LITIE Auto over de kop Sluitende begroting Gemeente Goedereede; "maar het wordt wel een tandje minder!" N>^ 0900-8844 Woensdag 6 oktober VAN 10 TOT 3 UUR DöRROSTRimK Onderwijzers ■(yMinnaard 3252 O-B chr. streekblad op gereformeerde gro voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilan MAKELAARDIJ OoK<lïieö^'^ Gemeentelijke accommodaties worden onder de loep genomen Woonlastendruk stijgt met ruim 30 procent Verkoping 'Tabitha' Snelheidscontroles ■H Taxatie r^^f;^- „ERA gel ons. (0187)47 02 72 of (0187) 88 45 45 Uw kantoor of bedrijfs pand direct aan de N57 Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl en fNu een jaar tang 1% lagere ^hypotheekrente!* Opbrengst collecte Nierstichting Ouddorp www.cormelissant.nl Nljverheldsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! 1/ Autobedrijf Cor Melissant 0187-601598 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-601706 i^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Vrijdag 1 oktober 2004 77e jaargang nr. 7344 Rotterdam-Rijnmond Personee] van de Verkeerspolitie hield dins dag radarsnelheidscontroles op de Stations weg en Magdalenadijk in Oude-Tonge, op de Oudelandsedijk en Provincialeweg N215 in Middelhamis, op de Plaatweg en Korte weg in Stellendara. Tussen half acht en kwart voor tien werd gecontroleerd op de Stationsweg. Hier hiel den 46 van de 652 passerende automobilis ten zich niet aan de 50 km-limiet. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 79 km/uur. Op de Magdalenadijk overschreden tussen kwart voor acht en kwart over negen 12 van de 510 voorbij de radarwagen rijdende weg gebruikers de maximumsnelheid van 80 km/uur. Hoogst gemeten overtreding: 110 km/uur. Tussen half acht en kwart voor tien namen op de Oudelandsedijk 31 van de 128 gecon troleerde automobilisten het niet zo nauw met de daar toegestane '80'. Hoogst geme ten snelheid: 128 km/uur. Op de Provincialeweg N215, waar tussen acht en tien uur een radarwagen stond, kun nen binnenkort zestien van de 1620 passe rende automobilisten een acceptgirokaart in hun brievenbus aantreffen wegens over schrijding van de 80 km-limiet. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 96 km/uur. ssen half negen en half tien 's morgens en tussen één en twee uur 's middags werd gecontroleerd op de Plaatweg. Van de in totaal 340 passerende weggebruikers hiel den 59 zich niet aan de daar toegestane '80'. Hoogst gemeten snelheid: 139 km/uur. Op de Korteweg flitste de snelheidsradar tussen kwart over één en twee uur 59 van de 330 voorbijrijdende weggebruikers. Hier bedroeg de hoogst gemeten snelheid 136 km/uur in plaats van '100'. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Wat zouden we zonder onderwijzers moeten beginnen? Ze vormen met elkaar waarschijn lijk de grootste beroepsgroep. Allemaal zijn we hen veel verschuldigd. Maar wat zijn de nadelen, de risico's en de vreugden van het lesgeven? Waarom haken sommige onder wijzers af? In het programma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee komen maandag 4 oktober om 21.00 uur twee onderwijzers aan het woord. De presentatie is in handen van Yvonne Caka. