PJLITIE Met Wie??? Oostflakkee presenteert 'gat' van anderhalf miljoen euro 50 jaar kinderboekenweek: muziek voor bibliotheken! 0900-8844 www.buijze.nl Secretaris 'Beter Wonen' krijgt lintje Controle visserijwet Extra bussen door werkzaamheden Haringvlietbrug ■^'ZCX -^ chr. streefcblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Aanrijding Brandweer Dirksland vijfde op landeiijiie icampioensciiappen Veronica Zie onze advertentie op pagina 6! Bakkerij Van der Spoel actief in beeld en geluid Sterrenkijkavond NLGO aan rand van Slikken kievit warmte Christenvrouw Dirksland Nieuws van de wereldwinkel College stelt gemeenteraad drastische maatregels voor om zich de komende jaren uit begrotingstekort te vechten Uw woning of bedrijfspand verkopen? Concert Apollo en Concordia afgelast Öïnsdag 14 september 2004 BEVV. £X^^^„,^7339 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal<l(ee SOMMELSDIJK - Donderdagmiddag omstreeks half vijf raakte een zestienjarige bestuurder van een bromscooter uit Som- melsdijk gewond na een aanrijding op de Koornlust. Het slachtoffer reed over het voetpad en wilde de kruising oversteken. Een 78-jarige automobilist uit Ouddorp kon niet meer tijdig remmen voor de oversteken de scooter, waarna een aanrijding ontstond. De scooterberijder liep onder meer een lich te hersen.schudding en letsel aan zijn knie op en werd door ambulancepersoneel overge bracht naar het Van Weel Bethesdazieken- huis in Dirksland. Een vijftienjarige passa gier van de scooter en de automobilist ble ven ongedeerd. Van de 327 ingeschreven ploegen in 2004 kwamen zaterdag 11 september de 12 beste ploegen van de eerdere provinciale en gewestelijke wedstrijden in de klasse Tas Hogedruk elkaar tegen in de finale 2004. De melding was brand in een blindeninstituut. Terplaatse bleek daadwerkelijk brand op 2 verdiepingen en moesten 2 slechtzienden en een monteur gered worden. De verschillen waren niet groot en het kwam aan op kleine details die de doorslag maakten voor een goede klassering. De brandweer van Wom- mels (Friesland) mag zich de kampioen van 2004 noemen en de ploeg van Dirksland behaalde een 5e plaats. Bloeiende perkpiant. Perstul< 1.79 www.europatuin.nl DIRKSLAND, VROONWEG 23,0187-601354 DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND Middelharnis INKOMENS- EN VERMOGENSPIANNING Pohtiemensen van de Zeehavenpolitie en het district De Eilanden hielden zondagochtend en -middag een controle op de Visserijwet op de Brielse Maas, de Bemisse en het Zui- derdiep. Tussen tien uur en kwart voor vijf werden ongeveer 150 vissers gecontroleerd waarna zeven van hen werden bekeurd omdat zij niet in het bezit waren van de benodigde documenten en/of visten met drie hengels. Verder werden diverse bekeuringen uitgeschreven voor het negeren van een gesloten verklaring, varen met een motor boot op de Bemisse en geen klein vaarbe wijs. In verband met de wegwerkzaamheden aan de Haringvlietbrug, zet Connexxion extra bussen in op de lijnen 133, 136 en 139 van af het busstation in Oude Tonge. Dit in ver band met de verwachte files in de ochtend spits richting Rotterdam. Connexxion zal in deze periode grotendeels langs de file rijden, zodat de vertraging voor de bussen minimaal is. Om het reizen met het openbaar vervoer nog gemakkelijker te maken, is er een speciale 5- retouren Haringvlietbrugkaart. U heeft dus geen abonnement of strippenkaart nodig. In de periode van 24 september tot en met 6 oktober worden de v/aterschapsverkiezingen gehouden. Inwoners en eigenaren van land en/of gebouwen binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta kunnen schriftelijk stemmen op de bestuurskandi- daat van hun keuze. Wat er allemaal gaat veranderen per 1 janu ari 2005 en wat dat betekent voor Goeree- Overflakkee hoort u dinsdagavond 14 sep tember tussen 18.00 en 19.00 uur in het pro gramma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. De heer Joop van Gerdingen komt naar de stu dio om over de verkiezingen en de verande ringen te vertellen. De presentatie is in han den van Carla Hersbach. De herhaling is op woensdag ook van 18.00 tot 19.00 uur. COMBI 1 uur foto-iarvKO I OUDOOV- yV«ililnnl 15 W, lOlST) 611611 fan iU734 ÖSS^SSïSSS^« De heer en mevrouw Kieviet tonen de oorkonde die behoort bij hel Lidmaatschap van Orde van Oranje-Nassau. De