0900-8844 Met Wie??? Hoogzand presenteert 'Een lange lucifer' Tweede Verkeersveiligheidsdag bepaalde oud en jong bij de gevaren in het verkeer Rommelmarkt in Herkingen L I I I t Goederoede Provinciale subsidie voor Gemeente chr. streekblad op gereformeerde grondstcLg voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Inbraak auto Bestuurder onder invloed Paard en wagen van de weg Op vrijdag 24 september a.s. komt de avondopenstelling van Rabobank Middelharnts te vervallen Op het plein van de Prins Johan Frisoschool in Herkingen zal zaterdag 25 september van 10.00-13.00 uur een rommelmarkt worden gehouden. Daar zal onder andere overtollig materiaal van de school verkocht wor den. De opbrengst is voor de school en wordt onder andere gebruikt voor een gedeeltelijke tegemoetkoming in de steeds hoger wordende kosten van de schoolreisjes. De school heet u dus graag welkom tijdens de rommel markt op 25 september. Tweedehands kinderkleding Zendingswinkeltje Ouddorp verlioopt bolchrysanten voor zendingswerk in Albanië Uw woning of bedrijfspand verkopen? Aangepaste kerkdienst te Middelharnis Vrijdagmiddag was het zover: het - v orij^e vv eek in deze krant al aangekondigde - boek van David Hoogzand 'Een lange lucifer' werd ofHcieel gepresenteerd. In tegenstelling tot het vorige jaar werd de tweede Verkeersveiligheids dag, voor wat het weer betreft, onder betere omstandigheden gehouden. De Verkeersveiligheidsdag wordt georga niseerd door de Regionale Project groep Verkeersveiligheid Goeree- Overflakkee. De bedoeling van de dag is zoveel mogelijk informatie te bren gen over verkeersveiligheid in de ruimste zin van het woord. Vorig jaar werd deze dag gehouden in een regen achtig Sommelsdijk, in en rondom De Staven Dit jaar werd de dag gehouden in Oude Tonge op drie zonovergoten locaties: Het Albeda College, c.b.s. 'De Bron' en de 'Grutterswei'. Kantelsimulator Pennisetum Prachtig siergras. Bloeit tot oktober. Ouderen Rotondes Dinsdag 21 september 2004 77e jaargang nr. 7341 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal(kee OUDDORP - Donderdagmorgen ontdekte een 53-jarige man uit Duitsland dat in zijn auto was ingebroken. Onbekenden hadden een slot van de auto, die aan de Port Zelande stond geparkeerd, geforceerd. Onder meer de radio/cd-speler en een zonnebril werden gestolen. OUDDORP - Een 29-jarige automobilist uit Goedereede reed zondagmorgen vroeg op de Punt met een defect linker voorlicht. Sur veillerende politiemensen van het district De Eilanden volgden de wagen. De bestuurder 'parkeerde' z'n auto op een gegeven moment in de berm van de Blomweg. De man heeft een blaastest afgelegd, waarna hij is overgebracht naar Hellevoetsluis. Daar is er proces-verbaal opgemaakt omdat hij te veel alcohol had gebruikt. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Op de Oostmoersedijk raakte vrijdagmiddag een paard en wagen van de weg, waarbij een paar mensen verwondingen opliepen. Omstreeks half vier maakte drie mensen een tocht met een paard en wagen. Vlakbij de manege durfde de pony niet langs een stapel houtblokken te lopen. De viervoeter nam vervolgens de kortste weg de dijk af. Hierbij raakten twee mensen gewond. Een 79-jarige man uit Ouddorp is met een sleutelbeen breuk en ribletsel opgenomen in een zieken huis. Vanaf 17.00 uur is ons te-'- - -■ -■ - Rabobank Miiótlharnls Het belooft een gezellige rommelmarkt te worden met de verkoop van poffertjes, kru- udplaetjes, zelf gebakken cake, tweedehands kinderkleding, gebakken vis en spulletjes die gemaakt zijn door de leerlingen van de school, enz. Voor de kinderen wordt er