Vertrouwen ^mérm 0900-8844 en 'Bellenbaan' weert algen maar half Algenplaag in haven Ooltgensplaat afgewend, maar nieuwste middel werkt nog niet perfect P. J. J. Kome (Piet) Leren kan leuk zijn voor jong en oud De makelaar die weet wat er te koop is lól/hnnaard D<>RRBSTRUiJK AKELAARDIJ 1^^^ Karels ^^J Autoschade chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Getuigen gezocht van verlaten plaats ongeval actief in beeld en geluid Man uit Nieuwe Tonge gewond onder graafmacliine Verkeerscontrole Verkeerscontroles GOEREE- OVERFLAKKEE Nieuws van de Wereldwinkel Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl www.dereusvastgoed.nl 1^^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 ERA Bel otis. (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 www.comielissant.nl OBIUTEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland I Eén vertrouwd adres j voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 (0187) 68 47 21 OOLTGENSPLAAT - De 'bellen- baan' die kortgeleden bij de keersluis van Ooltgensplaat is aangebracht om de haven te vrijwaren van blauwalg, werkt nog niet naar behoren. "Er moet technisch aan gesleuteld worden om te bereiken dat hij voor honderd procent werkt, en niet voor de helft", zegt Jaap de Blok, districtsopzichter Oost van het Waterschap Goeree- Overflakkee. Volgend jaar wordt de bellenbaan, die tot zeker half novem ber blijft aanstaan, geperfectioneerd. "En dan hopen we de haven nóg scho ner te kunnen houden." door Gert van Engelen Erwtensoep Afzuigen Abonneert U op Eilanden-Nieuws www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud wAww.caravanschadeherstel.nl Perfect Bellenbaan Vrijdag 24 september 2004 77e jaargang nr. 7342 Dit keer viel de regering met de deur in tiuis. De eer ste zin van de Troonrede l<linl<tals een reclamebood- schap: "Vertrouwen geeft een samenleving veer kracht en daadkractit". Samen de schouders eronder in het vertrouwen dat we deze magere jaren te boven zullen komen. "Deze regering heeft een ambitieus programma van hervormingen gericht op een sterke re economie, een veiliger samenleving, een slagvaar diger overheid en een goed functionerende democra tie." Voor een deel zijn die aandachtspunten noodzakelijk om de economische recessie te boven te komen. Maar er is meer Deze agenda stoelt ook op een visie. De Rijksoverheid zoekt naar nieuwe structuren voor de samenleving: minder overheid, meer initiatief en verantwoordelijkheid bij de burger Daarvoor is direct na het aantreden van deze regeerploeg een actiepro gramma geschreven: 'Andere Overheid'. Heel sterk samengebald komt het hier op neer: een overheid die fungeert als 'albedil' is om meerdere redenen verleden tijd. Gestreefd wordt naar een over heid die zich bezighoudt met een aantal kerntaken, zoals het recht op veiligheid en zorg voor de zwakke ren in onze samenleving. Voor deze taken moeten de prestaties worden opgevoerd. Daarnaast is de over heid aanvullend op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De burgers moeten meer zelfstandig of in groepen initiatieven nemen. Hij moet dus niet afwachten maar meer meedoen. Van een verzor gingsstaat naar een samen-doen-samenleving. Het regeerakkoord draagt niet voor niets het motto: Mee doen, meer werk, minder regels. Die titel is een programma. Men zoekt naar nieuwe structuren, waarbij het ontstane gat tussen burger en overheid weer wordt opgevuld. Terug naar het maat schappelijk middenveld, maar dan op moderne leest geschoeid. Verantwoording leggen bij de burgers kan alleen maar effect hebben als de overheid afslankt en de collec tieve lastendruk vermindert. Het gaat dus om veel meer dan een bezuinigingsoperatie. Dat alles speelt een rol in het verzet tegen een aantal maatregels die nu voorgesteld worden. De vakbewe ging en oppositie kijken verder dan de