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. Aan de voet van de Haringvlietdam, wordt op korte termijn gestart met de bouw van 30 kleinschalige kantoren en bedrijfspanden. De kantoren hebben een minimale opper vlakte vanaf 100 m2 en de bedrijfspanden hebben een oppervlakte vanaf 60 m2 met een entresol van 40 m2. In overleg zijn zowel de kantoren als de bedrijfspanden uit te breiden in een veelvoud van de standaard oppervlakte. Tevens kunnen een aantal bedrijfspanden worden geschakeld met de kantoren. Zo kunnen op deze unieke locatie, bedrijven van alleriei formaat zich vestigen, gezien de flexibiliteit van de bouw. De locatie "bedrijventerrein Korteweg" is bijzonder representatief te noemen omdat de vele duizenden passanten die dagelijks van de N57 gebruik maken direct langs deze locatie komen. Tevens bevindt de locatie zich slechts op 15 autominuten van het Bot lek- Europoortgebied en op 30 min van de randstad, logistiek gezien dus zeer aantrek kelijk. Het project wordt ontwikkeld door Progam Invest ,Tieleman Projecten en Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij te Ouddorp. Bedrijven die veel ervaring heb ben met dit soort projecten. Deze projectfor mule is al jaren een groot succes voor zowel de gebruiker(s) als ook voor beleggers. Met name voor bedrijven die hun bedrijf aan een groot publiek permanent willen presen teren, biedt dit project unieke kansen en mogelijkheden. Koopsom vanaf: 89,500,- v.o.n. excl. BTW. Donderdagavond 14 oktober a.s. wordt er vanaf 19.30 uur een informatieavond gehou den in restaurant "Van Duinzicht "aan de Oude Nieuwlandseweg 13 te Ouddorp. Indien u zich op deze avond geheel vrijblij vend wil laten informeren, kunt u zich aan melden bij het betrokken makelaarskantoor. Jenka Bedrijfsmakelaardij te Brielle 0181 - 47 04 28. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Op«l. Al 35 joor de meest geliefde auto van Nederland. vvww.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 BAPCULTUUR 6, INSTALLATIETECHNIEK STATIOM 3255 BL OUPE TONAE VA'TEL. (0187) 64142A ;JSZ,' FAN (018T)«4X110 jank OPEN DAG dÈ brmkctb.Thkcir De onlangs gehouden Nationale Collecte voor de Nierstichting heeft in Ouddorp het prachtige bedrag van 2.661,06 opgebracht. Namens de Nierstichting worden alle collec tanten en gevers hartelijk dank gezegd. Bij c^i. ongCv.ii op de N215 nabij de watertoren te Dirksland is dmsdagmiddag rond kwart over een de passagier van een personenauto gewond geraakt. Het ongeval ontstond toen de bestuurder van een auto, komend uit de richting Melissant, vlak voor de stop lichten een voor hem rijdende auto in wilde halen. Zich net op de andere weghelft bevin dend bedacht de bestuurder zich en keerde terug naar zijn eigen weghelft, maar raakte daarbij de achterkant van het voertuig dat hij in wilde halen. Deze auto kwam daardoor in de berm en, na een stuurcorrectie, tegen de rand van een verkeersheuvel. Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam tegen een verkeersbord tot stilstand. De bestuurder raakte niet gewond, maar de passagier moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De veroorzaker van het ongeval reed in eerste instantie door, maar meldde zich later van uit een garage telefonisch bij de politie. Hij verklaarde een black-out te hebben gehad, maar geen verder letsel te hebben opgelopen. (foto Persburo Fiakkeo De gemeente Goedereede volgde het loffelijk initiatief van de gemeente Oostflakkee. Ook zij gaf ter gelegen heid van de aanbieding van de pro grammabegroting voor 2005 een pers conferentie. En ook in Goedereede moet de broekriem aangehaald wor den! Toch is er, ondanks de noodzake lijke bezuinigingen die het college voorstelt, er geen mineurstemming onder de collegeleden want ze zijn er allen van overtuigd dat er nog steeds kwalitatief hoogstaand beleid wordt gevoerd en dat het huidige goede voorzieningenniveau gehandhaafd is gebleven. Tijdens de persconferentie sprak burger meester drs. J. de Prieëlle over 'draconische maatregelen' die moeten worden genomen om de programmabegroting voor 2005 slui tend te krijgen. Het college is er alles aan gelegen om het goede voorzieningenniveau in de gemeente te handhaven, maar daarom moeten er wel pijnlijke