een dart- en sjoelwedstrijd georganiseerd. Ook staat er een paard te trappelen voor een kar, waarmee u door het mooie Herkingen kunt worden gereden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een tafel te huren waar u uw te verkopen spullen aan de man kunt brengen (info: Leoni Nieuwland, tel. 0187- 669963). Aan een gezellige hoek voor het nuttigen van koffie met iets lekkers is ook gedacht. Op de rommelmarkt zal een kraam worden ingericht voor de verkoop van tweedehands kinderkleding. Daarvoor wordt goede tweedehands kinderkleding gevraagd. Komt u bij het nakijken van de winterkleding leuke kleding tegen die nog de moeite waard is om te verkopen? Lever het dan in bij de Prins Johan Frisoschool! U bepaalt zelfde prijs en zorgt dat de kleding geprijsd aangeleverd wordt. De helft van de opbrengst is voor de inbrenger (info en inleveren bij Francien Keizer, Stoof\/cg 3a, Herkingen, tel. 0187- 487093). Vanaf heden kunt u de kleding inleveren. Op 25 september tussen 13.30 en 14.00 uur kan de overgebleven kleding wor den opgehaald. Kleding die niet wordt opge haald, gaat naar een goed doel. Van 9.00-17.00 uur a.s. zaterdag 25 septem ber hoopt het Zendingswinkeltje te Oud dorp bolchrysanten te verkopen bij de Mèk- kerstee aan de Hofdijksweg te Ouddorp. De opbrengst is ten bate van het zendingswerk in Albanië. Iedereen hartelijk welkom. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 De gemeente Goedereede heeft besloten tot het uitvoering van een Verkeer Circulatie Plan. Dit om knelpunten in het met name de woonkern Ouddorp op te lossen. Dit plan, dat in meerdere jaren wordt uitgevoerd, levert een belangrijke bijdrage aan de ver keersveiligheid binnen de gemeente. Zeker in verband met het toerisme is een goede en vooral veilige verkeersafhandeling van groot belang. Door de Provincie Zuid-Holland wordt het belang hiervan eveneens onderkend. In het kader van het toeristisch beleid is aan de gemeente Goedereede een tweetal subsidies toegekend voor respectievelijk: Diverse kruisingen etc. 50.000, Doorsteek Duinkerkerweg naar parkeerter rein 50.000,— Voorwaarde aan deze subsidieverlening is dat de projecten vóó'r 1 juli 2005 gereed zijn. Op zaterdag 25 september zal in het kerkge bouw van de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor mensen met een ver standelijke handicap. In deze dienst hoopt voor te gaan student J. van Belzen te Ame- muiden. De dienst begint om 15.00 uur. Hij wenst te spreken over 'Naaman de Syriër' naar aanleiding van 2 Koningen 5. Iedereen is van harte welkom. Er zijn al heel wat personen van de Gezond heid Service te gast geweest bij Radio Flak- kee. En het houdt niet op. Deze keer komt Monique Smit, functionaris GVO, Gezond- heidservice naar de studio. Natuurlijk heeft ook zij u weer veel te vertellen over gezond heid, nieuwe cursussen, enz. Op dinsdag 21 september tussen 18.00 en 19.00 uur vertelt Monique in het programma 'Met Wie???" over al deze interessante onderwerpen. De presentatie is in handen van Carla Hersbach. De herhaling is op woensdag om 18.00 uur. Nu viel het met het officiële wel mee, want wie Hoogzand enigszins kent zal weten dat hij wars is van officiële bijeenkomsten en zéker bijeenkomsten die hem zelf betreffen. Daarom werden vertegen woordigers van de eilandelijke pers in zijn huiskamer uitgenodigd en in famihekring werd het eerste exemplaar gepresenteerd. Hoogzand had geen plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders uitge nodigd, waaraan het boek kon worden overhandigd, maar de eer van het in ontvangst nemen van het vijfde boek van Hoogzand was weg