noodzakelijke ombuigingen die nu aan de orde zijn. Het is ook ver zet tegen het programma. Verzet tegen een andere visie op de inrichting van de samenleving. In dat licht bezien krijgt de aanhef van de Troonrede meer reliëf. Er wordt gevraagd aan de burger vertrou wen te hebben In de Ingeslagen koers. Tegelijkertijd wordt de vinger gelegd bij een zwakke stee. Het lijkt erop dat het vertrouwen in de Ingezette koers afneemt Er liggen merkwaardige weken achter ons. Het debat over de begroting werd al in alle hevigheid gevoerd. De toon is gezet Dat kwam omdat er al wat maatre gelen naar buiten waren gekomen. Daarna lag de begroting 'op straat'. Daarbij komt dat door de ziekte van de minister-president de Algemene Beschouwin gen moesten worden uitgesteld. Opgeteld zijn dat twee drie weken waarin de mening gevormd kan worden, zonder dat de volksvertegenwoordiging het totale plaatje tegen het licht kan houden. Is het een wonder dat het vertrouwen daardoor wordt geschaad? Er is nog een facet dat de zaak gecompliceerder maakt. De individualisering in de samenleving leidde tot verminderde solidariteit Toch moet de regering een beroep doen op de bevolking om mee te denken over hoe de vergrijzing in goede banen te leiden. Regeren is vooruitzien. Ook als dat betekent dat er offers moeten worden gebracht Dat vraagt vertrou wen in de uitgezette koers. Dat vraagt overigens ook om een goede presentatie van de plannen. Wat dat betreft valt er nog wel een en ander te verbeteren. Vertrouwen. Daarvoor moet je met meerderen zijn. Vertrouwen en solidariteit treedt alleen op in een groep die verantwoordelijkheid kent voor alle leden. Dat is de vraag van de regering: kijk niet alleen naar jezelf in het hier en nu. Weet jezelf een goed burger, met verantwoordelijkheid voor nu en de toekomst Over waarden en normen wordt merkwaardig genoeg niet gesproken in de Troonrede. Toch hebben die alles te maken met het verantwoord leven in een samenle ving, in vertrouwen hebben in elkaar. Wie niet bouwt op een gemeenschappelijk waardepatroon, is met gelegenheidsoperaties bezig. De achter de Troonrede liggende vraag is dus eigen lijk: welke maatschappij staan we voor en waarom nu juist die? Huiswerk voor de langere termijn. DIRKSLAND - De politie van het district De Eilanden is op zoek naar een automobi liste die woensdagavond 22 september betrokken was bij een aanrijding waarbij een achtjarig jongetje licht gewond raakte. Omstreeks kwart over zeven fietste het kind met een aantal vriendjes over de Molenzicht toen hij in een bocht werd aangereden door een auto en op de motorkap van de auto belandde. Nadat de bestuurster had gevraagd aan de jongen of het goed met hem ging en zijn gegevens noteerde ging zij er vandoor zonder zichzelf bekend te maken. Het kind liep lichte verwondingen op aan onder meer zijn been en nek. De politie is op zoek naar de automobiliste, een vrouw tussen de 40 en 50 jaar met grijs haar, die in de zilvergrijze Opel Astra reed. Zij wordt verzocht contact op te nemen met de wijkpolitie van Goeree-Overflakkee. Getuigen van de aanrijding of mensen die anderszins informatie kunnen verschaffen worden eveneens verzocht contact op te nemen met het wijkteam Goeree-Overflak kee via telefoonnummer 0900-8844, lokaal tarief. COMBI I uur foto-tervitv CKDDOtf-Wuwraot 31M. (01171 UUll fax U3734 s Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee HOEK VAN HOLLAND - Maandagmiddag omstreeks drie uur raakte tijdens graafwerk- zaamheden op de Kulkweg een 29-jarige man uit Nieuwe-Tonge gewond. Een 37- jarige man uit Nieuwe-Tonge was met een graafmachine, die voorzien was van rups banden, over het been van.zijn 29-jarige col lega gereden. Het slachtoffer werd met een verbrijzeld been door personeel van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond ver voerd naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. DIRKSLAND - Politiemensen van het dis trict De Eilanden hielden maandagavond, naar aanleiding van klachten over parkeer- gedrag, een verkeerscontrole op diverse locaties in Dirksland. Tussen acht uur en kwart voor tien werden vier automobilisten bekeurd, omdat zij binnen vijf meter van een kruising hun auto hadden geparkeerd. STELLENDAM/SOMMELSDUK - Dins dag hield politiepersoneel van het district De Eilanden verkeerscontroles op diverse loca ties: op de Voorstraat in Stellendam en de Staverseweg in Sommelsdijk. Tussen tien en kwart over elf 's ochtends werd een ver keerscontrole gehouden op de Voorstraat in Stellendam. In totaal werden vijf bekeurin gen uitgeschreven, voor onder meer het niet dragen van de autogordel. Op de Staverseweg in Sommelsdijk werden tussen kwart over twee en half vier 's mid dags 11 processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder autogordel. Biologische chocolade met cappuccino pra liné is chocola voor fijnproevers! Een wetenswaardigheidje: een belangrijk proces in het maken van chocolade is het mengen van de ingrediënten. Lang roeren geeft een optimale smaak en maakt de chocolade extra romig. Mascao biologische melkchocolade wordt 54 uur continu geroerd, wat twee tot vier maal zo lang is als gewone chocola. Tenslotte wordt de Mascao gevuld met de romige cappuccinopraline, gemaakt van bio logische koffie uit Peru en Mexico. Deze week in de aanbieding bij de Wereldwinkel. Een tablet voor 1,79 en twéé tabletten voor 2,40! Maar, op=op. Dus snel naar de Wereldwinkel op het Spuiplein (achter de Winkeldiek) in Middelhamis, op woensdag open van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag's van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Verkiezingen Algemeen Bestuur Waterschap Hollandse Delta i.o. Stemt u op: Nr. 21102 (West Ingezetenen) Dan kiest u voor: Een groene en gezonde leefomgeving, Veilige dijken en wegen, Minder regels en acceptabel tarief! Gezonde baby's zijn van nature nieuwsgie rig, zij buigen, slaan, schudden en breken in een poging hun omgeving te ontdekken. Deze dorst naar kennis wordt nog duidelij ker als kinderen gaan praten. Van de ene op de andere dag lijken zij in een groot vraagte ken te veranderen. Dan, een paar jaar later, stappen kinderen een nieuwe 'leerwereld' in - de school. Helaas worden veel jongeren, najaren op school te hebben gezeten, minder enthousiast voor die manier van leren. Wat kunnen ouders doen? Dit onderwerp wordt op maandag 27 september 2004 om 21.00 uur besproken in het programma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Yvonne Caka. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35 joQr de meest geliefde auto van Nederland. www.opelnieuws.nl Kifit wor fu't volledige aanbod op: ^^e^ .«te - A TEL. 0187 - 688500 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 REGISTERACCOUNTANTS 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM eoMü Balkon (sier)- aaib-iiiCaim-üEifV hekwerk \ËlLlilxlili i£L' (airtomatische) toegangspoorten 3- Eigen ontwerpen De bellenbaan is het nieuwste middel dat is ingezet om de opmars van blauwalg vanuit het Krammer Volkerak te kunnen stuiten. Hij bestaat uit een roestvrijstalen buis, even breed als de keersluis, met een doorsnede van tien centimeter. Via een compressor bovenop de sluis wordt lucht door deze buis met gaatjes gepompt, die luchtbellen in het water blaast. Deze bellen houden de 'dikke blauwalgenkoek' tegen. De bellenbaan werkt automatisch. Zodra de windvaan oos tenwind registreert, slaat de compressor aan. In de derde week van augustus werd de bel lenbaan neergelegd op de bodem van de haven. "Het werkt wel", zegt De Blok, "maar niet volledig. Een bijkomstigheid van de bellen baan is dat hij niet alleen de algen in beroe ring brengt, maar ook het