Boeren op westelijk deel van het eiland zwaar gedupeerd door hevige regenval! Veilig naar school, veilig naar huis! Jongens hebben mannen als opvoeder nodig Roemeniëcomité Stellendam houdt fietstocht 'Jubilate' gaat weer zingen j" ^g r d Huis aan huis iiaringverkoop Excursie Westplaat Buitengronden DoRROSTRUIJK MAKELAARDIJ 315Z a>b chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eil Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? r Visser Visser GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen www.opelnieuws.nl Vfcp/lOBiLITEITSCENTBUM Eén vertrouwd adres I voor al uw rijplezier! 0187-6015 98 Flakl(ee Caravans 0187-6017 06 In het kader van het 25-jarig jubi leum van de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee wordt op 28 augustus 2004 een excursie georga niseerd naar het nieuwe natuurge bied de Westplaat Buitengronden ten noord-westen van Middelharnis. Vanaf vorige week vrijdag 13 augus- tu.s tot maandagmiddag 16 augustus heeft het in deze regio flink geregend. Vooral de hevige buien van maandag ochtend lijken de nekslag te hebben toegebracht aan de aardappeloogst op het westelijk deel van Goeree-Over flakkee. Er viel toen in de vroege och tenduren in twee uur tijd ongeveer 35 mm regenwater en dit bracht het totaal van die dagen op 153 mm. Een hoeveelheid die voor de doorweekte grond de spreekwoordelijke druppel was die de emmer deed overlopen. Oorzaak? m Taxatie no f- FU] ERA gcIortS- Hl (0187) 47 02 72 (0187) 68 45 45 755 mm neerslag zorgt voor het verloren gaan van aardappeloogst Gedeputeerde bezoekt probleemgebied -A Tenen in de klei Vliegtuigbespuiting Vrijdag 20 augustus 2004 77e jaargang nr. 7332 Het kan niet missen. De spanöoel<en verteiien tiet ons dageiijlis: We zijn weer naar sctiool. 'We', dat zijn de basissctiooiieeriingen, aanstaande weei< gevoigd door de Jongeiui op iiet voortgezet onderwijs. De ove rige deelnemers aan het verl<eer worden zo opgeroe pen voorzictttig te zijn. Een liwetsbare groep neemt deel aan ttet veriieer. Ool< aan tiet maatschappelijke verkeer Met zo'n groep ga Je voorzichtig om. O Ja? Voor veei kinderen was het afgelopen maandag of dinsdag een emotionele gebeurtenis: voor het eerst naar schooi. Hoewel, veel kleuters deden ais peuter ai enige ervaring op in de peuterspeeizaai. Anderen toefden dagdelen in de kinderopvang. Veel hebben dus al een ervaring in uithuizigheid voordat zij op vier jarige leeftijd de schooldeur doorgaan. Wie dit als oudere schrijft en leest, beseft hoe de maatschappij in een mensenleven veranderd is. Hoe de visie op gezin, op kostwinnerschap, op opvoeding, op vrijetijdsbesteding veranderd is. Voor het overgro te deel vloeit die visie voort uit het moderne levens gevoel. Andere tijden, andere zeden. Twee uitspraken ais voorbeeld. De eerste is: Kinderen zijn een zegen van de Heere. De andere: We hebben allebei carrière gemaakt en nu nemen we een kind. Het verschil in gedachtewereld die schuilt achter deze uitspraken zal duidelijk zijn. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat in het ene geval alles pais en vree is en dat het tweede wel moet lei den tot ellende, integendeel, ais verschijnsel zullen deze meningen elkaar zelfs overlappen en beïnvloe den. Daarbij valt te vrezen dat de tweede visie meer aanhang krijgt onder hen die de eerste met de mond belijden, dan andersom. En dat heeft weer gevolgen voor wie opvoeden, de ouders of de 'profs'. Er spelen bij de ontwikkeling van een levend wezen twee grootheden een rol: de erfelijke aanleg en de omgeving Zo ook bij mensenkinderen. Afhankelijk van het tijdsbeeld 7al men de aanlea. dan wel de omgeving, de mee van nadruk op het kinderen kennelijl omgeving relatief we - dan wordt de rol van de opvoeder oeiangrijner Tussen 'denken dat' en 'het is zozit een wereld aan onderzoek. Zo