beslissingen worden genomen, waarbij bezuinigingen niet kun nen worden voorkomen. Op verschillende terreinen wordt er door het college een wijziging van beleid voorge steld. Toch kunnen deze wijzigingen niet voorkomen dat de lasten voor de burgers van Goedereede in 2005 wel een fikse stijging te zien zullen geven. Nu komt deze lastenver zwaring niet uit de lucht vallen, want ook in de enige tijd geleden besproken kademota, waarin het financiële beleid voor de komen de jaren wordt voorgesteld, bleek al dat er in de komende jaren bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. De vermindering van de rijksbijdrage blijkt - zoals ook in andere gemeenten - de voornaamste aanleiding te zijn voor de lastenverhogingen en de beleidsombuigingen. Mild belastingklimaat De Prieëlle noemt het huidige belastingkli maat in de gemeente Goedereede 'mild' en daarom was er in de gemeente wat ruimte iim belastingverhogingen door te voeren. Toch is dit niet het eerste middel waar het college naar gegrepen heeft toen bleek dat er een groot begrotingstekort zat aan te komen. Eerst is men binnenshuis op zoek gegaan naar zaken waar men op kon bezuinigen en die zaken werden gevonden. Doordat lopen de werkzaamheden anders en voordeliger worden uitgevoerd kan men al op de kosten hesparen. Ook worden er in de begroting beleidswijzigingen voorgesteld. Wel wijst het college erop dat op belangrijke zaken en ontwikkelingen niet zal worden bezuinigd. Zo wordt er op de eilandelijke samenwer king niet bezuinigd en ook de noodzakelijke aanpassingen van de brandweerkazernes, die moeten voldoen aan de ARBO-normen zul len worden uitgevoerd evenals de ontwikke ling van de nieuwe brandweerkazerne in Goedereede. Het vastgestelde Verkeerscir culatieplan Ouddorp zal, zoals voorgeno men ter hand worden genomen. Het college stelt zelfs voor hier in de komende tien jaar niet op te beknibbelen. Volgens de college leden is dit plan zó belangrijk dat er geen bezuinigingen op kunnen worden toegepast. Onderwijs ontkomt eveneens niet aan de bezuinigingen, zij het dat het integraal huis vestingsplan wel zal worden uitgevoerd. Er worden wel besparingen voorgesteld op de vervoersbijdrage voor het zwem- en gymon- Het voltallige college van de gemeente Goedereede gaf tijdens een persconferentie een toelichting op de begroting voor 2005. Links gemeentesecretaris Heintjes. derwij s en de subsidie voor de muziekscho len zal worden aangepast aan de bijdrage van de regionale gemeenten. In 2005 zal hierop 1.500 worden bespaard en deze besparing zal in 2008 moeten zijn opgelopen tot 20.500. De huidige bibliobussen zullen in 2005 nog gehandhaafd blijven zij het minder uren. In 2006 wordt bekeken of er alternatieven voor zijn te vinden. Openbaar groen Het college stelt verder in de begroting voor om op de aanleg en onderhoud van 'open baar groen' 51.000 te besparen. Er zal iets minder onderhoud komen aan de plantsoe nen in de gemeente en verder zal er bij de keuze van beplanting meer gelet worden op de duurzaamheid en er zal zo weinig moge lijk gebruik worden gemaakt van eenjarige planten. Tevens zal er gekeken worden of er meer openbaar groen kan worden overgedra gen aan particulieren en het onderhoud van het groen dient zoveel mogelijk te worden verricht door het eigen personeel. Meer ingrijpend zijn de plannen van het col lege rondom het beheer en het gebruik van de gemeentelijke accommodaties, zoals ver enigingsgebouwen, sportzalen en -velden. Het blijkt in veel situaties dat de gemeente bij dergelijke voorzieningen voor 90% van de kosten opdraagt en dat er slechts 10% van de kosten door de gebruikers worden opge bracht. Het college wil met de gebruikers