gelegd voor de bijna tachtigjarige Piet Vroegindeweij. Samen met zijn vrouw Francien was hij bij Hoogzand aanwezig om het boek in ontvangst te nemen. Hoogzand legde uit waarom hij juist Vroeginde weij had uitgekozen om het eerste exemplaar van zijn boek te over- De heer en mevrouw Vroegindeweij (rechts) bekijken het zojuist in ontvangst genomen boek 'Een lange lucifer Links de heer en mevrouw Hoogzand. handigen. "Het is een man die goede bekendheid geniet als tekenaar en schilder". In zijn boek staan ook verschillende tekeningen van Vroegindeweij afgebeeld. Jaren geleden schreef Hoogzand in Eilan den Nieuws verschillende artikelen over de natuur in de regio. Ter verluchtiging werden bij deze artikelen de tekeningen van Vroegin deweij geplaatst. Naar aanleiding van die vele contacten tussen de schrijver en de tekenaar vond Hoogzand Piet Vroegindeweij de juist aangewezen persoon om het eerste boek van hem in ontvangst te nemen. Heel blij was Vroegindeweij met het boek van Hoogzand, waarin vijftig verhalen zijn opgetekend uit het dagelijks leven van de eerste helft van de vorige eeuw. Na de overhandiging kwamen de ver halen weer los over de tijd die is voorbijgegaan. Het boek is vanaf heden te koop in de boekhandel voor 20,-. In de basisschool 'De Bron' werd een ver- keersquiz gehouden waarin de leerlingen uit de gemeente aan de hand van vragen over het verkeer streden om de te winnen bekers. De basisschoolleerlingen van Oostflakkee konden ook op het Albeda College terecht voor een uitgebreide informatiemarkt, waar ze werden voorgelicht over alles wat met een veilige deelname aan het verkeer te maken heeft. Bij het Albeda Collega waren nogal specta culaire activiteiten, waarbij natuurlijk ook de veiligheid voorop stond. Naast de voor lichting die er werd gegeven was er voor de jongeren ook de gelegenheid om in een kan telsimulator plaats te nemen. De kantelsimu lator is een personenwagen die aan een as kan worden omgedraaid. De inzittenden kunnen dan ervaren hoe het voelt en wat de gevolgen zijn als een auto over de kop slaat. De leerlingen die in de simulator plaatsna men werden door medewerkers van het Nederlands Instituut voor Verkeersveilig heid (NIV) goed voorbereid op de dingen die hen te wachten stond in de omgekeerde auto. Zo moesten de scherpe voorwerpen uit de zakken gehaald worden en natuurlijk moes ten de gordels aan. De proefpersonen in de auto verklaarden dat het een bijzondere ervaring was om in een 'omgeslagen' auto te zitten. Het bleek nog een hele kunst te zijn om de auto heelhuids te verlaten door op een speciale manier het lichaam op te vangen als de gordel werd losgekoppeld. Remweg Ander aanschouwelijk onderwijs kregen de basisschoolleerlingen over de remweg van een auto als deze door middel van een nood stop moest remmen. De brandweer van Oude Tonge was speciaal opgetrommeld om een deel van de Mercuriuslaan nat te spuiten. Op het natte wegdek werd aan de kinderen getoond hoe lang de remweg van een auto is bij een noodstop. De personenauto had maar een klein aantal meters nodig om te stoppen bij een snelheid van 30 km per uur. Bij hoge re snelheden, 50 en 70 km per uur bleek de remweg van de auto aanmerkelijk langer. De kinderen werden erop gewezen dat het toch goed uitkijken blijft in het verkeer, zelfs bin nen de bebouwde kom en dat een auto vlug ger te dichtbij komt dan menig kind ver wacht. De organisatie hamerde er bij de kin deren op om in het verkeer goed uit te blijven kijken. "Want automobilisten die binnen de bebouwde kom te hard rijden blij ven waarschijnlijk altijd bestaan". Spectaculair was