jubileumbijeenkomst van Woningbouwvereniging 'Beter Wonen' in Goede- reede bleek nog een verrassing in petto te hebben voor de secretaris van de ver eniging. En aangenaam verrast was de heer L.C. Kieviet, toen burgemeester De Priëlle tijdens de bijeenkomst nog een keer het woord kreeg. Vijfentwintig jaar lang blijkt de heer Kieviet al bestuurlijke activiteiten te ontplooien voor Woningbouwvereniging 'Beter Wonen'. Op 11 Juni van dit jaar heeft de Woning bouwvereniging al stilgestaan bij het jubileum van haar secretaris. Maar nu werd er nog een officiële handeling aan toegevoegd. Biu-gemeester De Priëlle mocht Kieviet de ver sierselen opspelden die behoren bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. De Priëlle prees Kieviet voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de woningbouwverenging en voor de federatie van woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee. Op zijn beurt dankte Kieviet de Koningin via de burgemeester voor de ontvangen blijk van waardering. Hij verzekerde zijn gehoor dat hij hoopt nog een poosje door te gaan met het werk voor de Woningbouwvereniging. Op vrijdag 17 september a.s. organi seert de vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee (NLGO) een sterrenkijk avond aan de rand van de Slikken van Flakkee. Dit in het kader van het 25- jarig bestaan. Zoals u weet staat Goeree Overflakkee te boek als een eiland van rust en ruimte, maar helaas nog niet om duisternis. Daar valt nog het nodige aan te verbeteren. Toch is het op het eiland, zeker kijkend naar de zuidweste lijke hemel, donkerder dan elders in de Del ta en vallen er aanzienlijk meer sterren te zien. Naast de bekende als Grote- en Kleine Beer, Orion, Pegasus e.d. stralen er ook wat minder bekende sterren (-groepen). Als een maal het type beeld bekend is, dan kan ook later in het jaar, vaak wel op een andere posi tie, dit sterrenbeeld weer worden herkend. En dan gaat de sterrenhemel "leven". Wel licht tot een hobby, zoals bij de heer Prinse uit Oude Tonge, die deze excursie leidt. Aanvang is om 21.00 uur en de plaats is te bereiken via de Gabriëllinadijk (parallel aan de Bouwdijk) naar de ingang van de Slikken van Flakkee, achter Melissant. Het is raad zaam een verrekijker of telescoop mee te nemen. Bij (zwaar) bewolkt weer komt de Sterrenkijkavond te vervallen en wordt dan verzet naar een nog nader bekend te maken datum. Voor alle zekerheid over de door gang van de excursie kunt u op 17 september tussen 18.00 en 20.00 uur bellen naar Pim Balde, 0187- 652229 of kijken op www.nlgo.nl Industrieweg 44 3241 HA Middelharnis Tel.: (0187) 482409 E-mail: lnfo@kievitwarmte.nl www.klevltwai-mte.nl Op woensdag 15 september hoopt De Chris tenvrouw afd. Dirksland weer bijeen te komen in verenigingsgebouw 'Onder de Wiek'. Op deze avond zal de heer Moelijker uit Sommelsdijk een klankbeeld vertonen over Bunyan. De avond begint om 19.45 uur. Gasten en leden zijn hartelijk welkom. GOERÊE- OVERFIAKKEE Er is een nieuwe saus uit Zuid-Afrika, een kruidige kerriesaus. Het recept komt uit de Kaaps Maleise keuken. De Maleisiërs heb ben grote invloed gehad op de Zuid-Afri- kaanse keuken. Ukuva iAfrika ("een Afri kaanse smaak" in de lokale Xhosa taal) maakt verschillende Afrikaanse sausen met verse ingrediënten. Gebruik de Kaapse ker- rie als marinade voor kip, vlees en tofu, (meng 1 eetlepel saus met 1 eetlepel yoghurt), roerbakmix voor kerriegerechten, tafelsaus bij gefrituurde en geroosterde gerechten, dipsaus voor chips en rauwe groentes (meng 1 eetlepel saus met 3 eetlepels mayonaise). Ukuva iAfrika ontvangt voor dit product een eerhjke prijs, bovendien gaat 5% van de inkoopprijs rechtstreeks naar een fonds voor de ontwikkehng van de werknemers. Te koop bij de Wereldwinkel op het Spui- plein (achter de Winkeldiek). Open op woensdag van 13,00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 14.00 uur tot 21.00 uur, en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Enne.... de (Max Havelaarjkoffie staat klaar! Goed, 't mag voor de gemeente Oostflakkee dan niet hele maal onverwacht heten dat op den duur de begrotingscij fers in de min zouden lopen, maar als het eenmaal zover is, is het toch wel even slikken. Kopte deze krant enkele jaren geleden nog bij een gepresenteerde begroting dat het de gemeente Oostflakkee 'weer naar den