onderstreepte recent onderzoek onder tweelingen - we laten öe details hier maar weg - het belang van de omgeving. In de omgeving van het kind spelen de ouders natuur lijk een voorname rol. Echter, zeker in deze tijd doen de opvoeders in bulten- en binnenschooise situatie hard mee. We laten de thuissituatie even de thuissitu atie en concluderen dan dat in de andere opvoedings situaties voor het merendeel vrouwen werkzaam zijn. Daarover maken opvoeders zich zorgen omdat daar door de Jongens niet aan hun trekken komen. Zowel wat betreft hun leerprestaties als hun gedrag baren de Jongens zorgen. Dat zou komen omdat hun opvoe- dings- en ontwikkelingsomgeving te vrouwelijk is. Jongens hebben ook mannen nodig ais (mede)opvoe- der Dat geldt voor thuis, maar dat geldt ook voor schooi. Zelfs vanuit de wereld van de kinderopvang en peuterspeelzalen is dit signaal te horen. Het Roemeniëcomité uit Stellendam organi seert op zaterdag 28 augustus, vroeg in de avond een fietstocht. Het thema van de fiets tocht is: het ontstaan en de vroege geschie denis van Stellendam. Bovendien is er tij dens deze fietstocht aan de kinderen gedacht, voor hen is er een speciale prijs vraag! Vanzelfsprekend hebben we met de starttijd ook rekening gehouden met de kinderen, de starttijd is tussen 18.45 en 19.00. We ver wachten dat u ongeveer 45 minuten tot een uur zal fietsen. Gebouw De Schuur, Bos- schieterstraat 3 te Stellendam is het startpunt van de tocht. Het comité nodig iedereen hierbij uit om mee te fietsen. De kosten zijn 4,- per persoon, met een maximum van 12,- per gezin. De opbrengst is vanzelfspre kend bestemd voor het Roemeniëwerk. OOLTENSPLAAT - De vakantie van het Chr. Gem.Koor Jubilate is weer voorbij. De repetities wordeii weer hervat op dinsdag 24 augustus a.s. om 20.00 uur in gebouw 'Elt- hato' aan de Zuid-Achterweg. Inwoners van Ooltgensplaat en omgeving worden uitgeno digd om eens kennis ie maken met het koor. U bent van harte welkom. Of wilt u meer inlichtingen? Bel dan (0187) 631692. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxateur. lid NVM 0187-476555 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V, Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 lEGISTERACCOUNTANTS BARENDRECHT TEL. 0180 - 642 I I MIDDELHARNIS TEl. 0187 - 617 300 Aanleg en milieu (omgeving) zijn medebepalend voor de ontwikkeling van een mensenkind. Daarbij is het kennelijk zo dat bepaalde omgevingsfactoren (bij voorbeeld een man of een vrouw voor de klas) een verschillende uitwerking hebben op meisjes en Jon gens. Een reden om bij de beroepsadvisering in het voortgezet onderwijs de opleiding tot basisschooile- raar onder aandacht te brengen. !\Aaar ook een reden om zich nog eens te bezinnen op de functie van het complete gezin. En om de daaruit voortvloeiende ver antwoordelijkheid op zich te nemen. üe spandoeken Wij gaan weer naar schoolzijn nog steeds niet uitgehangen, daarom doen ze het nu maar even zo... Nee, dit jaar zult u ze niet zo ruim vóórdat de scholen weer beginnen boven de weg zien hangen op diverse plekken in de dorpen, de grote spandoeken met daarop de roep: 'Wij gaan weer naar schoolOm onduidelijke reden zijn ze dit jaar wel erg lang in de kast blijven lig gen, langer ook dan de bedoeling was. Maar kómen doen ze alsnog, of misschien hangen ze zelfs al wel op het moment dat u dit leest. In ieder geval heeft politiepersoneel van district De Eilanden, in samenwerking met vrijwilligers van 3V0 zich er niet door laten weerhou den om afgelopen woensdagmorgen zowel in Ouddorp als in Middelharnis folders uit te delen aan passerende automobilisten. Kleurige folders met het thema 'Veilig naar school, veilig naar huismet tips en aandachtspunten voor bestuurders, waardoor deze kunnen hel pen bijdragen aan de verkeersveiligheid op het moment