de kantelproef, waarin jongeren de gevolgen van het 'omrotu een auto konden ervaren. DIRKSLAND, VROONWEG 23,0187-601354 DONDERDAG VRIJDAG KDC3PAVOND Een zevental kinderen werd uitgenodigd om in de auto plaats te nemen, ze konden dan aan den lijve ervaren hoe belangrijk gordels zijn bij een noodstop. Volgens de functiona ris van NIV hebben de kinderen ook een opvoedende taak. Als ze achter in de auto zitten bij hun ouders kunnen ze hen ook op de maximumsnelheid wijzen en op het gebruik van gordels. Op het terrein van het Albeda College was ook de Politie vertegenwoordigd. De leerlin gen konden plaatsnemen op een politiemotor en ook kon de blaastest worden afgelegd, waarbij men kon constateren of er alcohol in het spel was. Verder konden de kinderen nog een behendigheidsproef op de fiets op een speciaal aangelegd parcours afleggen. In de nabijheid van het College stond ook een vrachtwagen van de firma Volwerk opge steld, waar de kinderen werd uitgelegd hoe ze veilig naast een vrachtwagen konden rij den, zodat ze via de buitenspiegels toch in het zicht van de chauffeur bleven. Het waren niet alleen de kinderen die zich deze dag met het onderwerp 'Veiligheid in het verkeer' bezig hielden. In De Grutters wei waren de senioren actief. Zij kregen in de ochtenduren voorlichting over het veilig en gemakkelijk gebruik van de fiets door Rijwielhandel Breeman. De ENFB, de Eer ste Nederlandse Fietsersbond, was eveneens present de organisatie gaf tips en training in het veilig gebruik van de fiets. De ouderen waren ook in de gelegenheid om gevaarlijke punten op het gebied van verkeersveiligheid in Oostflakkee naar varen te brengen. Over deze punten en over de (on)veiligheid in het algemeen in het verkeer was er een discussie met buurtagent Johan van Oeveren. Veel dezelfde knelpunten bleken de senioren van Oostflakkee te hebben gesignaleerd en daarom viel er veel eensgezindheid te bespeuren bij het aangeven van deze gevaar lijke punten. Zo bleek de hoek Kerkring/ Kolfweg nogal eens voor gevaarlijke situ aties te zorgen - een aanwezige sprak zelfs van een 'rothoek'. Agent Van Oeveren beloofde dat veel van de genoemde klachten zullen worden meegenomen in bespreking met de gemeente in het kader van het op te stellen Verkeerscirculatieplan. Verder bleken de senioren nogal wat proble men te hebben met het gedrag van de jonge ren als ze in 'rijen van vijf zich school- waarts begeven. Van Groningen verzekerde dat er alles aan gedaan wordt om de school jeugd goed voor te lichten. Hij was blij dat hij dit jaar voor het eerst voor de brugklas leerlingen van de Technische School lessen over verkeer heeft mogen verzorgen. Hij sprak de wens uit dat dit ook op de andere scholen in het voortgezet onderwijs het geval zal zijn. De verkeersregels op de rotondes werden door Van Groningen nog eens haarfijn uit de doeken gedaan, want ook hier bleken wat misverstanden over te bestaan. De buurta gent pleitte dan ook voor uniforme rotondes. Want in de praktijk blijkt dat de rotondes onderling nogal wat verschillen. Zo worden op de meeste rotondes in de regio de fietsers er omheen geleid, maar in Ouddorp, op de rotonde bij de Hofdijksweg/Molenweg maken de fietsers deel uit van het verkeer op de rotonde. En deze verschillende rotondes maken het er voor zowel oud als jong niet gemakkelijker op. In de middaguren konden de senioren het geleerde in de praktijk brengen door op de fiets de informatiemarkt in het Albeda Col lege te bezoeken, waar verkeerswethouder Andries, de geslaagde Verkeersveiligheids dag besloot.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1