke portefeuillehou ders 'Openbare Orde en Veiligheid" - de vier burgemeesters - de nieuwe werkvorm van de pohtie aan de pers voorstellen. Volgens de burgemeester van Dirksland, drs. S. Stoop, is er "veel strijd geleverd" voor het zover was dat aan de kritische geluiden vanuit Goeree- Overflakkee gehoor kon worden gegeven door de korpsleiding van de Politie Rijn mond. Er waren veel klachten, die varieerden van een te lange aanrijtijd bij calamiteiten tot het missen van de dagelijkse politie-surveil- lance. De vier burgemeesters van Goeree- Overflakkee hebben verschillende malen aan de bel getrokken bij de korpsleiding. De kersverse wijkteamchef Cas Schramme- ijer, en stagiaire Brigitte v.d. Ham, hebben veel voorbereidingswerk verricht voor de totstandkoming van het Wijkteampius. Zij waren dan ook bij de presentatie aanwezig en verzekerden dat ook de korpsleiding ervan overtuigd was dat de aanrijtijden van de Du-ecte Hulp Verlening (DHV) op veel plaatsen op het eiland niet binnen de 15 minuten was, de oorzaak was de uitgestrekt heid van het district. Deze DHV is de sur veillancedienst die alle spoedeisende mel dingen afrijdt en opereerde vanuit Helle- voetsluis. Naast de DHV waren ook de wijkteams actief, en binnen deze teams de zogenaamde buurtagenten. Zij verlenen de wijkzorg en werden zo weinig mogelijk ingezet bij cala miteiten. Het gescheiden optrekken van bei de teams was er het gevolg van dat enkele jaren geleden de Politie Rotterdam Rijn mond begonnen is met het werken via werk processen, waarin de wijkteams en de DHV's gescheiden opereerden. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)65 13 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CARAVAN-EN CAMPERSERVICE £ÜBOG«Mm7£6EDB;jf Maak tijdig een afspraak. Voor meer Informatie zie onze website: In dit 'gescheiden optrekken" is nu verande ring gekomen door de invoering van het Wijkteampius. De buurtagenten blijven hun werkzaamheden nog gewoon in de wijken (de dorpskernen) verrichten, maar er worden er wel steeds twee van hen ingezet bij de DHV. Anders dan voorheen blijven deze twee agenten dus - naast hun wijkwerk - beschikbaar voor de DHV. Ook de andere wijkagenten kunnen - als het nodig is - assi steren bij calamiteiten. Volgens Schrammeijer is het Wijkteampius uniek in Nederland, alleen in Hoek van Hol land is er door het korps al wat ervaring mee opgedaan. Het nieuwe team, dat momenteel in een Mercedes Vito op het eiland opereert, zou veel voordelen voor de burgers moeten bieden omdat er overwegend agenten van eigen bodem op Goeree-Overflakkee werk zaam zullen zijn. Een ander voordeel is dat er weer vanuit het politiebureau in Som- melsdijk wordt gewerkt, en dat is toch voor het merendeel van de eilanders een stapje dichterbij dan Hellevoetsluis. Nog een voor deel is dat als de DHV-ers geen spoedmeT dingen hebben, zij 'gewoon" weer hun eigen wijkwerk kunnen oppakken. Of de werkwijze met het nieuwe team geslaagd zal zijn, moet blijken uit een goede evaluatie op vrij korte termijn. Het Wijk teampius wordt als geslaagd geacht als de politie voor 80% van de meldingen binnen 15 minuten ter plaatse is, hetgeen een verbe tering van 25% zou betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Maar óók zal moeten blijken dat de wijkwerkzaamheden er niet onder geleden hebben. Dit laatste wordt gecontroleerd door de ontwikkeling op het gebied van criminaliteit na te gaan, alsmede het aantal arrestanten en het aantal uitge schreven bekeuringen. Natuurlijk kan deze extra politiezorg niet zonder personeelsuitbreiding. Het 'oude" wijkteam bestond uit 12,5 formatieplaats. Omdat de wijkagenten nu ook in de 24-uurs inzet van de DHV moeten meedraaien, zijn er extra formatieplaatsen bijgekomen, met als gevolg dat de totale formatie van het Wijkteampius op 27,1 formatieplaats uit komt, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de oude situatie. Door ervoor te zorgen dat in drukke tijden een DHV-voertuig op Voome-Putten in de buurt van de Haringvlietdam opereert, kan - indien nodig door hen ook assistentie ver leend worden op Goeree-Overflakkee. Daar het Wijkteampius voor de Politie Rijn mond ook nieuw is, moeten er nog verschil lende zaken worden geregeld. Zo zal er bin nen kort een chef wijkteam worden benoemd en zal de onderling communicatie nog op elkaar moeten worden afgestemd. De aanwezige burgemeesters complimen teerden maandagmorgen de politieorganisa tie voor het gehoor geven aan hun klachten en de instelling van het Wijkteampius. Zowel Schrammeijer als de burgemeesters wezen daarbij ook de burgers op hun verant woordelijkheid en riepen de inwoners van Goeree-Overtlakkee op om te fungeren als de 'ogen en oren van de politie". "Vooral moeten diezelfde burgers aangifte blijven doen. Het kan nu dichter bij huis én de agen ten weten waar de burgers over spreken, want ze kennen het eiland door en door"". In verband met het aanleggen van riolering in de Vissersdijk wordt de kruising Kaai - Vis- sersdijk - Vingerling voor al het verkeer afgesloten. Door deze afsluiting is het niet meer mogelijk om het Spuiplein of de Vissersdijk vanaf de Kaai te bereiken. Wel is het mogelijk voor verkeer met een motorvoertuiggewicht tot 10 ton om de Vissersdijk van af de Wilhel- minabrug te bereiken. Voor de bereikbaarheid van het Spuiplein is een tijdelijke ontsluiting naar de Sommelsdijkse Havendijk gemaakt ter hoogte van de vroegere vestiging van Formi- do. Deze ontsluiting is te bereiken vanaf de Sommelsdijkse Kaai via de met bordjes aange geven route voor bouwverkeer door uitbreidingsplan "Westplaat" naar de bouwstraat langs het gedempte havenkanaal. Terplaatse van de kruising met de Galgeweg vindt men de tijde- hjke platenbaan naar het Spuiplein. De afsluiting van de genoemde kruising duurt vanaf woensdag 6 oktober t/m vrijdag 5 november 2004, of zoveel korter als mogelijk of langer dan noodzakelijk is. Na de afsluiting van deze kruising is het Spuiplein van de Kaai in Middel hamis weer bereikbaar, doch de werkzaamheden in de Vissersdijk duren nog tot ongeveer de jaarwisseling, waarvoor de Vissersdijk in gedeelten voor al het verkeer wordt afgesloten.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1