dat hun jeugdige medeweggebrui kers - veelal op de fiets - dat misschien wat minder doen. "Kinderen zijn kwetsbaar. Voor al in het verkeer. Ze zijn speels. Ze kennen niet alle regels. Ze beleven het verkeer anders dan volwassenen. Met z'n allen hebben we de verantwoordelijkheid iets aan die kwets baarheid te doen", zo legt de folder uit. "De grootste bedreiging voor kinderen vormt het gemotoriseerde verkeer. Die bedreiging kan minder worden, wanneer bestuurders de beper kingen van kinderen in het verkeer kennen en weten hoe ze daarmee rekening kunnen hou den." Autobestuurders kunnen dat onder andere door niet te hard te rijden in de bebouwde kom, of door voorrang te geven (fietsers van rechts!) waar dat volgens de verkeersregels ook moet. Of door niet te dicht langs fietsers te rijden, of hen af te snijden. Maar ook door het rijgedrag aan te passen op plekken waar kinderen spelen. En ook hoort de auto niet op het trottoir te worden geparkeerd. Aandachtspunten genoeg dus waarmee gemotoriseerde weggebruikers rekening kunnen houden. En reden genoeg ook voor de pohtie om dit door middel van langs te weg te folderen te stimuleren, immers: 'wij gaan weer naar school!' Opel. Al 35 Jaor de meest geliefde auto van Nederland. www.opelnieuws.nl Op 28 augustus wordt in Stellendam een huis-aan-huis haringverkoop gehouden. Er wordt haring aangeboden per 3 of 6 stuks voor respectievelijk 4 of 7 euro 50. Tussen 10.00 en 12.00 uur hopen de verkopers langs de deur te gaan. U laat deze heerlijke haring toch niet aan uw neus voorbijgaan? De opbrengst komt ten goede aan het in stand houden van het gemeentelijke leven van de Nederlands Hervormde Gemeente i.h.v. www.cormelissant.fil ELISSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland f Autobedrijf Cor Melissant 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers De Westplaat Buitengronden liggen buiten dijks en waren voorheen in gebruik als akkerland. In 2003 zijn onder de vlag van Deltanatuur grote delen van het gebied ver- graven en ontstonden er daardoor voor vogels aantrekkelijke waterpartijen en moerassen. Eigenlijk is er in elk seizoen wel wat te zien. In het voorjaar is het gebied geschikt als broedgebied. Ook 's-zomers zitten er veel vogels om te overzomeren of te ruien. In het najaar zijn er vogels op de Westplaat om bij te tanken en uit te rusten als ze op trek zijn. En 's winters is het gebied een eldorado voor overwinterende ganzen. Op de Westplaat Buitengronden is ook een vogelobservatiehut gebouwd van waaruit vogels zeer goed te observeren zijn. De excursie wordt begeleid door een boswach ter van Staatsbosbeheer. Hij kan u veel ver tellen over vogels, planten en over de ont wikkeling van het natuurgebied. De excursie start om 10.00 uur en duurt ongeveer tot 12.30 uur. Als startpunt is gekozen voor de toegang van het natuurge bied aan de Bekade Weg. U komt hier het makkelijkst, als u de Oosthavendijk- Dirks land in noordelijke richting helemaal uit rijdt. Bij de sluis gaat u niet de Kraaijes- teinsedijk op, maar rechtdoor. Na ICX) meter voorbij gemaaltje rechtsaf Dan ziet u het vanzelf Deelname is kosteloos. Een verrekijker is onmisbaar en stevig schoeisel wordt aanbe volen. De voorzitter van de WLTO (Westelijke Land en Tuinbouw Organisatie) afdeling Goeree-Overflakkee, de heer Jaap van Nieu- wenhuyzen en Henk Scheele, voorzitter van de Vakgroep Akkerbouw van de WLTO, zochten de getroffen landbouwers in de buurt van Goedereede op. Wim Witte nam samen met zijn collega-akkerbouwers en buren Wim Rozendaal en Diederik Goekoop de schade op aan de gewassen. Twee dagen later, woensdagmiddag bezoch ten gebiedsgedeputeerde L.E. v.d. Sar en WLTO-voorzitter J. Heykoop eveneens de akkers van de getroffen boeren. Het bleek dat de aardappelen erg te lijden hebben gehad van de