goede water. Dat gaat zich mengen, en zo krijg je toch nog wat blauwalg binnen. Niet zoveel, slechts tien procent, maar die tien procent willen we óók weg hebben. Hoe, staat nog niet vast. Het blijkt moeilijk om de kracht van de bellen te beïnvloeden. Een oplossing is misschien twee buizen, op een halve meter van elkaar, zodat de algen en het goede water worden gescheiden." Twee jaar geleden, in zomer van 2002, werd Ooltgensplaat voor het eerst geconfronteerd met een blauwalgenplaag. De haven was groen gekleurd, in het water dreef een "dik ke deken" van wel tien centimeter. "Groene erwtensoep" werd de brij genoemd, die ont zaglijk stonk. "Het was een nieuw feno meen. Zoiets hadden de bewoners nog niet meegemaakt", herinnert Jaap de Blok zich. "Omwonenden van de haven klaagden bij het waterschap: 'Het stinkt hier zo; wat gaan jullie er aan doen?'" Blauwalgen zitten altijd in het water, weet De Blok, maar door warmte en zonlicht ont wikkelen de microscopisch kleine wiertjes zich in stilstaand zoet water tot dikke koe ken. "Het gaat dan geweldig stinken; echt een nare, penetrante lucht. Niet te harden is die rioollucht." Bovendien scheiden de algen giftige stoffen af. In 2002 zouden daardoor zo'n vijfduizend watervogels ster ven. Bij oostenwind drijven de algenpakket- ten rechtstreeks de haven van Ooltgensplaat m. Dat komt door de ligging: de wind staat dan pal op de kop van de haven. Oude-Ton- ge ligt haaks op de windstreek, vandaar dat blauwalg de haven daar nauwelijks kan bereiken. Het waterschap hóefde niet in actie te komen. De Blok: "Als waterbeheerder heb ben wij in principe geen taak in het schoon houden van de haven. Die taak valt toe aan Rijkswaterstaat. Maar wij hebben wel een verantwoordelijkheid tegenover de burgers. Om uit de impassen te komen, zijn we kar- trekker geworden." Het waterschap trad in overleg met het zui veringschap Hollandse Eilanden en Waar den, met Rijkswaterstaat en de gemeente Oostflakkee. Gezamenlijk besloten de vier partners om als eerste spoedmaatregel "de koek af te zuigen". Dat gebeurde één keer, met behulp van zuigslang en zuigwagen. De ingreep had succes. "De haven was schoon, de deken was weg." De blauwalgen werd afgevoerd naar een perceel van een zuive ringschap. "Daar hebben ze het laten rotten tot er niets van overschoot." Maar de metho de was "hartstikke duur", en daarom niet Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)65 13 96 CARAVAN- EN CAMPERSERVICE EUROGARmnEBEDRIJF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: ,.^;-\i. >^r.;^,,j. Duidelijk zichtbaar is het nieuwste middel dat in de strijd tegen blauwalg is ingezet: de l>ellenbaan. Op de iceersiuis staan een compressor en een windvaan. De compres.wr slaat aan zodra de windvaan oostenwind signaleert en pompt lucht door een roestvrijstalen buis met gaatjes, die op de bodem van de haven ligt en bellen blaast. voor herhaling vatbaar, besloten de partners toen zij de aanpak evalueerden. Persé wilden de samenwerkende partijen voorkomen dat in de zomer van 2003 blauw alg in de haven terecht zou komen. Zij vorm den een werkgroepje, betrokken de water sportvereniging van Ooltgensplaat erbij, en bedachten grondige ingrepen. Ze kwamen uit op een drieledige aanpak. Voor de havenmond legde Rijkswaterstaat een oliescherm neer om de opmars van blauwalg bij oostenwind te kunnen tegen houden. Het scherm sloot niet helemaal. "Dat kon niet, want bootjes moeten in- en uit kunnen varen, en bij westenwind moesten de blauwalgen die toch nog in de haven waren, weg kunnen drijven." Verder zouden bij oostenwind de sluisdeu ren pardoes worden gesloten. "Dan komt die rommel niet meer naar binnen." Om de toe risten met hun plezierjachten te kunnen laten vertrekken en binnenkomen, zouden de sluisdeuren driemaal per dag worden geo pend, op vastgestelde tijden. "En