vleze gaat', nu vorige week de Programmabegroting 2005 en de Financiële begroting 2005-2008 op tafel werden gelegd, blijkt er een tekort van maar liefst anderhalf miljoen euro! Voor wethouder G.J. van der Valk en gemeentecon troller A.J.M, de Jonge reden genoeg om hier een pers conferentie aan te wijden, "want", zo legde de wethouder uit, "daar valt wel een en ander over toe te lichten, ook - naar goed dualistisch gebruik - richting de burger. Bovendien is het niet alleen kommer en kwel wat de begroting laat zien, want - en dat ziet er bij genoeg gemeenten elders in het land wel anders uit: vanaf 2005 is er weer een stijgende lijn te verwachten". En ook daar zit een verhaal aan vast. Tekort Allereerst over de neergaande lijn, die ertoe heeft geleid dat de gemeente Oostflakkee in anderhalfjaar tijd voor een tekort van 1,5 miljoen euro is komen te staan. Al in de voorjaarsnota 2004 werd aangegeven dat een toekomstig tekort van 1 miljoen euro niet ondenkbeeldig zou zijn. Ook de raadsleden gaven toen al aan finan cieel 'zwaarder weer' te vrezen, de economie liep immers flink terug, en daarom: pas op de plaats. Mede hierom werd vorig jaar september, nu een jaar geleden dus, een bezuinigingswerkgroep ingesteld die, onder voorzitterschap van wethouder Van der Valk, onderzoeken moest welke mogelijk heden er waren - door de gehele gemeentelijke organisatie heen, van het maken van een fotokopietje tot en met de aanleg van het Bedrijvenpark - om de komende begroting op orde te krijgen. Dat leidde tot een bezuinigingenpakket van een half miljoen euro, die feeds in de begroting 2005 is verwerkt. Rest dus nog één miljoen euro waarvoor gezocht moet worden dit 'gat' dicht te krijgen. Oorzaken Aan het ontstaan van dit tekort liggen wel duidelijke oorzaken ten grondslag, vertelt Van der Valk. Het zijn veelal maatregels die de rijksoverheid oplegt, die gemeenten onder steeds toenemende Wethouder Van der Valk: nu horizon gloort het. financiële druk stellen. Méér taken, ver plichtingen en verantwoordelijkheden wor den bij de gemeenten gelegd, zónder dat ze daar ook voldoende financiële middelen bij krijgen. De financiële risico's nemen dus sterk toe, de middelen om die te dekken niet. "Je vraagt je wel eens af', verzucht Van der Valk: "waar houdt het ooit eens op?" De invoering van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Voorziening Gehandicapten zijn een paar van die overheidsmaatregels. Ook bezuinigingen van de rijksoverheid treffen gemeenten hard, bijvoorbeeld doordat flink gekort wordt op de algemene uitkering uit het gemeentefonds; dit kost de gemeente Oostflakkee jaarlijks meer dan 300.000. Daarnaast wordt van hulpdiensten als de vrijwillige brandweer steeds verdergaande professionalisering vereist, met bijvoorbeeld verplichte extra trainingen als gevolg, waar voor de kosten voor rekening van de gemeente komen. Gebeurtenissen als in Enschede en Volendam hebben ook geleid tot sterk aangescherpte veiligheidseisen, met als gevolg een stroom van gebruiksvergun ningen, waar ook gemeenten veel geld in hebben moeten steken. Verder bezit de gemeente Oostflakkee relatief veel onroe rend goed, waarvan het onderhoud een zwa re post vormt en waarvan het volledige onderhoudsprogramma volledig is doorver taald in de begroting 2005. Oplossing Voor het overgebleven begrotingsgat van één miljoen euro heeft het college alles op alles gezet om mogelijkheden te vinden waarmee de begroting tóch sluitend zou kunnen worden gemaakt. "Dat vereist echter wel een ingrijpend pakket aan maatregels, die best pijnlijk kunnen zijn", zo waar schuwt de wethouder al op voorhand. In een direct bij de Programmabegroting gevoegd voorstel tot eerste begrotingswijzi ging 2005 doet het college een aantal dek- kingsvoorstellen waarmee het de raad moge lijk wordt gemaakt de begroting sluitend Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0I87-4765S5 OUDDORP - Het concert van Harmonie ApoUo en Brassband Concordia, dat op zaterdag 18 september in m.fg. 