in discussie over deze kostenposten. Zij belooft dat in deze discussie geen enkele optie zal worden uitgesloten, als het nodig blijkt zal zelfs tot het volledig afstoten of verkopen van de voorzieningen worden overgegaan. Uiteraard zal er in het komende begrotings jaar geen enkele investering in de gebouwen of velden worden gedaan. Wel worden de tennisvelden in Stellendam gerenoveerd. De andere opzet van de exploitatie van de gemeentelijke accommodaties zal in de komende jaren ook een last leggen op de budgetten van de verschillende verenigingen die er gebruik van maken. Als men de komende bezuinigingen op de podiumkun sten (tot wel 50% in 2009) hier bij optelt zal die last wel eens heel zwaar kunnen worden. Ook de bijdrage van de gemeente aan het Fonds Cultuurbehoud zal in de komende jaren worden teruggedraaid. Het college wil door deze bezuinigingen op de welzijnssub- sidies geld vrijhouden voor een gericht beleid op het zo belangrijke Jeugd- en Oude renwerk. Bouwlocaties Op het gebied van de woningbouw wil het gemeentebestuur niet bezuinigen. Het colle ge vindt het belangrijk dat er zowel voor oud als jong passende woningen gebouwd gaan worden. Verschillende bouwlocaties zijn aangekocht, zodat er een belangrijke rand voorwaarde voor het bouwen in de toekomst zeker is gesteld. Het college gaat er in de begroting vanuit dat producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden kostendekkend dienen te zijn. Met ingang van 2005 willen de Goe- reese bestuurders hier voor een flinke stap zetten. En dit zullen de burgers in de porte monnee gaan voelen als ze van die dienst verlening gebruikmaken. Zo zullen de leges- kosten voor een bouwvergunning stijgen en ook het paspoort wordt duurder. De begrafe- nisrechten stijgen zelfs van 950,- naar 1.675. Bovengenoemde maatregelen zijn niet vol doende om de begroting sluitend te krijgen, daarom dienen ook de gemeentelijke belas tingen verhoogd te worden: Het eigenaars- deel van de OZB stijgt van 2,55 naar 2,71 en het gebruikersdeel van 2,06 naar 2,21 Hondeneigenaren betalen acht euro per jaar meer voor hun hond en de toeristenbelasting stijg negen eurocent. De afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens stijgt maar liefst met achtenveertig euro. Door het wegvallen van de zalmsnip - een rijksoverheid maatregel - worden en de bezuinigingen van de gemeente worden de lasten voor de meerpersoonshuishoudens met eigen huis in 2005 met 30 procent ver hoogd. Het college van Goedereede erkent dat de er een behoorlijke piek in de belas tingheffing zit, maar ze verwacht dat er hier door in de toekomst een meer stabiele perio de kan aanbreken, zodat de woonlasten 'nor maal' kunnen stijgen, gekoppeld aan de inflatie met zo'n twee tot drie procent. De begroting is gisteren aan de raadsleden aangeboden en zij gaan zich nu buigen over de begroting en zullen hun commentaar leveren in de vorm van Algemene Beschou wingen. In de raadsvergadering van 28 okto ber zal er dan nog zeker nog uitgebreid gediscussieerd worden over de plannen van het college. Wijzigingsvoorstellen met een goed dekkingsplan kunnen altijd nog door de raad worden ingediend. Op woensdag 6 oktober houdt Vrouwenver eniging 'Tabitha' in Melissant haar jaarlijk se verkoopdag. U kunt er veel artikelen vin den, zoals fraaie handwerken, zelfgemaakte kaarten, boerenkaas, crea-artikelen. Beeren ondergoed, groenten en fruit en nog veel meer. De koffie staat klaar en er is ook aan de kin deren gedacht. Iedereen is van harte welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur in verenigingsgebouw 'De Poort' aan de Voorstraat in Melissant. REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1