gebeurde het toch dat er een beetje blauwalg in komt, dan zetten we het Gemaal Oudeland in de haven aan en spoelen het eruit. In de haven kom is namelijk geen circulatie en dan zou het anders hevig gaan stinken." Deze combinatie van maatregelen bleek doeltreffend. De zomer van 2003 brak hitte records, maar het blauwalg bleef buiten de haven. De Blok: "Het is perfect gelukt, het ging echt goed. Alleen: het open- en dicht- zetten van de sluizen kostte nogal wat mens kracht. Drie keer per dag met twee man naar de sluis; da's niet efficiënt." Met het oog op de zomer van 2004 werd de aanpak verfijnd. Zo lieten de gemeente en het waterschap de spuisluis in de kade res taureren, met de bedoeling het achterliggen de Spui schoon te kunnen houden, én om schoon water uit het Haringvliet naar de haven te kunnen pompen. De Blok: "Er werd een klein pompje aangebracht dat het water door de polders naar de spuiduiker voert, klep open en in één keer was de haven schoon." De werkzaamheden begonnen in december 2003, in juni 2004 was de restau ratie voltooid. "Precies op tijd. En aardig is dat we voor de restauratie subsidie hebben gekregen van zowel de provincie Zuid-Hol land als van de EU." Nieuw was de bellenbaan. Die zou bij de keersluis worden aangelegd. De sluisdeuren hoefden dan niet steeds te worden geopend en gesloten. De bellenbaan is er ook geko men (en De Blok noemt nadrukkelijk Rienk Boerma, havenbewoner en "techneut" als 'de grote animator" daarvan), maar pas eind augustus. "Het is een beetje moeizaam gegaan. Rijkswaterstaat kon er niet makke lijk een budget voor vinden."" Het was nog net op tijd en het scheelde dat het daarvoor "minder warm" was dan vorig jaar. Vier methodes werden nu toegepast: gemaal aan, .spuisluis open, oliescherm en bellen baan. Jaap de Blok vindt dat deze maatrege len er tot nog toe voor hebben gezorgd dat de haven van Ooltgensplaat schoon blijft. "Er is wel wat blauwalg, maar dat is peanuts." Toch is hij niet volledig tevreden, De bellen baan, die er permanent blijft liggen, moet technisch vervolmaakt worden. Dat gebeurt na afloop van het 'blauwalgseizoen', dat aanhoudt tot eind november. "Die tien pro cent die de bellenbaan nu nog toelaat, willen we ook weg hebben. De haven moet nóg schoner", meldt hij vastberaden. Hij roemt intussen de werkgroep. "Dit is eigenlijk een uniek project. Er zitten korte lijnen tussen de vijf partners en door ze in een klein clubje te stoppen, is het niet alleen praten, maar ook dóen. Dal vind ik het posi tieve ervan."" Kees Stoutjesdijk, collega van Jaap de Blok, trekt deze werkgroep. Hij wijst erop dat de maatregelen die in Ooltgensplaat zijn getroffen, niet op zichzelf staan. Er is een 'krekenplan' in de maak dat verbetering moet brengen voor héél Flakkee. "Natuurlijk," zegt Stoutjesdijk, hoofd plan vorming bij het waterschap, "zijn we ver heugd dat onze gezamenlijke inspanningen effect hebben. Maar de blauwalg geeft niet alleen problemen in de haven van Ooltgens plaat. Jaarlijks moeten we alle inlaten sluiten om te voorkomen dat het polderwater in dezelfde groene soep verandert. Daardoor worden met name de landbouwers getroffen, want die kunnen minder beregenen. "Wij werken hard aan een andere oplossing voor deze inlaten. Door aanpassing van de kreken in Oost-Flakkee en het maken van een nieuw inlaatpunt bij Stad aan het Haringvliet zijn er goede kansen om alle aanvoerwater uit het Haringvliet te halen. En het mooie is dat we hiermee ook waterber ging maken en dat het kansen biedt voor de aanleg van fiets- en wandelpaden." Vervolg op pagina ...6 Aan het uiteinde van de haven van Ooltgensplaat ligt het oliescherm van Riji<.snater.^taal, dat de algen niet volledig kan tegenhouden omdat plezier\'aartuigen in en uil moeten kunnen varen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1