'Dorpstien- den' te Ouddorp zou worden gehouden, kan door omstandigheden niet doorgaan. De datum van een volgend concert zal vroegtij dig via de media worden bekendgemaakt. vast te stellen. Deze dekkingsvoorstellen hebben betrekking op zowel bezuinigingen, financieel technische ingrepen, het toepas sen van efficiencymaatregels, als het verho gen van rendementen en opbrengsten. Dekkingsvoorstellen Als voorstel tot 'pijnlijke' maatregel valt de wethouder meteen met de deur in huis met een korting van honderdduizend euro op het welzijnsprogramma - subsidies aan het ver enigingsleven. Bezuinigen dus, evenals het verlagen van subsidie voor het SWO peuter- speelzaalwerk, versobering in financieel opzicht van het partnerschap met de Poolse gemeente Krasnystaw, het efficiënter invul len van toekomstig brandweerkader, het afstoten van (onderhoudsplichtige) gebou wen, het verminderen van de personeelslas ten van de gemeentelijke organisatie. Maar ook andere maatregels, zoals hel verminde ren van het aantal wethouders van drie naar twee, een kostendekkende verhoging van leges en begrafenisrechten, een rendement verhoging voor grondverhuur, het invoeren van een drempelbedrag voor leerlingenver voer, een extra verhoging met één procent van de gemeentelijke belastingen (excl. rei niging en afval), of een beroep op de alge mene reserve, de inflatiecorrectie van de reserves terugbrengen tot nihil, en diverse andere maatregels geeft het college de raad in overweging om mee in te stemmen, waar van zeker te verwachten is dat dit genoeg discussiestof zal opleveren voor de begro tingsvergadering die op donderdag 14 okto ber a.s. zal worden gehouden. Perspectief "Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel voor Oostflakkee", laat de wethouder weten. "Echter, doordat we nu alles waar mee we te maken hebben en financieel kan drukken, in de begroting hebben gestopt, komen we op een tekort van in totaal ander half miljoen. Andere zaken, waarvan wel te verwachten is dat ze opbrengsten zullen gaan leveren maar waarop momenteel nog niet voldoende zicht is, hebben we buiten de begroting gelaten; we willen onszelf niet rij ker rekenen dan we zijn." Maar tóch liggen die opbrengsten in het ver schiet. Als 'inkomensbronnen' noemt de wethouder onder andere het plan Suyssen- waerde, het regionaal bedrijvenpark Oost flakkee, het woningbouwproject aan de Noord Achterweg te Ooltgensplaat, alsmede het vrijvallen van een aantal kapitaaliasten (afschrijvingen). Door deze en andere zaken is het toch te verwachten dat vanaf 2005 weer een stijgende lijn te zien is in de exploi tatieresultaten, met een gecalculeerd tekort in 2008 van nog geen 400.000 euro. "We zullen nü alleen de jaren 2004-2006 moeten zien door te komen en in deze periode de juiste maatregels moeten nemen. Daardoor komt de dienstverlening wel even op een lager niveau te staan", zo besluit Van der Valk, "maar dan is Oostflakkee er weer klaar voor!" De kinderboekenweek (woensdag 6 t/m 16 oktober 2004) is 50 jaar, en dat is een partijtje waard! Daarom is het thema van de kinderboekenweek Muziek, en staan feestelijke kinder boeken centraal! De bibliotheken van Goeree-Overflakkee feesten natuurlijk mee en organiseren work shops en andere activiteiten die bol staan van muziek. Hieronder kunt u lezen wat er alle maal gaat gebeuren. Van harte welkom in je eigen, maar ook in andere bibliotheken. Workshops: Windgong maken Bibliotheek Ouddorp, 6 oktober, 13.15u- 15.00uen 15.15u-17.00u. Toegang 2,00 Wel even van te voren een kaartje kopen. Harp Ghislaine Maclaine Pont) Biblio theek Middelharnis, 13 oktober, 13.00u- 14.00U, 8t/ml2jaar. Bibliotheek oude Tonge, 13 oktober, 15.00u-16.00u, 8t/ml2jaar. Schrijf je van te voren even in bij de biblio theek. Muziek! (Jeanine Veerman), Bibliotheek Middelharnis, 13 oktober, 15.00u-16.00u, 8 t/m 12 jaar. Schrijf je van te voren even in bij de bibliotheek. Overige activiteiten: Open Podium Bibliotheek Ouddorp, 8 oktober, 18.45u- 20.00u, 5 t/m 13 jaar. Schrijf je van te voren even in bij de bibliotheek. Voorleesmiddag Bibliotheek Ouddorp, 13 oktober, 14.00u- 16.30U Optreden Muziekschool Tijdens de Kinderboekenweek zullen ver schillende optredens van docenten en leer lingen van Muziekschool Goeree-Overflak kee in Gemeenschapsbibliotheek Middel harnis plaatsvinden. Informatie over de inhoud van alle activiteit en kun je lezen in de kinderboekenweek folder en op de website van alle biblio theken: www.bibliotheeksite.nl/ouddorp; www.bibliotheekiniddelhamis.nl; www.bib- liotheeksite.nl/oudetonge en www.biblio- theeksite .nl/ooltgensplaat

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1