overvloedige regenval van de laatste dagen. Van sommige 'bedden' stak alleen nog het blad boven water. Van Nieuwenhuijzen verklaarde dat in de westelijk helft van het eiland maandagoch tend heel veel regen is gevallen. En juist die laatste regenval doet het ergste vrezen voor de aardappeloogst. Witte verzekerde dat als aardappelen zo'n vierentwintig uur onder water staan ze niet meer geschikt zijn voor consumptie omdat dan juist bij de dieper gplegen aardappelen waterrot optreed. De agrariërs konden nog niet vertellen hoe het met de andere gewassen, zoals tarwe en uien is gesteld, maar over de toestand van de aardappelen waren ze het grondig eens: ze verwachten van de oogst niet veel meer. En dat kan een flinke schadepost opleveren voor de landbouwers. Witte verwacht dat de schade voor zijn bedrijf alleen al voor wat betreft het verloren gaan van de aardappelen zo'n 70.000 euro zal bedragen. Daar hij als loonwerker ook zijn diensten aanbiedt bij de landbouwers in de omgeving, verwacht hij nog meer schade omdat er nu ook verschil lende percelen aardappelen van zijn colle ga's niet gerooid behoeven te worden. Ook de verwachtingen van de collega's van Wit te zijn niet hoopvol voor wat betreft het behoud van de aardappels. De functionarissen van WLTO denken dat er op het westelijk deel van het eiland ongeveer 600 ha aardappels verloren is gegaan. Gevraagd naar de oorzaak van de waterover last verzekeren de landbouwers dat het over macht is, omdat het maar weinig voorkomt dat er in korte een dergelijke grote hoeveel heid regenwater valt. "153 mm regen in zes ennegentig uur is veel te veel voor de grond, daarbij komt nog dat het even duurt voordat het water bij ons uit de sloten is wegge pompt, want het moet een hele omweg maken voordat het water bij gemaal 'De Witte Brug' is aangeland, zodat het via het havenkanaal van Goedereede op een kleine honderd meter afstand van het bedrijf weer richting het Zuiderdiep wordt geloosd", aldus Witte. Toch zijn de agrariërs tevreden over de inzet van het Waterschap dat aan het begin van de middag de noodpompen bij het gemaal startte, zoals we in Eilanden Nieuws van dinsdag al vermeldden. Van Nieuwen- huyzen is het waterschap dan ook 'zeer erkentelijk' voor het alert reageren. Hij wees in dit verband nog eens op het voordeel van de 'korte lijntjes' die er zijn tussen de eilan- delijke boeren en het Waterschap. Verzekeren Het blijkt dat het nog niet eenvoudig is om een verzekering af te sluiten tegen water schade in de landbouw. "Vroeger was er een regeling dat het Rijk de schade onder bepaal de omstandigheden vergoedde. Het ministe rie van Landbouw heeft enkele jaren terug besloten om dit niet meer te doen; de boeren moesten zichzelf maar verzekeren. Hier zijn de landbouworganisaties mee aan de slag gegaan, maar dit werd weer door Brussel vertraagd, zodat er nu helemaal geen rege- 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of NVM De heer Witte {links} op Van zijn doorweekte akker geeft uitleg aan de WLTO 'ers Scheele en Nieuwenhuyzen. Rechts de lieer Rozendaal. ling is", aldus Scheele. Volgens de betrok kenen is het de schuld van de overheid dat een goede verzekering nog niet van de grond is gekomen, omdat door allerlei regelgeving het proces behoorlijk is vertraagd. Wel is er nog een mogelijkheid dat de over heid financieel bijspringt, maar volgens de agrariërs moet de burgemeester de situatie dan als 'maatschappij ontwrichtend' aan merken en daar was nu juist maandag geen sprake van, want de hulpdiensten hebben maandag niet in actie behoeven te komen, voor bijvoorbeeld het wegpompen van het water van wegen of uit ondergelopen kel ders. Zoals het er dus nu naar uitziet, zal er voor 2004 een fikse schadepost op de jaarre kening van de verschillende agrarische bedrijven prijken. De heer Van Nieuwenhuijzen noemt het een 'wrange toestand' dat de boeren met de schadepost worden opgescheept omdat er nog geen duidelijke regeling is getroffen voor wat betreft de verzekering. Het is vol gens hem tegen de natuur van de boer in om het gewas op het veld te laten verrotten en hij verwacht dat de boeren er alles aan zuilen doen om nog iets van het land te halen, maar veel resultaat verwacht hij niet meer van de aardappeloogst. Diederik Goekoop verklaar de later in de week dat er wellicht nog een mogelijkheid is om een deel van de oogst te redden door na het rooien, bij het sorteren de verrotte aardappelen weg te scheppen, om zodoende de goede aardappelen te bewaren, maar of er nog goede aardappelen overblij ven kan pas volgende week worden vastge steld. De agrariërs waren blij met de komst van gedeputeerde Van der Sar. De provinciale bestuurder verklaarde mee te leven met de getroffen landbouwers en toonden zich betrokken bij het leed van de boeren. Van der Sar verklaarde dat het belangrijk is voor een bestuurder om ook 'met de tenen in de klei te hebben gestaan'. En als gedeputeerde met land- en tuinbouw in de portefeuille ver klaarde hij mee te leven met de boeren. Woensdagmiddag was er een bespreking op het gemeentehuis van Goedereede met de gedeputeerde, B. en W., WLTO en dijkgraaf Goekoop. De bespreking is tot volle tevre denheid van de betrokkenen verlopen. "De gemeente heeft verklaard de nek te willen uitsteken om de belangen van de getroffen boeren te verdedigen in de discussie met de overheid voor een eventuele toekenning van een schadevergoeding", aldus Van Nieu wenhuyzen. De landbouwers verwachten dat ook andere gewassen te lijden hebben gehad van de hevige regenval. Goekoop consta teerde eveneens bij de tarwe schade door het vocht en ook zullen de uien ongetwijfeld verkleurd zijn en daardoor niet meer te ver kopen. Daar komt nog bij dat de combines voor het dorsen van de tarwe, wat deze dagen zal moeten gebeuren, wellicht niet op het terrein kunnen komen. In de komende weken zal WLTO er alles aan doen om op zo'n objectief mogelijke wijze de schade vast te stellen. De organisatie zal zich dan met alle kracht inzetten om tot een gunstige schaderegeling voor de boeren te komen. Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden heeft besloten om telers die van wege hevige regenval te maken hebben met een teeltbedreigende situatie, toestemming te verlenen om ook binnen een afstand van 14 meter van de sloot het gewas te laten spuiten met een vliegtuig of helikopter. Hiermee wijkt het zuiveringsschap af van het verbod om bestrijdingsmiddelen met een luchtvaartuig binnen 14 meter van een watergang op het gewas toe te passen. Het zuiveringsschap heeft dit besloten omdat in sommige delen van het beheersge bied grote hoeveelheden neerslag zijn geval len. Telers kunnen in moeilijkheden komen omdat het land te nat is om er met een veld- spuit overheen te kunnen rijden om noodza kelijke bespuitingen ter bescherming van het gewas uit te voeren. Telers die van de uitzonderingsregeling gebruik willen maken moeten, voordat zij met een vliegtuig gaan spuiten, bij het zui veringsschap een verzoek indienen. Hierbij moeten zij aantonen dat een bespuiting met een luchtvaartuig noodzakelijk is. Aan de toestemming verbindt het zuive ringsschap enkele voorwaarden die er voor zullen zorgen dat de emissie van bestrij dingsmiddelen naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor meer informatie of voor een verzoek om toestemming kunnen telers contact opne men met de afdeling Lozingen van het zui veringsschap op telefoonnummer (078) 639 7123. De agrariërs Witte en Goekoop tonen gedeputeerde Van der Sar en WLTO-voorzitter Heykoop het trieste gevolg van de regenbuien.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1